palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Törőcsik Mari Ösztöndíj

Pályázati kiírás Törőcsik Mari Ösztöndíjra a 2019/2020-as tanévre. Az ösztöndíj a színművész szakon tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzésére nyújt támogatást.

Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:

  • magyar állampolgár, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy,
  • a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 25. életévét töltötte be,
  • a pályázat benyújtásának időpontjában a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakjának – a képzés harmadik vagy azt követő félévére bejelentkezett – hallgatója,
  • más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül
  • a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
  • az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

Az elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:

A pályázaton az vehet részt, aki tanulmányait

  • a) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakon – az Nftv. 3. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti képzési szinten – hallgatói jogviszony keretében folytatja,
  • b) a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez.

Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100.000 Ft (azaz egyszázezer forint) összegű ösztöndíj/pályázó folyósítása a 2019/2020-es tanévben.

Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban az 1. pont alapján a 2019/2020-as tanévben összesen négy pályázó részesülhet.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

a pályázat egy példányban, papíralapon, számítógéppel kitöltve, a pályázó által aláírt formanyomtatványon és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:
a) a pályázó önéletrajza, melynek része a pályázó (maximum 3 gépelt oldal) tevékenységének bemutatása,
b) az Utasítás 9. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó más forrásból azonos célra nem részesül ösztöndíjban,
c) a pályázó oktatójának az ajánlása az oktató aláírásával ellátva.

Letölthető dokumentum

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának határideje a kormányzati portálon (www.kormany.hu) történő meghirdetést követő harmincadik nap (postabélyegző).
(Emberi Erőforrások Minisztériuma – Oktatásért Felelős Államtitkárság – Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály levelezési címére: 1055 Budapest Szalay utca 10-14.)

A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő nyolc naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

A pályázattal kapcsolatos információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztálya:
Telefon: 06-1-795-5354; 06-1-795-5958