palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Határtalanul – Erdélyi pályázat

A pályázat célja: A Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

A pályázati felhívások bemutatása

 • Regionális és helyi jelentőségű közművelődési intézmények működési és programtámogatása
 • Óvodák, bölcsődék működésének, eszközfejlesztésének támogatása (egyházak, egyesületek, alapítványok pályázhatnak)
 • Nemzetközi, országos, regionális és megyei rangú, magyar diákok számára szervezett tantárgy-, tehetséggondozó-, szakképzési- és sportversenyek/táborok támogatása
 • A romániai magyar nyelvű felsőoktatás keretében zajló szakmai- és terepgyakorlatok, tanulmányutak és tanár-diák közös szakmai-tudományos tevékenységek támogatása. Felnőtt- és szakképzési programok támogatása

A pályázati felhívásokra benyújtott pályázatokra vonatkozó speciális szabályok:

Felhívjuk továbbá a pályázók szíves figyelmét, hogy a kedvezményezett részére  a regionális és helyi jelentőségű közművelődési intézmények működési és programtámogatására kulturális célú támogatás nyújtható az N 357/2007. számú bizottsági határozat szerint. (Az Európai Bizottság 2007-ben hagyta jóvá N 357/2007. számú határozatával a kulturális miniszter által a központi költségvetésből (OKM fejezeti kezelésű előirányzatból, illetve utódjából) nyújtható kulturális célú támogatásokat.)

A pályázók köre:

A 2010. évi CXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be romániai székhelyű:

 • társadalmi szervezet, alapítvány, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzat, valamint az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,
 • egyház, valamint egyház által fenntartott hitéleti, oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmény.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,
 • profitorientált gazdasági társaságok,
 • azok az intézmények, szervezetek, amelyek a pályázat benyújtásának időpontjában a magyar államháztartás felé lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van.

 Igényelhető támogatás:

 • A minimálisan igényelhető összeg 100.000. HUF, a maximálisan igényelhető összeg 600.000.HUF.
 • A teljes támogatási keretösszeg 84 M HUF
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, mely lehet elő- vagy utófinanszírozású
 • Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – eltérő költségvetési tartalommal – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyaránt. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.
 • Egy pályázó felhívásonként csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Saját forrás meglétének bemutatása nem szükséges.

Támogatható kiadások: A programok lebonyolításának költségei (anyag- és tárgyieszköz beszerzés, szolgáltatások, a programhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai), működési költségek.

A pályázat megvalósítási paraméterei:

 • Megvalósítási időszak: 2012. március 9. – 2013. február 28.
 • Benyújtási határidő: 2012. április 10., kedd (postabélyegző dátuma).
 • Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2013. március 30-ig.

 A pályázat benyújtásának formája: A www.bgazrt.ro –ról letölthető adatlap kitöltése és elmentése a honlapon, majd nyomtatott formában a 9. pontban leírt kötelező mellékletekkel együtt postai úton kérjük megküldeni a következő címre: BGA Pro Transilvania 400750 Cluj. OP.1, CP. 423.

A pályázat formai követelményei:

 • pontosan kitöltött adatlap
 • adószám igazolás egyszerű másolata (Certificat de Inregistrare Fiscala, vagy Cod Fiscal)
 • a támogatási kérelemhez mellékletként csatolni kell a szervezet 2011. évi tevékenységi beszámolóját (max. 2 A4-es oldal)
 • a pályázatban szereplő költségvetési tételeket a honlapunkról letölthető egységesített költségterv nevű excel állományba is be kell vezetni és e-mailen elküldeni az irodánk címére vagy a postán feladott pályázattal együtt CD-n beadni
 • Hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra és annak a pályázat kiírójához való eljuttatására az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 naptári nap áll rendelkezésre.

