palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Téli-tavaszi közmunkaprogram kiegészítése-01/a/2010-pályázat

szmm pályázatokA Szociális és Munkaügyi közmunkapályázatot hirdet a téli-tavaszi hónapokra, mert a munkaerőpiacon a gazdasági válság miatt beszűkültek az elhelyezkedési esélyek, korlátozottak az alkalmi munka lehetőségei, megnövekednek a családi kiadások. A pályázat alapvető célja, hogy 3 és fél hónapos határozott idejű munkalehetőséget teremtsen azok számára, akik nem jogosultak sem RÁT ellátásra sem álláskeresési járadékra.


Határidő: 2010. február 19. 13 óra
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közmunka pályázati felhívása a 01/2010. számú „Téli- tavaszi” közmunkaprogram kiegészítésére 01/a/2010. sorszámmal

1. A pályázat célja és feltételrendszere:
A Szociális és Munkaügyi közmunkapályázatot hirdet a téli-tavaszi hónapokra, mert a munkaerőpiacon a gazdasági válság miatt beszűkültek az elhelyezkedési esélyek, korlátozottak az alkalmi munka lehetőségei, megnövekednek a családi kiadások.
A pályázat alapvető célja, hogy 3 és fél hónapos határozott idejű munkalehetőséget teremtsen azok számára, akik nem jogosultak sem RÁT ellátásra sem álláskeresési járadékra. Ennek megfelelően a programban csak azok a regisztrált állkeresők vehetnek részt akik:

 • A szociális tv. változásai miatt a RÁT támogatásból és az önkormányzati közfoglalkoztatási lehetőségből 2010. január 1. után kiszorultak, azaz egy családon belül a második, vagy további munkaképes, regisztrált álláskeresők.
 • Olyan nem RÁT jogosult regisztrált álláskeresők, akik nem jogosultak álláskeresési járadékra/vagy azt kimerítették, egy éve együttműködnek a munkaügyi központtal és álláskeresési megállapodásban vállalják a közfoglalkoztatásban való részvételt.

A programban mindkét csoportból legalább 25% ot el kell érnie a közmunkások arányának.
Akik RÁT-osok, mert jogosultságukat 2010-re megállapították, és akik azért szorultak ki ebből az ellátásból, mert családjukban más jogosult a kedvezményezett e programban egyaránt figyelembe vehetők. Együttes létszámuk el kell érje a programban az 50%-ot.
Az alkalmazott közmunkások értékteremtő munkájukat helyi önkormányzati, vagy kistérségi célok érdekében végezzék.

2. A pályázók köre: Pályázatot nyújthat be az aki támogatást kapott a 01/2010. számú „Téli-tavaszi” és a 02/ 2010 számú roma közmunkaprogramban.

A foglalkoztatást, és a pénzügyi elszámolást minden esetben a nyertes pályázónak kell megvalósítania, ez a kötelezettség nem ruházható át.

3. További pályázati feltételek:

 • 3.1. A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott pályázati dokumentáció tartalmának megfelelően kell benyújtani. A pályázat elengedhetetlen része a közmunkások által elvégzendő tevékenységre készített munkaprogram és az ennek megvalósításához szükséges munkaidő terv, valamint a feladatokhoz kapcsolódó, a program egészét átfogó költségvetési terv. Ezen elemek bármelyikének hiánya esetén a pályázat nem támogatható!
 • 3.2. Nem támogatható az a program, melynek tervezett tevékenységei nem különülnek el a 2010/1 számú közmunkaprogramtól és az „út a munkához” programtól.
 • 3.3. A pályázóknak legalább 50%- ban RÁT jogosultakat kell foglalkoztatniuk. Az érintettekkel határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni, napi 8 órás foglalkoztatásra.
 • 3.4. A pályázónak vállalnia kell, hogy a megítélt támogatási összeg minimum 85%-át kizárólag a foglalkoztatni vállalt munkanélküliek bér- és közterheinek költségeire fordítja.
 • 3.5. A pályázónak szerződésben kell vállalnia, hogy e közmunkaprogram megvalósításához – foglalkoztatásra – más központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.
 • 3.6. A közmunkaprogram kezdetének legkorábbi időpontja 2010. március 1. A befejezés végső határideje 2010. június 15. A futamidő alatt a pályázatban meghatározott átlaglétszám foglalkoztatását kell vállalni.
 • 3.7. A programban választható tevékenységek köre: Az önkormányzati és az állami tulajdonú infrastruktúra karbantartásával, megőrzésével, működőképessé tétételével összefüggő feladatok élőmunkával történő segítése.

