palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat hajléktalan emberek és családok egyéni programjainak támogatására

A Van Esély Alapítvány pályázatot hirdet hajléktalan és súlyosan bizonytalan lakhatásban élő emberek és családok komplex támogatására. A programban kiemelten kívánjuk támogatni azokat a hajléktalan embereket, akik ferencvárosi (Budapest, IX. kerületi) kötődésűek, de a pályázatok az ország egész területéről benyújthatók.


A pályázatokat folyamatosan lehet beadni a rendelkezésre álló forrás erejéig, 2019. szeptember 15. és 2019. november 15. közötti időszakban.
A program során maximum 10 pályázatot támogatunk, a beérkezett pályázatokat folyamatosan bíráljuk el. Amennyiben a programok támogatására szánt forrás elfogy, ezt az információt közzétesszük honlapunkon, és nem fogadunk be több pályázatot.

A PROGRAM CÉLJA
A Van Esély Alapítvány célja, hogy anyagi forrásokkal és egyéni segítő munkával támogasson hajléktalan és megoldatlan lakhatási helyzetű embereket, családokat a hajléktalanságból való kikerülés érdekében. Programunk lényege, hogy olyan célok megvalósítására adjunk célzott támogatást, melyek mérhető lépést, illetve a későbbiekben minőségi változást jelenthetnek a hajléktalanság elhagyásában. Programunk keretében a hajléktalan emberekkel együttműködő segítők részére szakmai, módszertani segítséget nyújtunk a pályázatok sikeres megvalósítása érdekében.

A sikeres pályázatot benyújtók részére a következő célok eléréséhez nyújtunk anyagi és szakmai támogatást:

 • Bármilyen, igazolható végeredménnyel (bizonyítvány, tanúsítvány stb.) végezhető szakképzés elvégzésének, vagy iskolarendszerű képzés befejezésének közvetlen és közvetett költségei (tandíj, tankönyvek, utazási költség, különösen indokolt esetben a képzés miatt kieső jövedelem pótlása stb.). Megkezdett tanfolyamok esetében csak akkor nyújtunk támogatást, ha a képzés modulrendszerű, és igazolhatóan egy vagy több modul elvégzése történik meg az általunk nyújtott támogatásból. Általános iskola és középiskola befejezésére, érettségi megszerzésére irányuló terveket is támogatunk, amennyiben a program megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
 • Bármilyen, a pályázó hajléktalan ember munkaerő-piaci helyzetét javító egyéb beruházás: pl. munkaeszköz vásárlás, önfoglalkoztatás, jövedelem-kiegészítést célzó beruházás költségei stb.
 • Mentálhigiénés, egyéni pszichoterápiás, családterápiás, vagy egyéb, a mentális egészséget javító szolgáltatáshoz (pl. önsegítő csoport) való hozzáférés költségei az egyének vagy családok részére: terápiás óradíj, utazási költség stb.
 • A fenti célok elérését szolgáló bármilyen közvetlen költség: pl. gyermekfelügyelet díja képzésen való részvétel idejére
 • Önálló lakhatás támogatása: albérleti díjra, kaucióra csak abban az esetben nyújtunk támogatást, amennyiben a program keretében más területen (ld. a fenti célokat) is előrelépés történik.
 • Megélhetési költségeket az alapítvány alapvetően nem támogat. Kizárólag olyan esetekben van erre mód, ha az a projekt során rövid, jól lehatárolható ideig, és indokoltan szükséges, pl. munkába állás esetén az első fizetésig tartó időszak költségei, ha azok más forrásból nem biztosíthatók.

Egy pályázaton belül komplex programra, azaz több cél kitűzésére is lehet pályázni (pl. család esetében a tizenéves gyerek érettségijére, egy szülő munkaeszköz vásárlására és családterápiára akár egyszerre is lehet támogatást igényelni). Családok esetében a családot egységként kezelve kell a pályázatot elkészíteni, a pályázatban a teljes családot be kell mutatni. A program több családtag előrelépését is célozhatja.
A Van Esély Alapítvány tevékenységéről, a korábban támogatott programokról további információk elérhetők honlapunkon: http://www.vanesely.hu/contents/support.php

A PROGRAM RÉSZLETEI
A Van Esély Alapítvány programja nem intézmények és használóik, hanem segítők és ügyfeleik kapcsolatára, együttműködésére alapoz, felhívásunkra ezért a hajléktalan ember/ család és segítője által közösen megtervezett és közösen beadott pályázatokat várunk.
A segítő lehet szociális munkás, de lehet laikus önkéntes segítő is. Ha a segítő szociális munkás és saját ügyfelével vagy a munkahelyéhez kapcsolódó ügyféllel nyújtja be a pályázatot, az intézmény/szervezet támogatására is számítunk a pályázatok megvalósítása során.

A pályázók köre:
Felhívásunkra olyan hajléktalan/ súlyosan megoldatlan lakhatási helyzetű emberek, családok számára lehet pályázatot benyújtani, akik a hajléktalanságból való kikerülést, vagy az életükben komolyabb előrelépést célzó, konkrét célokkal (ld. felhívásunk 1. pontja) rendelkeznek. A programban kiemelten támogatjuk azokat a hajléktalan embereket, akik ferencvárosi kötődésűek, de a pályázatok az ország egész területéről benyújthatók.
A pályázatot a hajléktalan embert/ családot személyesen ismerő és támogató segítővel (szociális munkás, önkéntes segítő) közösen kell kidolgozni és beadni.
Ferencvároshoz kötődőnek tekintjük azokat az embereket, akik Ferencvárosban (Budapest, IX. kerületben) működő intézményben élnek vagy ferencvárosi intézményhez, szervezethez, önkéntes segítő csoporthoz szorosan kapcsolódnak, illetve ilyen intézmény, szervezet munkatársával, ferencvárosi önkéntessel közösen pályáznak. Szintén ferencvárosi kötődésűnek tekintjük azokat az otthontalan embereket is, akik a napjaik nagy részét a IX. kerületben töltik, életük színtere jobbára a kerület.

Pályázható összeg:

A hajléktalan embernek nyújtott anyagi támogatás felső határa alapesetben: egyének esetében 200 ezer forint, családok esetében 300 ezer forint. Egyedi esetben, amennyiben különösen indokolt, a kuratórium döntése alapján a maximális támogatási összeg meghaladható.
A programhoz nem kötelező önrészt biztosítani, de előnyt élvez az a pályázó, aki saját forrással egészíti ki a pályázott összeget. Az önrészt a pályázati adatlapon fel kell tüntetni.
A programok megvalósításának időszaka:
A támogatott személyek, segítőik és alapítványunk együttműködése legalább fél éven keresztül zajlik abban az esetben is, ha a kitűzött cél ennél rövidebb idő alatt megvalósul. A programokat legfeljebb 10 hónapos időszakra lehet tervezni. A pályázatban be kell mutatni és meg kell indokolni a programidőszak hosszát.

Az együttműködés részletei:

A Van Esély Alapítvány a következőket vállalja a programok megvalósítása során:

 • Anyagi támogatást nyújt a pályázó részére személyes célja eléréséhez.
 • Folyamatos szakmai segítséget nyújt a programok megvalósításához: esetmegbeszélő csoportokat tart a segítők részére, konzultációs lehetőséget biztosít. Az alapítvány az ún. életútközpontú szociális munka szemléletét képviseli (erről bővebben ld: Breitner Péter: Az életútközpontú szociális munka), ennek alkalmazásához módszertani segítséget nyújt.
 • Amennyiben igény van rá, mentálhigiénés, terápiás célt tartalmazó program esetén segítséget nyújt a terápiás lehetőségekhez való hozzájutásban (vidéki helyszíneken is), és a programok megvalósítását saját szakmai kapcsolatrendszere révén is támogatja.

A szociális munkás, segítő részére a projektben végzett munkájáért havi bruttó 10.000 Ft, az interjúk felvételéért további 40.000 Ft szociális gondozói díjat fizet.

A támogatott hajléktalan embernek az alábbiakat kell vállalnia:

 • A program sikere érdekében együttműködni alapítványunkkal és a pályázatot beadó segítővel: heti rendszerességgel kapcsolatot tartani a segítővel, és hozzájárulni ahhoz, hogy a segítő a programmal kapcsolatos lényeges információkról beszámoljon az alapítványnak.
 • Hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy vele több ülésben interjú készüljön, és azt a Pályázó az alapítvány számára szintén megküldje. Az alapítvány a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli.
 • Hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy az alapítvány az adományozói részére történő tájékoztatás, valamint társadalmi szemléletformálás céljából anonimizált formában, előre egyeztetett tartalommal nyilvános felületein beszámoljon a programokról.
 • Vállalnia kell, hogy a program befejezését követően, a szociális munkás vagy az alapítvány megkeresésére információt ad a program hosszú távú eredményeiről.
  A sikeresen pályázó szociális munkás, segítő feladatai:
 • Ügyfelét folyamatosan, heti rendszerességű találkozások mellett támogatnia kell abban, hogy a pályázati program elérje célját.
 • Az alapítvánnyal való együttműködés keretében minimum 3 alkalommal esetmegbeszélő csoporton kell részt vennie, és életút-interjút kell felvennie az ügyféllel, melyhez az alapítvány módszertani segítséget nyújt. A program ideje alatt havonta írásban, a program végén záró esettanulmányban kell beszámolni a pályázati program aktuális helyzetéről.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázaton a pályázati adatlap részletes kitöltésével lehet részt venni. Egyének, illetve családok részére külön pályázati adatlap áll rendelkezésre, letölthetők az alábbi linkeken:

Az adatlapot elektronikusan kell kitölteni (az adatlap sorai szükség szerint bővíthetők), és word (vagy odt) formátumban, valamint az aláírások láthatósága érdekében szkennelt formátumban is meg kell küldeni, az alábbi e-mail címre: vanesely@vanesely.hu
Postai úton való beküldés nem szükséges és nem lehetséges.
Az adatlapot a pályázó szociális munkásnak/ segítőnek kell kitölteni.

Az adatlapnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a hajléktalan ember/család életútját, hajléktalanná válásának körülményeit,
 • jelen helyzetének leírását,
 • a projekt célját és költségeit,
 • a megvalósítás lépéseit tartalmazó egyéni esetkezelési tervet (melyben szerepelnek az ügyfél előrejutásával kapcsolatos konkrét lépések),
 • a projekt megvalósításának kockázatait, ezek kezelését,
 • valamint a segítő saját szerepére vonatkozó elképzeléseit.

A program megtervezésekor az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

 • a projekt személyre szabott legyen, azaz építsen a pályázó ügyfél korábbi tapasztalataira, tudására, készségeire;
 • a jelenlegi helyzetében elérhető, reális célkitűzést fogalmazzon meg;
 • képes legyen változást elindítani a pályázó életében.

A pályázatok beadásának határideje: a pályázatokat folyamatosan lehet beadni, a rendelkezésre álló forrás erejéig, a 2019. szeptember 15. és 2019. november 15. közötti időszakban.
A programok megtervezésében és a pályázatok elkészítésében segítséget nyújtunk a felhívás végén szereplő elérhetőségeken.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA, A TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE

 • Az alapítvány minden pályázót e-mailben értesít a beérkezett pályázatról. Kérjük, hogy ha a beküldött pályázat befogadásáról 2 munkanapon belül nem kap visszaigazoló e-mailt, jelezze felénk telefonon!
 • A beérkezett pályázatok támogatásáról a Van Esély Alapítvány kuratóriuma dönt. Indokolt esetben a döntés előtt tisztázó kérdéseket tehet fel a pályázók felé.
 • Az alapítvány kuratóriuma a pályázat beadási határidejét követő 15 napon belül hozza meg döntését, melyről elektronikus úton küld értesítést.
 • A nyertes pályázókkal (ügyfél, segítő), és indokolt esetben az ügyfelet ellátó intézménnyel az alapítvány együttműködési megállapodást köt a program megvalósítására.
 • A nyertes projektek egyes adatait (pályázó segítő neve, elnyert támogatás célja és összege) az alapítvány a honlapján közzé teszi.

Az alapítvány az elnyert összegeket az adott pályázati program által megkövetelt ütemben bocsátja a támogatott rendelkezésére. Indokolt esetben a támogatás egy összegben is megkapható. Amennyiben indokolt, az alapítvány a támogatási összeget a segítőnek utalja át, vagy a programban tervezett kifizetéseket közvetlenül teszi meg (pl. a képző intézmény felé).

A pályázatok beadásának határideje: a pályázatokat folyamatosan lehet beadni, a rendelkezésre álló forrás erejéig, a 2019. szeptember 15. és 2019. november 15. közötti időszakban.

A rendelkezésre álló forrásból 10 pályázatot (ezen belül minimum 5 ferencvárosi kötődésű pályázatot) tudunk támogatni. Amennyiben a programok támogatására szánt forrás időközben elfogy, az alapítvány ezt az információt közzéteszi honlapján, és nem fogad be több pályázatot.
A pályázatok elbírálása havi rendszerességgel történik: minden hónap 15. napjáig beérkezett pályázatokat a kuratórium az adott hónap 30. napjáig (15 napon belül) bírálja el.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat kizárólag e-mailben, a vanesely@vanesely.hu címen lehet benyújtani. Postai úton való beküldés nem lehetséges.
A programokat a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány által szervezett Swimathon 2019 kampány adományozóinak segítségével finanszírozzuk. Köszönjük a szervezőknek, az adományokat összegyűjtő úszócsapatunknak és a támogatóinknak, hogy megszülethetett ez a felhívás!

További információ
A pályázati felhívásról további információ, valamint pályázati tanácsadás a vanesely@vanesely.hu e-mail címen, valamint hétfőtől péntekig 9-13 óráig kérhető az alábbi telefonszámon: Keresztes Cecília, +36 (20) 587-2380.