palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szabadidősport tevékenységek és programok támogatására

Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma Hiszek benned sport program III. alprogram új kiírása „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program” néven.

A Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Programmal a Támogató lehetőséget kíván teremteni  a  helyi szinten sporttevékenység végzésére irányuló lakossági igények esetén a megfelelő sportinfrastruktúra igénybevételének ösztönzésére, a sportolás feltételrendszerének támogatására. A Program igyekszik választ és egyúttal – egy program-alapú forráselosztó rendszer formájában – megoldást kínálni a helyi szinten az élősport, elsősorban szabadidősport területén zajló sporttevékenység finanszírozásának további bővítésére, melynek keretében a széles társadalmi rétegek számára elérhető szabadidősport rendezvények által a sportban kitűzött tömegesítés is megvalósulhat közvetlenül az állampolgárokhoz kapcsolódó színtéren.

A rendelkezésre álló keretösszeg, pénzügyi forrása:

A Program támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 243.270.000,- forint, azaz kettőszáznegyvenhárommillió-kettőszázhetvenezer forint.
A Program megvalósítását szolgáló keretösszeg az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/23/29 – „Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére a Közreműködő rendelkezésére lett bocsátva.
A támogatott időszak: 2018. július 1. – 2018. december 31. közötti időszak.
Támogatás felhasználásának időszaka: A támogatás felhasználása a 2018. július 1. – 2018. december 31. közötti időszak eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli bizonylatokkal igazolható, amely bizonylatokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés utolsó napja 2019. január 15-e.

Beszámolási határidő: A támogatási szerződésben rögzített időpont, de legkésőbb 2019. február 15.

A kedvezményezettek köre: A Programban a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdése, továbbá (2) bekezdésének b) pontja szerinti sportszervezetek.

– (1)Sportszervezetek a sportegyesületek, a sportvállalkozások, a sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok.
– (2) A sportszervezetekre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell:

a) a nemzeti válogatott sportolók, illetve válogatott csapatok (keretek) működése kapcsán a nemzeti válogatottakat működtető sportszövetségekre,

b) a fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport területén működő azon sportszövetségekre, amelyek keretében sportolók közvetlenül – a sportszövetség alapszabályában biztosított lehetőség alapján – sporttevékenységet fejtenek ki,

Támogatandó programtartalmak: Azokat a kedvezményezettek által lebonyolított programokat támogatják, amelyek a helyi szinten megvalósítandó sportszakmai feladatok ellátásával összefüggő szabadidősport tevékenységek és programok szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó tevékenységek, így különösen az integrált szabadidősport tevékenység megvalósításával és lebonyolításával összefüggő feladatokat tartalmazó programelemek, amelyek a lakosság számára ingyenesen hozzáférhető, rendszeres és széleskörű sportolási lehetőségeit szolgálják.

A Program követelményei:

 • a támogatás eseménysorozatok megszervezését célozza,
 • az eseménysorozat legkevesebb 20 héten át tartson,
 • hetente legalább 50 fő sportolását kell biztosítani.

A 2018. szeptember 23-30 között hazánkban is megvalósuló Európai Sporthét és azon belül különösen a szeptember 29-én éjjel megszervezendő #BeActive Night éjszakai sportprogramhoz való csatlakozást a támogatás szempontjából kiemelten figyelembe vesszük.

Az igényelhető támogatás mértéke maximum 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A program keretében folyósított támogatási összeg kizárólag az alábbi költségekre igényelhető:

 • legfeljebb 80%-át állami, vagy önkormányzati tulajdonban lévő terem- és létesítmény bérleti díjára, valamint a program lebonyolításával foglalkozó képzett sportszakember juttatására;
 • legfeljebb 20%-át a program szervezésével foglalkozó szakember juttatására;
 • legalább 5, de legfeljebb 10%-át kommunikációs költségekre, a lakosság tájékoztatására lehet fordítani.
 • A Támogató a támogatás megítéléséhez kötelező önrészt nem ír elő.

