palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Irinyi Terv – Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program pályázat

A pályázat fő célja a Magyarországon működő élelmiszeripari koordinátor szervezet vállalkozások, jellemzően a kiskereskedelmi láncok, a vendéglátóipar HORECA szegmens, illetve a közétkeztetés gazdasági szereplői által támasztott igények és a hazai élelmiszeripari beszállítói képességek közötti különbségek áthidalásának támogatása.

Az Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program („ÉLIP BFP”) keretében nyújtott támogatások fő célja a Magyarországon működő élelmiszeripari koordinátor szervezet vállalkozások, jellemzően a kiskereskedelmi láncok, a vendéglátóipar HORECA szegmens, illetve a közétkeztetés gazdasági szereplői által támasztott igények és a hazai élelmiszeripari beszállítói képességek közötti különbségek áthidalásának támogatása. Az ennek eredményeként megvalósuló fejlesztések révén a hazai, alacsonyabb hozzáadott értékű termékstruktúrával működő beszállítók bekapcsolódhatnak a magasabb hozzáadott értéket teremtő termékek fejlesztésébe, gyártásába és értékesítésébe, hatékonyságuk és termelékenységük növelésével, új, modern, ipar 4.0-technológiák alkalmazásával, szervezetfejlesztéssel, képzéssel, innovációval, kutatási-fejlesztési tevékenységgel.
Az Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program végrehajtásához hozzárendelt 35.000.000.000 Ft költségvetési forrást olyan projektekre szükséges kihelyezni, amelyek az élelmiszeriparban megvalósuló beszállítói integráció kialakítására, illetve erősítésére irányulnak.

A támogatás mértéke, formája
A teljes rendelkezésre álló keret a 2020-as költségvetési évben közel 35.000.000.000 Ft.

A támogatás összege
A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió Ft-ot.
A támogatás maximális összege mikro és kisvállalkozások esetében 500 millió Ft, középvállalatok és nagyvállalatok esetében 2000 millió Ft.

A támogatás intenzitása
A támogatási intenzitás legfeljebb 50%-os. A beérkezett kérelmek függvényében ennél alacsonyabb intenzitás megajánlására is sor kerülhet, de főszabályként a mikro, kis és középvállalatok esetében a támogatás intenzitás tervezetten legalább 35%-os, figyelemmel a támogatások halmozódására vonatkozó uniós rendelkezések miatti felső korlátok tiszteletben tartására, különös tekintettel a pályázók által korábban igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatások mértékére.
A fenti minimum támogatottsági szint vonatkozásában kivételt képeznek azok a közép-magyarországi régióban középvállalatok által tervezett regionális beruházások, amelyek esetében a jogszabály által lehetővé tett kedvezményes támogatási intenzitási szint alkalmazásával sem haladhatja meg a 30%-ot Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken, illetve valamennyi mikro, kis és középvállalat vonatkozásában, amennyiben a benyújtott pályázat kizárólag a kis és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás jogcímén kíván fejlesztési forrásokat igényelni. Utóbbi esetében 30% alatti támogatási intenzitás realizálható.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Előleg: A támogatási összeg 100%-a.

Támogatásban részesíthetők köre
A 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 1. melléklet 87. sor E oszlopában foglaltak alapján gazdasági társaság, mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalatok. Nagyvállalatok kizárólag beszállítói szerepkörben támogathatók.

Az ÉLIP BFP felhívás célcsoportját azon vállalkozások alkotják, amelyek megfelelnek az alábbi működési jogosultsági kritériumoknak:
a. rendelkeznek legalább két lezárt üzleti évvel;
b. mikro-, kis- vagy középvállalkozások, és nagyvállalatok (nagyvállalatként csak beszállítói szerepkörben);
c. éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 3 fő;
d. éves nettó árbevétele legalább 20 millió forint;
e. az egy főre jutó éves személyi jellegű ráfordítás összege legalább 2 millió forint/év;
f. végzett főtevékenységük alapján élelmiszeripari vállalkozásoknak minősülnek, vagy tevékenységük között az élelmiszeripari tevékenység jelen pályázati felhívás megjelenését megelőzően legalább 1 évig folyamatosan megtalálható, azaz TEÁOR besorolás szerint tevékenységi körük kiterjed a TEÁOR 10 és 11 főcsoportba bármely alcsoportjára, kivéve a 109-es alcsoportot;
g. emellett támogathatók a primőr, feldolgozást nem igénylő mezőgazdasági termékeket termelő (pl. paradicsom, gyümölcs, zöldség) mikro-, kis és középvállalkozások, valamint a halászati és akvakultúra termékek előállítását és/vagy feldolgozását végző mikro, kis és középvállalkozások. Utóbbi két kör kivételével azonban nem tartoznak a célcsoportba azok a vállalkozások, amelyek esetében a mezőgazdasági tevékenység éves nettó árbevételének aránya meghaladja a teljes éves nettó árbevétel 50%-át a felhívástól számított 3 lezárt év bármelyikében.

