palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil szervezetek kiadványainak létrehozására

A KARC Kft. pályázatot hirdet civil szervezetek részére nyomtatott kiadványok létrehozásának támogatására. A pályázattal segíteni szeretnénk a gyakran forráshiánnyal küzdő civil társadalmat nagyobb terjedelmű kiadványaik (könyv, jelentés, évkönyv, beszámoló, tanulmánykötet vagy bármely egyéb kiadvány) létrehozásában, a kiadvány­tervezési, tördelői, nyomdai előkészítési folyamatokban.

1. Támogatott szervezetek köre:

A pályázaton alapvetően az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek vehetnek részt, különösen az alábbiak:

  • társadalmi szervezetek, alapítványok, oktatási intézmények, gyermek- és ifjúsági szervezetek, szociális intézmények, egyesületek és szövetségek,

melyeket a Bíróság illetve Törvényszék 2012. október 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett.

2. Támogatott kiadványok:

A pályázat kizárólag 40-400 oldal* terjedelmű kiadványok tervezésére és tördelésére, nyomdai előkészítésére vonatkozik. Nem tartoznak jelen pályázat körébe az arculati- és reklámhordozók.

A pályázatban be kell mutatni a kiadvány tervezett megjelenési formáját hozzávetőleges méret (amennyiben ismert), szín (color vagy szürkeárnyalatos), karakterszám vagy oldalszám, képek, illusztrációk és grafikák száma tekintetében.

Ezen kívül vázolni kell egy időzítési tervet** a tervezésre, tördelésre és nyomdába adásra vonatkozóan. A támogatás kizárólag 2013. március 30-ig nyomdai gyártásba kerü­lő kiad­ványokra vonatkozik.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmevel jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A KARC Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázati folyamatból bámikor (akár a kivitelezési folyamat során is) kizárja a nyíltan sértő, gyűlölködő, kisebbségeket becsmérlő, bűncselekményre felhívó, jogsértő, közrendbe, illetve közerkölcsbe ütköző, műveket, írásokat.

3. Az igényelhető támogatás:

A támogató 20 civil szervezet kiadványának előkészítését biztosítja kedvezményes áron. A támogatás mértéke kiadványonként 60.000 forint értékű grafikai tervezés, mely a belső oldalak és a borító műszaki szerkesztési, grafikai és tipográfiai tervezési feladatait tartalmazza.*** Az ezen kívül felmerülő költségek a pályázót terhelik, melyek alapvetően a következők lehetnek: 1. tördelési költség, 2. borító kivitelezése és nyomdai előkészítése, 3. igény szerint korrektúra és/vagy szerkesz­­tői, lektori feladatok, 4. egyedi illusztrációk elkészítése (ha szükséges), 5. fotók beszerzése, stb.

Pontos ajánlatot a pályázat beérkezését követően, a megadott paraméterek figye­lembe­vételével tudunk adni. Tájékoztató jellegű költségadatokról weboldalunkon tájékozód­hatnak (www.karc.hu/kiadvanyok).

A támogatás kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben a Pályázó a kiadvány teljeskörű tördelésével és nyomdai előkészítésével a Kiírót bízza meg.

A nyomdai kivitelezés díja a Pályázót terheli. A nyomdai ügyintézést kérésre díjmentesen vállaljuk (árajánlatkérés, megrendelés szövegezése, kapcsolattartás a kivitelező nyomdával).

4. A jelentkezési lapok benyújtásának határideje és módja:

A kitöltött, kinyomtatott és aláírt adatlapot, valamint a pályázó szervezet bejegyző határozatának másolatát email-ben a studio@karc.hu címre kell beküldeni legkésőbb 2013. január 13. éjfélig. 
A záró határidőn túl beérkező, olvas­hatatlan vagy hiányosan kitöltött pályázatok kizárásra kerülnek.

Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 pályázatot nyújthat be.

 5. A pályázat elbírálása

A pályázatok formai és tartalmi elbírálása folyamatos, a beérkezés sorrendjében történik. Amennyiben a pályázat a kiírásnak formai okokból nem felel meg, egyszeri hiánypótlás megengedett, melynek végső határideje a pályázat zárásának határidejével megegyező, azaz 2013. január 13. 24:00.

Tartalmi elbírálás szempontjai: a mű közreadhatósága, valamint az időzítési terv realitása, különös tekintettel a Kiíró kapacitására.

A támogatások elbírálásáról a pályázókat elektronikus úton értesítjük. A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a tájékoztató jellegű kivitelezési ajánlatot, a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A Támogatottal a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben történő teljesülése esetén kerül sor a Támogatási szerződés megkötésére. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a Szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a Pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A támogatási szerződés aláírását követően kerül sor a pályázott kiadvány kivitelezésére a szerződésben meghatározott időzítési terv alapján.

A nyertes szervezetek neve a www.karc.hu. honlapon is nyilvánosságra kerül.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül bármely pályázatot elutasítsa, mely ellen fellebbezésnek helye nincs.

Letölthető dokumentumok

karc_kiadvanytamogatas_urlap

karc_kiadvanytamogatas_urlap

6. További információk

A pályázattal kapcsolatban további információkat, segítséget a studio@karc.hu email-címen, illetve 10:00-16:00 között telefonon a +36 30 383 2429 telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

* Egy oldal körülbelül 1800-2700 leütésszámot jelent, ez az érték a Word programban a Tools menü/ Word Count ablakban a Characters with spaces mezőben található.

** Az időzítési terv elkészítéséhez segítséget nyújt a Pályázati űrlapon található táblázat.

*** A tervezés maximum 3 vázlat elkészítését jelenti, melyekből Támogatott kiválasztja azt a változatot, mely alapján a könyv tördelése megkezdődik. Kérésre a terv kisebb, 20%-ot meg nem haladó módosítására kerülhet sor. Amennyiben a Támogatott a tervekkel alapvetően elégedetlen, egyedi megállapodás alapján újabb tervek elkészítésére adhat megbízást vagy a szerződéskötéstől elállhat.