palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

CIB Tenni tudunk Társadalmi bevonás pályázat

cib_tenni-tudunk pályázatA most kiírása kerülő CIB „Tenni tudunk” pályázat a társadalmi bevonás területére koncentrál. Figyelmünk középpontjában most a testi vagy szellemi fogyatékosságuk, illetve társadalmi szempontból hátrányos helyzetű kisebbséghez való tartozásuk miatt a társadalom peremére szorult személyek állnak. A CIB Alapítvány olyan gazdasági kezdeményezéseket támogat, melyek az alulról felfelé stratégia alkalmazásával hosszú távon, fenntartható és eredmény-orientált módon teszik lehetővé a munkahelyteremtést, önfoglalkoztatást és bevételteremtést a társadalmilag sérülékeny személyek számára, ezzel megteremtve számukra annak a lehetőségét, hogy méltósággal és képességeiket fejlesztő módon a társadalom aktív részeként éljenek.

A pályázati kiírásra a CIB Alapítvány a sérülékeny társadalmi csoportok számára létrehozott, fenntartható munkahelyteremtésre irányuló, ennek értelmében az érdekelt személyek és csoportok részéről teljes egyenjogúságot és átfogó megközelítést biztosító pályázatokat vár.

E cél érdekében a CIB Alapítvány összesen 20 000 000 forint értékű támogatási keret rendelkezésre állítása mellett döntött.

Letölthető dokumentumok

A következő területekről várjuk a pályázatokat:

 • Társadalmi vállalkozásokat, önfoglalkoztatást segítő kezdeményezéseket és helyi társadalmi összefogásokat támogató szervezetek, melyek korábbi pilot projektjeinek sikerei és kudarcai alapján kellő tapasztalattal rendelkeznek tevékenységük bővítéséhez;
 • Bevételt teremtő kezdeményezések kapacitásának bővítése a fenntarthatóság érdekében. A pályázónak igazolnia kell a technikai segítséget nyújtó (képzés, monitoring), szakmai háttérrel rendelkező mentoráló szervezettel való együttműködést;
 • Bevételteremtő munkatevékenységek szervezése;
 • Képzés és mentorálás, illetve projekttervezési módszerek biztosítása kisebb léptékű termelést folytató projektekhez, társadalmi üzleti modell fejlesztéshez, illetve az elméleti helyett gyakorlati képzést alkalmazó közmunka programokhoz (a mentorálást biztosító szervezetnek be kell számolnia korábbi eredményeiről, szakképzettséget igazoló okmány nem szükséges);
 • Egyéni tanácsadás biztosítása – az állásszerzéséhez illetve/és annak megtartásához szükséges képességfelmérés, munkatanácsadás, közvetítés az alkalmazott személy és a munkaadó/munkakörnyezet között, job coaching (munkahelyi beilleszkedést segítő támogatás) annak biztosítása érdekében, hogy az illető ne csupán megszerezze, hanem meg is tartsa állását, valamint helyi igényekre szabott szolgáltatások;
 • Önsegítő, önkéntes és közösségalapú projektek létrehozása (pl. lakhatási körülmények javítása, kertészeti munka, játszótérépítés), melyek célja a sérülékeny társadalmi csoportok sikerélménye, saját erősségeik és a bennük rejlő lehetőségek felfedezése, valamint arra való ösztönzése, hogy a helyi gazdaság számára bevételt generáljanak, majd ezt követően önfoglalkoztató tevékenységet kezdjenek végezni.

Társadalmi tudatformálás:

A CIB Alapítvány olyan pályázatokat vár, melyek tervezett projektjei a társadalmi bevonás felelősségének megosztását támogató tevékenységet tartalmaznak, illetve feloldják a szegénységgel és a társadalmilag kirekesztettekkel kapcsolatos előítéleteket. A társadalmi tudatformálást megcélzó tevékenységek a következő területeket ölelhetik fel:

 • Társadalmi bevonáson alapuló munkakörnyezetek támogatása;
 • Közösségi tudatformálás a bevételt generáló és önfoglalkoztatást elősegítő kezdeményezések terén.

A TÁMOGATÁS SÉRÜLÉKENY TÁRSADALMI CSOPORTOK SEGÍTÉSÉRE IRÁNYUL

A pályázatoknak meg kell célozniuk a fent említett kiemelt területek legalább egyikét oly módon, hogy azzal a társadalmi, etnikai, fizikai, mentális értelemben illetve nem vagy életkor szempontjából sérülékeny csoportok érdekeit szolgálja. A pályázatokat elbíráló független értékelő bizottság különös figyelmet fordít a vidéki területeken, elszigetelt kistelepüléseken vagy hasonló kezdeményezések hiányát szenvedő településeken kivitelezendő projektekre annak érdekében, hogy ezáltal felszínre kerüljenek az adott területek lakosaiban rejlő lehetőségek, illetve sikerélményben legyen részük. Ennek értelmében bizonyított sikereken alapuló módszerekkel dolgozó, már elismert szervezetek jelentkezését várjuk.

