palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szabadidősport pályázat 2010-B kategória

wesselányi sport közalapítványA Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázatot hírdet szabadidősportban működő, kizárólag látás- és/vagy mozgássérülteket foglalkoztató vagy őket integráló sportegyesületek számára (B.kategória)

A pályázat célja a szabadidősportban részt vevő, fogyatékkal élők rendszeres, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen életmód sportágakban folytatott szabadidős sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek biztosítása az egészség megőrzéséért, valamint a testedzésben gazdagabb életmód kialakításáért és megtartásáért.

A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány (a továbbiakban Közalapítvány) a 2010. évben 15 millió forintot fordít e pályázói kör támogatására.

Pályázhatnak: A sportról szóló (2004. évi I. számú) törvény szerint alapvetően sporttevékenység folytatására szerveződött, és az egyesülési jogról szóló (1989. évi II.) számú törvény alapján létrehozott, nyilvántartásba vett és működő, kizárólag látás- és/vagy mozgássérülteket foglalkoztató, vagy őket integráló sportegyesületek, valamint az ő iskolai sportköreik.

Sportegyesületek: A pályázat beadásának határidejéig létrejött, bejegyzett, a szabadidősport terén működő sportegyesületek.

A sportegyesület szakosztályai önállóan nem pályázhatnak.

Kérjük, a pályázó sportegyesületek, iskolai sportkörök valamelyik – a fogyatékosságnak megfelelő – országos sérülés-specifikus szövetség támogató nyilatkozatát is csatolják a pályázatukhoz!

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a több célt, több sportágat, illetve több szakosztályt felsoroló pályázat esetén meghatározza a támogatott célt, illetve sportágat.

A támogatás kérhető:

 • A pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek,
 • a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei szintű sportrendezvények, bajnokságok rendezési költségeinek,
 • a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.
 • A látás- és mozgássérültek országos szintű diáksport rendezvényeinek támogatására is, (Ha a pályázó más forrásból ugyanerre a célra nem kap költségvetési támogatást.)
 • speciális sporteszköz (nem sport-ruházat!) beszerzésére.

Pályázható költségnemek:

 • A rendszeres edzéseknek otthont adó, illetve a sport-rendezvényeknek helyet biztosító sportlétesítmények bérleti díja,
 • a rendezvényeken használt, technikai, műszaki eszközök bérleti díja,
 • versenybírói díj
 • orvosi ügyeleti díj,
 • nevezési díj,
 • sportszervezési, sportszolgáltatási költségek,
 • a díjazási költségek közül az érem, kupa, oklevél,
 • valamint a résztvevők által igénybe vett tömegközlekedési eszközök csoportos utazási költségei (csoport: legalább 6 fő),
 • csoportos szállásköltségek (csoport: legalább 6 fő).
 • A látás- és/vagy mozgássérült sportolók szállítása céljára igénybe vett személygépkocsik útiköltségeire is kérhető támogatás. (Az elnyert összeg maximum 40%-ának megfelelő értékben.) Ennek felhasználásáról a pályázónak az APEH által előírt módon kell elszámolnia!
 • E pályázói körben speciális sporteszköz (nem sport-ruházat!) ára is elszámolható a kapott támogatás legfeljebb 40%-a erejéig.

AZ ELNYERT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI IDŐSZAKA: 2010. március 1. és 2011. május 31. közötti időszak.

A PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A KÖZALAPÍTVÁNY INTERNETES HONLAPJÁN KELL KITÖLTENI, OTT VÉGLEGESÍTENI, ÉS ONNAN KINYOMTATVA A SZÜKSÉGES MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT,

EGYKÉNT KELL POSTÁZNI!

A PÁLYÁZATOK POSTÁRA ADÁSI HATÁRIDEJE: 2010. szeptember 14-én 24.00 ÓRA.

Tudnivalók a pályázathoz:

a. Érvénytelen, formai hibás a pályázat, ha egy pályázó szervezet:

 • több pályázatot nyújt be,
 • a pályázati űrlapot csak internetes úton juttatja el a Közalapítványhoz, és postán nem küldi el a kinyomtatott pályázatot a kért dokumentumokkal együtt,
 • csak postai úton adja fel pályázatát, és elektronikusan nem küldi el a kitöltött űrlapot,
 • a pályázatot késve adja fel,
 • a pályázatot hiányosan kitöltve, illetve a kötelező mellékletek és igazolások csatolása nélkül küldi meg,
 • a pályázati díjat a postára adásáig nem utalta át a Közalapítvány bankszámlájára,
 • a pályázatot benyújtó szervezet nem jogi személy (pl.: bírósági kivonattal nem rendelkezik, pályázatot magánszemély nyújtja be),
 • a pályázó szervezet nem felel meg a 3. pontban leírt feltételeknek (Pl.: sportcélú alapítvány, sportági országos /vagy megyei/ szakszövetség, egyéb sportszövetség sem pályázhat.),
 • az előző pályázati évben biztosított közalapítványi támogatás felhasználásáról nem számolt el, vagy a Közalapítvány az elszámolását nem fogadta el.