 A pályázat érvényessége:

 • A pályázat érvénytelen, ha:
 • a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
 • a projekt megvalósításának időtartama nem a pályázati felhívásban megadott időintervallumon belül van;
 • a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be (a www.bgazrt.ro honlapon kitöltendő adatlap esetében 2012.04.10. 14.00 óra után, a postai feladás esetén 2012.04.10. után).
 • A pályázat érvényes, ha:
 • a pályázati adatlapot, az adatlaphoz tartozó sablonok formátumát sem tartalmában, sem alakban nem változtatták meg;
 • a pályázat benyújtása esetében a kötelezően benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;
 • a pályázatot az arra jogosult képviselő a megfelelő módon aláírta;
 • az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget;
 • a pályázatot a benyújtási határidőn belül nyújtották be;
 • a pályázóra nem vonatkozik a pályázati szabályzatban szereplő kizáró okok egyike sem;

 A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai: Az Alapkezelő szeretné ösztönözni a pályázókat szakmai és költségvetési szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére. Ennek értelmében az Alapkezelő erdélyi kirendeltsége az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

Tartalmi értékelés szempontjai

 • A projekt céljai a helyi/regionális probléma megoldására irányulnak és a helyi feltárt szükségletekkel összhangban vannak
 • A projekt céljai és részcéljai egymásra épülnek és elérhetőek, a projekt tervezett tevékenységei összhangban vannak a projekt céljaival
 • A pályázó szervezet igazolt helyismerettel, legalább egyéves tapasztalattal rendelkezik a projektben megnevezett szakmai/földrajzi területen, a projekt megvalósításakor biztosítja a helyi szakemberek bevonását
 • A vállalt tevékenységek a pályázatban leírtak alapján szakmailag megalapozottak, átgondoltak és megvalósíthatók
 • A projekt számol a megvalósítás során fellépő esetleges kockázatokkal és azok kezelésére intézkedéseket határoz meg
 • A projekt vállalt, számszerűsíthető eredményei reálisak és megvalósíthatóak
 • A projekt megvalósítói releváns tapasztalattal bírnak a projekt megvalósítása szempontjából

Pénzügyi értékelési szempontok

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költség táblázatban tervezett összegeket
 • A tervezett kiadások a projekt megvalósítása szempontjából indokoltak
 • A pályázó által benyújtott költségvetés összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal

További értékelési szempontok

 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető összefüggés van
 • A projekt ütemezése világos és megvalósítható
 • A tájékoztatás biztosítása érdekében megfelelő tevékenységeket terveztek ahhoz, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak

A beérkezett pályázatokat a Bethlen Gábor Alap erdélyi kirendeltsége ellenőrzi és feldolgozza, majd támogatási javaslattal továbbítja a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, amely továbbítja azt a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, mely döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

Jogorvoslat: A döntést illetően a pályázó 15 munkanapon belül a pályázat regisztrációs számának meghatározásával jogorvoslati lehetőséggel élhet, melyet a Bethlen Gábor Alap erdélyi kirendeltsége a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásfinanszírozási igazgatóságához továbbít. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. válaszadási kötelezettsége 30 nap.

Szerződéskötés: A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. Ennek feltételeit illetve dokumentumait (szerződés és mellékletei) a 2012. évi Pályázati útmutató tartalmazza. Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához vagy nem felel meg a 2012. évi Pályázati útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a szerződéskötéstől elállhat.

A támogatási szerződés megszegésének következményei:

 • Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a pályázattal kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.
 • A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni és a szerződés felbontásának napjától érvényes magyar jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamatot is megfizetni a Bethlen Gábor Alap MÁK HU50 10032000-00303200-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára forintban teljesítendő utalásként.

A pályázati csomag tartalma:

 Adatvédelmi hozzájárulás: A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.

További információk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az erdélyi kirendeltség honlapján – www.bgazrt.hu és www.bgazrt.ro – a „2012. évi Pályázati útmutató” címszó alatt találhatóak.

Forrás: www.bgazrt.hu