A pályázat kiírásának hosszú távú céljai

 • Az egyre nagyobb arányban megjelenő, már meglévő, bevételt generáló kezdeményezések és helyi társadalmi összefogások eredmény-orientált kezdeményezésekre való építése;
 • A fenntartható modellek támogatása (anyagi és társadalmi szempontból is mérhető fenntarthatóság);
 • Más csoportok és szervezetek által követhető projektek, ezáltal az eredeti elképzelés hatásának hatványozása;
 • Szervezetek közti együttműködés megteremtése vagy már meglévő társulások megerősítése;
 • Megnövekedett gazdasági termelésen alapuló közvetlen haszon a célcsoport körében újonnan létrejött bevételi forrásokkal;
 • Intézményi képességek erősödése a kapott anyagi támogatás és a technikai segítséget biztosító és fenntartható bevételteremtő képességeket fejlesztő, szakképzett mentoráló szervezetekkel való együttműködés révén a már legalább két éve működő önfoglalkoztatási és bevételt termelő kezdeményezéseknél;
 • A mezőgazdasági bevételteremtő modell szélesebb körű kiterjesztése – ésszerű önfoglalkoztatási alternatívák a vidéken és elszigetelt területeken élő sérülékeny csoportok számára;
 • Az álláskereséshez és -megtartáshoz szükséges szakmai, dolgozói és személyes képességek fejlődése a sérülékeny csoportok körében;
 • A sérülékeny csoportok aktívabb részvétele a közösségi életben, illetve az életükre, szükségleteikre és érdekeikre kihatással lévő folyamatokban;
 • Önsegítő, önkéntes, közösségalapú projektek létrehozása, melyek célja a sérülékeny csoportok hozzásegítése saját képességeik felszínre hozására és a bevételteremtő kezdeményezésekben való részvételre;
 • A termék- és szolgáltatási portfólió javítása;
 • Közösségi tudatformálás a sérülékeny társadalmi csoportok gazdasági elszigeteltsége és a befogadó munkahelyteremtés terén;
 • A legjobb gyakorlat alkalmazásának, módszereinek és koncepciójának felismerése, megfigyelése és elemzése.

A támogatásban részesülők a Ptk. 1959. évi IV törvény értelmében a következők közé sorolhatók

 • egyesület,
 • alapítvány,
 • non-profit szervezet.

A szervezet – jogállásától függetlenül – az 1997. évi CLVI törvény értelmében rendelkezhet közhasznú státusszal. A pályázóknak el kell fogadniuk az Intesa Sanpaolo Csoport Etikai kódexében megfogalmazott alapelveket és értékeket.

A CIB Alapítvány a CIB Csoport vonatkozó belső szabályzatai alapján nem fogadja olyan szervezetek pályázatait, amelyek közvetlen vagy közvetett módon állami vagy önkormányzati alapításúak, illetve valamely párthoz vagy politikai szervezethez (beleértve a szakszervezeteket is) köthetőek, vagy ezekhez kapcsolódnak.

A támogatás legmagasabb összege

 • Az egy támogatásra adható minimum összeg: 2 000 000 forint.
 • Maximum felosztható összeg: összesen 20 000 000 forint.

Elbírálási szempontok

a) A szervezet működési elvei feleljenek meg a következőknek:

 • integrált megközelítést alkalmazzon a foglalkoztatás és képességek terén, ezzel javítva a hátrányos helyzetűek esélyeit a munkaerőpiacon;
 • fenntartható eredményekkel rendelkezzen;
 • segítse a helyi közösséget, és társadalmi kapcsolatokat hozzon létre;
 • az elmúlt két évben mérhető eredményekkel rendelkezzen;
 • a helyi kontextusnak megfelelően tanúsítsa a helyi korlátok, lehetőségek, igények és a legalkalmasabb megközelítések megértését;
 • egyénre szabott, kapcsolatalapú és reflektív együttműködésen alapuló szemléletet alkalmazzon a sérülékeny csoportok iránt;
 • a helyi önkormányzatokkal, munkaadó központokkal, üzleti és szakszervezetekkel, közösségi kezdeményezésekkel és oktatási központokkal való együttműködésen alapuljon;
 • módszertani leírást tartalmazzon;
 • tanúsítson tiszteletet a kulturális és földrajzi viszonyok iránt;
 • modellértéket képviseljen;
 • bizonyított, költséghatékony és tényeken alapuló beavatkozásokra épüljön;
 • folyamatos minőségbeli javuláson alapuljon;

b) A pályázó felkészültségét érintően rendelkezzen a következőkkel:

 • megvalósítható célok, tervezett tevékenységek és eredmények;
 • az anyagi fenntarthatóságot garantáló életképes üzleti koncepció vagy üzleti terv;
 • mérhető és igazolható társadalmi és pénzügyi célok;
 • a szervezet a célok megvalósítására alkalmas és szakképzett csapat;
 • elfogadható és költséghatékony pénzügyi tervet állítson össze;
 • konkrét lépéseket tervezzen a programbeszámolókban megjelenő elszámoltathatóságára, valamint rendelkezzen az elkötelezettségek teljesítésére vonatkozó fejlődés mérésére alkalmas eszközökkel.

Egyéb tudnivalók

 • pályázhatnak már elismert szervezetek, illetve azok társszervezetei is;
 • a 2011-ben megítélt támogatás egy évre korlátozódik;
 • NEM szükséges más támogatók bevonása;
 • javasoljuk nem egyszeri eseményekre, hanem rendszeres és eredményorientált tevékenységekre helyezni a hangsúlyt;
 • a pénzügyi terv költséghatékonyságot tükrözzön.

A pályázat minden esetben tartalmazza a következőket

 • a kapcsolattartóként megjelölt személy közvetlen elérhetőségeit;
 • a támogatandó projekt részletes leírását és összefoglalását;
 • a kért támogatás összegét, valamint a javasolt fizetési ütemtervet;
 • a pályázó szerv közhasznúságáról szóló bírósági igazolás másolatát;
 • 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességet igazoló okiratot (APEH),
 • a pályázó legújabb közhasznúsági jelentését;
 • valamint a pályázó szerv alapító okiratát és aláírási címpéldányát.

Egyéb lényeges tudnivalók

 • Pályázati határidő: 2011. március 21.
 • Konzultációs lehetőség elektronikus úton az info@cibalapitvany.hu címen.
 • A pályázóknak a támogatandó projekt részletes leírásával és összefoglalásával ellátott, valamint költségvetési tervet tartalmazó pályázati adatlapot kell benyújtaniuk, melyet a CIB Alapítvány honlapján lehet letölteni.
 • A pályázatokat kizárólag elektronikus úton Word formátumban lehet benyújtani a palyazat@cibalapitvany.hu címre. Kérjük, hogy az űrlap utolsó oldalát cégszerűen írják alá, majd ezt az oldalt beszkennelve is csatolják a pályázathoz.
 • Az elbírálási folyamat eredményeit legkésőbb 2011. május 6-án teszik közzé a www.cibalapitvany.hu címen. A sikeres pályázókat írásban (elsősorban elektronikus úton) értesítjük.
 • Az Alapítvány a sikeres pályázókkal írásbeli megállapodást köt a megítélt támogatás felhasználására és az azzal kapcsolatos feltételekre vonatkozóan.
 • Az Alapítvány minden esetben igényt tart a projekt részletes programtervére, valamint a megítélt támogatási összegek felhasználását rögzítő pénzügyi jelentésre.
 • Az anyagi támogatás közvetlenül a projekt megvalósítására fordítható. A megvalósítás időtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. A sikeres pályázókat értesítjük az elbírálási folyamat eredményeiről.

A pályázatok elbírálása és a nyertes pályázatok kiválasztása

A pályázatok elbírálása két szakaszban történik. A benyújtott pályázatokat nyilvánosságra hozott elbírálási szempontok alapján szakértőkből álló háromfős, független értékelő bizottság bírálja el. Az értékelő bizottság tagjainak nevét a pályázatokról szóló kuratóriumi döntés után hozzuk nyilvánosságra. Az értékelő bizottság előre meghatározott szakmai kritériumok alapján megvizsgálja a pályázatokat, pontozza őket, és végül a legmagasabb elért pontszámok alapján javaslatot tesz a CIB Alapítvány kuratóriumának. A végső döntést a CIB Alapítvány kuratóriuma hozza meg.

A CIB Alapítvány kuratóriuma fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázatok hiányában ne ossza ki a teljes pályázati összeget!

A pályázatból többek között kizáró ok lehet:

 • a projekt célja nem esik egybe a pályázat fő területeivel;
 • a projekt más célközönségnek szól;
 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek;
 • a pályázat határidőn túli beadása illetve a pályázati adatlap hiányos kitöltése;
 • a csatolandó mellékletek bármelyikének hiánya (a pályázó szerv közhasznúságról szóló bírósági igazolás másolata; a köztartozás-mentességet igazoló okirat; a pályázó legújabb közhasznúsági jelentései;
 • az igényelt összeg meghaladja az igényelhető összeg felső határát.

Forrás: http://www.cibalapitvany.hu