Ezen belül különösen:

 • Házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Étkeztetés biztosítása, azoknak, akik önmaguk, és eltartottjaik részére ezt nem képesek biztosítani. A házi segítségnyújtás keretében kiemelten támogatandó gondozási tevékenység: közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, gyógyszerek kiváltása, tűzifa bekészítés)
 • önkormányzati intézmény-felújítási belső és külső munkálatok
 • település üzemeltetési önkormányzati feladatok ellátása,
 • kül- és belterületi, önkormányzati, vagy állami tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálózat helyreállítása, karbantartása,
 • a települések kül- és belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének karbantartása,
 • parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás,
 • önkormányzati tulajdonú közös helyiségek építése, kialakítása, karbantartása,
 • temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele.

A felsoroláson kívül az önkormányzati, vagy állami tulajdont érintő feladati körből válaszható olyan feladat is, ami nincs megjelölve, de minden egyes tevékenységre a pályázat szintjén összesített munkatervet kell készíteni azonos normák alkalmazásával! Egy tevékenység természetesen több településen is végezhető egy időben.
Valamennyi vállalt tevékenységet és a szükséges ráfordításokat (létszám, munkaóra, költség nemek) a pályázat egészére vonatkozóan mindenképpen összesíteni kell, valamennyi érintett településen azonos munkanormákat figyelembe véve!

 • 3.8. A munkabér előzetes megállapítása csak a kötelezően kifizetendő legkisebb munkabér (minimálbér) figyelembevételével történhet. 2010-re legfeljebb 76 000 Ft/ hó- tervezhető a segédmunkás besorolású dolgozók részére.
 • 3.9. Kötelezően előírt önrész nincs. Egyes költség nemeket (például eszközvásárlás esetén az ÁFA költségei) a pályázónak kell viselni.

Letölthető dokumentumok

Pályázati dokumentáció


4. A támogatás formája, forrása, tartalma

 • 4.1. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Forrása a Szociális és Munkaügyi Minisztérium „képzéssel támogatott közmunkaprogram” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból elkülönített 1 300,0 millió Ft, amely magában foglalja mindhárom kategóriára vonatkozóan valamennyi támogatott költségnem összegét.
 • 4.2. A támogatás a regisztrált álláskeresők költségeire terjed ki, amelyek e pályázatban a következők:
  • munkabér, valamint annak járulékai. Összegük el kell érje a támogatás 85%-át
  • a munkába-járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek,
  • munkaalkalmassági vizsgálat költsége,
  • munkaruha és egyéni védőeszközök költsége,
  • munkásszállítási költségek,
  • a programhoz elengedhetetlenül szükséges kis értékű tárgyi eszközök és tárgyi eszközök nettó beszerzési költsége, maximum a támogatás 10%-ának mértékéig.
  • a legfeljebb a támogatás 3%-ának mértékéig a program szervezési, irányítási, működtetési költségei. E forrásból munkabér, járulékai és megbízási díj nem tervezhető.
 • 4.3. Az adható támogatás legmagasabb összege a közmunkások létszámától függ, és nem haladhatja meg a 130 000 Ft/fő/hó normát! Egy pályázat keretében foglalkoztatott létszám nem lehet kevesebb 30 főnél de nem lehet több 300 főnél.
 • 4.4. A pályázó kizárólag olyan tárgyi eszköz (munkaeszköz) beszerzésére igényelhet támogatást, amely a program végrehajtását, a közmunkások tevékenységét közvetlenül szolgálja. A pályázó vállalja, hogy a támogató (minisztérium) által biztosított forrásból beszerzett tárgyi eszközt könyveiben, számviteli nyilvántartásában aktiválja. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogató a beszerzett tárgyi eszköz vagyonkezelői jogáról lemond, és elfogadja, hogy – a támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint – a támogató elidegenítési tilalmat ír elő a támogatásából finanszírozott tárgyi eszközre.
 • 4.5. A pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot, hogy az igényelt támogatást csak részben biztosítják.
 • 4.6. Szerződésszegés esetén a kifizetett támogatási összeg visszakövetelhető a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat felszámolásával.

