palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

hello holnap! Fenntartható tudatformálás pályázat 2012

A Magyar Telekom Magyarország vezető infokommunikációs  szolgáltatójaként – küldetésével összhangban – elkötelezett a fenntartható fejlődés elve mellett. A 2010 decemberében elindított hello holnap! kezdeményezéssel a Magyar Telekom a fenntarthatóság fogalomkörét érthetően, könnyen befogadható módon szeretné a mindennapok részévé tenni, egyben felhívni a figyelmet arra, hogy az élhető jövő mindannyiunk közös felelőssége.

A Magyar Telekom megújult adományozási kuratóriuma – a hello holnap! kuratórium – adományozási gyakorlatában, és ezzel összefüggésben pályázati rendszerében is változásokat vezetett be. Ezen változások lényege, hogy a jövőben a kuratórium a fenntarthatóság témakörén belül tematikus pályázatok kiírásával, célzottan szándékozik, olyan, a társadalom számára fontos kérdésekre irányítani a figyelmet, melyek megoldását a vállalati és a civil szféra összefogásával látja megvalósíthatónak. A fentiek minél hatékonyabb megvalósítása érdekében a hello holnap! kuratórium által előválogatott pályázatokat végső döntésre átadja a 2011. januárjában megalapított Fenntarthatósági Média Klub tagjaiból álló zsűri számára.

Jelen pályázati kiírással a hello holnap! kuratórium a „Fenntartható tudatformálás” témakörében olyan szemléletformáló pályázatokat vár, melyek megvalósítása során és hatására a társadalom minél szélesebb rétegei felismerik a saját közép- és hosszú távú érdekeiket, felelősségüket, a társadalmi és környezeti értékek megőrzésének igényét.

Olyan programok kerülnek kiválasztásra, melyek célja a széles körű tudatformálás arra vonatkozóan, hogy a társadalom minden rétegében szükség van a fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának elsajátítására. Cél a társadalom tagjainak megismertetése a fenntarthatóság elveivel, koncepciójával, gyakorlati megvalósításának lehetőségeivel, melynek során megtanulnak olyan személyes döntéseket hozni, amelyekkel elősegítik a jelen és a jövő generációinak jólétét.

Olyan szemléletformáló programok pályázhatnak tehát, amelyek biztosítják a természeti, társadalmi és gazdasági erőforrások megújulását, hosszú távú használatát.

E cél érdekében a hello holnap! Kuratórium összesen 8 000 000 forint értékű támogatási keret rendelkezésre bocsátása mellett döntött.

Az egy támogatásra adható minimum összeg: 1 000 000 forint.

A pályázat témája: Fenntartható tudatformálás

Olyan gyakorlati példák, mintaprojektek, melyek segítségével a fenntarthatóság fogalma, illetve annak tartalma kézzelfoghatóvá így könnyebben értelmezhetővé, egyben ismertté és népszerűvé válik. Jelen pályázat ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság, mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai, a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata.

Általános követelmények:

 • a pályázó tartsa szem előtt a hello holnap! kezdeményezés alapvetéseit, miszerint:
 • „hello holnap! Azt jelenti, felelős vagyok a tetteimért; rajtam is múlik, gyermekeink milyen világban élhetnek majd.
 • hello holnap!, mert tudom, hogy én is tehetek a fenntarthatóságért, és ez nem teher, hanem lehetőség, amivel ha élni tudok, boldogabb ember leszek.”
 • olyan eszközök segítségével valósítsa meg a kitűzött célt, melyek megfelelnek a Telekomnál kiemelt márkaértékként kezelt innovációnak. Lehetőség szerint az adott program megvalósításához használja fel a korszerű infokommunikációs technológiákat
 • tartsa szem előtt az önkéntes és közösségalapú programokban rejlő lehetőségeket
 • rendelkezzen a program saját fenntarthatóságára, továbbvitelére vonatkozó tervvel
 • rendelkezzen a program megvalósításához szükséges, megfelelő kompetenciákkal bíró csapattal
 • a pénzügyi terv elkészítésénél kiemelten fókuszáljon a költséghatékonyságra
 • a pályázat megvalósításának preferált időtartama 1 naptári év
A pályázatok elbírálásánál a Magyar Telekom, mint a hazai vezető infokommunikációs vállalat, kiemelten fontosnak tekinti az innováció megjelenését, valamint minden olyan kezdeményezést, amely a digitális felzárkózást segíti. Olyan programokat támogat a Telekom, amelyek innovatív, hatékony módszerek és eszközök felhasználásával valósítják meg a kitűzött célt.

Pályázatot nyújthatnak be a támogatásra pályázó program megvalósításában közvetlenül érintett, Magyarországon bejegyzett és működő, kiemelten közhasznú és közhasznú társadalmi szervezetek –(a támogatásban részesülők a Ptk. 1959. évi IV törvény értelmében a következők közé sorolhatók: Alapítványok, egyesületek, non-profit szervezetek)

Nem pályázhatnak állami, kisebbségi, vallási, illetve politikai szervezetek.