A támogatás folyósítása
A kedvezményezett számára megítélt támogatás teljes folyósítására a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló Közreműködő általi elfogadását követően kerül sor azzal, hogy a kedvezményezett a megítélt támogatás teljes összegének 60%-ára előleg formájában jogosult.
Az előlegfolyósításra a támogatási szerződés Közreműködőnek történő visszaküldését követően, a kedvezményezett pénzintézete által befogadott – a Közreműködőnek megküldött – felhatalmazó levél beérkezését követő 10 napon belül kerül sor,
A fennmaradó támogatás folyósítására a teljes körű pénzügyi elszámolás, valamint a szakmai beszámoló Közreműködő általi elfogadását követően 10 napon belül kerül sor.
A pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadásának feltétele, hogy a teljesítés alátámasztására a Támogatótól kapott minta alapján Kedvezményezett által legyártatott molinót ki kell helyezni a támogatott programokon. Amennyiben egyidejűleg több program szervezésére kerül sor abban az esetben a 3 legnépesebb helyszínre kötelező azokat kihelyezni. A molinóknak színeseknek kell lenniük.
A kihelyezett molinókról és a minél több résztvevőről készített fotókat hetente kell elküldeni a palyazat@masport.hu e-mail címre. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fotók a részvétel igazolására szolgálnak.
A beszámoló teljes körű követelményeit a támogatási szerződés tartalmazza.
Az 5.1.2 pontban rögzített beszámolási határidő kedvezményezettnek felróható elmulasztása esetén a Közreműködő a támogatási szerződésben rögzített beszámolási eljárási szabályok alapján jár el, amely a Közreműködő szerződéstől való elállását is maga után vonhatja. A Közreműködő szerződéstől való elállása esetén a szerződésben megjelölt kedvezményezettet a szerződés keretében biztosított támogatási előleg vonatkozásában visszafizetési kötelezettség terheli, amelyet a támogatási előleg Közreműködő által megjelölt bankszámlaszámra történő visszautalással köteles teljesíteni a szerződéstől való elállás tényének Közreműködő általi írásbeli közlését követő 15 napon belül. A visszafizetési kötelezettség mellett a kedvezményezettet terheli a támogatási előleg felhasználását megelőző, eredeti állapot helyreállításának kötelezettsége.
Közreműködő szervezet: Magyar Szabadidősport Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: (+36 1) 460-6919 E-mail: palyazat@masport.hu
www.masport.hu
A kedvezményezettek (a kiértékelési eljárási fázist megelőzően: benyújtó) által benyújtandó projektek befogadásának feltételei:
A benyújtó köteles a projekt-dokumentáció (projekt adatlap és valamennyi melléklet) eredeti példányát postai úton a 11.3 alpontban megjelölt címre, továbbá elektronikus formában a palyazat@masport.hu e-mail címre elküldeni kizárólag az alábbi formátumokban:

 • Projekt adatlap word formátumban (doc, docx)
 • Költségvetés excel formátumban (xls, xlsx)
 • Kötelező mellékletek (PDF, JPG)
 • Projekt adatlap (1. számú melléklet)
 • Kötelező mellékletek
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított eredeti (30 napnál nem régebbi) igazolás arról, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn vagy a Köztartozásmentes Adatbázisból letöltött (https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes), és Kérelmező által hitelesített igazolás;
  • a benyújtó szervezet képviseletére jogosult személy közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányának vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának eredeti példányának, vagy Kérelmező által hitelesített másolatának benyújtása;
  • nyilatkozat, hogy a benyújtó szervezet a támogatás évében, valamint az azt megelőző két évben bármilyen állami támogatásból részesül, részesült-e, és ha igen milyenben, milyen mértékben, milyen céllal.
   A projekt adatlap és mellékletek papír alapú változata a keltezés időpontjával és a benyújtó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva érvényes.

A benyújtó tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jóváhagyott projekt-dokumentációban meghatározott célra, a költségtervben meghatározott tételek szerinti bontásban és a szakmai programban meghatározottak szerint használhatja fel. Az eredeti projekt-dokumentációban tervezett tartalomtól eltérő programmegvalósítás indoklását a Közreműködő ellenőrzi és bírálja el, valamint egyúttal az ellenőrzés és az elbírálás eredményéről tájékoztatja a Támogatót. Az eltérő programmegvalósítás ellenőrzését, valamint a kedvezményezett által benyújtott elszámolás ellenőrzését követően a Közreműködő tájékoztatja a kedvezményezettet a forráselvonás következtében fennálló visszafizetési kötelezettségéről, amelyet a kedvezményezett az írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles teljesíteni a Közreműködő által megjelölt bankszámlaszámra.
A benyújtó saját felelőssége a 10.1 pont szerinti módon, papír alapon benyújtott és az elektronikusan elküldött projekt-dokumentáció egyezősége. Vitás esetekben a Közreműködő a papír alapon benyújtott változatot tekinti mértékadónak.

