palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tér_Köz pályázat 2016

ter_koz_2016_Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére: közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására. Pályázatot az egyes kerületi önkormányzatok nyújthatnak be, projektgazdaként együttműködve a helyi magánszférával és civil szervezetekkel.

A programok célja
A pályázattal elérhető programok keretében támogatás vehető igénybe a városkép és városi környezet javítását, az épített, természeti és kulturális örökség, valamint a helyi identitás megőrzését, megújítását, és ezáltal az érintett városrészek vonzerejének növelését szolgáló programok megvalósításához.

Kategóriák:

 • „A” Program: Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása
 • „B” Program: Közösségi célú városrehabilitációs programok

A pályázók köre

 • A pályázaton a fővárosi kerületi Önkormányzatok vehetnek részt.
  Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

A pályázatok keretében elnyerhető támogatás
A meghirdetett pályázat anyagi forrását a Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Városrehabilitációs Kereten fenntartott pénzeszközök fedezik.

A támogatásra fordítható összesen: 3 500 millió Ft
­

 • az „A” program esetében: legfeljebb 500 millió Ft pályázatonként
 • a „B” program esetében: legfeljebb 250 millió Ft pályázatonként

Pályázni vissza nem térítendő, utólagos pénzbeli finanszírozás formájában nyújtott támogatásra lehet.

A pályázatok részletes ismertetése
A komplex közterületi programok célja, hogy a projektgazda önkormányzatok a közterületeken, vagy közforgalom számára megnyitott területeken és ingatlanokon olyan városmegújító projekteket
indítsanak be, amelyben több fejlesztési elem (közterület, kapcsolódó épület, közösségi részvétel) összehangoltan erősíti egymást. A megvalósuló fejlesztés révén olyan új használati tartalomnak kell megvalósulnia a szükséges rekonstrukción túl, ami:

 • igazoltan valós társadalmi igényen alapul, kialakítását a városi életformából adódó új szokások az adott helyen megkövetelik,
 • a hiányzó funkció helyét be tudja tölteni, és a terület leértékelődését, szlömösödését megszünteti,
 • a városi élet minőségének javításával segíti az életmódváltást,
 • környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható.

„A” jelű program
Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása
A program olyan fejlesztéseket kíván támogatni, amelyek keretében:
­

 • a város egésze, vagy a településrész szempontjából meghatározó szerepű városi közterület, vagy közösségi használatra átadott terület, és a hozzá funkcionálisan kapcsolódó egyéb ingatlanok (intézmények, kereskedelmi létesítmények, lakóingatlanok stb.) felújítása, bővítése összehangoltan, együttesen történik, és a közterületek fizikai megújítása és a társadalmi megújítás összekapcsolódik (pl.: a helyi közösségek projektben való részvételével a helyi társadalmi kohézió erősödik, vagy a felértékelődő közterület a környék társadalmi folyamataira igazolhatóan pozitív hatást gyakorol).

A pályázattal támogatható munkák
A felújítással szemben támasztott komplexitás célja, hogy egy terület rehabilitációja az A1, A2, A3, A4, csoportokban felsorolt tevékenységek közül minél több, egymást erősítő beavatkozás együttes alkalmazásával valósuljon meg. A pályázatra benyújtott programoknak a megjelölt tevékenység csoportokból legalább 1-1 elemet kötelező tartalmaznia.

A1) Közterületek közlekedési felületeinek megújítása a kapcsolódó bontási munkákkal: új gyalogos, kerékpáros felületek létesítése vagy a meglévő utak vegyes forgalmú utakká történő alakítása, kerékpáros közlekedéshez szükséges létesítmények kialakítása (pihenők,
tárolók, kapcsolódó szolgáltatások), parkolók ökologikus szemléletű megújítása a csapadékvíz kezelés szempontjainak figyelembe vételével (pl.: vízáteresztő burkolatok, elszivárogtató rendszer kiépítése, zöldfelületek csapadékvíz megtartó-képességének kihasználásával). Ökologikus szemléletű közterület felújítás keretében csapadékvíz helyben tartása, szelektív hulladék-gyűjtők elhelyezése a városképbe való illesztés figyelembe vételével, információs rendszerek kiépítése, felújítása

A2) Közterületek tájépítészeti elemeinek megújítása a kapcsolódó bontási munkákkal:
­

 • Táji, városképi elemek (pl., kőfal, lépcső, kerítés,) elkészítése, elhelyezése, felújítása, pótlása
  ­ Zöldfelületi rehabilitáció, növénytelepítés
 • Utcabútorok, szabadidős tevékenységet szolgáló eszközök elhelyezése (pl: szabadtéri
  sporteszközök, játszóeszközök stb.)
 • Közterület funkcióbővítő felújítását szolgáló, új, közösségi használati tartalommal bíró elemek
  elhelyezése (pl: közösségi fórum, játszótér, sportterület, alkalmi piac stb.)

