palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatására

fszk pályázatokAz FSZK pályázata rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatására. Jelen program a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját támogató szakemberképzések országos képzési kapacitásának növelését célozza. Pályázati úton nyújt támogatást e témában képzést indító felsőoktatási intézmények számára. A támogatás mértéke a hallgatói költségtérítés 80%-ának megfelelő összeg, a képzési időszak első két félévére vonatkozóan.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet „Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatása” (kód: 3824) címmel.

A pályázat kiírója
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
(Székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.)

A pályázat célja
Jelen program a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját támogató szakemberképzések országos képzési kapacitásának növelését célozza. Pályázati úton nyújt támogatást e témában képzést indító felsőoktatási intézmények számára. A támogatás mértéke a hallgatói költségtérítés 80%-ának megfelelő összeg, a képzési időszak első két félévére vonatkozóan.

A program forrása
A program forrását a Szociális és Munkaügyi Minisztérium biztosítja a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze terhére. A pályázati úton szétosztható keretösszeg: 9 095 400 Ft.

Támogatásban részesíthetők köre
Azok a felsőoktatási intézmények pályázhatnak, melyek felsőfokú szakirányú továbbképzési szakot indítanak foglalkozási rehabilitáció témakörben. A támogatás a 2010/2011-es tanév első félévében indított képzések első két félévére vonatkozik. Pályázni lehet a hallgatók költségtérítésének 80%-os támogatására a képzési időszak első két félévére vonatkozóan. A támogatás felhasználására vonatkozó megvalósítási határidő: 2011. június 30.

Egy pályázó több képzésre is igényelhet támogatást.

Foglalkozási rehabilitáció alatt a következőt értjük a 159 számú egyezmény a foglalkozási rehabilitációról és a foglalkoztatásról (ILO, 1983) alapján:
„A foglalkozási rehabilitáció célja az, hogy a megváltozott munkaképességű embereket képessé tegye a megfelelő munka vállalására, megtartására és az abban való előrehaladásra, ezáltal elősegítve e személyeknek a társadalomba való beilleszkedését, illetve visszailleszkedését.”

A pályázat nyilvános.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,

 • amelyek csődeljárás, felszámolási illetve végelszámolási eljárás alatt állnak,
 • amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját a Közalapítvány (vagy jogelődei) visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a Közalapítvánnyal szemben,
 • amelyek a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján összeférhetetlenek.

Az Pályázat Kiírója fenntartja azt a jogát, hogy az igényelt támogatási összegnél kevesebbet ítél meg támogatásnak illetve amennyiben a rendelkezésre álló forrás engedi, a pályázati program ismételten meghirdetésre kerül.

A pályázati program megvalósítási időszaka
A pályázati program megvalósítási időszaka a 2010/2011 tanév első félévétől indul. A támogatás felhasználására vonatkozó megvalósítási határidő: 2011. június 30.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a részletes pályázati feltételeket és tudnivalókat is tartalmazó pályázati dosszié kitöltésével lehet, ami 2010. február 19-től igényelhető e-mailben (vajda.edina@fszk.hu), valamint letölthető a Közalapítvány honlapjáról (www.fszk.hu).

Benyújtási határidő: 2010. április 15. (A beadási határidő a postára adás utolsó napját jelenti.)
A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.

A benyújtás módja:
A pályázatot egy eredeti és két másolati példányban (példányonként fűzve) valamint egy CD-n kérjük benyújtani. Részletezve: lsd. pályázati útmutató.

A pályázatot benyújtani postai úton lehet az alábbi címen:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Oktatási Programiroda
Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

Kérjük, hogy a pályázati dossziét figyelmesen olvassák el, hiánypótlásra egyszer van lehetőség!

Regisztrációs díj
: 25 000 Ft/pályázat.

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány; számlaszám: 10032000-00290531-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát – 3824).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni!
A díj befizetéséről a Közalapítvány számlát állít ki, melyet az értesítő levéllel együtt küld ki a pályázónak.

