palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szülőföldön magyarul vajdasági pályázat

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti 2012. március 15-től a „Szülőföldön magyarul” pályázatot a nevelés, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatás igénylésére a 2011/2012-es tanévre.

A pályázat célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Pályázók köre:

1. Nevelés, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet:

  • az a 2005. március 1-je és 2006. február 28-a között született gyermek, aki Szerbiában működő közoktatási intézményben magyar nyelvű kötelező iskolai előkészítő csoportba jár;
  • az az általános és középiskolás tanuló, aki Szerbiában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja, valamint az, aki magyar nyelvű anyanyelvápolásban részesül, mivel a lakóhelyéhez tartozó, napi bejárással elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat.

A támogatásra azok a pályázók jogosultak, akik 1993. szeptember 1-jén és az azt követő időszakban születtek. Azok a nappali tagozatos középiskolás tanulók, akik az 1993. szeptember 1-jét megelőző időszakban születtek, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban.

Anyanyelvápoló oktatásban résztvevők pályázatai egyedi elbírálásban részesülnek.

2. Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Pályázatból kizárandók köre:

  • aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek,
  • aki alap-vagy középfokú oktatási intézménybe jár és a 2011/2012. tanév első félévében több mint 50 igazolatlan órát halmozott fel,
  • az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2011/2012. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,
  • aki pályázatát (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

A fenti feltételek bármelyikének fennállásának esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉS, OKTATÁSI TÁMOGATÁS – Gyermekenként 20.000 Ft-nak megfelelő dinár összegű nevelés, oktatási támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú gyermeket/gyermekeket nevelő szülő/nevelő minden olyan gyermeke után, aki 2005. március 1-je és 2006. február 28-a között született, és Szerbiában működő közoktatási intézményben magyar nyelvű kötelező iskolai előkészítő csoportba jár, és minden olyan kiskorú után, aki alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar nyelven tanul.

B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – Gyermekenként 2.400 Ft-nak megfelelő dinár összegű tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú gyermeket/gyermekeket nevelő szülő/nevelő, minden olyan gyermeke után, aki 2005. március 1-je és 2006. február 28-a között született és Szerbiában működő közoktatási intézményben magyar nyelvű kötelező iskolai előkészítő csoportba jár, és minden olyan kiskorú után, aki alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar nyelven tanul. A támogatás célja: a tanszerellátottság javítása, ezért az elnyert összeg kizárólag erre a célra fordítható! 

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – Hallgatónként 2.800 Ft-nak megfelelő dinár összegű hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven, nappali tagozaton folytatja.

Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók (egy pályázati csomagban).

A C. pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot alkot.

A támogatás (A. és B., illetve C.) a 2011/2012. tanévben egy alkalommal igényelhető. A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint az alábbi pályázati feltételek teljesítése esetén az A. és B. pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is elnyerhető.

Pályázati határidő:

Jelen pályázati felhívás alapján a 2011/2012-es tanévben igényelhető támogatásokra jelen pályázati felhívás megjelenésének napjától 2012. március 15-től április 30-ig terjedő időszakban folyamatosan lehet pályázni. A 2012. április 30-a utáni postai bélyegzővel beérkező pályázatok érvénytelenek.  

 Pályázás módja:

A pályázatokat kizárólag a Pályázati Iroda által kidolgozott adatlapon lehet benyújtani. 

A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek (a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve):

  • megfelelően kitöltött pályázati adatlap
  • kötelezően csatolandó mellékletek:

a) a pályázó szülő vagy nevelő szülő személyazonossági igazolványának fénymásolata;

b) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy személyazonossági igazolványának fénymásolata;

c) a gyermek iskolai előkészítő-, vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését és az igazolatlan órák számát.

C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek (a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve):

  • megfelelően kitöltött pályázati adatlap
  • kötelezően csatolandó mellékletek:

a) a pályázó hallgató személyazonossági igazolványának fénymásolata

b) a hallgató egészben vagy részben magyar nyelven történő felsőfokú oktatásban való részvételét igazoló irat eredeti példánya.

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor a Pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A lebonyolító szervezetek elérhetőségei:

SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA 

08:00 – 16:00

24000 Szabadka, Ptujska 1. (Ptuji utca 1.)

Tel.:    024 / 552 – 976

ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA 

07:00 – 15:00

25000 Zombor, Venac Petra Bojovica 13

Tel.:  025 / 442 – 910

ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA 

07:00 – 15:00

24400 Zenta, Táncsics Mihály utca 2

Tel.:  024 / 811 – 727

NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA

07:00 –  15:00

23000 Nagybecskerek, Petefijeva 1

Tel.:  023 / 510 – 251

ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA

07:00 – 15:00

21000 Újvidék, Svetozara Miletica 4

Tel.:  021 / 420 – 107 

 

TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA 

07:00 – 15:00

21235 Temerin, Novosadska 344
Tel.:  021 / 842 – 373

 

A pályázat benyújtásának módja:

1.  személyesen a CMH irodákban

2.  postai úton ajánlott levél formájában

 Letölthető dokumentumok

Pályázati adatlap beszerzése: A formanyomtatványok az előző pontban feltüntetett irodák bármelyikében, illetve a www.cmh.org.rs  honlapról tölthetők le.

Pályázat elbírálása, eljárási rend: A beérkezett pályázatokról a CMH ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, az átutalás napján érvényes árfolyam szerint.

Azon pályázók, akik a 2011. évi pályázati időszakban nyitottak folyószámlát az OTP banknál, pozitív elbírálás esetén a 2012. évi pályázati időszakban is erre kapják a támogatást.

A 2012. évben először pályázóknak a pozitív elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően szükséges lesz folyószámla nyitása az OTP banknál. Ennek menetéről szintén értesítést kapnak.

 A támogatás utalásáról a CMH intézkedik.

 További tájékoztatást kaphatnak a fentiekben feltüntetett CMH irodákban valamint Szerbiában megjelenő magyar nyelven írott és nyomtatott sajtóban és elektronikus médiában.

Adatvédelmi hozzájárulás: A pályázat beadásával a pályázó vállalja a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalát, valamint az igénylőlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos kezelését a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint.

 

Forrás: http://www.bgazrt.hu/