palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zöld Forrás pályázat 2012

Zöld Forrás pályázat 2012 a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek részére, állami feladatok átvállalására, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében.

A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) szakmai kötelezettségvállalóként a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 41. §-ban meghatározott egyes feladatok ellátására, a 2009-2014. közötti időszakra szóló harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat céljai megvalósításának érdekében; a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltaknak, és a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2012. (IV. 21.) VM utasításnak megfelelően; összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel az alábbiakban teszi közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) számára nyilvános Pályázati Felhívását.

A pályázat forrása: A pályázat forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény XII. Fejezet (Vidékfejlesztési Minisztérium) 20-2-14 sora szerinti „Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában” előirányzat keretösszegből 85 000 000 Ft.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

A Zöld Forrás pályázati programból (a továbbiakban: Zöld Forrás) támogatást a Magyarországon bejegyzett, a létesítő okiratban rögzítetten környezet- és/vagy természetvédelmi céllal létrejött, közhasznú fokozattal rendelkező, a 2011. évi CLXXV. törvény által civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület kaphat, amely 2011.01.01. előtt jogerősen bejegyzésre került, és a 2011. évi közhasznúsági jelentését nyilvánosságra hozta, valamint saját maga képes a pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására.

Civil társaság, párt, szakszervezet, biztosító egyesület, közalapítvány, Nonprofit Kft, gazdasági társaság, köztestület illetve közhasznú fokozattal nem rendelkező civil szervezet nem pályázhat.

Minden pályázó csak önállóan adhat be pályázatot. Egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be. Amennyiben többet nyújt be, a benyújtási határidőn belül legkésőbb beérkezőt tekinti a VM érvényesnek.

A támogatási cél
A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek (alapítványok és egyesületek) által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, amelyek a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP III.1) célterületeihez illeszkednek, azok teljesítését segítik.

A fentieknek megfelelően az alábbi NKP III. célok megvalósítására lehet pályázatot beadni:

 1. A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése
 2. Éghajlatváltozás
 3. Környezet és egészség
 4. Települési környezetminőség
 5. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
 6. Fenntartható terület- és földhasználat
 7. Vizeink védelme és fenntartható használata
 8. Hulladékgazdálkodás
 9. Környezetbiztonság

Egy pályázaton belül egy NKP III. célterületet kell megjelölni (több is teljesíthető, ekkor az NKP III. szerinti relevanciát a megjelölt célterületekre vizsgálja a Támogató).

Az NKP III. céljainak teljesülése érdekében a civil szervezetek hagyományosan kiemelkedő szerepet vállalnak egyes megelőző környezetvédelmi és életmód célok elérésében, míg más céljait kormányzati, hatósági, vállalkozói eszközökkel lehet hatékonyan elérni, egyéb források bevonásával. A pályázatok értékelésénél előnyt jelent az alábbi, ún. kiemelt üzenetek közül egy közvetítése a pályázat megvalósítása során:

 • A hulladék keletkezésének megelőzése
 • Erőforrás- és anyagtakarékosság
 • Zaj-és rezgésvédelem, továbbá levegőminőség javítás
 • Gyakorlati környezet- és természetvédelem
 • Vízminőség javítás és fenntartás
 • A természetes ökoszisztémák és a belterületi környezetminőség jó állapotának őrzése2
 • Fenntartható életmód

Minden tevékenység támogatható, kivéve, amit a következő, 4. fejezet kizár.

A támogatás formája és a finanszírozás módja: A támogatás intenzitása 100%. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Bármely finanszírozási forma esetén a befejezési határidőt követően benyújtott zárójelentés a teljes támogatásról szól (ld. 16. fejezet).

A támogatás finanszírozási módja főszabály szerint az utófinanszírozás. A támogatást, az elszámolható költségeknek megfelelően, utófinanszírozásként, a projekt zárójelentés elfogadását követő 30 napon belül folyósítja a Támogató. A pályázat beadási határidejét követő naptól felmerült költségek, a megítélt támogatás összegéig – és a szerződés megkötéséig saját kockázatra – elszámolhatóak, amennyiben a többi elszámolási feltételnek megfelelnek. Előleg igényelhető, legfeljebb a teljes támogatási összeg 25%-áig. A támogatott tevékenységnek a támogatási szerződés megkötésétől számított egy hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2013. február 28-ig le kell zárulnia.

