palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése (2. ütem) – pályázat 100 Mbit feletti szupergyors internet kapcsolat kiépítésére az infokommunikációs ágazatban

Pályázati kiírás az infokommunikációs területen működő kis-, közepes és nagyvállalkozások számára, a kevésbé fejlett régiókban, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra kiépítésének megvalósítása érdekében.

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférést, azok használatának és minőségének javítását, amelynek elérését az infokommunikációs területen működő mikro-, kis-, közepes és nagyvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egy járásra (területi egységre) vonatkozóan 5 millió Ft – 1800 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 25%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, kis- és középvállalkozások (KKV) esetében maximum 500 millió forint erejéig.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak ahhoz, hogy minden ellátatlan területen lévő háztartás számára elérhetővé váljon legalább 30 Mbps sávszélességű internet szolgáltatás az erre alkalmas újgenerációs szélessávú infrastruktúra megteremtésével, elősegítve ezáltal a digitális szolgáltatások elterjesztését és az állampolgárok valamint a vállalkozások számára a digitális világba való beilleszkedést;
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
 • a projektjük által megvalósult hálózatot elérhetővé teszik más szolgáltatók számára is (nyílt hozzáférésű nagykereskedelmi termékek biztosítása révén).

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg vissza nem térítendő támogatás esetében 4,1 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-80 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) projekt szakmai, operatív végrehajtásával összefüggő tevékenységek:

 1. aktív és passzív szélessávú infrastruktúra kiépítése és az ehhez kapcsolódó mélyépítési és magasépítési munkák;
 2. a Felhívás 2/f sz. mellékletben (TST, azaz Tervezési segédtábla) található településeket a gerinchálózattal összekötő felhordó (körzet, helyközi) hálózat (a meglévő vagy a támogatási kérelem keretében kiépítendő gerinchálózat kapcsolódási pont (GKP) és a települési aggregációs pontok (TAP) közötti felhordó (körzet, helyközi) hálózati szakasz kiépítése fényvezető alapú megoldással (optikai kábellel);
 3. A 2) pont szerinti felhordó (körzet, helyközi) hálózat „A” végpontja az adott járás székhelyének állami csomópontja (lásd még 6) pont), „B” végpontja a TST-ben megjelölt települések települési aggregációs csomópontja (TAP), mely két pont között szálfolytonos, végtől-végig azonos keresztmetszetű és azonos open access tartalékszálszámot biztosító fényvezető kábel építendő;
 4. az érintett településeken a települési aggregációs csomópont (TAP) létesítése (az aktív eszközök üzemviteléhez szükséges szünetmentes energia ellátás, földhálózat, stb.) és a helyi hozzáférési hálózat(ok) technológia-független kiszolgálására való alkalmassá tétele;
 5. az érintett településeken belül valamennyi lefedetlen „NGA-fehér” igényhelyig „homes passed” helyi szélessávú hozzáférési (helyi) hálózat kiépítése;
 6. a települési aggregációs csomópont (TAP) és az érintett települések közintézményeinek otthont adó épület közötti alapinfrastruktúra kialakítása (alépítményben vagy oszlopsoron elhelyezett optikai földkábel vagy légkábel, illetve passzív hálózati elemek), valamint a Települési Aggregációs Pont (TAP) és a járási székhelyen elhelyezett Nemzeti Távközlési Gerinchálózati (NTG) illetve Digitális Jólét Gerinchálózati (DJG) PoP közötti optikai sötét szálpár megépítése és/vagy optikai sötét szálpár biztosítása IRU igénybevételével;
 7. amennyiben közintézményi bekötésekhez és open access céljára létesített felhordó (körzet, helyközi) hálózati összeköttetések megvalósításához (TAP-GKP viszonylatban) a SZIP szabályrendszere lehetővé teszi a WDM technológia alkalmazását, a 6. sz. „Nagykereskedelmi hullámhossz termék – termékleírás és SLA” mellékletben foglalt részletszabályokat a tervezés és kivitelezés során kötelezően kell alkalmazni;
 8. a nagysebességű szélessávú infrastruktúra létrehozásához szükséges aktív és passzív hálózati eszközök beszerzése és alépítmények kialakítása;
 9. műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele;

b) projekt előkészítése

 1. megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítése;
 2. műszaki tervek, specifikációk, kiviteli és tendertervek elkészítése;
 3. engedélyeztetéshez szükséges dokumentumok elkészítése.
  1. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
   A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak a releváns elszámolható költségek alkalmazásával:

