palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat diáksport-egyesületek és iskolai sportkörök számára

wesselányi spot közalapítványA Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázatot hirdet az ép tanulókat foglalkoztató DIÁKSPORT-EGYESÜLETEK ÉS AZ ISKOLAI SPORTKÖRÖK SZÁMÁRA (D. és E. kategóriában)


1.    A pályázat célja a tanulóifjúság szabadidősportjában résztvevők rendszeres, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen életmód sportágakban folytatott szabadidős sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek biztosítása az egészség megőrzéséért, valamint a testedzésben gazdagabb életmód kialakításáért és megtartásáért, valamint a tanulók fittségi felmérése.

2. A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány (a továbbiakban Közalapítvány) a 2010-2011-es tanévben mindösszesen 150 millió forintot fordít e pályázói kör támogatására, amely összeg tartalmazza a fittségi felméréshez kapcsolódó versenyek rendezési költségeit is.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot arra, hogy a vártnál kisebb pályázói létszám esetén a megjelöltnél kisebb keretösszeget osszon szét.

3.    Pályázhatnak:

A sportról szóló (2004. évi I. számú) törvény szerint alapvetően sporttevékenység folytatására szerveződött, és az egyesülési jogról szóló (1989. évi II.) számú törvény alapján létrehozott, nyilvántartásba vett és működő, kizárólag ép tanulókat tömörítő diáksport-egyesületek (továbbiakban DSE-k), valamint iskolai sportkörök (továbbiakban ISK-k).

A fogyatékkal élőket foglalkoztató sportegyesületek és iskolai sportkörök kérjük, keressék a Közalapítvány korábbi pályázati kiírásában a B. és a C. kategóriát! (Lásd a Közalapítvány honlapján.)

 • Diáksport-egyesületek (DSE): A pályázat beadásának határidejéig létrejött, bejegyzett, főként a szabadidősport terén működő DSE-k. Ezek szakosztályai önállóan nem pályázhatnak.
 • Iskolai sportkörök (ISK): Oktatási intézményekben, kollégiumokban működő sportkörök, amelyeknek a pályázatát a működtető, segítő, felügyelő – jogi személyiségű – intézmény (iskola, kollégium, az intézményt fenntartó önkormányzat, alapítvány) vezetője is aláírja, és így az abban foglaltakért, valamint a pályázat megvalósításáért és az elszámolásért is teljes – büntetőjogi – felelősséget vállal.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a több célt, több sportágat, illetve több szakosztályt felsoroló pályázat esetén meghatározza a támogatott célt, illetve sportágat.

4.      A támogatás két kategóriában kérhető:

 • D. kategória: Azok a közoktatási intézményekben – összevont intézmények esetén tagintézményekben – működő DSE-k és ISK-k, amelyek vállalják, hogy a mellékletben részletezett felmérést az egyesületnek otthont adó oktatási intézmény tanulóival elvégzik. – Az ebben a kategóriában pályázó szervezetek garantált összegű támogatáson fölül a pályázat elbírálása során megítélt további támogatásban részesülnek.  Ezen kategória pályázói a bírálat során előnyt élveznek. A Közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy az első 700 pályázat beérkezése után ezt a kategóriát lezárja.
 • E. kategória: Azoknak a diáksport-egyesületeknek és iskolai sportköröknek, amelyek a pályázati célt a felmérés elvégzése nélkül kívánják megvalósítani. (Ebbe a kategóriába tartoznak az egyetemi és főiskolai sport-egyesületek is.)

Bármely kategóriát választja a pályázó, egy oktatási intézményből csak egy pályázat adható be. (Vagy csak a DSE, vagy csak az ISK.)

Mindkét kategóriában kérhető támogatás a következőkhöz:

 • A pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek,
 • a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei szintű sportrendezvények, bajnokságok rendezési költségeinek,
 • a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.

Iskolai sportkörök esetén:

 • A pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt – iskolán kívüli – sportlétesítmény bérleti költségeinek,
 • pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi) szintű sportrendezvények, bajnokságok rendezési költségeinek,
 • a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.

5.    Pályázható költségnemek:

 • A rendszeres edzéseknek otthont adó, illetve a sportrendez-vényeknek helyet biztosító sportlétesítmények bérleti díja,
 • a rendezvényeken használt, technikai, műszaki eszközök bérleti díja,
 • versenybírói díj,
 • orvosi ügyeleti díj,
 • nevezési díj,
 • a díjazási költségek közül az érem, kupa, oklevél,
 • valamint a résztvevők által igénybe vett tömegközlekedési eszközök csoportos utazási költségei (csoport: min. 6 fő),
 • csoportos szállásköltségek (csoport: legalább 6 fő).
 • A D. kategóriában a támogatás 20%-a a testnevelő tanárok – a felméréssel kapcsolatos – munkájának elismerésére is fordítható. (A támogatás 2. részletéből fizethető ki.)

AZ ELNYERT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI IDŐSZAKA: mind a két kategóriában 2010. október 1. és 2011. június 30. közötti időszak.

A PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A KÖZALAPÍTVÁNY INTERNETES HONLAPJÁN KELL KITÖLTENI, OTT VÉGLEGESÍTENI, ÉS ONNAN KINYOMTATVA A SZÜKSÉGES MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT,

EGYKÉNT KELL POSTÁZNI!

A PÁLYÁZATOK POSTÁRA ADÁSI HATÁRIDEJE: 2010. szeptember 23-án 24.00 ÓRA.