Alapvető jogosultsági kritériumok
Az Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program keretében abban az esetben nyújtható támogatás, ha teljesülnek az alábbi jogosultsági kritériumok:

a) A projekt hozzájárul az alábbi célkitűzések egyikéhez:
i. az élelmiszerláncokhoz és egyéb koordinátor szervezetek kapcsolódó beszállítói státuszt fejlesztő területekhez, termékkörhöz vagy technológiához (pl. csomagolás) kapcsolódó problémák megoldására alkalmas beruházások,
ii. az élelmiszer kiskereskedelemben magasabb növekedési potenciállal rendelkező termékkörökhöz kapcsolódó beruházások,
iii. meglévő beszállítók fejlesztése (pl. kapacitásbővítés),
iv. új beszállítók bevonása, fejlesztése.

A fenti kategóriák egy-egy konkrét vállalkozás, illetve projekt esetében átfedhetnek.
b) Kereskedelmi láncok saját márkás termékeinek fejlesztése nem támogatható.
c) A kereskedelmi lánc és az egyéb koordinátor szervezet vállalkozások (mint „koordinátor szervezetek”) és a programban érintett minden, meglevő vagy jövőbeni beszállítója kétoldalú együttműködési megállapodást – szándéknyilatkozatot – kell, hogy aláírjon a támogatás igényléséhez.
d) Csak akkor nyújtható a támogatás, ha a beszállítót a kereskedelmi lánc vagy egyéb koordinátor szervezet részéről nem köti kizárólagos beszállítási kötelezettség. Az koordinátor szervezet vállalkozások ebben a programban nem támogathatók.

Koordinátor szervezet a kiskereskedelmi láncok mellett a vendéglátóipari HORECA szegmens, illetve a közétkeztetés gazdasági szereplői közül csak olyan nagyvállalat vagy középvállalat lehet, amelynek a pályázati felhívást megelőző bármely lezárt 3 üzleti évének éves nettó árbevétele meghaladja a 2 milliárd Ft-ot. Külföldi (székhelyű) integrátor is regisztrálhat a Programban, együttműködési megállapodás külföldi integrátorral is köthető.

Legfeljebb 10 beszállítóval együtt vehetnek részt a Programban azok a koordinátor szervezetek, amelyek esetében a pályázati felhívást megelőző lezárt 3 üzleti év éves nettó árbevétele minden évben elérte vagy meghaladta a 10 milliárd Ft-ot. Azok a koordinátor szervezetek, amelyek nem érték el a fentebb rögzített feltételrendszer melletti éves nettó árbevételt, legfeljebb 5 beszállítóval vehetnek részt a Programban.

