palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázati külső értékelők számára a Kisprojekt Alap keretén belül

A Rába-Duna-Vág ETT az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Programban megvalósuló Kisprojekt Alap keretén belül, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-vel és a Nagyszombat Megyei Önkormányzattal együttműködve pályázatot hirdet a Kisprojektek külső értékelői számára.

A pályázati felhívás célja, hogy szakképzett és tapasztalt szakembereket választhassunk ki a pénzügyi hozzájárulás folyósítása iránt benyújtott kérelmek minőségi elbírálásához.

A Program az Európai Unió kohéziós politikájának pénzügyi keretén belül valósul meg. Az Európai Bizottság 2015. szeptember 30-án az ES C (2015) 6805 határozattal hagyta jóvá a programdokumentumot. A Program célja, hogy a természeti és kulturális örökség hosszútávon fenntartható felhasználásával, a hozzáférhetőség javításával, a munkalehetőségek javításával, az intézmények és a lakosság közötti együttműködés előmozdításával összetartsa a szlovák-magyar határmenti régiót. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának összértéke a Kisprojekt Alapból finanszírozott projektek számára 5 297 505,50 EUR.

Jelen pályázati felhívás célja, hogy szakképzett és tapasztalt szakembereket válasszunk ki az 1. prioritási tengely és a 4. prioritási tengely keretein belül benyújtott kisprojektek minőségi elbírálásához.

1. prioritási tengely – Természet és kultúra
Az 1. prioritási tengely – Természet és kultúra a Program része, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban mint „ERFA“) finanszíroz a 2014-2020 közötti programidőszakban. A prioritás tengely a 6c beruházási prioritáshoz járul hozzá, melynek címe a Természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejlesztése. Az 1. prioritási tengelyre vonatkozó specifikus cél az SO11: A határterület vonzerejének fokozása.

Az SO11 specifikus cél elvárt eredményei a következők:

 • A régió endogén természeti és kulturális lehetőségeinek hatékonyabb kihasználása a helyi gazdaság hosszútávon fenntartható támogatása érdekében;
 • A társadalmi, gazdasági és területi kohézió növelése kulturális tevékenységek és a természet megőrzésével és védelmével kapcsolatos tevékenységek megvalósítása által;
 • A társadalmi, gazdasági és területi kohézió növelése a természeti és kulturális értékek megőrzésére irányuló közös tevékenységek megvalósítása által;
 • A látogatók számának növelése a programterületen

A jelen prioritási tengely keretén belül megvalósuló pályázatoknak köszönhetően új idegenforgalmi integrált területek jönnek létre, saját termékekkel és saját márkával. A beavatkozások környezetbarát módon történnek, szem előtt tartva a közös régió természeti és kulturális értékeinek megőrzését. Feltételezhető, hogy a határ mindkét oldalán jelentősen emelkedik majd a szomszédos országból érkező látogatók száma, és számos kistérségben hosszú távú stratégiai együttműködések veszik kezdetüket a természeti és kulturális örökség megóvásának területén.

4. prioritási tengely – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
A 4. prioritás tengely – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása a Program része, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszíroz a 2014-2020 közötti programidőszakban. A prioritás tengely a 11b beruházási prioritáshoz járul hozzá, amelynek címe Jogi és közigazgatási együttműködés támogatása a lakosság és az intézmények között (EÚS-CB). A 4. prioritási tengelyre vonatkozó specifikus cél az SO41: A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése.

Az SO41 specifikus cél eredményeképpen olyan pályázatok megvalósítása elvárt, amelyek a programterület belső szociális kohéziójával és az intézmények közötti együttműködés színvonalának javításával foglalkoznak.

További várható eredmények:

 • a lakosok közötti határon átnyúló együttműködés erősítése, aktív, határokon átnyúló tapasztalatcsere,
 • a résztvevő intézmények kapacitásának javítása és a határon átnyúló tevékenységek iránti érdeklődés erősítése,
 • a kölcsönös megértés javulása és a régióban élő nemzetiségi csoportok egymáshoz való közeledése,
 • a tartós (intézményesített) partnerségek számának növelése,
 • a határon átnyúló tevékenységekben való magas szociális részvétel,
 • magas számú közös, fenntartható, a programterület jelentős részét lefedő események és rendezvények szervezése,
 • a kétnyelvűség színvonalának javulása a programterületen.

Pályázati felhívás

A pályázati felhívás során kiválasztott értékelők a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek elbírálásában fognak részt venni, egy konkrét pályázati felhívás keretén belül.

A javasolt projektnek hozzá kell járulnia az 1. vagy a 4. prioritási tengely specifikus céljaihoz. A specifikus célok jogosult tevékenységek útján érhetők el. A projektben elért eredményeknek hozzá kell járulniuk a program és a projekt eredménymutatóihoz.
A hozzáférhető pénzügyi hozzájárulás összege a Kisprojekt Alap keretén belül az ERFA-ból 5 297 505,50 EUR. A pályázati felhívásban a kisprojektekhez kért pénzügyi hozzájárulás iránt benyújtott kérelmekben a projekten belüli partnerségben legalább két partnernek kell szerepelnie, akik végrehajtják a projekt tevékenységeit. Részletesebb információkat a pályázathoz kiadott dokumentációban olvashat, amely a www.rdvegtc-spf.eu weboldalon érhető el.

