palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Szent István Filharmonikusok Non-Profit KFT. vezetői (Ügyvezetői) munkakör betöltésére álláspályázatot hirdet

A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. pályázatot hirdet vezetői (ügyvezetői) munkakörének betöltésére. Pályázatok benyújtási határideje: 2023.07.14.

A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásainak megfelelően pályázatot hirdet az Szent István Filharmonikusok Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság  (1145 Budapest, Colombus utca 11.) vezetői (ügyvezetői) munkakörének betöltésére.

A Szent István Filharmonikusok Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társasága.

Az ügyvezető a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja.

Feladata:

 • a zenekar működtetése,
 • a Társaság fenntartásában működő Zenekar művészi hagyományainak és kivívott rangjának megfelelően az egyetemes és magyar zeneművészet értékeinek megőrzése, valamint a Zenekar- az ország egész területén és külföldön- legmagasabb szintű képviselete,
 • a művészi alkotómunka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,
 • hazai- és külföldi vendégszereplések szervezése, az együttes munkájának elismerése, zenei értékek létrehozatala és megőrzése, hagyományőrzés, a klasszikus zene megismertetése és népszerűsítése
 • alapján a „kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezet” besorolás feltételeinek teljesítése
 • az Alapítóval való kapcsolattartás, közreműködés az Alapító kulturális rendezvényein az igények szerint
 • a hatályos jogszabályokban, az intézmény alapító okiratában és szabályzatiban, valamint Szarvas Önkormányzatával kötött közszolgálati szerződésben foglaltaknak megfelelve, az elfogadott költségvetés keretein belül a Zenekar működtetése, irányítása és koordinálása
 • a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése, a Társaság beszámolójának, mérlegének és vagyonkimutatásának, valamint közhasznúsági mellékletének elkészítése és az Alapító elé terjesztése
 • az üzleti stratégia és az éves üzleti terv kidolgozása, végrehajtás megszervezése és ellenőrzése
 • az Alapító és a felügyelőbizottság részére és kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítás nyújtása, az iratokba való betekintés lehetővé tétele

A Társaság 2023. évi üzleti tervének adatai:

 • bevételi előirányzat: 836 480 e Ft
 • ebből állami támogatás: 569 780 e Ft
 • kiadási előirányzat: 821 075 e Ft

A Társaság jelenlegi besorolása: az Emtv. 11. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően: kiemelt előadó-művészeti szervezet.

A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:

 • a hatályos jogszabályokban, az intézmény Alapító Okiratában és szabályzatiban, Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelve, irányítja és koordinálja az intézményt.
 • a fenntartóval hatékony együttműködés elősegítése
 • a vonatkozó jogszabályok szerint, Alapító által elfogadott költségvetés keretein belül működteti az intézményt
 • az Emtv. alapján a kiemelt minősítésű zenekar besorolás feltételeinek teljesítése,
 • jó kapcsolat ápolása a magyar zenei élet meghatározó szereplőivel és törekvés az eredményes együttműködésre
 • elősegíti a társadalom kulturális és közművelődési célú- ezen belül is elsődlegesen, de nem kizárólagosan a magyar és nemzetközi komolyzenei élet területén jelentkező- közös szükségletek kielégítését,
 • feladata az ország egész területén és külföldön az egyetemes és magyar zeneirodalom szimfonikus, oratórikus, kamarazenei művek bemutatása, magas színvonalú kép-és hangfelvételeket készíttetése, a kortársszerzők és – kiemelten- a magyar szerzők alkotásainak műsorra tűzése, fellépési lehetőség biztosítása a legkiválóbb hazai és sikeres külföldi zeneművészek számára, a legtehetségesebb fiatal művészek pályakezdésének segítése,
 • gyermek, -és ifjúsági korosztálynak szánt hangversenyek szervezése, a fiatalok zenei életre való nevelésében való részvétel erősegítése
 • hazai és magyar vonatkozású kulturális örökség megőrzése és gazdagítása
 • erőforrások optimális kihasználása, a költségvetési egyensúly megőrzése és a rezsicsökkentés végrehajtása érdekében
 • intézmény beágyazottságának, továbbá intézményi kapcsolatainak mélyítése
 • folyamatos törekvés a hangversenyszám és a látogatottság növelésére,
 • közreműködés kulturális rendezvények megvalósításában a fenntartó felkérésére,
 • tevékenyen részvétel a kulturális élet alakításában, országos komolyzenei jellegű kulturális események megvalósításában,
 • folyamatos törekvés a fenntartói és állami támogatások kiegészítésére a pályázati és szponzori források növelésével.