A támogatás nyújtásának alapvető feltételei
1. A jelen tájékoztató 4. pont a)-g) alpontjaiban foglalt tevékenységek tekintetében a mikro, kis és középvállalkozások vonatkozásában a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti kis és középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság részére, továbbá a nagyvállalatok részére nyújtható támogatás, amennyiben:
a. fejlesztendő tevékenysége a 2. pont Támogatásban részesíthetők köre f) és g) pontjai által meghatározott ágazatok valamelyikébe esik,
b. kis és középvállalkozások esetében létszáma – a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások (bevétel és állomány) adatait, (továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve – nem haladja meg a 249 főt),
c. a támogatást igénylő vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
d. a támogatást igénylőnek vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét (induló vállalkozások esetén nem kell figyelembe venni),
e. a támogatást igénylőnek vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f. támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a támogatási okiratban vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja (nagyvállalatok esetében 5 év), és a támogatott fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti (a beruházást nem telepíti át),
g. a támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét (regionális beruházási támogatás esetén legalább 25%-át) saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a támogatási tevékenység megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa, melyről nyilatkozatot szükséges becsatolnia.
h. Támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatással bír. Az ösztönző hatást igazolja, ha a beruházás megkezdése előtt a támogatást igénylő együttműködik az IFKA-val az előzetes fejlesztési projektterv összeállításában és ezt követően támogatás iránti kérelmét annak alapján nyújtja be.
i. A projekt keretében létrehozott vagyon a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kiköti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a projekt keretében létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe – részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé –, bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a Kedvezményezett mellé a támogatási szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.

4. Támogatható tevékenységek
Az előirányzat terhére, az Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program céljaival összhangban az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) A meglévőnél magasabb minőséget biztosító új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, termékkínálat bővítését lehetővé tevő gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártási megoldások beszerzését.
b) Információs technológia-fejlesztés.
c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik. A primőr mezőgazdasági termékek előállítói esetében beleértendők az agrotechnológiai és a post harvest technológiák is.
d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan és infrastruktúra beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen, zöld mezős építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés.
e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: a fejlesztési projekt megvalósításához szükséges tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált minősített szakértőktől vagy tanácsadóktól
f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, mely az alábbi lehetőségek közül választható: a 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő szakmai oktatás, a 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés, valamint a 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti oktatás és képzés.
g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
Az előirányzatból önállóan az a)-d) alpontok támogathatók. Az e)-g) pontokban rögzített fejlesztési területek kiegészítő jellegű fejlesztésként kapcsolódhatnak az a)-d) alpontok, mint fő fejlesztési kezdeményezések bármelyikéhez.
A fejlesztendő tevékenységek a megvalósítani tervezett fejlesztés profilja szerint a TEÁOR kategóriák besorolásában főszabályként élelmiszeripari kategóriába eshetnek:
• TEÁOR 10 Élelmiszergyártás – minden alkategória, kivéve 109 Takarmány gyártása
• TEÁOR 11 Italgyártás – minden alkategória.

6. Megvalósítási és fenntartási időszak

A projektek megvalósítási időtartama
• a kkv-k esetében legfeljebb 12 hónap, illetve amennyiben a projektnek része kutatási-fejlesztési, illetve építési tevékenység is, abban az esetben legfeljebb 24 hónap,
• a nagyvállalatok esetében legfeljebb 24 hónap
• környezeti hatástanulmány elkészítését igénylő beruházás esetében egységesen 24 hónap
Fenntartási időszak

A támogatást kérelmező vállalja, hogy a megvalósított fejlesztés eredményét fenntartja a kötelező fenntartási időszak végéig, az alábbiak szerint:
a) Regionális beruházási támogatás esetén nagyvállalat vonatkozásában 5 évig, mikro, kis-és középvállalkozások vonatkozásában 3 évig
b) egyéb beruházás jellegű támogatás esetén 3 évig;
c) egyéb nem beruházás jellegű támogatás esetében legfeljebb 2 évig.
A fenntartási időszak tényleges hossza a támogatói okiratban kerül meghatározásra.

Letölthető dokumentum

elip_bfp_palyazati_felhivas_20201215
Felhasználói segédlet

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

A támogatási kérelmek benyújtása
2020. december 15. nap 15 órától 2021. február 28. nap 12 óráig valamennyi, a Programban való részvétel iránt érdeklődő koordinátor szervezetnek regisztrálnia szükséges a Támogató honlapján az erre a célra létrehozott online felületen (elip.ifka.hu) annak érdekében, hogy a Programban való részvétel iránt érdeklődő beszállítók, illetve potenciális beszállítók számára ismert legyen a Programban elérhető koordinátor szervezetek köre, megkönnyítve ezáltal a két fél közötti jövőbeli beszállítói együttműködés kialakítását.
A beszállítói oldalon a regisztráció 2021. január 11. 14 órától indul és legkésőbb 2021. február 28. nap 12 óráig elérhető.