palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Magyar Kézműves Remek pályázat

Magyar Kézműves RemekA Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet  a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK”  elismerő cím elnyerésére. A pályázat célja (1) A magyar kézművesség múltból hozott modern értékeinek elismerése, (2) Egy-egy tájegység, kisrégió egyedi arculatára jellemző termékek bemutatása, a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, (3) A magyar vállalkozói kultúra elmélyítése és a piaci helyzetének javítása azáltal, hogy a magyar kézművesség a turizmus adottságaira épülve a hagyományos iparágak megőrzésével, esetleg bemutatásával a régió turisztikai kínálatát gazdagítsa és bővítse.
A pályázat tárgyát képező termékek köre
Kézműipari foglalkozás keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; élelmiszeriparban; üveg-, papír-, kerámia- és egyéb iparban) előállított, az 1. pontban ismertetett pályázati célkitűzésnek megfelelő termék, amelyet Magyarországon állítottak elő.

Pályázati feltételek
Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely pályázatban kiírt terméket állít elő (ám minden esetben szerepeltetni kell a pályázatban a termék készítőjének nevét).
Egy pályázó összesen két pályázatot nyújthat be. Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet, ugyanakkor összetartozó tárgyak együttese egy termékcsaládnak számít.
Technológiai eljárás nem képezheti pályázat tárgyát.

Letölthető dokumentumok

Pályázni a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére című 4 oldalas pályázati adatlap kitöltésével és beküldésével lehet, melyhez csatolni kell a következőket:

 • A termék/termékcsalád rövid leírását legfeljebb egy gépelt oldal terjedelemben.
 • A termék/termékcsalád egészét és jellemző részleteit bemutató fotókat, prospektusokat.
 • A termék eredetiségének igazolása érdekében a termék történetének, ipartörténeti múltjának leírását, legfeljebb egy gépelt oldalon.
 • A hagyományos jelleg elismertségének igazolása érdekében a termék helyi, tájegységi, regionális kötődésének ismertetését, legfeljebb egy gépelt oldalon, vagy a rendelkezésre álló, ezt igazoló dokumentumokat másolatban.
 • A turisztikai hasznosíthatóság érdekében a termék forgalmazhatóságának, a magyar kézműipari kultúrában megjelenő értékhordozó jellegének ismertetését, legfeljebb egy gépelt oldalon.
 • A termék piaci helyzetének ismertetését (eredmények leírása, referenciák felsorolása), legfeljebb egy gépelt oldalon.
 • Az elismerő kártyához (termékcímkéhez) a melléklet szerinti kitöltött adatlap.
 • A nevezési díj (bruttó összeg) befizetését igazoló bankkivonat vagy postai csekk másolata.

A pályázatot/pályázatokat tartalmazó teljes dokumentációt 1 (egy) példányban kell eljuttatni az alábbi címre:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
(A küldeményen kérjük feltüntetni: Magyar Kézműves Remek)

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról (www.mkik.hu) vagy igényelhető a Közgazdasági Igazgatóságán, illetve a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban.

A pályázat beadási határideje:   2011. január 5.

A pályázatok elbírálása
A pályázatokat a kiíró által felkért bizottság bírálja el és dönt a díjak odaítéléséről. A bírálóbizottság munkáját – szükség szerint külön felkért –szakértők is segítik.

A bírálóbizottság a pályázati terméket/termékcsaládot eredetiben 2011. január 6-14. között bármely munkanapon bekérheti, amely pontos módjáról (különösképpen annak idejéről és helyéről) a pályázót előzetesen értesíti. A termék megtekintésének közvetett vagy közvetlen módjáról, esetlegesen technikai segédeszköz igénybevételéről a bírálóbizottság elnöke dönt. Amennyiben az összetartozó tárgyakat a pályázó külön pályázatként nyújtja be, a bizottságnak joga van ezeket összevonni. A bírálóbizottságnak joga van továbbá a kézművesség körébe be nem sorolható, oda nem tartozó, illetve a pályázati célkitűzésnek nem megfelelő tárgyakat visszautasítani.

A bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A bírálóbizottság az értékelésnél a következőket veszi figyelembe:
Az elismerő cím elnyerésének feltétele a termék/termékcsalád

 • a)    eredetisége,
 • b)    tájegységhez, régióhoz kötődése,
 • c)    hagyományos elismertsége,
 • d)    a kivitelezés kiváló minősége,
 • e)    a funkcióhoz és formához igazodó kiemelkedő esztétikai színvonala,
 • f)    maradandósága, értékállósága,
 • g)    turisztikai hasznosíthatósága.

A nyertes termékek készítőinek nevét annak külön hozzájárulása nélkül a pályázat kiírója a saját kiadványaiban megjelentetheti.

Díjazás
A bírálóbizottság által a legkiemelkedőbbnek ítélt termékek/termékcsoportok elnyerik a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet, amelyet a cím emblémájával díszített kitüntető oklevél tanúsít.

Ezen felül a díjazottak számára az MKIK koordinációjával a területi kereskedelmi és iparkamarák által szervezett „A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében” rendezvényen (több napos konferencia, kiállítás és vásár) való kedvezményes részvétel lehetősége is biztosított.

Nevezési díj
A pályázat nevezési díja:

 • a kereskedelmi és iparkamara tagjainak  5.000 Ft + áfa (bruttó 6.250 Ft)
 • más pályázóknak: 10.000 Ft + áfa (bruttó 12.500 Ft)

amelyet benyújtott pályázatonként kell fizetni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bankszámlájára átutalással vagy postai csekken. További tudnivalók a pályázati adatlapon találhatók.
A befizetett nevezési díjról a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számlát állít ki, amelyet postai úton küld meg a pályázóknak.

Eredményhirdetés
A pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között, a díjazott pályázatok nyilvános bemutatásával együtt előreláthatólag 2011. január 20-án kerül sor, amelyet követően a termékek a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban megrendezésre kerülő időszaki kiállítás keretében a nagyközönség számára is megtekinthetők 2011. január 20. és 2011. február 13. közötti időszakban.

A „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet elnyert termék ellenőrzése
A „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet elnyert terméket/termékcsaládot az adományozó ellenőrizheti, és ha az/azok minősége nem felel meg a díj odaítélésekor benyújtott termék minőségének, a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” cím nyilvánosan visszavonható.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújtanak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatósága (Szepesvári Orsolya, közgazdasági referens, Kézműipari Kollégium titkára – telefon: 474-51-96; fax: 474-51-97, e-mail cím: szepesvari.orsolya@mkik.hu), valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák.