palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programok támogatására

kormányzati portál pályázatPályázat Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretébenMegyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programok támogatására.

A pályázat kódja: OEH-MESI-11

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet  az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretében Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programoknak a támogatására.

A pályázat célja: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a társadalmi egyenlőség előmozdítása érdekében az ország 19 megyéjében és Budapesten „Esélyegyenlőségi Iroda” címbirtokos szervezetet választ ki. A pályázat eredményeként a programidőszak alatt az ország 19 megyéjében és Budapesten Esélyegyenlőségi Irodák működnek, amelyek az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat (a továbbiakban: Hálózat) tagjaiként összehangolt szakmai, kommunikációs munkát végeznek a többi megyei irodával.

Az Esélyegyenlőségi Iroda munkájával elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok, családok társadalmi integrációját. Esélyteremtő programokat szervez a Hálózat kiemelt célcsoportjaival – hátrányos megkülönböztetést vagy diszkriminációt elszenvedett, vagy azzal fenyegetett, illetve problémákkal küzdő, kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyatékossággal élőkkel, nőkkel, romákkal, gyerekekkel, ifjúsággal, idősekkel, családokkal, hátrányos helyzetű térségek lakosaival – szemben, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében. Informálja és tanácsadással segíti a hatókörébe tartozó hátrányos helyzetű embereket, családokat, és szükség szerint együttműködik a családokkal foglalkozó szervezetekkel, ezzel is segítve a kormányzat társadalompolitikai céljainak megvalósulását.

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 119.200.000 Ft azaz száztizenkilencmillió-kettőszázezer forint, amely a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/20/03 címrendi besorolású Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működését elősegítő tevékenységek támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 294613) terhére biztosított.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Pályázatonként legfeljebb 5 960 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke: A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint.

A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül kell megtörténnie.

Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. május 16. és 2012. február 28. közé eső időszak. A támogatási szerződés megkötését megelőzően a pályázó saját felelősségére kezdheti meg a pályázati program megvalósítását.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

A pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
  • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok,
  • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú közalapítványok,
  • nonprofit korlátolt felelősségű társaságok,
  • önkormányzati fenntartású intézmények,
  • települési önkormányzatok,
  • megyei önkormányzatok.

Továbbá, amelyek:

  • a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak;
  • bírósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentuma – alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet esetében – tartalmazza a közhasznú vagy kiemelten közhasznú minősítést;
  • az adott megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretében Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Es

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel      (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje:

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2011. augusztus 25. 24.00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került. (A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.)

Pályázatkezelő

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint az palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

Forrás: http://www.kormany.hu/