b. Nem igényelhető támogatás:

 • külföldön történő felhasználásra,
 • beruházási igényre,
 • étkezési költségekre,
 • személyi célú kifizetésekre (pl.: megbízási díjak, alkalmazottak munkabére és annak járulékai, kivéve a versenybírói és orvosi ügyeleti díjat),
 • mobiltelefon költségeire.

Érvénytelen, formai hibás pályázat nem kerül elbírálásra!

A pályázat közzététele: A pályázati kiírás megjelenik a „Nemzeti Sport” című napilapban, megtekinthető a Közalapítvány honlapján is, a következő címen: www.wesselenyikozalapitvany.hu.

A közalapítványi honlapon 2010. július 20-tól pályázói regisztráció útján lesz elérhető a pályázati dokumentáció kitöltéséhez szükséges jelszó.

A pályázati űrlap és a nyilatkozatok a kapott jelszó segítségével nyithatók meg.

A pályázattal kapcsolatban a (06-1)-462-0006-os telefonon lehet érdeklődni, segítséget kérni. (Munkanapokon 8.00-16.00 óra között, pénteken 14 óráig.)

A pályázat beadása: A pályázatot elektronikus úton is  ÉS  írásban is be kell adni! A pályázat abban az esetben érvényes, ha a pályázati űrlapot a Közalapítvány internetes honlapján kitöltik, véglegesítik, majd az onnan kinyomtatott űrlapot egy példányban postai úton, ajánlott levélként a 1427 Budapest Pf. 622. címen, a kiírásnak megfelelő feltételek szerint nyújtják be a 11. pontban felsorolt mellékletekkel együtt.

A PÁLYÁZATRÓL, ILLETVE ANNAK ÉRTÉKELÉSÉRŐL A KURATÓRIUMI TAGOK, ILLETVE AZ IRODA NEM ADHAT ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST.

Pályázati díj: A pályázati díj 4.500,- Ft, melyet banki átutalással kell teljesíteni a Közalapítvány 10032000-00283951 számú bankszámlájára.

A pályázati díjról minden pályázó postai úton, utólag ÁFA-s számlát kap.

Finanszírozási feltételek: A pályázónak önálló bankszámlával kell rendelkeznie. A felhasználási időszak 2010. márciusi kezdete miatt a pályázat elbírálásáig a rendezvényeket a pályázók saját anyagi kockázatukra rendezik meg.

A benyújtandó pályázat két részből áll:

 • Az elektronikus úton beérkező, kitöltött pályázati űrlap.
 • A postai úton elküldött pályázati dokumentáció, amelynek tartalmaznia kell:
  • A Közalapítvány honlapján teljes körűen kitöltött, onnan kinyomtatott pályázati űrlapot,
  • és a pályázó szervezetek részére támogatási feltételként a következő okiratokat:
   • A pályázónak az önálló jogi személyiségét és a jelenlegi működését igazoló, fővárosi vagy megyei bíróság által kiállított, a feladástól visszafelé számított 30 napnál nem régebbi kivonatot, (Nem bejegyző végzést!)
   • Iskolai sportkörök esetén kérjük az Iskola működését igazoló hatósági (jegyzői) bizonyítványt,
   • A pályázó által aláírt nyilatkozatokat,
   • a számlakezelő bank által kiállított, a bankszámla számát tartalmazó irat másolatát, (Pl.: bankszámla kivonat, a bankszámlát vezető bank igazolása)
   • a pályázati díj befizetését igazoló bankszámla kivonat másolatát
   • az országos, sérülés-specifikus szövetség támogató nyilatkozatát.

A fent felsorolt iratokat minden pályázó szervezet köteles a pályázatához mellékelni, azzal együtt, egy küldeményként postára adni.

(Javasoljuk, hogy a pályázati dokumentumokból egy másolati példányt őrizzen meg!)

Pályázók tájékoztatása: Minden pályázót írásban értesítünk pályázata eredményéről. A támogatott pályázóink nevét és a támogatás összegét internetes honlapunkon közzé tesszük.

Forrás: www.wesselenyikozalapitvany.hu