A3) Közterülethez kapcsolódó épületek, épületrészek és helyiségek teljes vagy részleges felújítása, bontása, építés:
­

 • Használaton kívüli ingatlan, telek hasznosítása közösségi funkció (pl. kert, sportlétesítmény, nstb…) céljából, vagy a közterületi hálózat bővítése érdekében,
 • Közterülethez funkcionálisan kapcsolódó használaton kívüli vagy alulhasznosított épületek vagy épületrészek felújítása közösségi funkciót szolgáló célokra,
 • Földszinti üres helyiségek közösségi funkciót szolgáló felújítása,
 • Közterülettel határos térképző elemek felújítása, homlokzat rehabilitációja, vagy a homlokzat felújítása az épület energetikai korszerűsítésének keretében (pl: kültéri zöldfal),
 • Közterülethez kapcsolódó városképet rontó épületek vagy épületrészek bontása, felújítása,
 • Önkormányzati bérlakások épületének felújítása, energiatakarékosságot szolgáló korszerűsítése,
 • Közterület funkcióbővítő felújítását szolgáló, új, közösségi használati tartalommal bíró köztéri
  építmény elhelyezése, építése

A4) Nem beruházási célú, közösségformáló, kiegészítő elemek:
­

 • A projekt társadalmasítását szolgáló kommunikációs és tájékoztatási eszközök (pl. online felület stb.)
 • A helyi arculatot, identitást erősítő, helyiek bevonását célzó innovatív, kreatív, közösségformáló tevékenységek (pl. kulturális programok, speciális piacok, kiállítások, kiadványok, köztéri installációk, street art, közösségi építőtáborok stb.)
 • Környezettudatosságot erősítő, szemléletformáló társadalmi akciók (pl. zöldudvarok, közösségi növényültetések, fásítások, tanösvények, újrahasznosítást népszerűsítő programok stb.)

4.2. „B” jelű program – Közösségi célú városrehabilitációs programok
A program olyan fejlesztéseket kíván támogatni, amelyek keretében:

 • ösztönzi a közterületre, vagy közösségi használatra átadott területre, telekre, vagy épületre kiterjedő, olyan kisléptékű beavatkozásokat, amelyek hozzájárulnak a helyi közösségek erősítéséhez, a gazdasági aktivitás növeléséhez, új, vagy megújuló szolgáltatások
  megjelenéséhez, illetve javítják az adott településrész ellátottságát, a városi mikrokörnyezet
  minőségét.
 • lehetőség adódik a spontán jelentkező városi folyamatok számára, a hely adottságainak kihasználására és a helyszín felértékelődésére foghíjak, alulhasznosított területek, ingatlanok átmeneti hasznosításával (városi területek köztes hasznosítása), a városmegújítás hely specifikus, innovatív módjain.

A pályázattal támogatható munkák

Közösségi céllal:
­

 • épületek, építmények létesítése, felújítása,
 • belső udvarok, kertek innovatív felújítása,
 • üres ingatlanok (épületek, helyiségek) hasznosítása,
 • ökologikus szemléletű épület-felújítások (pl.: zöld tetők, zöld falak létesítése az épületek energia felhasználásának javítására, ehhez kapcsolódó épület-felújítási munkák), csapadékvíz mikro térségi megtartása,
 • foghíjak átmeneti hasznosítása pl. közösségi kertek létrehozása, játszóterek létesítése által, alulhasznosított közterületek időszakos hasznosítása,
 • komplex közterület-fejlesztési projektek kiegészítése kisléptékű funkcióval (pl. gyalogos-híd, kültéri sport/játszó felületek, parképületek stb.),
 • a projekt társadalmasítását szolgáló eszközök (pl.: workshop, közösségi programok, innovatív
  online felület stb.)

A támogatások mértéke: „A” és „B” programok esetében egyaránt

Az egyes célokra nyújtható támogatások mértéke
­

 • A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken végzett feladatokhoz, valamint intézmények, helyiségek és lakóépületek felújításához, átalakításához és bővítéséhez az építés és eszközbeszerzési munkák költségének legfeljebb 75%-ára nyerhető el támogatás,
 • A kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közterületeken végzett feladatokhoz, valamint intézmények, helyiségek és lakóépületek felújításához, átalakításához és bővítéséhez az építési és eszközbeszerzési munkák költségének legfeljebb 65%-áig,
 • Egyházi, közhasznú alapítvány tulajdonában lévő intézmények, helyiségek és lakóépületek felújításához, átalakításához és bővítéséhez az építési és eszközbeszerzési munkák költségének legfeljebb 50%-áig,
 • Az érintett közterülethez kapcsolódó magántulajdonban (ideértve a társasházi és lakásszövetkezeti tulajdonformát) lévő lakóépületek, kereskedelmi létesítmények felújításához, átalakításához és bővítéséhez az építési és eszközbeszerzési munkák költségének legfeljebb 50%-áig,
 • Nem beruházási célú közösségformáló, kiegészítő elemek költségeinek legfeljebb 50%-áig,
 • A projekt előkészítéséhez (tervezési, járulékos költségek) a munkák költségének legfeljebb 50%-áig.

A támogatott munkák projekten belüli arányainak meghatározása
­

A nem beruházási tevékenységek költsége a projekt támogatásának legfeljebb 5%-a lehet, de legalább 1%.
­ A projekt előkészítési költsége (tervezés, engedélyeztetés, tanulmányok készítése) a projekt támogatásának legfeljebb 8%-a lehet.
­ A támogatások a projekt összköltségének 4.4.1. pontban meghatározott támogatási intenzitásait nem haladhatják meg. Az egyes projektelemekre eső támogatások a 4.4.2. pontban meghatározott belső arányoknak megfelelő összeghatárokat nem léphetik át.

Letölthető dokumentum

A pályázat ütemezése:

Pályázatok meghirdetése: 2016. május 11.
Pályázattal kapcsolatos kérdések beküldése: 2016. május 25-ig
Pályázatok benyújtása: 2016. szeptember 30-ig
Hiánypótlási határidő: 2016. október 14-ig
Döntés a pályázatokról: 2016. november 30-ig
Együttműködési Megállapodás megkötéséről szóló döntés: 2017. június 30-ig
A pályázatok részletes anyagainak benyújtása: 2018. január 31-ig
A pályázatok Támogatási Szerződésének megkötéséről szóló döntés: 2018. március 31-ig

Részletes pályázati program: Tér_Köz pályázat