/A közhasznú feladatok ellátása a Tulajdonos és a Társaság között érvényben lévő fenntartói szerződés alapján történik. /

A foglalkoztatás jogviszonya és időtartama:
A foglalkoztatás az Emtv. 39. §-a alapján az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései és a felek közötti megállapodás szerint, munkaszerződéssel létrejövő legfeljebb 5 évre szóló határozott idejű munkaviszony keretében történik. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői feladatok ellátására szóló munkaviszony 2024. január 1. napjától  legfeljebb 2028. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.

Az ügyvezető munkába lépésének kezdő napja: 2024. január 1.

A vezetői (ügyvezetői) munkakör betöltésének feltételei:

 1. A Korm. rendelet alapján követelmény:

1. A) Szakirányú felsőfokú végzettség

  • Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség.
  • Jogász vagy közgazdász szakképzettségű vezető foglalkoztatása esetén a szervezetnél művészeti vezetőt kell foglalkoztatni.
  • Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól mentesül:
  • a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített személy
  • a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy.

1. B) Szakmai gyakorlat

  • Legalább öt év szakmai gyakorlat valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen munkakörben eltöltött idő, vagy
  • legalább 3 éves vezetői gyakorlat valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.
 1. Cselekvőképesség.
 2. Büntetlen előélet és nem áll előadó-művészeti intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 3. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.
 4. Magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete,
 • nonprofit szférában, közhasznú szervezetnél szerzett vezetői tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a Társaság szervezetére és működésére vonatkozó koncepciót (szakmai elképzelést, vezetői programot) a Társaság feladatkörének, művészi arculatának figyelembe vételével,
 • a pályázó személyes motivációját, részletes szakmai önéletrajzát, az eddigi szakmai tevékenysége leírását,
 • marketing, PR elképzeléseket,
 • a szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát,
 • szakmai gyakorlat igazolását,
 • állami kitüntetések, díjak felsorolását, az azokhoz csatolt dokumentumok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
 • nyilatkozatot a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (4) és

(6) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról,

 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozatot a csatolt dokumentumok valódiságáról,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok egyszeri hiánypótlására a beadási határidőt követő két munkanapon belül van lehetőség.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt igényelhetnek, amely tartalmazza a Társaság:

 • alapító okiratát,
 • működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi, technikai és műszaki adatok).

A pályázati dokumentáció a Társaság gazdasági vezetőjénél, Szalóky Zsuzsánál kérhető.
Elérhetőségei: szaloky.zsuzsa@zugloifilharmonia.hu; +36 70 420 1492.

Bérezés megállapítása: A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein, és az Emtv. 39/A. § alapján kerül megállapításra.

A pályázati felhívás közzététele: az Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján (közvetlen elérhetőség: https://kormany.hu/dokumentumtar/intezmenyvezetoi-palyazatok).

A pályázat benyújtási határidő: a www.kormany.hu oldalon történő közzétételtől számított 30 munkanap.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-nek címezve (7626 Pécs, Felsővámház utca 52.) 2 példányban (egy eredeti és egy másolat) zárt borítékban, valamint elektronikus úton a palyazat@filharmonia.hu email címre kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az Szent István Filharmonikusok Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére”.

Az elbírálás határideje és rendje: A pályázat elbírálása és az igazgató megbízása a Korm. rendelet 4-6. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik. A pályázatokat véleményező szakmai bizottság ülését a benyújtási határidőt követő harminc napon belül szükséges megtartani. A munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, a szakmai bizottsági ülést követő 30 napon belül dönt. Döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről a Tulajdonos értesíti a pályázókat és a döntést a Korm. rendeletben foglaltak szerint közzéteszi.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítást a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-n belül, dr. Kiss-Balogh Tünde nyújt a +36 72 891 400-as telefonszámon.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás SZIF_2024-2028_KBT.

Pécs, 2023.06.14.

Szamosi Szabolcs
ügyvezető igazgató

(X)