Az értékelők feladatai

Az értékelők az alábbi feladatokat fogják elvégezni:

 • részt vesznek a Rába-Duna-Vág ETT munkatársai által az értékelők részére tartott képzéseken,
 • szerződést írnak alá a Rába-Duna-Vág ETT-vel a KPA keretén belül benyújtott projektek értékelése során nyújtott szolgáltatásról,
 • ismernek valamennyi, a KPA-t és a Programot érintő releváns dokumentumot és háttéranyagot,
 • az adott pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmekre vonatkozó értékelő ívek segítségével elvégzik a projektek minőségi értékelését a meghatározott határidőn belül.

Az értékelők a Rába-Duna-Vág ETT által szervezett kötelező értékelői képzésen kapják meg a szükséges információkat.

Az értékelőkkel szemben támasztott követelmények
A független értékelők részéről elvárt a magas szintű szakmai tapasztalat olyan projektekkel kapcsolatban, amelyek támogatásban részesülhetnek a pénzügyi hozzájárulás folyósítása iránt kiírt pályázatban. A jelentkezőknek szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük, és csak olyan jelentkezőket választanak ki, akik megfelelnek az alábbi minimális követelményeknek:

Iskolai végzettség

 • A jelentkezőknek felsőfokú végzettséggel kell rendelkezniük (legalább alapképzés) az alábbi területek közül legalább egy ágazatban:
  • közgazdaság
  • iskolaügy
  • környezetvédelem
  • regionális- és vidékfejlesztés
  • területfejlesztés
  • természettudományok
  • idegenforgalom
  • kultúra
  • jog
  • sport

Szakmai tapasztalatok

A jelentkezőknek a pályázatok benyújtási határidejének időpontjában legalább 3 év igazolható szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük (a felsőfokú diplomát követően), az alábbi területek bármelyikén:

 • szociális és gazdasági fejlődés,
 • a kulturális és/vagy idegenforgalmi szolgáltatások és/vagy a kulturális örökség fejlesztése és támogatása,
 • a határon átnyúló marketing vagy kommunikációs termékek/szolgáltatások fejlesztése,
 • környezetvédelem,
 • regionális fejlesztés,
 • természettudományok,
 • területfejlesztés
 • vidékfejlesztés,
 • idegenforgalom és/vagy sport fejlesztése.

 Nyelvtudás

A jelentkezőknek folyékonyan kell tudniuk beszélni, írni és olvasni szlovák vagy magyar nyelven (a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek szlovák és magyar nyelven készülnek).

Egyéb tapasztalatok és ismeretek

A fenti követelményeken kívül a jelentkezőknek az alábbi tapasztalatokkal és ismeretekkel kell rendelkezniük:

 • projektmenedzselés és/vagy projektértékelés,
 • az EU strukturális alapjainak, főként az Európai Regionális Fejlesztési Alap irányítására vonatkozó jogszabályok által meghatározott ismeretek,
 • ismernie kell a saját szakmai gyakorlatára vonatkozó belföldi szabályozást (magyar és/vagy szlovák),
 • fontos ismernie a programterületet, valamint a releváns regionális és lokális stratégiai dokumentumait (gazdasági és szociális fejlesztési programok, koncepciók stb.),
 • üdvözlendők a határon átnyúló együttműködésben szerzett tapasztalatok.

Munkavégzés
A beérkező pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek az értékelés tárgyából és az értékelő hatásköreiből kiindulva kerülnek szétosztásra az értékelők között. Az értékelést csak magánszemély végezheti.

Munkarend
Az értékelőnek valamennyi pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet a Rába-Duna-Vág ETT részéről megtörtént kézbesítésétől számított 30 naptári nap alatt ki kell értékelnie. A projektek értékelése a következő időszakban zajlik: 2018. november – 2022. június. Az értékelés pontos időpontjai az egyes értékelési fordulók időpontja alapján kerülnek meghatározásra.

A pályázat folyamata
A jelentkezők a pályázatban való részvétük iránti kérelmet írásban, postai úton vagy személyesen a Rába-Duna-Vág ETT címére nyújtják be.

A jelentkezőktől az alábbi dokumentumok benyújtását várjuk:

 • a pályázatban való részvétel iránti kérelem,
 • szakmai életrajz,
 • diplomák, bizonyítványok másolata nemzeti nyelven,
 • a képességeket és szakmaiságot igazoló további dokumentumok, ha van ilyen, pl. referenciák, kivonat a munkaszerződésből,
 • erkölcsi bizonyítvány, 3 hónapnál nem régebbi,
 • a jelentkező írásbeli hozzájárulása a személyes adatainak felhasználásához a pályázat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szólón 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében (mellékletben).

