palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

A Kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az újraiparosítás, az iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében szükséges azon tőkehiányos hazai nagyvállalatok, illetve a tervezett beruházás hatására a nagyvállalati méretkategóriát elérő kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság – ezen belül is a feldolgozó- és építőipar – növekedéséhez és modernizációjához, illetve a nagykereskedelem és kiskereskedelem ágazatok esetén az élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítéséhez, automatizálásához.

Támogatásban részesíthetők köre, a támogatható tevékenységek köre, valamint a támogatás célja: A 9/2018. PM rendelet 1. számú melléklet 20. sora szerint,

 1. A támogatás nagyvállalkozások, továbbá azon kis- és középvállalkozások számára nyújtható, amelyek a támogatott projekt hatására, legkésőbb annak fizikai befejezését követő második üzleti évben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontban rögzített nagyvállalatnak minősülnek, amennyiben
  • a fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ág (TEÁOR 10-33) vagy építőipari (TEÁOR  41-43) ág körébe sorolt ágazat valamelyikébe esik, vagy a nagykereskedelem és kiskereskedelem ágazatok (TEÁOR 46-47) esetén a fejlesztés élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására irányul,
  • a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
  • a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
  • a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
  • a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
  • a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest
  • munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló és az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő kapcsolódó vállalkozásának, partnervállalkozásának vagy a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye; az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,
  • a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja,
  • munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő – illetve amennyiben a g) pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is – vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt fenntartja, azzal, hogy a kölcsönzött munkaerő csökkentésére abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére is,
  • a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.

A támogatás nyújtásának szempontrendszere

A támogatási döntés meghozatala során az alábbi szempontok kerülnek figyelembe vételre:

 • a beruházás milyen mértékben járul hozzá a termelési folyamat modernizálásához,
 • a projekt jelentős árbevétel-, vagy hozzáadott érték-növekedési, illetve exportnövekedési potenciállal rendelkezik,
 • a beruházással létrehozott új munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt időtartam
 • a beruházás által érintett járás elmaradottsága.
 • a projekt keretében fejleszteni kívánt tevékenység[1] az Irinyi Terv kiemelt fejlesztendő ágazatba tartozik,
 • a projekt újdonság/innováció[2] tartalma, a tervezett beruházás mennyiben tekinthető innovatívnak,
 • a tervezett beruházás milyen mértékben célozza vagy segíti elő az Ipar 4.0 megoldások[3] alkalmazását a támogatást igénylőnél,
 • a beruházás milyen arányban igényel szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalókat
 • a beruházás következtében új beszállítói kapcsolatok kiépülése
 • a támogatást igénylő a támogatás közvetlen, vagy közvetett eredményeként képes lesz erősíteni magyarországi jelenlétét, valamint a fejlesztés regionális terjeszkedési lehetőséget is magában hordoz,
 • a beruházás eredményeként elérhető energia-megtakarítás, növekvő megújuló energia felhasználás,
 • a projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra.

Kiemelt szempontként kerül figyelembe vételre, hogy a fejlesztéshez biztosítandó támogatás a projekt fenntartási időszakában az államháztartás részére milyen mértékben térül meg (pl. többletfoglalkoztatás, bérfejlesztés, gazdálkodási eredmény növekedés hatására).

A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek

A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot.

Az elszámolható költségeken belül az új eszközök beszerzési költségeinek aránya el kell, hogy érje az 50%-ot. Amennyiben az induló beruházás az eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan energiahatékonysági-, megújuló energia felhasználást célzó költség elemeket is tartalmaz, úgy ezek aránya az összes elszámolható költségen belül nem haladhatja meg a 20%-ot.

Az előirányzatból önállóan az Ácsr. szerinti regionális beruházási támogatás vagy – amennyiben erre a Közép-magyarországi régióban nem lesz lehetőség – a de minimis rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható.

Regionális beruházási támogatás jogcímen az Atr. 25.§ (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalkozások támogatására induló beruházások esetében van.

A regionális beruházási támogatás esetén alkalmazandó támogatási intenzitás maghatározásánál figyelembe kell venni az Átr. 25. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott maximális támogatási intenzitásokat illetve, ha ennek feltételei fennállnak, az Ácsr. 8. cikke szerinti támogatáshalmozási szabályokat.

Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a, de maximum 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a de minimis rendelet ezt lehetővé teszi.

A regionális beruházási támogatáshoz / csekély összegű támogatáshoz kapcsolódóan az Ácsr. 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás továbbá az Ácsr. 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás nyújtható.

A versenyjogi szabályok adta kereteken belül a ténylegesen alkalmazásra kerülő támogatási intenzitások/arányok meghatározására a 4. pontban meghatározott szempontok figyelembe vételével kerül sor, azzal, hogy a támogatási arány sem támogatási kategóriánként, sem összességében nem haladhatja meg az 50%-ot.

A támogatás nyújtásának alapvető feltételei

 • A fejlesztendő tevékenységnek a KSH által a feldolgozóipar- (TEÁOR 10-33) vagy építőipar (TEÁOR 41-43) ág körébe sorolt ágazat valamelyikébe esik, vagy a nagykereskedelem és kiskereskedelem ágazatok (TEÁOR 46-47) esetén a fejlesztés élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására irányul.
 • A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.
 • A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele.
 • A támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 • A támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 • A beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest.
 • Munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül.
 • Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a beruházónál kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló. Továbbá az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő
  • kapcsolódó vállalkozásának,
  • partnervállalkozásának, vagy
 • támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye.
 • Az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít.
 • A támogatást igénylő a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 5 évig köteles fenntartani.
 • Munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő – illetve amennyiben a g) pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban már meglévő – vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő – foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt köteles fenntartani. A kölcsönzött munkaerő csökkentésére csak abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére.
 • A támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutassa. Saját forrásként a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami forrásnak nem minősülő forrás vehető figyelembe. Amennyiben a támogatást igénylő a saját forrást vagy annak egy részét bankhitelből kívánja biztosítani, a támogatási szerződés megkötésének feltétele a hitelszerződés vagy hitelígérvény megküldése a támogató részére.
 • Támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatásokkal bír. (Az ösztönző hatást igazolja, ha a beruházás megkezdése[1] előtt a támogatást igénylő támogatás iránti kérelmét benyújtja.)
 • Nagyvállalati vagy középvállalati  támogatást igénylő által Magyarországon foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt. (A foglalkoztatási adatok meghatározása az Ácsr. 1. mellékletében rögzített módszertan szerint, a kapcsolt- és partnervállalkozások adatainak figyelembe vételével történik.)
 • Amennyiben a támogatást igénylő KKV, akkor a támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatást igénylő vállalja, hogy
  • jelen támogatás megítélésétől kezdődően, legalább a támogatott projekt fenntartási időszakának végéig nem vesz igénybe semmilyen, KKV-k részére elérhető támogatási forrást, és
  • a beruházás hatására, legkésőbb annak fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a nagyvállalati méretkategóriát.

A támogatás igénylése és a támogatási döntés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az 1. § 23. pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Ezért a gazdálkodó szervezetek a támogatási kérelmet – melynek formanyomtatványa a Pénzügyminisztérium honlapjáról tölthető le – kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a https://epapir.gov.hu/ címen elérhető, egységes személyre szabott ügyintézési felületen keresztül, cégkapus azonosítást és a feltöltött dokumentumok egyenként történő azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítését (AVDH) követően. Kérjük, hogy a támogatási kérelmet a kérelmező cégkapujával történő azonosítást követően küldjék meg részünkre, ügyfélkapuval azonosított kérelmeket nem tudunk befogadni.

A támogatási kérelem befogadásáról a támogató a kérelmezőt írásban értesíti.

A kérelem befogadását követően helyszíni szemlére (előellenőrzésre) kerülhet sor.

Kérjük, hogy a tervezett beruházás szakmai tartalmának a támogatási program feltételrendszeréhez való illeszkedésének előzetes vizsgálata, továbbá a támogatási programra az egyes évek vonatkozásában rendelkezésre álló költségvetési források aktuális helyzetének tisztázása érdekében még a támogatási kérelem benyújtása előtt vegyék fel a kapcsolatot a Pénzügyminisztérium Kiemelt Vállalati Kapcsolatok Főosztályával.

Letölthető dokumentum

A tárgyévi keret vonatkozásában támogatási kérelem benyújtására tárgyév 2019. szeptember 30-ig van lehetőség.