palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási, gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos, eszközbeszerzési és programszervezési támogatása

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási, gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos, eszközbeszerzési és programszervezési támogatása. A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”  című alprogram.


A pályázati kiírás kódszáma: FCA-KP-1-2020
Pályázati kategóriák kódszáma:
FCA-KP-1-2020/1
FCA-KP-1-2020/2
FCA-KP-1-2020/3
FCA-KP-1-2020/4

Bevezető

A pályázati kiírás indokoltsága
A Kormány elkötelezett a kistelepüléseken élők számának megtartása, növelése, életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen települések fejlesztése iránt, amelyre tekintettel a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezetésével kidolgozásra került a Magyar Falu Program.

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan a 2020. évi Magyar Falu Program új programeleme a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása.

A pályázati kiírás célja
A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil programelem – civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatásáról szóló 1737/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására.
A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vesz részt.

A pályázati kiírás felépítése

 1. Pályázati kiírás kategóriája: FCA-KP-1-2020/1
  Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása
 2. Pályázati kiírás kategóriája: FCA-KP-1-2020/2
  Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása
 3. Pályázati kiírás kategóriája: FCA-KP-1-2020/3
  Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása
 4. Pályázati kiírás kategóriája: FCA-KP-1-2020/4
  Civil szervezetek programszervezési támogatása

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A pályázat benyújtásának feltételeit a jelen pályázati kiírás, valamint azt részletezve és magyarázva az „Útmutató a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2020. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) tartalmazza.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A rendelkezésre álló forrás összege 5 000 000 000 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 3. Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása jogcím biztosítja.

A támogatható tevékenységek

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (FCA-KP-1-2020/1)
– Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;
– Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
– Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
– Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.
Ha a beruházással érintett – nem a pályázó tulajdonában lévő – ingatlant a pályázón kívül más civil szervezet is ingyenesen használja, a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési/felújítási munkálatok – a betöltött funkciótól függetlenül a teljes ingatlan vonatkozásában – támogathatóak, ha az ingatlant használó más civil szervezetek hozzájárulnak. Ha a beruházással érintett ingatlan egyéb köz- vagy piaci szolgáltatási feladatellátást is szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a civil szervezet által használt épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az azt alátámasztó dokumentumokban is.

Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP-1-2020/2)

Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza.
Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése is lehetséges.

Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP-1-2020/3)
– Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
– Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
– Eszközbeszerzés.

Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP-1-2020/4)
– A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
– A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

A támogatott tevékenység időtartama:  2020. január 1.-2021. december 31.

Fenntartási kötelezettség
Jármű beruházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlan beruházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.
A fenntartási kötelezettség fennállásának időtartama alatt a kedvezményezett a támogatással érintett járművet és ingatlant kizárólag a támogatás céljának megfelelően használhatja, és az csak indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatába.

Biztosítékok köre
Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1 000 000 Ft-ot meghaladja, a kedvezményezett biztosítékot köteles nyújtani valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában.

A pályázat benyújtásának feltételei

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti egyesület és alapítvány, ha
– a bíróság 2019. december 31-éig nyilvántartásba vette,
– rendelkezik a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval és
székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

A pályázat benyújtásának határideje és módja
– A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül lehet benyújtani.
– A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
– A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2020. július 1.-2020. augusztus 7. 12 óra 00 perc
– A pályázó a pályázatát a támogatási döntés közléséig visszavonhatja. A pályázat visszavonását az erre vonatkozóan benyújtott kérelemnek megfelelően a BGA Zrt. a NIR-ben rögzíti, és a tudomásulvételről elektronikus úton visszajelzést küld a pályázónak.
– A pályázat benyújtásához pályázati díj megfizetése nem szükséges.

A pályázat befogadása és formai ellenőrzése
A pályázat formai ellenőrzését a BGA Zrt. a pályázat elektronikus beérkezését követően kezdi meg. A BGA Zrt. a pályázatot befogadja, ha
– a pályázó a 3.1. pontban meghatározott jogosulti körbe tartozik;
– a pályázó a pályázati kiírásban megjelölt benyújtási határidőn belül nyújtotta be a pályázatát;
– az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket;
– a kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, a kötelezően csatolandó mellékletek megfelelő formátumban és határidőben benyújtásra kerültek;
– ingatlanberuházással kapcsolatos támogatás (FCA-KP-1-2020/1 pályázati kategória) esetén vállalja, hogy a támogatott tevékenységet a székhelye szerinti településen, vagy 5000 fő vagy ez alatti településen lévő telephelyén valósítja meg.
A pályázat érvénytelen, ha
– a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve támogatási céllal nyújtotta be;
– a pályázó nem tartozik a 3.1. pontban meghatározott jogosulti körbe;
– a pályázó székhelye a pályázati kiírás megjelenésének időpontjában vagy azt megelőző 30 napban nem olyan magyarországi településen volt, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti;
– a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;
– a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felhívásnak.

A finanszírozással kapcsolatos információk

A támogatás formája
A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású támogatásnak minősül.

Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke 
Az igényelhető támogatási összeg felső határa
FCA-KP-1-2020/1 – Ingatlanberuházási, felújítási támogatás: 6 000 000 Ft,
FCA-KP-1-2020/2 – Gépjárműbeszerzési támogatás: 4 000 000 Ft,
FCA-KP-1-2020/3 – Eszközbeszerzési támogatás: 2 000 000 Ft,
FCA-KP-1-2020/4 – Programszervezési támogatás: 2 000 000 Ft.

Pályázattal kapcsolatos további információk

Magyar Falu Program pályázati kiírás FCA-KP-1-2020 (pdf)
Magyar Falu Program pályázati útmutató FCA-KP-1-2020 (pdf)
Általános Szerződési Feltételek Magyar Falu Program (pdf)
Gyakran Ismétlődő Kérdések (pdf)
A pályázati kiírás és az Útmutató letölthető a http://www.bgazrt.hu valamint a http://www.kormany.hu honlapról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a +36 1 896 0630 telefonszámon, az fca@bgazrt.hu e-mailcímen, valamint a mindenkori Civil Információs Centrum címbirtokos szervezetektől kaphatnak.