5. A támogatás folyósítása és elszámolása:
A pályázóknak a pályázat keretében bejelentett kérésére – utólagos elszámolási kötelezettség terhe mellett – a program beindításához szükséges dologi kiadásokra (eszközök), valamint maximum egy havi munkabérre és közterheire támogatási előleg folyósítható. Az előleggel legkésőbb az első hónapot záró havi elszámolás benyújtásával egyidejűleg el kell számolni. További támogatásban a pályázó csak akkor részesülhet, ha az előleggel már elszámolt. Az elszámolást követően a támogatás további része utólag, havonta, az igazolt költségeknek megfelelően folyósítható.

6. A pályázat formai és tartalmi követelményei

 • 6.1. A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács által kibocsátott pályázati dokumentációban leírtaknak megfelelően kell benyújtani.
 • 6.2. A pályázatot mellékletekkel együtt összefűzve egy eredeti és három másolati, külön borítékolt, együtt csomagolt példányban kell benyújtani. A csomagolásra és az egyes pályázati példányok borítékaira rá kell írni: Közmunkaprogram 01/a/2010.

Az eredetihez mellékelni kell:

 • a kitöltött pályázati dokumentáció oldalait eredeti formátumukban floppylemezen, vagy CD-adathordozón.

A pályázati csomagot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács címére: 1146. Budapest, Hungária krt. 140-144. kell megcímezni.

 • 6.3. A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra csak a kiíró felhívása esetén, egy alkalommal van lehetőség.A hiánypótlásra felhívás azonban nem terjed ki a pályázat alapvető, a pályázat elbírálását érdemben befolyásoló, fontosabb adatainak (foglalkoztatás, támogatás, önrész stb.) módosítására.

7. Értékelés:

A pályázatban foglaltak szakmai megítéléséről és a pályázó rászorultságáról a 01/2010. közmunkaprogram objektív pontszámait is figyelembe véve szakértők döntenek.

8. Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az a pályázat, amely

 • 8.1. nem felel meg maradéktalanul a pályázati felhívásban foglaltaknak,
 • 8.2. a pályázati dokumentáció tartalmi és formai szempontból a hiánypótlási határidő lejárta után is hiányos,
 • 8.3. a költségvetés számszaki hibát tartalmaz,
 • 8.4. az Áfa- költséget nem saját forrásból tervezték,
 • 8.5. a megvásárolni kívánt eszközök használatát nem igényli közvetlenül a programban tervezett foglalkoztatás,
 • 8.6. nem felel meg a 217/1998. (XII. 30.), illetve a 49/1999. (III. 26.) kormányrendeletnek,
 • 8.7. határidőn túl érkezik be.

Határidőn túl a pályázat kiírójához érkezett pályázatot akkor is automatikusan el kell utasítani, ha azokat a postai bélyegző tanúsága szerint a határidő lejárta előtt adták postára.

9. A pályázat végső beérkezési határideje: 2010. február 19. (péntek) 13 óra.

A pályázatok postán, zárt csomagban juttathatók el, vagy személyesen, a határidő lejártának napján 8 és 13 óra között adhatók át a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács hivatalos helyiségében. (1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. III. emelet)

10. Általános tudnivalók:

 • 10.1. A pályázat elkészítéséhez szükséges teljes pályázati dokumentáció beszerezhető a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunkatanács Titkárságán (1146 Budapest XIV. kerület, Hungária krt. 140-144.), valamint letölthető a www.kozmunka.hu/ vagy a www.szmm.gov.hu internet címről. A pályázattal kapcsolatos kérdésekre választ kizárólag írásban, e-mail-ben, a kozmunka@szmm.gov.hu címen kaphatnak.
 • 10.2. A támogatások odaítéléséről a pályázati eljárás eredménye alapján a szociális és munkaügyi miniszter határozattal dönt 2010. február 26-ig.
 • 10.3. Támogató döntés esetén a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. A támogatási szerződés csak rendkívül indokolt esetben módosítható.
 • 10.4. A pályázat eredményéről a pályázó telefaxon, vagy levélben írásos értesítést kap. Ez – támogató döntés esetén – kötelezettségvállalást jelent a program finanszírozására, és előfeltétele a munka megkezdésének.