A dokumentumok segítségével a jelentkezőknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek az elvárt készségekkel, kellő szakmai tapasztalattal és szakmai ismeretekkel a konkrét területen.

A határidőn túl benyújtott kérelmek nem kerülnek elbírálásra.

A kérelem benyújtásakor hozzájárulásunkat fejezzük ki azzal, hogy a jelentkező által megadott személyes adatokat a vonatkozó belföldi és közösségbeli jogszabályoknak megfelelően kezeljük. A Programban megvalósuló KPA keretén belül az értékelő tisztségének betöltése iránti kérelmek benyújtásának feltétele a jelenlegi személyes adatvédelmi politika megértése és elfogadása. További információk: http://www.skhu.eu/privacy-policy.

Az értékelőket a Rába-Duna-Vág ETT ügyvezetője választja ki. A kiválasztás folyamata az értékelői tisztség betöltésére kiírt pályázatban meghatározott követelmények alapján zajlik. A Rába-Duna-Vág ETT személyes beszélgetésre hívhatja be azokat a jelentkezőket, akik megfelelnek a minimális követelményeknek.

Az értékelők névsora (Pool)
Azok a jelentkezők, akik megfelelnek a követelményeknek és a pályázati feltételeknek, bekerülnek az értékelők névsorába [Pool]. Az értékelők névsora a 2018 – 2022-es időszakra készül és rendszeresen frissítve van. Az értékelési folyamatban külső értékelőként csak az vehet részt, aki szerepel az értékelők névsorán. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az értékelők névsorában való regisztráció nem kötelezi a Rába-Duna-Vág ETT-t arra, hogy szerződést írjon alá a sikeres jelentkezővel. Az értékelők névsorának bővítése iránti igény esetén a Rába-Duna-Vág ETT jogosult a KPA megvalósítási időszaka alatt újabb pályázati felhívást is közzétenni az értékelők számára. Ez azonban nem befolyásolhatja a már a névsorban szereplő értékelők pozícióját (Pool). Az értékelőket saját kérésükre törölni lehet a névsorból. A Rába-Duna-Vág ETT egyúttal fenntartja azt a jogot, hogy töröljön egy adott értékelőt a névsorból, amennyiben a teljesítménye nem megfelelő, vagy nehézségek merülnek fel a pártatlanságával és/vagy megbízhatóságával kapcsolatban. A Rába-Duna-Vág ETT tájékoztatni fogja a jelentkezőket arról, hogy felkerültek-e az értékelők névsorába vagy sem. A bírálóbizottság határozata végleges, ellene való fellebbezésnek nincs helye.

Szerződéses feltételek
Az értékelőktől elvárt, hogy szakmai alkalmasságukhoz mérten bírálják el a kisprojektek minőségét. A Rába-Duna-Vág ETT gondoskodik arról, hogy a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek egyenlő mértékben, a megfelelő rotációban legyenek osztva. Ugyanúgy figyelembe veszik a földrajzi egyensúlyt mindkét országban és a támogatások terén. A legmagasabb szakképzettséggel rendelkező értékelők kiválasztására vonatkozó alapelv megtartása mellett szükség esetén kiegyenlítésre kerül a férfiak és nők aránya. Az értékelői tisztség ellátásáról szóló szerződések a Rába-Duna-Vág ETT és az értékelő között jönnek létre.

Érdekellentét
Valamennyi elvégzendő feladat esetében az értékelőnek megfelelő erkölcsi magaviseletet kell tanúsítania és tiszteletben kell tartania az általa hozzáférhető információk és dokumentumok bizalmas jellegét. A minőséget értékelő értékelőkkel szemben nem állhat fenn érdekellentét a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek kiválasztásával kapcsolatban. Ez annyit jelent, hogy az értékelők nem vehetnek részt személyesen a projektek kidolgozásában vagy koordinálásában, vagy a pályázati kérelmet benyújtók által megvalósított más projektekben vagy tevékenységekben. Másrészt, az értékelők nem vehetnek részt a pályázati felhívásban a KPA Monitoring Bizottság tagjaiként. Az értékelőktől elvárt, hogy az értékelői tisztség ellátásának megkezdése előtt nyilatkozatot írjanak alá a bizalmasságról és a pártatlanságról, amely igazolja, hogy nem áll fenn semmiféle érdekellentét munkatevékenységük és a kisprojektek értékelése között.

A pályázatok benyújtásának legkésőbbi határideje az értékelők részére kiírt pályázati felhívásban: 2018.11.19.

A pályázatokat az előírt dokumentumokkal együtt (feltüntetve rajta az érvényes telefonszámot és e-mailes elérhetőséget) kérjük lezárt borítékban az alábbi címre kézbesíteni:
Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Fő tér 4.
2800 Tatabánya

Az értékelők részére kiírt pályázati felhívással kapcsolatos felvilágosítást a következő e-mail címen kérhet: director@rdvegtc.eu

A pályázatán kérjük tüntesse fel az alábbi szöveget: SKHU/WETA/1801/Pályázati felhívás értékelők számára

Pályázati felhívás külső értékelők számára a Kisprojekt Alap keretén belül