palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Családbarát közgondolkodás népszerűsítésére

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális-, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkársága megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése” témakörben.

Kód: CSP-KÖZG-11

1. A pályázat célja: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatni kívánja azon:

  1. képzési programokat, tréningeket, rendszeres foglalkozásokat, előadássorozatokat, melyek tematikája a fiatalok felkészítése a párválasztásra, házasságra, családi életre, szülők segítése a gyermeknevelésben, szülők támogatása párkapcsolatuk fejlesztésében (például: házasságra felkészítő tanfolyam, jegyesoktatás, családi életre nevelés, párkapcsolati tréningek, konfliktuskezelés, egészséges életmódra nevelés, szülőképzés, stb.);
  2. kommunikációs programokat, melyek népszerűsítik a család intézményét, felhívják a figyelmet a gyermekvállalás fontosságára különféle kommunikációs eszközökkel, programokkal (például: tematikus írások és cikksorozatok, egyedi műsorok, műsorblokkok, internetes tartalmak, felmérések, írott és elektronikus kiadványok, kiállítások, stb.);
  3. helyi közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek célja a házasság és a család értékének felmutatása, jellemzően családok közösségi együttléte és összefogása, generációk közötti együttműködés ösztönzése, családokat támogató társadalmi környezet kialakítása, közösségi háló megerősítése a családok lakóhelyén.

Kiemelten támogatja a pályázat a megvalósítási időszakban a Házasság Világnapja (február második vasárnapja), a Láthatatlan Munka Napja (április első keddje) illetve a Generációk Közötti Szolidaritás Napja (április 29.) kapcsán megvalósuló programokat.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 62 000 000 Ft, azaz hatvankettőmillió forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium XX. fejezet 16/7 címrendi besorolású, „Családpolitikai célú pályázatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 296524) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton maximum 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező, de előnyt jelent. A pályázat keretében kizárólag a családok számára és részvételével megrendezett, a pályázat céljának megfelelő programokkal kapcsolatos, ténylegesen felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadások biztosításához nyújtható támogatás.

Elszámolhatóak a rendezvények, programok lebonyolításához kapcsolódó dologi kiadások: helyiség- és eszközbérlet, rezsiköltségek a program teljes költségvetésének legfeljebb 5 %-áig, előadók és trénerek díjazása és szükség esetén utazási, ill. szállásköltségei, szállítási költségek, önkéntesek ellátásának költségei, kommunikációs és postaköltségek, hirdetési költségek, nyomdai és fénymásolási költség, rendezvényekhez kapcsolódó kisebb vendéglátási költségek, tananyagok, kiadványok költségei, irodai fogyóeszközök, írott és elektronikus médiában megjelenő műsorok, írások, szpotok előállítási költségei.

Bérköltségek és személyi jellegű kifizetések körében bérköltség, megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett) és önkéntes foglalkozatott költségei.

Kis értékű tárgyi eszközök körében (100 000 Ft alatti tárgyi eszközök): szolgáltatások, képzések helyszínének berendezéséhez szükséges berendezési tárgyak és eszközök, kiállítási installációk, szemléltető eszközök, illetve egyéb, a program szempontjából kellően indokolható költség.

A támogatott tevékenységeket és a pályázaton igényelhető kiadástípusokat részletesen a Pályázati Útmutató tartalmazza. A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható.

5. A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató szerint. A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell történnie.

6. Támogatási időszak

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. február 1. és 2012. április 30. közé eső időszak. A pályázati program megvalósítása a pályázó felelősségére a támogatási döntést, ill. szerződéskötést megelőzően megkezdhető, azonban a támogatás odaítélésére ez a tény garanciát nem jelent.

7. Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

8. A pályázók köre

8.1 Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • közhasznú és kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
  • közhasznú és kiemelkedően közhasznú alapítványok,
  • egyház, egyházi szervezet (pl. plébánia, parókia),
  • médiatartalom-szolgáltatók (médiaszolgáltatók, írott és elektronikus sajtóorgánumok, internetes tartalomszolgáltatók).

Továbbá, amelyek:

  • a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. A regisztrációval és a

Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza. Előnyt élvez az a pályázat, amelyben a pályázó szervezet a helyi önkormányzattal megkötött támogatási vagy együttműködési nyilatkozatot nyújt be a pályázat részeként, valamint a megpályázott program megvalósítása során együttműködik a helyi közélet egyéb szereplőivel, a helyi sajtóval és médiával, illetve a családi életre nevelés kapcsán helyi oktatási intézménnyel, és erről szándéknyilatkozatot vagy együttműködési megállapodást is csatol pályázatához.

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,

b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,

c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,

d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,

e) kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,

f) csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,

g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,

h) nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,

i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,

j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

k) akinek a pályázati programja nem a megadott időszakban valósul meg.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;

b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázat benyújtásának módja és helye

Letölthető dokumentumok

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval, a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2011. december 22. 24.00 óra

11. Pályázatkezelő

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutatóban meghatározott szempontrendszer szerint.

Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a Pályázati Felhívásban, Pályázati Útmutatóban és az internetes űrlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.

Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:

a) nem a 8.1 pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;

b) az e-pályázat határidőig nem került véglegesítésre az internetes pályázatkezelő rendszerben;

c) teljesen üres csatolt dokumentum (ok) esetében;

d) programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható be egyértelműen;

e) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát a Pályázatkezelő rendszerben;

f) papíros úton benyújtott pályázat esetében.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutatóban meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.

A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére azonban nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése

A szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követően a Pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi-pr.hu honlapokon kerülnek közzétételre.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. február 1.

15. Szerződéskötés

A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Pályázatkezelő köti meg. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja tartalmazza.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.

A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.

A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

17. További információk

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A

Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforrasminiszterium és a www.ncsszsi-pr.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint az palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.