A pályázónak rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges összeg 30 %-ával. Ezen hányad maximum 35%-át teheti ki az önkéntes munka, a fennmaradó rész készpénzben rendelkezésre álló forrást jelent, melyet a pályázó biztosíthat egyéb pályázatokon nyert támogatásokból (állami, önkormányzati, uniós) kivéve más vállalatoktól származó támogatások. A program megvalósításához ezen felül felhasználhatóak egyéb szolgáltatás- vagy tárgyi eszköz adományok, illetve pro bono felajánlások, de itt is érvényes az egyéb vállalati támogatásokra vonatkozó kitétel.

A Magyar Telekom jelen pályázati kiírás alapján lehetővé teszi, hogy az általa biztosított adomány összeg legfeljebb 25 %-át a nyertes szervezetek működési költségeik fedezésére használják fel.

A pályázatok értékelésekor a kuratórium az alábbi szempontok alapján hoz döntést:

 • egyoldalas, a programot leíró vezetői összefoglaló (!)
 • infokommunikációs technológiák alkalmazása (!)
 • a pályázó közhasznúsági jelentése
 • a pályázó szakmai háttere, referenciái, eredményei, a megvalósítás szakmai garanciái
 • a program hatókörének mérete, időbeli terjedelme
 • a program során megvalósításra kerülő, az önkéntességet támogató programelemek
 • a program költségvetését alátámasztó dokumentumok (árajánlatokkal alátámasztott, hiteles költségterv), transzparencia
 • a program aktualitása, egyedisége, megkülönböztető jellemzői (progresszivitása), innovatív jellege
 • jó tapasztalatainak, és gyakorlatainak átadására teremtett lehetőségek
 • a várt hatás mérésére vonatkozó módszertan
A támogatás már megvalósított programok utófinanszírozására nem nyújtható.

A pályázaton nyertes szervezetek kötelesek beszámolót készíteni a program megvalósítására vonatkozóan (akciók, részvétel, költségek, elért hatás), illetve tételes pénzügyi elszámolást benyújtani a Magyar Telekom által adományozott összegre vonatkozóan, a transzparencia jegyében.

A beérkezett pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatok érékelése két szakaszban történik. A fenti bírálati szempontok alapján a hello holnap! kuratórium a pályázatokat előszűri és pontozza, majd a legmagasabb pontszámot elért pályázatokat előterjeszti a Fenntarthatósági Média Klub tagjaiból álló zsűri számára.

A bírálat során a legmagasabb pontszámot elért pályázóknak esetlegesen személyes prezentáción kell bemutatniuk pályázati programjukat.

A hello holnap! kuratórium és a Fenntarthatósági Média Klub döntőbizottsága döntését nem köteles indokolni, és ez ellen fellebbezésnek nincs helye. Pályázni kizárólag a www.helloholnap.hu oldalon letölthető pályázati adatlappal és az abban foglalt mellékletek megküldésével lehet. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, Word formátumban lehet benyújtani a helloholnap_tematikus@telekom.hu címre. Kérjük, hogy a cégszerűen aláírt és beszkennelt pályázati adatlapot feltétlenül csatolják a pályázathoz.

A projekt részletes leírását tartalmazó rész:

 • az adott hiány-, vagy (krízis)helyzet ismertetése, a támogatás igényének indokai
 • a program célcsoportja, jellemzőik, számuk, a program hatókörének mérete, időbeli terjedelme
 • a szervezet megoldást nyújtó programterve, a megvalósulás várható hatása az ismertetett helyzetre, problémára
 • a megvalósítás időbeli ütemezése
 • teljes és részletes költségvetés (árajánlatokkal, megállapodás tervezetekkel alátámasztott hiteles költségterv)
 • a szervezet kommunikációs terve
 • a szervezet hivatalos képviselőjének szakmai önéletrajza
a pályázati adatlapon megjelölt kötelező mellékletek nélkül maximum 5 oldal lehet. A Magyar Telekom a sikeres pályázókkal adományozási megállapodást köt, melyben lefekteti a megítélt támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket.

A pályázatból többek között kizáró ok lehet:

 • a program célja nem esik egybe a pályázat fő területeivel;
 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek;
 • a pályázat határidőn túli beadása illetve a pályázati adatlap hiányos kitöltése;
 • a csatolandó mellékletek bármelyikének hiánya (a pályázó szerv közhasznúságról szóló bírósági igazolás másolata; a köztartozás-mentességet igazoló okirat; a pályázó legújabb közhasznúsági jelentései; szerződő fél nyilatkozata)
A pályázat beérkezésének határideje: 2012. december 12.

A pályázat elbírálásának időpontja: 2012. december 19.

Az elbírálás eredményeit a www.helloholnap.hu oldalon tesszük közzé. A sikeres pályázókat elektronikus úton, írásban értesítjük.Az elutasított pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

A hello holnap! kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén a támogatást a fenti témakörben nem osztja ki, újra meghirdeti, vagy más pályázati célokra ajánlja fel.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket Márton Csillának (marton.csilla@telekom.hu) kizárólag írásban tehetik fel.

Letölthető dokumentumok

Pályázati adatlap 

Forrás: www.helloholnap.hu