palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mezőgazdasági utak fejlesztése pályázat

fvm_palyazatokMegjelent a 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. A támogatás célja mezőgazdasági utak építése, felújítása, bővítése, szélesítése a borvidékek megközelítése és a tanyák elérhetőségének biztosítása érdekében.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja mezőgazdasági utak építése, felújítása, bővítése, szélesítése a borvidékek megközelítése és a tanyák elérhetőségének biztosítása érdekében.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) szilárd burkolatú út: az aszfalt, az aszfaltmakadám, az itatott makadám, a beton és a kockakő burkolattal ellátott út,
b) felújítás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában ekként meghatározott fogalom,
c) tanya: az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként bejegyzett terület,
d) borvidék: a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti területek,
e) mezőgazdasági út: szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, szilárd burkolatú külterületi út,
f) bővítés: további forgalmi sáv létrehozása,
g) zöldség-gyümölcs termelői csoport: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott csoport,
h) logisztikailag fontos út: az az út, melyet az Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Non-profit Zrt. agrárlogisztikai szempontok alapján annak minősít,
i) szélesítés: az út szélességének növelése további forgalmi sáv létrehozása nélkül.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő, az e rendeletben használt fogalmakat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szerint kell értelmezni. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Vhr.-ben foglaltak az irányadók.

A támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe
a) borvidékeken belüli utak eléréséhez (1. célterület), ennek keretében
aa) mezőgazdasági út építéséhez, bővítéséhez, felújításához, szélesítéséhez,
ab) az aa) alpontban meghatározott beruházással érintett mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó árkok, padkák, rézsűk, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények építéséhez, felújításához;
b) tanyák eléréséhez (2. célterület), ennek keretében
ba) mezőgazdasági út építéséhez, bővítéséhez, felújításához, szélesítéséhez,
bb) a ba) alpontban meghatározott beruházással érintett mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó árkok, padkák, rézsűk, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények építéséhez, felújításához.
(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott beavatkozások önállóan nem, csak az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott beruházással együtt támogathatóak.
(3) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott beavatkozások önálóan nem, csak az (1) bekezedés b) pont ba) alpontjában meghatározott beruházással együtt támogathatóak.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult
a) a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME),
b) a zöldség-gyümölcs termelői csoport,
c) a termelői csoport,
d) a helyi önkormányzat,
e) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás,
f) a hegyközségekről szóló törvény értelmében létrehozott hegyközségek és hegyközségi tanácsok
(a továbbiakban a)-f) pontok együtt: ügyfél).
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott üzemméretre vonatkozó feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozás ügyfélre. Ha az ügyfél induló vállalkozás, a támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első naptári évben megfelel az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek.
(3) A támogatással érintett (számozatlan) mezőgazdasági utaknak közvetlenül vagy közvetetten (egy szilárd burkolatú úton keresztül) legalább egyik végpontján kapcsolódniuk kell számozott közúthoz.
(4) A 3. §-ban meghatározott célterületekre irányuló tevékenységek esetén az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt év.
(5) A Vhr. 10. §-ában meghatározott kötelezettségátvállalás a támogatási jogcím tekintetében csak a teljes mezőgazdasági útra vonatkozóan lehetséges.

A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

5. § (1) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amelyben a jóváhagyható támogatás összege nem éri el a 4000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) E rendelet alapján jóváhagyható támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) E rendelet alapján a támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a.
(4) E rendelet alapján elszámolható kiadások a következők:
a) az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható építés, bővítés, felújítás, szélesítés,
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadások.
(5) E rendelet alapján saját munkavégzés nem számolható el.
(6) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg
a) az ÉNGY-ben szereplő tételekre vonatkozóan az ÉNGY szerinti referenciaárat,
b) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadások vonatkozásában összesen a Vhr. 31. §-ában meghatározott mértéket.

A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1) A támogatási kérelmet évente október 1. és 31. között postai úton lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.
(2) A támogatási kérelem tartalmi elemei legalább az alábbiak:
a) az ügyfél azonosító adatai,
b) a beruházás megnevezése,
c) a beruházás helye helyrajzi számmal megadva,
d) a beruházás műszaki tartalma munkanemenként és tételenként,
e) az elszámolni kívánt kiadások részletes bontásban,
f) az ügyfél aláírása.
(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a pénzügyi tervet,
b) a számozott közút fenntartójának igazolását arra vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósítani tervezett mezőgazdasági út teljesíti a 4. § (3) bekezdésében foglaltakat,
c) ha a támogatás a 2. célterületre irányul, a támogatással megvalósítani tervezett mezőgazdasági út által elért tanya 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatát,
d) az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokhoz szükséges dokumentumokat, igazolásokat,
e) a műszaki tervdokumentáció hiteles másolatát, amely tartalmazza a felmért és tervezett forgalmi adatokat, a helyszínrajzot és egyéb műszaki rajzokat,
f) 4. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott ügyfelek esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy az érintett társulási tanácsnak a beruházás megvalósításáról szóló határozatának a kivonatát,
g) 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott ügyfél esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat hiteles másolatát.
(4) E rendelet alapján egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(5) A Vhr. 25. § (1) bekezdésétől eltérően a támogatási kérelemben szereplő műveletek a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhetők meg.
(6) Ha az ügyfél a benyújtott támogatási kérelemben nem határozza meg
a) a beruházás megvalósítási helyét (település névvel, helyrajzi számmal),
b) a beruházás műszaki tartalmát az ÉNGY alapján, munkanemenkénti bontásban, valamint
c) az elszámolható kiadásokat,
akkor hiánypótlásnak helye nincs.
(7) A Vhr. 27. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása” dokumentumok benyújtása esetén többletpont nem adható.

A támogatási kérelem elbírálása

7. § A támogatási kérelmeket az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, valamint az 1. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával döntést hoz.

Kifizetési kérelem

8. § (1) A kifizetési kérelmet a 2010. évtől kezdődően évente
a) május 1-31.,
b) november 1-30.
között lehet benyújtani az MVH-hoz.
(2) Ha a beruházás építésiengedély-köteles, akkor
a) az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát, valamint vízi létesítményhez történő csatlakozás esetén a létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát,
b) az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a forgalomba helyezési engedély hiteles másolatát.

Jogkövetkezmények

9. § Ha az induló vállalkozás ügyfél a 4. § (2) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első naptári évben nem felel meg a 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és a támogatáshoz való joga megszűnik.

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
11. § A Vhr. 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
12. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2009. szeptember 1. és 2009. október 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megvalósítás helye szerint illetékes kirendeltségéhez az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.”
13. § A 11. §, a 12. §, a 2. melléklet az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Ez a § az e rendelet hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 30. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Letölthető dokumentumok:

A jogszabály mellékletei (PDF)

Forrás: FVM