Letölthető dokumentumok

A projekt-dokumentáció benyújtásának módja, helye és határideje:

 • A program kiírással kapcsolatos tudnivalók a Magyar Szabadidősport Szövetség www.masport.hu weboldalán olvashatók.
 • A projekt-dokumentáció magyar nyelven, kizárólag a Közreműködő által biztosított formanyomtatványokon nyújtható be, amely nem változtatható meg sem tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott projekt-dokumentációk nem kerülnek feldolgozásra.
 • A projekt-dokumentációt jelen kiírás 10. pontjában leírtak szerint postai úton, zárt borítékban, ajánlott küldeményként kell beküldeni az alábbi címre: Magyar Szabadidősport Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
 • A projekt adatlapot és annak mellékleteit legkésőbb 2018. augusztus 31-én éjfélig kell postára adni. A borítékon fel kell tüntetni a benyújtó nevét, címét és a „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program” nevet.
  Azok a benyújtott projektek kerülnek befogadásra, amelyek postára adása a megjelölt határidőig megtörténik, továbbá amelyeket a postára adással egyidejűleg elektronikusan is elküldtek a 10.1 pontban meghatározott e-mail címre. A beérkezett anyagokat a Támogató és a Közreműködő az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli.
 • A benyújtott projekt-dokumentáció elbírálásának folyamata:
  • A projekt-dokumentáció beérkezését követően a Közreműködő megvizsgálja a projekt adatlap formai hibátlanságát, valamint, hogy a projekt-dokumentáció megfelel-e a jogosultság, a benyújtás és a teljesség feltételeinek (a benyújtó a formanyomtatványon szereplő minden kérdésre választ adott-e, minden kötelező melléklet benyújtásra került-e, a cégszerű aláírás megtörtént-e stb.).
  • A Közreműködő a 12.1 pontban foglalt tevékenység lefolytatását követően a beérkezett, az érvényességi feltételeknek megfelelő projekt-dokumentációkat rövid szakmai értékeléssel látja el, majd a Közreműködő az összes beérkezett és érvényes projekt-dokumentációt tartalmazó és a Közreműködő rövid szakmai értékelését magában foglaló projekt-listát a Támogató részére megküldi. A Közreműködő által megküldött projekt-listát a Támogató képviseletében a sportért felelős államtitkár a projekt-lista tartalma vonatkozásában saját hatáskörben hozott egyedi döntéssel bírálja el.
  • Támogató a bírálat eredményéről, azaz a megítélt támogatási összegről, vagy a kérelem elutasításáról, a sportért felelős államtitkár döntését követően írásban küld tájékoztatást a Közreműködőnek. A Támogató értesítő levelében foglaltakra tekintettel a kedvezményezettként megjelölt benyújtókkal a Közreműködő veszi fel a kapcsolatot és bonyolítja le a szerződéskötés folyamatát, egyúttal tájékoztatja a támogatásban nem részesített benyújtókat a támogatási igények elutasításáról. A támogatással kapcsolatos döntés ellen jogorvoslati lehetőség a döntés saját hatáskörben hozott egyedi jellegére tekintettel nem áll nyitva.
   Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére a nyertes szervezet mulasztásából a támogatási döntés kézhezvételétől számított 60 napon belül nem kerül sor, a támogatási döntés az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 73. § (2) bekezdése alapján hatályát veszti.
  • A benyújtó a támogatás tényéről és mértékéről szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles az értesítésben felsorolt szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat visszaküldeni.
  • Amennyiben a program lebonyolítására rendelkezésre álló keret nem elegendő a beérkezett támogatási igények kielégítésére, a Támogató forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.
  • A projekt-dokumentációk elbírálása során előnyt jelent:
   • a program által érintett sportág sportágfejlesztési koncepciójában szereplő integrált, a szabadidősport fejlesztésére is figyelemmel lévő programmal való összehangolás;
   • a benyújtó szervezet és az illetékes helyi önkormányzat között fennálló, sportszakmai feladatok ellátására vonatkozó együttműködés – ennek igazolása érdekében a projekt-dokumentáció részeként a megállapodás csatolása szükséges;
   • a programelemek között szereplő #BeActive Night (2018. szeptember 29.), továbbá az Európai Sporthét programokhoz való kapcsolódás, vagy abban eseményszervezéssel való részvétel – részletek hamarosan a www.masport.hu weboldalon;
   • a helyi sportfejlesztési koncepcióban foglalt, a koncepcióval tartalmában összefüggő programtartalmak támogatása.