palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat turisztikai tevékenységek fejlesztésére

mvh-palyazatA Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2011. (VI.21.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatásokról.

Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V.26.) VM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján nyújtott támogatás igénybevételének részletes rendjét határozza meg, a támogatás igényléséhez kapcsolódó formanyomtatványokat rendszeresíti.

I. Az intézkedésben való részvétel általános feltételei

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján az intézkedésekben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltassa magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfélnyilvántartási rendszerben. A regisztrációs kérelmet G001 számú nyomtatványon kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) székhely/lakóhely szerint illetékes megyei kirendeltségeihez.

Amennyiben a regisztrált adatok bármelyikében változás következik be, az ügyfél a G002 számú nyomtatványon a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles bejelenteni a székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Törvény 30/A. §-a alapján, amennyiben az MVH tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változásbejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig az ügyfél részére az MVH a törvény hatálya alá tartozó intézkedések alapján jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A G001-es és a G002-es formanyomtatvány az www.mvh.gov.hu honlapról letölthető.

II. A támogatott célterületek és a támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás a támogatási rendelet 2. § (1) bekezdése alapján négy különböző célterületen vehető igénybe, melyek a következők:

 1. célterület: falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez
 2. célterület: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2 számú melléklete szerinti parti települések kivételével egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez
 3. célterület: a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti gyermek és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez
 4. célterület: szálláshelyhez nem kötődő:
  1. agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
  2. lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
  3. vadászturizmushoz,
  4. erdei turizmushoz,
  5. horgászturizmushoz,
  6. vízi turizmushoz,
  7. borturizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és eszközrendszer fejlesztéséhez.

A támogatás igénybevételére jogosult a jogcímrendelet 6.§ (1)-(3) bekezdés alapján

 1. természetes személy,
 2. mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
 3. települési önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,
 4. nonprofit szervezet, és
 5. Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 42. § (2) bekezdése alapján kiegészítő támogatásra jogosult egyházi jogi személy.
  1. a) a Gépkatalógusban szereplő gépek, berendezések esetében a Gépkatalógusban szereplő referenciaárat;
  2. b) az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás, ÉNGY szerinti referenciaárát.

III. A támogatás mértéke

Jelen támogatás alapján megítélt támogatásokra a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet (a továbbiakban:1998/2006/EK bizottsági rendelet) kell alkalmazni.

A támogatás mértéke, ha az ügyfél:

a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet és

aa) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint vagy

ab) a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint,

b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint. E pont alapján jogosult támogatást igényelni az az ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásáig az 1997. évi CLVI. törvény 3. §-a szerinti közhasznúsági nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét ekként végzi.

c) a 4. célterület g) pontja szerinti szolgáltatás (borturizmus) esetén az igénybe vehető csekély összegű támogatás összege legfeljebb 20 000 000 forint;

Költségvetési szerv esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg:

Letölthető dokumentumok

A Közlemény pdf formátumban

2. számú melléklet – D0003-04 Építési A betétlap

3. számú melléklet – D0004-04 Építési B betétlap

4. számú melléklet – D0040-02 Építési C betétlap

5. számú melléklet – D0001-04 Gép betétlap

6. számú melléklet – D0075-03 Árajánlatos betétlap

7. számú melléklet – D2402-02 Pénzügyi terv

8. számú melléklet – Működtetési és fenntarthatósági terv

9. számú melléklet – Üzleti terv

10. számú melléklet – D0079-01 Nyilatkozat összeférhetetlenségről természetes személy esetén

11. számú melléklet – D0080-01 Nyilatkozat összeférhetetlenségről szervezet esetén

12. számú melléklet – D0078-02 Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről

13. számú melléklet – D9901-01 Közzétételi kérelem

14. számú melléklet – Programterv

15. számú melléklet – Együttműködési megállapodás

16. számú melléklet – Kitöltési útmutató

1. számú melléklet – D2405-01 Támogatási kérelem főlap

IV. A támogatási kérelem benyújtása

Támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, jelen közlemény mellékletét képező formanyomtatványokon postai úton – tértivevénnyel, vagy ajánlott levélként – lehet benyújtani.

A támogatási rendelet 11. § (1) bekezdése alapján támogatási kérelmet 2011. július 1-től 2011. augusztus 1-ig lehet benyújtani. Mindezek alapján a támogatási kérelmet legkorábban 2011. július 1-jén, legkésőbb augusztus 1-jén adhatja postára.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma.

XI. A közlemény hatálya

Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba, egyidejőleg az 179/2009. (XI. 24.) MVH Közlemény és 200/2009. (XII. 17.) MVH Közlemény hatályát veszti.

További információk megtalálhatóak a VM (www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesiminiszterium), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a regionális illetékességű megyei kirendeltségek ügyfélszolgálatán.

Forrás: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk942011