palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Építő 5 – Pályázat az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére

A pályázat a hazai kis- és középvállalkozások, továbbá 1-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési, egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozások versenyképesség-növekedését segíti, ha megfelelő forrásokkal rendelkeznek modern technológiák alkalmazásához, olyan eszközök beszerzéséhez, amelyekkel munkafolyamataik egyszerűsíthetőek, a termelési kapacitásaik pedig növelhetőek. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, a versenyképességet és az erőforrás-hatékonyságot. (Felfüggesztve!)

 

A pályázatbenyújtó felületen (www.palyazat.gov.hu), valamint az ÉMI weboldalán 2021. február 18-án közzétett tájékoztatásnak megfelelően az ÉPÍTŐ-5.2021.5. Támogatási program 2021. február 19-én 14 órakor felfüggesztésre került tekintettel arra, hogy a kiírás kapcsán beérkezett igények a közlemény közzétételekor elérték a keretösszeg másfélszeresét.

Támogatási program azonosító kódja: ÉPÍTŐ-5.2021.5.

A 2018/1.; 2018/2.; 2019/1. és 2019/2. Támogatási program keretében támogatási kérelmet benyújtott vállalkozások is nyújthatnak be támogatási kérelmet a támogatáshalmozás szabályainak figyelembevételével.

Támogatásban részesíthetők köre

 1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti kis- és középvállalkozások (ide nem értve a mikrovállalkozásokat), amennyiben
  a) 41.20-43.99 TEÁOR közötti tevékenységet folytatnak, 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenységet folytatnak,
  b) alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
  c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
  d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
  e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
  f) átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
  g) a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.
 2. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti mikrovállalkozások, amennyiben
  a) főtevékenységként a 71.11. 71.12 vagy 71.20. TEÁOR tevékenységi területen működnek, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) olyan tervezési tevékenység, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység megvalósításához,
  b) alkalmazotti létszáma 1-9 fő között van,
  c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
  d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
  e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
  f) átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
  g) a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.

 

Támogatható tevékenységek köre
3.1. A támogatás célja vissza nem térítendő támogatással az építőipari kis- és középvállalkozások, továbbá 1-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési, egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, szoftvereknek, BIM rendszert támogató eszközeinek, újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak finanszírozása, amely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul.
A megvalósítandó fejlesztés ezen támogatás keretében összefoglalóan projektnek minősül. A fejlesztendő tevékenység – a cégbíróság által bejegyezett – TEÁOR szám szerinti 41.20 – 43.99 közötti, a 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenység, valamint a 71.11 tevékenység, illetve a 71.12, 71.20 tevékenységi körök, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység hatékonyság, termelékenység javításához.

Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
d) információs technológia-fejlesztés,
e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések,
f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
g) immateriális javak beszerzése,
h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás,
j) belső, szakmai képzések támogatása.
3.3. A 3.2. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.
3.4. A 3.2. pontban foglalt támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyikére kell, hogy irányuljon, a tájékoztató 2. számú mellékletében foglalt vizsgálati szempontrendszer alapján:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős teljesítménynövekedés,
c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele
e) magyar építési termék népszerűsítése.

A támogatás módja, mértéke, összege
Az előirányzat terhére egyedi támogatói döntés alapján, a támogatási kérelem útján Támogatói Okirat kiállításával nyújtható vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a benyújtott kérelem szakmai tartalmának értékelése alapján a támogatói döntésben kerül meghatározásra és a Támogatói Okiratban kerül rögzítésre.
Az előirányzat terhére
a 2.1. pontban meghatározott egy kedvezményezett részére legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forint összegű támogatás nyújtható,
a 2.2. pontban meghatározott egy kedvezményezett részére legalább 8 millió forint, legfeljebb 50 millió forint összegű támogatás nyújtható.
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a Támogatási döntéssel kerül meghatározásra és a Támogatói Okiratban kerül rögzítésre.
Az egyes támogatható tevékenységhez rendelt, jogszabályban előírt támogatási intenzitástól függő önerőrésznek rendelkezésre kell állnia (100%-os támogatás csak a „de minimis” támogatások esetében nyújtható).
A támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatást, valamint regionális beruházás támogatás esetén az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást, államháztartás központi alrendszeréből kapott támogatást nem tartalmazó forrás minősül.
A versenyjogi szabályok adta kereteken belül a ténylegesen alkalmazásra kerülő támogatás intenzitások/mértékek meghatározására egyedileg, a támogatást igénylő és az általa benyújtott egyedi kérelem vizsgálata alapján kerül sor. Az 1. számú melléklet a támogatási jogcímenként és gazdálkodási forma alapján adható maximális támogatási intenzitásokat tartalmazza.