 • 500 eFt támogatási igényig, illetve támogatásig választható előfinanszírozású támogatás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatási összeg 100%-át a Támogatási Szerződés aláírását követő 30 napon belül folyósítja a Támogató előfinanszírozásként. Előfinanszírozás esetén az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor (ld. Ávr. 78.§ (2)). A tevékenységeket a pályázat beadási határidejét követő naptól – a szerződés megkötéséig saját kockázatra – meg lehet kezdeni. A támogatott tevékenységnek a támogatás számlára érkezésétől számított egy hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2013. május 31-ig le kell zárulnia.
 • 500 eFt támogatási igény, illetve támogatás felett választható a vegyes finanszírozású támogatás, elszámolási kötelezettség mellett. A támogatási összeg 80%-át a Támogatási Szerződés aláírását követő 30 napon belül folyósítja a Támogató előfinanszírozásként. A támogatás 20%-át utófinanszírozásként, a projekt zárójelentés elfogadását követő 30 napon belül folyósítja a Támogató. Előleg (az utófinanszírozott összeg vonatkozásában) nem igényelhető. A pályázat beadási határidejét követő naptól felmerült költségek, a megítélt támogatás összegéig – és a szerződés megkötéséig saját kockázatra – elszámolhatóak, amennyiben a többi elszámolási feltételnek megfelelnek (ld. Ávr. 78. § (2) bekezdés). A támogatott tevékenységnek az előfinanszírozás számlára érkezésétől számított egy hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2013. február 28-ig le kell zárulnia.

Az igényelhető támogatás mértéke: A támogatási igény nem lehet kisebb 300 000 Ft-nál, továbbá 300 000 Ft-nál alacsonyabb támogatható összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.

Ha a pályázó szervezet 2011. évi számviteli beszámolója szerint a szervezet

 • összes ráfordítása 2 millió Ft alatti, akkor legfeljebb 400 000 Ft támogatásra pályázhat, míg ha
 • összes ráfordítása 2 millió Ft-nál nagyobb, akkor legfeljebb ezen összes ráfordítása 20%-ának megfelelő összegű, de 2 millió forintot meg nem haladó támogatásra pályázhat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ávr. 76. § (2) bekezdésének értelmében a magyar központi költségvetésből származó támogatások csak egyéb forrásként vehetők figyelembe. Tehát a Zöld Forrásból származó támogatás más magyar költségvetési forrás felhasználásakor saját forrásként nem vehető figyelembe.

Pályázati díj: A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

Letölthető dokumentumok:

Palyazati felhivas – Zold Forras 2012
Palyazati adatlap – Zold Forras 2012
Kozzeteteli kerelem – Zold Forras 2012
Zarojelentes sablon – Zold Forras 2012

A pályázatok benyújtása

Jelen pályázati felhívás teljes dokumentációja a Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos weboldaláról (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) tölthető le.

A pályázati felhívással kapcsolatban a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya látja el az ügyfélszolgálati tevékenységet. Az ügyfélszolgálatnak nincs lehetősége projekttervek kidolgozásához részletes segítséget nyújtani. A pályázati adatlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a pályázati felhívást, és a zárójelentés sablont!

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Tel: (1) 795-3679, (1) 795-3798, (1) 795-2530, vagy ugyanezek a számok (30)-as előhívóval,
e-mail: zoldforras2012@vm.gov.hu

A Projekt Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva, az előírt dokumentumok és elektronikus adathordozó csatolásával kell benyújtani. A pályázatot minden oldalán a képviseletre jogosult személy által cégszerűen aláírva, egy példányban, egy példány elektronikus melléklettel ellátva, postai úton kell benyújtani. Az elektronikus melléklet tartalmazza a papíralapú változat tartalmával – az aláírást kivéve – mindenben megegyező elektronikus Pályázati Adatlapot és összes mellékletét, a Pályázati Adatlap 23. fejezetében jelölt formában. Az adathordozó (CD vagy DVD) burkolatán szerepeljen a képviseletre jogosult személy aláírása. A könyvelt postai küldeményt a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. címre kell postázni, a borítékon feltüntetve: „Zöld Forrás 2012 pályázat”. A papíralapú és az elektronikus változat megegyezőségéért a benyújtó felel, eltérés esetén az elektronikus változat tekintendő érvényesnek.

A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2012. május 31.

A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2012. június 30. 24:00 óra.