palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Nemzeti Emlékhelyek fenntartásának támogatására

A támogatás a nemzeti emlékhely védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító, nem visszatérítendő támogatás.

A 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 49,5 millió Ft-ot biztosít a nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő tárgyévi támogatásokra.

A támogatásra jogosultak köre és a támogatás feltételei
A támogatásra jogosultak körét és a támogatás feltételeit a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. §-a és 5/A. §-a tartalmazza.

A kérelem tartalmi és formai követelményei
A támogatásra jogosult az alábbi dokumentumokat köteles a döntés előkészítése érdekében előzetesen a Miniszterelnökség részére benyújtani:

 1. Szakmai program és előzetes költségterv, amely tartalmazza
  • a nemzeti emlékhelyen tervezett
   • állagmegóvás
   • felújítás,
   • fejlesztés,
   • a nemzeti emlékhely bemutatását, megismertetését, népszerűsítését szolgáló rendezvény, valamint
   • az egyéb, a nemzeti emlékhely bemutatását célzó tevékenység
   • ismertetését, céljait, várható eredményeit, annak közösségi és kulturális hatását;
  • a megvalósítani tervezett tevékenység időbeni ütemezését és költségvetését.
 2. Közzétett használati terv esetén a használati terv azon pontjának, alpontjának megjelölését, amelynek teljesítését a tervezett tevékenység célozza. Amennyiben a helyszín nem rendelkezik közzétett használati tervvel, a kérelem a Korm. rendelet 3. § g)-h) pontjában foglalt célokra irányulhat.
 3. A kérelemhez mellékelni kell a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát, vagy ha a tervezett tevékenység kizárólag egy meghatározott, a nemzeti emlékhely részét képező ingatlanra, ingatlanrészre vagy felépítményre irányul, akkor az érintett ingatlan, ingatlanrész vagy felépítmény tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát.
 4. A fentiek szerint meghatározott dokumentumokat benyújtó szervezeteknek a támogató Miniszterelnökség vagy az általa megbízott lebonyolító szerv támogatási igénydokumentációt küld ki. A fent megjelölt dokumentumok, valamint a kitöltötten és aláírtan benyújtott támogatási igénydokumentáció együttesen tekinthetőek támogatási kérelemnek.

A kérelem benyújtásának határideje, helye és módja
A fent megjelölt dokumentumokat a jelen tájékoztató közzétételét (2019. január 15. ) követő 30 (harminc) napon belül kell benyújtani a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságára (postacím: 1357 Budapest, Pf. 6., illetve elektronikusan: gabriella.ghyczy@me.gov.hu) két eredeti példányban, valamint elektronikusan, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek címezve.

Hiánypótlás
Hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelem esetén a kérelmezőt a támogató – a hibák és hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – megfelelő határidő tűzésével, egy alkalommal felszólítja hiánypótlásra (Korm. rendelet 5/A. § (4) bek.). Ha a kérelmező a hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesíti, a támogató a kérelmet elutasítja.

A támogatás nyújtásának módja
Az egyedi kérelem alapján nyújtandó támogatási eljárásról a támogató az előzetesen beküldött kérelmek vizsgálatát követően egyedileg nyújt tájékoztatást a szükséges formanyomtatványok megküldésével.

Letölthető dokumentum

nemzetei emlekhelyek 2019 évi támogatási felhívás

A támogatási kérelmek elbírálása:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a támogatási kérelmekről legkésőbb 2019. március 31-ig (Korm. rendelet 5/A. § (5) bek.) dönt, és a döntéséről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követően írásban értesíti.
A Miniszterelnökség a támogatással kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szervet vehet igénybe, amelyről tájékoztatja az érintetteket.