   1. a) projektmenedzsment
    1. a projektjavaslat kidolgozása és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment
   2. b) projekt szakmai, operatív végrehajtásával összefüggő tevékenységek:
    1. optikai sötétszál igénybevételének egyszeri díja (IRU);
    2. oszlophasználat igénybevételének egyszeri díja
   3. c) Kötelezően előírt nyilvánosság

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósítása kizárólag azokon a területeken lehetséges, amelyek esetében az alábbi kitételek valamelyike teljesül:

 • nincs azonos kategóriájú hálózat, azaz meglévő újgenerációs hozzáférési (NGA) hálózat, és annak kiépítése, a közeljövőben (3 éven belül) nem is valószínűsíthető a piaci szereplők beruházási tervei alapján;
 • alapszintű szélessávú hálózat rendelkezésre áll, de nem alkalmas minimum 30 Mbps sebességű internetkapcsolat létesítésére. Ezeken a területeken a hálózat kapacitásainak bővítése (upgrade) támogatható, amennyiben a technológia ezt lehetővé teszi. Amennyiben a technológia nem teszi lehetővé a hálózat kapacitásainak bővítését, az előző pontban foglaltak alapján támogatható az újgenerációs hálózat létesítése;
 • adott település nem rendelkezik a honos járási székhelytől szálfolytonos, minimálisan 4 szál kapacitású, állami célra fenntartott optikai felhordó (körzet, helyközi) hálózati összeköttetéssel.
  NGA helyi hálózatok és optikai felhordó (körzet, helyközi) hálózatok esetében a lehetséges fejlesztési helyszíneket (igényhelyeket) jelen felhívás 2. számú melléklete (TST, azaz Tervezési segédtábla) tartalmazza.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Az elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó ingatlanhasználati szabályokat a 2003. évi C. törvény (EHT) határozza meg.
„Az elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó ingatlanhasználati szabályokat a 2003. évi C. törvény (EHT) X. fejezet Az elektronikus hírközlési szolgáltatások egyes feltételeinek biztosítása harmadik személyek részéről 94-99. §-ban5 foglaltak határozzák meg. Jelen Felhívás 9. számú melléklete (Az elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó ingatlanhasználati szabályok) tartalmazza a részletesebb követelményeket.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében a 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal, míg legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF c. dokumentum 8.5. pontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok az infokommunikációs ágazatban működő (TEÁOR 60-63. alá besorolt főtevékenységű), kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • a támogatást igénylő, vagy 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
 • amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata rendelkezik legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség a fentiekben nevesített feltételeket egyaránt teljesítő tagok esetén. A konzorcium maximum 3 tagból állhat.

Gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke, összege
a) A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egy járásra (területi egységre) vonatkozóan 5 millió Ft- 1800 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. Egy projekt maximális támogatási összege a felhívás 14. számú mellékletében, az adott járásra vonatkozóan rögzített összeg lehet.
b) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az adott járás vonatkozásában az összes elszámolható költség 2. számú mellékletben feltüntetett százaléka.

Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás maximum 25%-a, kkv-k esetében pedig maximum 500 millió Ft lehet.

 

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

Letölthető dokumentum

GINOP-3.4.1-20_Felhivas_honlapra

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020.05.06. 10:00 órától 2020.06.11. 12:00 óráig lehetséges.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

GINOP-3.4.1-20 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése (2. ütem)