VINOP-1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása pályázat

Elszámolható költségek:
A beruházás elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a beruházás támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Tájékoztatóban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályoknak.
Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítés kiállításának napját követően felmerült költségek számolhatók el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási programban alkalmazható támogatási kategóriák (csekély összegű támogatás, regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás, képzési támogatás) az Ácsr-ben és a De minimis rendeletben rögzítettek szerint külön elszámolható költségkörrel rendelkeznek.
Jelen támogatás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
I. A tevékenységhez kapcsolódó költségek
a) technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke;
b) telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;
c) alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;
d) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;
e) immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei, valamint a testreszabás költségei;
f) a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;
g) az a)-e) pontokhoz kapcsolódó betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez, eszközökhöz kapcsolódva);
h) beruházás-lebonyolítói, valamint BIM képzésen való részvétel költsége;
i) szakmai fordítás, szakértői közreműködés költsége;
j) belső képzésekhez kapcsolódó kiadások (beleértve a képző belső humánerőforrás költségét is).
A TEÁOR szám szerinti 71.11, 71.12, 71.20 tevékenységi körű vállalkozások kivételével az immateriális javak az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át tehetik ki.

II. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó – kizárólag de minimis jogcímen elszámolható – költségek:

 • közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység;
 • közbeszerzési eljárás díja.

III. Innovációs, technológiai audit költsége (kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás vagy de minimis jogcímen támogatható):

 • a projekt műszaki tartalmának innovációs szempontból történő auditálása, felülvizsgálata, az innovációs tartalom meghatározása;
 • innovációs, technológiai szempontú felülvizsgálatot a projekt megvalósítása során a záró szakmai beszámoló benyújtásáig szükséges elvégezni;
 • a tevékenységet innovációs minősítési rendszerrel rendelkező mentor vagy innovációs tanácsadó végezheti;
 • innovációs szakértői, tanácsadói szolgáltatás költsége.

IV. A támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment költségei az elismerhető költségek max. 5%-ának mértékéig (kizárólag de minimis jogcímen támogatható):

 • a támogatott beruházáshoz kapcsolódó belső projektmenedzsment humánerőforrás költsége;
 • a támogatott beruházáshoz kapcsolódó megbízási, szolgáltatási típusú szerződésekhez kapcsolódó projektmenedzsment költsége.

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a benyújtott kérelem szakmai tartalmának értékelése alapján a támogatói döntésben kerül meghatározásra és a Támogatói Okiratban kerül rögzítésre.

Az előirányzat terhére

 • a 2.1. pontban meghatározott egy kedvezményezett részére legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forint összegű támogatás nyújtható,
 • a 2.2. pontban meghatározott egy kedvezményezett részére legalább 8 millió forint, legfeljebb 50 millió forint összegű támogatás nyújtható.
  A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a Támogatási döntéssel kerül meghatározásra és a Támogatói Okiratban kerül rögzítésre.

Letölthető dokumentumok

EPITO-5_Tajekoztato_EMI_2021.01.18.

Tulajdonosi hozzajáruló nyilatkozat – ÉPITŐ-5 (MINTA) (30 KB, DOC)

Igazolás csekély összegű támogatásról – ÉPÍTŐ-5 (MINTA) (18 KB, DOCX)

Igazolás innovaciós támogatásról – ÉPÍTŐ-5 (MINTA) (15 KB, DOCX)

Pályázzon velünk!!!
Pályázatírás

A támogatás igénylése és a támogatási döntés

Támogatási kérelmet benyújtani 2021. február 15. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrásösszegének másfélszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2021. március 5. napjáig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Támogató hivatalos honlapján, valamint a pályázatkezelési felületen hirdetményt tesz közzé a Támogatási program felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a pályázatkezelési felületen a lezárásról szóló közlemény megjelenését követő 24 órán belül benyújtott kérelmek még feldolgozásra kerülnek.

Az EPTK elektronikus pályázatkezelési rendszerrel, illetve a támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató Ügyfélszolgálatán érhető el:
Telefonszám: +36-26-503-258
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő – Csütörtök: 9.00 – 15.00
Péntek: 9.00 – 12.00
E-mail: epito5@emi.hu