palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj

Pályázat a Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjra, roma nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű nyelvoktató, vagy roma kulturális népismereti neveléssel-oktatással rendelkező, illetve érettségi megszerzésére irányuló képzést szervező középfokú iskolák tanulói részére.

A pályázati kategória kódja: RNTÖ-20-21/21-22

A Pályázati felhívás célja magyarországi roma nemzetiséggel, illetve roma nemzetiségi közösséggel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében felsőoktatási intézménybe történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében támogatásban részesíteni a roma nemzetiségi nevelést,
oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott, roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű középiskolai tanulókat.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE

 • A pályázat benyújtására a 3.2. pontban meghatározott középfokú oktatási intézmények és jelen Pályázati felhívásban meghatározott kritériumok szerinti tanulóik jogosultak.
 • A Pályázati felhíváson kizárólag olyan középfokú iskolák vehetnek részt, amelyek jelen pontban felsorolásra kerültek és a BM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján:
  • a) roma nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást,
  • b) a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű középfokú nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében roma nemzetiségi lovári és beás nyelvoktató vagy roma népismeret oktatást folytatnak.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA ÉS TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK KÖRE

A Pályázaton az a magyar állampolgár tanuló vehet részt,

 • aki nyilatkozata szerint a roma nemzetiséghez tartozik,
 • akinek a tanulmányi eredménye a Pályázat benyújtását megelőző tanév végén a 4,00 tanulmányi átlageredményt elérte,
 • aki más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül,
 • aki – törvényes képviselőjével egyetemben – a Pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul a Pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges személyes adatainak kezeléséhez.

Ösztöndíj támogatásban az a tanuló részesülhet, aki

 • a jelen Pályázati felhívás 4. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel és jelen Pályázati felhívás 9. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül benyújtotta és
 • a jelen Pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelel.

Több pályázó esetében az Ösztöndíj támogatás odaítélésekor előnyben részesül az a tanuló, aki a Pályázathoz csatolt dokumentummal igazolja, hogy

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 • védelembe vett, vagy
 • ideiglenes hatállyal elhelyezett.

AZ ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁS TARTALMA ÉS MÉRTÉKE

 • A BM rendelet alapján az Ösztöndíj támogatás mértéke tanulónként havonta 30 000 Ft, azaz harmincezer forint, mely összeg a megállapítását követő szeptember 1. napját követő 2 (kettő) tanítási évben a tanítási év végéig kerül folyósításra.
 • Az Ösztöndíj támogatás összegének folyósítása az ösztöndíj szerződés (a továbbiakban: „Ösztöndíj szerződés”) megkötését követően történik, azzal, hogy a 2020/2021. tanév I. félévre és 2021/2022. tanév I. félévre jutó Ösztöndíj támogatás kifizetése a Kedvezményezettek részére legkésőbb adott költségvetési év december 20. napjáig megtörténik. A kedvezményezettet az Ösztöndíj támogatás az Ösztöndíj szerződés megkötését követően a tanítási év kezdetétől illeti meg. A 2020/2021. tanév I. félévi és 2021/2022. tanév I. félévi december és január hónapra vonatkozó Ösztöndíj támogatás kifizetésének a Lebonyolító részéről adott költségvetési éven belül (nem utólag), legkésőbb adott év december 20. napjáig meg kell történnie.

AZ ÖSZTÖNDÍJAS KERETSZÁM

 • A 2020. évi Pályázati felhívás keretében a tanuló a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát megelőző 2 (kettő) tanévben részesülhet ösztöndíj támogatásban.
 • A Pályázati felhívásban megjelölt középfokú iskolánként legalább 4 (négy), ezen belül évfolyamonként legalább 2 (kettő) tanuló részesülhet ösztöndíjban.

Letölthető dokumentum

Aláírt felhívás
Felhívás aláírás NÉLKÜL

Pályázat benyújtásának időpontja: a pályázat megjelenésétől számított 30 nap (Megjelenés dátuma: 2020. augusztus 31.).

A Pályázati felhívással kapcsolatos további információt a palyazat@tef.gov.hu címen kapnak.