palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Irodalmi Karaván pályázat

kormányzati portál pályázatA Nemzeti Erőforrás Minisztérium Irodalmi Karaván címmel pályázatot hirdet határon túli magyar írócsoportok, irodalmi műhelyek felolvasó körútjainak, irodalmi rendezvény-sorozatainak megszervezésére és lebonyolítására.

A pályázat célja: A határon túli közművelődési intézmények programjainak bővítése, kulturális hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetű területek kulturális felzárkóztatása, a határon túli magyar irodalom értékeinek kárpát-medencei szintű megjelenítése, népszerűsítése. Az irodalmi rendezvények széles rétegekhez történő eljuttatásával a kortárs irodalom értékeihez való hozzáférés lehetőségeinek javítása, irodalomértő közönség nevelése, a határon túli irodalmi műhelyek mobilitásának elősegítése.

A pályázat pénzügyi forrása: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklete, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása c. fejezeti kezelésű előirányzatból erre a célra elkülönített: 10.500.000 Ft

Pályázni lehet: Határon túli magyar irodalmi műhelyek felolvasó körútjainak, irodalmi rendezvény-sorozatainak megszervezésére és lebonyolítására.

Pályázók köre:

 • Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta (Szerbia)
 • CSEMADOK Művelődési Intézet, Dunaszerdahely (Szlovákia)
 • EMKE-Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet, Kolozsvár (Románia)
 • Hargita Megyei Művelődési Központ, Csíkszereda (Románia)
 • Kovászna Megyei Művelődési Központ, Sepsiszentgyörgy (Románia)
 • Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Beregszász (Ukrajna)
 • Pro Cultura Subcarpatica Egyesület, Beregszász (Ukrajna)
 • Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva (Szlovénia)
 • Magyar Média- és Információs Központ, Alsóőr (Ausztria)
 • Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Eszék (Horvátország)

A pályázók számára meghívásra ajánlott irodalmi szervezetek és műhelyek köre: A pályázati felhívás 1. számú mellékletében foglaltak szerint.

Megvalósítási ideje: 2011. október 1. – 2012. május 31.

Pályázaton elnyerhető támogatási összeg: programonként 300 ezer forinttól 900 ezer forintig.

Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolással.

Támogatási kérelmet több programra is be lehet nyújtani. Minden programra külön pályázati űrlapot kell kitölteni, minden pályázati űrlaphoz csatolni kell A pályázat tartalmi feltételei c. fejezetben felsorolt 1., 3. ill. 4. számú mellékleteket. A 2., valamint az 5 – 8. számú mellékleteket elegendő 1 eredeti, ill. 1. másolati példányban beküldeni az összes program tekintetében.

Ha egy pályázó több támogatási kérelmet nyújt be, azokat rövid indoklással rangsorolnia kell.

A pályázati támogatás felhasználható

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • utazási, étkezési és szállásköltségekre,
 • nyomdai költségekre,
 • PR- és reklámköltségekre, szervezési költségekre

A pályázat tartalmi feltételei

A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani. A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Részletes költségterv. (nyomtatványminta csatolva!)
 2. A pályázó szervezet 2010. évi tevékenységének bemutatása, különös tekintettel a pályázati témakörre. (maximum 2 oldal terjedelemben.)
 3. Megvalósítási terv (meghívott irodalmi műhelyek, megszólított közönség köre, nagysága, elvárt nézőszám, a felolvasókörútra meghívott előadások szempontjai és a közösségformálás összefüggései, kommunikációs terv)
 4. A meghívott irodalmi műhelyek szándéknyilatkozata (lehetőség szerint)
 5. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata. (Határon túli pályázók esetén az okirat magyar nyelvű – nem feltétlenül hitelesített – fordítása.)
 6. A pályázó létezését igazoló, eredeti vagy hitelesített, 30 napnál nem régebbi okirat (különösen cégkivonat, vagy a pályázó nyilvántartásba vételéről szóló, 30 napnál nem régebbi, a bíróság által hitelesített igazolás). Határon túli pályázó esetén, indokolt esetben, és amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a létezést igazoló okiratot rajta kívül álló okok miatt nem képes csatolni, a pályázó létezését igazoló más dokumentum is elfogadható.
 7. A pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya. (A létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő – okirat.)
 8. Nyilatkozat (nyomtatvány csatolva)

Egyéb feltételek

Egy pályázó több programmal is pályázhat, és programonként legalább három, legfeljebb öt felolvasóestből álló sorozat szervezésére kérhet támogatást.

A pályázók kizárólag más határon túli régiók irodalmi műhelyei felolvasókörútjainak megszervezésére és lebonyolítására nyújthatnak be pályázatot!

Az  elbírálás szempontjai

 • a pályázat megfelelése a kiírásnak és a formai követelményeknek,
 • a program minősége,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a terv megvalósíthatósága,
 • a feladat, a program szakmai megalapozottsága
 • a gazdálkodás (források megléte, költségvetésének realitása).

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSAKOR ELŐNYT ÉLVEZNEK AZON PÁLYÁZÓK, AKIK A FELOLVASÓKÖRUTAK TERVEZÉSE SORÁN LEGALÁBB EGY FELLÉPÉST A SZÓRVÁNYMAGYARSÁG ÁLTAL LAKOTT TÉRSÉGEKBE TERVEZNEK.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től, az OKM-től, a NEFMI-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja

A pályázatot kizárólag postai úton lehet eljuttatni a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére 2 nyomtatott példányban (egy eredeti és egy másolat), illetve elektronikus változatban CD-én kell beadni. A CD-nek tartalmaznia kell minimálisan: a kitöltött pályázati űrlapot, a szervezet bemutatását, a szakmai programot és annak részletes költségvetését.

A postára adás határideje: 2011. augusztus 25.

Postacím: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás Kiss László szakmai tanácsadótól (MMIKL, Művészeti Programok Főosztálya, tel: +36-1-225-6023, +36-1-225-6029, kissl@mmikl.hu), Tóth Zsuzsanna színházi referenstől (MMIKL, Művészeti Programok Főosztálya, tel: +36-1-225-6023, +36-1-225-6029, tothzs@mmikl.hu), ill. Nagy Zsolt referenstől (NEFMI, Határon Túli Magyarok Kulturális Osztálya, tel: +-36-1-795-5007, zsolt.nagy@nefmi.gov.hu) kérhető.

Letölthető dokumentumok

Irodalmi Karaván 2011

Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs mód.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje

A pályázatokat a NEFMI kulturális szakállamtitkára által felkért Értékelő Bizottság véleményezi.

Az Értékelő Bizottság tagjai: Borbáth Erika (Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus), Dr. Budai Katalin (Művészeti Főosztály), Erős Kinga (Magyar Írószövetség), Nagy Zsolt (Határon Túli Magyarok Kulturális Osztálya), Pécsi Györgyi (Új Könyvpiac), a Közigazgatási Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának képviselője.

Az Értékelő Bizottság támogatási javaslata alapján a támogatásról a NEFMI kulturális szakállamtitkára dönt a beadási határidőtől számított 60 napon belül.

A nyertes pályázókkal szerződést a pályázatkezelő szerv, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köt.

A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.kormany.hu, és a www.erikanet.hu honlapokon is közzéteszi.

A pályázaton elnyert összeg felhasználásának részletes szabályait és az elszámolás feltételeit a nyertes pályázókkal megkötött támogatási szerződés szabályozza.

Forrás: www.kormany.hu