A pályázat elbírálásának menete, szempontrendszere
A benyújtott pályázatok elsőként formai értékelésre kerülnek. A formai értékelés során ellenőrizzük:

 • a pályázatot határidőre beküldték
 • a meghatározott példányszámban és CD-n is beküldték a pályázatot
 • a szükséges kérdésekre válaszoltak
 • cégszerűen aláírták a pályázati adatlapot és kérdőívet (aláírásra jogosult aláírása és pecsét)
 • a regisztrációs díj befizetése megtörtént (a vonatkozó átutalási megbízás vagy bakkivonat másolatát csatolták a pályázathoz)
 • a pályázó a támogatásban részesíthetők körébe tartozik
 • a tervezett képzés megvalósítása időszaka megfelel a pályázatban előírt megvalósítási időszaknak
 • a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján Nyilatkozat csatolása összeférhetetlenségre és érintettségre vonatkozóan
 • amennyiben a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján érintettség áll fenn, arra vonatkozóan a Közzétételi kérelmet csatolták

A formai értékelés után kerül sor a szakmai és a pénzügyi értékelésre.

Szakmai és pénzügyi értékeléskor ellenőrizzük:

 • illeszkedés a program célkitűzéséhez
 • a képzés tartalma
 • pénzügyi terv indokoltsága, átláthatósága

Eredményhirdetés, megvalósítás
Eredményhirdetés várható időpontja: a benyújtási határidőtől számított legfeljebb 60. nap.
A Kuratórium döntését a határozathozataltól számított legkésőbb 14 napon belül a Titkárság a pályázó tudomására hozza, írásbeli értesítés formájában. A döntéstől számított maximum 30 napon belül a Titkárság kiküldi a nyertes pályázóknak a támogatási szerződést.
A szerződésnek a pályázó által a Titkárságra történő visszaküldése után kerül sor a támogatás első részletének átutalására. A támogatási összeg több részletben, féléves bontásokban kerül átutalásra, mindig az adott félév indulásakor a Közalapítványnak leadott hallgatónévsor alapján.
A Közalapítvány a támogatási szerződésben biztosítékot köthet ki a szerződés szerinti esetleges visszafizetési kötelezettség biztosítására banki felhatalmazó levél formájában.

A megvalósítás időszaka alatt a támogatott programot a Közalapítvány által megbízott személy ellenőrizheti. A pénzügyi elszámolás után helyszíni pénzügyi monitorozásra is sor kerülhet.
A megvalósított pályázati programról a nyertes pályázóknak pénzügyi részelszámolást és szakmai részbeszámolót félévenként kell készíteniük. A program teljes lezárását követően pedig összefoglaló szakmai beszámoló elkészítésére kötelezettek.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy elutasított pályázatok egy példányát a pályázó szükség esetén átveheti a Közalapítványi Irodában a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül.
A támogatott pályázatokat tartalmazó nyertes listát a döntést követően tesszük közzé a www.fszk.hu honlapon.

Támogatás jogosulatlan igénybevételének következményei
Eljárás a 17/2007. (V. 3.) SZMM rendelet szerint:
22. § (1) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, és a kedvezményezettet a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettsége terheli.
23. § (1) Amennyiben a kedvezményezett által vállalt feladat
a) teljesítése a kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik, a bejelentési kötelezettség teljesítése mellett az igénybe nem vett támogatásról le kell mondania, a felvett támogatással el kell számolnia. Támogatási előleg esetén a támogatásnak a teljesítéssel arányban nem álló részét vissza kell fizetni;
24. § (1) A szerződéskötést követően keletkezett köztartozások esetén a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

A közalapítvány levelezési címe, telefonszáma

A Pályázatot a következő címre kell beküldeni:
FSZK
Oktatási Programiroda
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
T: (1) 450-3232

Letölthető dokumentumok:

Forrás: SZMM