Tudnivalók a pályázathoz:

a. Érvénytelen, formai hibás a pályázat, ha egy pályázó szervezet:

 • több pályázatot nyújt be,
 • a pályázati űrlapot csak internetes úton juttatja el a Közalapítványhoz, és postán nem küldi el a kinyomtatott pályázatot a kért dokumentumokkal együtt,
 • csak postai úton adja fel pályázatát, és elektronikusan nem küldi el a kitöltött űrlapot,
 • a pályázatot késve adja fel,
 • a pályázatot hiányosan kitöltve, illetve a kötelező mellékletek és igazolások csatolása nélkül küldi meg,
 • a pályázati díjat a postára adásáig nem utalta át a Közalapítvány bankszámlájára,
 • a pályázatot benyújtó szervezet nem jogi személy (pl.: bírósági kivonattal nem rendelkezik, pályázatot magánszemély nyújtja be), kivéve az iskolai sportköröket,
 • a sportkör pályázatát önálló jogi személyiségű felelősséget vállaló szervezet képviselője nem írta alá,
 • a pályázó szervezet nem felel meg a 3. pontban leírt feltételeknek (Pl.: sportcélú alapítvány, sportági megyei szakszövetség, területi diáksport bizottság, egyéb sport-szervezet sem pályázhat.),
 • az előző pályázati évben biztosított közalapítványi támogatás felhasználásáról nem számolt el, vagy a Közalapítvány az elszámolását nem fogadta el.

Érvénytelen, formai hibás pályázat nem kerül elbírálásra!

b. Nem igényelhető támogatás:

 • külföldön történő felhasználásra,
 • beruházási igényre,
 • étkezési költségekre (kivéve a fittségi felméréshez kapcsolódó verseny országos döntőjén),
 • személygépkocsival kapcsolatos költségekre,
 • személyi célú kifizetésekre (pl.: megbízási díjak, alkalmazottak munkabére és annak járulékai kivéve D. kategória, illetve a versenybírói és orvosi ügyeleti díjat),
 • mobiltelefon költségeire.

7.    A pályázat közzététele:

A pályázati kiírás megjelenik a „Nemzeti Sport” című napilapban, megtekinthető a Közalapítvány honlapján is, a következő címen: www.wesselenyikozalapitvany.hu.

A közalapítványi honlapon 2010. augusztus 24-től pályázói regisztráció útján lesz elérhető a pályázati dokumentáció kitöltéséhez szükséges jelszó.

A pályázati űrlap és a nyilatkozatok a kapott jelszó segítségével nyithatók meg.

A pályázati űrlap kitöltésével és a pályázat beadásával kapcsolatban a (06-1)-462-0006-os telefonon lehet érdeklődni, segítséget kérni. (Munkanapokon 8.00-16.00 óra között, pénteken 14 óráig.)

8.    A pályázat beadása:

A pályázatot elektronikus úton is  ÉS  írásban is be kell adni!

A pályázat abban az esetben érvényes, ha a pályázati űrlapot a Közalapítvány internetes honlapján kitöltik, véglegesítik, majd az onnan kinyomtatott űrlapot egy példányban postai úton, ajánlott levélként a 1427 Budapest Pf. 622. címen, a kiírásnak megfelelő feltételek szerint nyújtják be a 11. pontban felsorolt mellékletekkel együtt.

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉRŐL, VÁRHATÓ EREDMÉNYÉRŐL A KURATÓRIUMI TAGOK, ILLETVE AZ IRODA NEM ADHAT ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST.

9.    Pályázati díj:

A pályázati díj 4.500,- Ft, melyet banki átutalással kell teljesíteni a Közalapítvány 10032000-00283951 számú bankszámlájára.

A pályázati díjról minden pályázó postai úton, utólag ÁFA-s számlát kap.

10.  Finanszírozási feltételek:

A pályázónak önálló bankszámlával kell rendelkeznie.

ISK esetén a felelősséget vállaló szervezetnek kell a bankszámlával rendelkeznie.

A felhasználási időszak 2010. októberi kezdete miatt a pályázat elbírálásáig a rendezvényeket a pályázók saját anyagi kockázatukra rendezik meg.


11.  A benyújtandó pályázat két részből áll:

A.    Az elektronikus úton beérkező, kitöltött pályázati űrlap.

B.    A postai úton elküldött pályázati dokumentáció, amelynek tartalmaznia kell:

 • A Közalapítvány honlapján teljes körűen kitöltött, onnan kinyomtatott pályázati űrlapot,
 • és a következő okiratokat:
 • A pályázónak az önálló jogi személyiségét és a jelenlegi működését igazoló, fővárosi vagy megyei bíróság által kiállított, a feladástól visszafelé számított 30 napnál nem régebbi kivonatot, (Nem bejegyző végzést!)

Sportkör esetén a felelősséget vállaló szervezetről szóló bírósági kivonatot kell beküldeni.

 • A pályázó által (ISK esetén a felelősségvállaló szervezet képviselője által is) aláírt nyilatkozatokat,
 • Az egyesület vagy a felelősséget vállaló szervezet számlakezelő bankja által kiállított, a bankszámla számát tartalmazó irat másolatát, (Pl.: bankszámla kivonat, a bankszámlát vezető bank igazolása)
 • a pályázati díj befizetését igazoló bankszámla kivonat másolatát.

D. kategóriában szükség van még:

 • Az oktatási intézmény működési engedélyének másolatára,
 • DSE esetén az oktatási intézménnyel kötött együttműködési szerződés másolatára is.

A fent felsorolt iratokat minden pályázó szervezet köteles a pályázatához mellékelni, azzal együtt, egy küldeményként postára adni. (Javasoljuk, hogy a pályázati dokumentumokból egy másolati példányt őrizzen meg!)

12.  Pályázók tájékoztatása:

Minden pályázót írásban értesítünk pályázata eredményéről.

A támogatott pályázóink nevét és a támogatás összegét internetes honlapunkon közzé tesszük.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

fittségi felmérés

Forrás: http://www.wesselenyikozalapitvany.hu/