palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Népi Építészeti program pályázat

Pályázat az egyedi védelem alatt álló népi építészeti emlékek helyreállításához. Pályázni lehet ezen túl, a területi védelem alatt álló együttesek meglévő történeti értékeinek megújítására az egyes emlékek felújításán keresztül, s ezáltal a tájegységekre jellemző népi építészeti karaktert hordozó faluképek helyreállítására.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre
A népi építészeti emlékek helyreállításához és/vagy a helyreállítást megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi építészeti emlékek természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói.

A. Védelem alatt álló népi építészeti emlék fogalma és köre:

 • a) népi építészeti emlék: a parasztság életformájából adódó, azt szolgáló, a 20. század közepéig egykori falvakban, falusi környezetben épült lakóházak, gazdasági épületek és a falusi közösségek építményei (pl. malom, csárda, tanítói lak, tűzoltószertár, szakrális kisemlék).
 • b) egyedi védelem alatt álló épített örökségi elem: a Miniszterelnökség által a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján vezetett központi, közhiteles műemléki hatósági nyilvántartásban egyedi műemlékként, vagy nyilvántartott műemléki értékként szereplő örökségi elem, vagy helyi önkormányzati rendeletben 2018. december 31-ig jogerősen megállapított helyi védelem alatt álló népi építészeti emlék.
 • c) területi védelem: jogszabállyal védetté nyilvánított ingatlanok együttese, mely kiterjedhet
  1. a műemléki környezetre (MK);
  2. a műemléki jelentőségű területre (MJT);
  3. a helyi területi védelemre, ezen belül elsősorban
   1. a) a településszerkezetre (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet);
   2. b) a településképre (külső településkép, belső településkép, utcakép);
   3. c) a településkarakterre (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen).

Kérelem csak olyan ingatlanok esetében fogadható be, amelyek a b) és c) pontok valamelyikének, valamint az a) pontnak együttesen tesznek eleget. Tehát olyan épület vagy építmény, amely egyedi vagy területi védelem alatt áll és népi építészeti emlék. A két feltétel együttes fennállása szakmai ellenőrzés tárgyát képezi, nem teljesülés esetén a Kérelem elutasításra kerül.

B. Népi építészeti emlékek helyreállítására vonatkozó irányadó műszaki ajánlások:

 • hagyományos építőanyagok (pl. vályogtégla, tégla, fa, égetett agyag cserép, nád, szalma) használata,
 • hagyományos műszaki megoldások alkalmazása (pl. tapasztás), mai műszaki megoldások megfontolt használata (pl. beton és szigetelő anyagok, fóliák kerülése), 
 • a meglévő történeti szerkezetek, építészeti elemek és építőanyagok megtartása (pl. tető, ajtó, ablak, hajópadló, tüzelőberendezés). Elbontás vagy csere csak a helyreállítás megvalósíthatatlanságát alátámasztó faanyagvédelmi vagy statikai szakvélemény alapján lehetséges, 
 • a megsemmisült építészeti elemek történeti források, helyi analógiák alapján történő rekonstrukciója (műemléki szakértői nyilvántartásban szereplő kutató által végzett építéstörténeti és helyi analógiákra vonatkozó vizsgálatok alapján),
 • a fenntarthatóságot biztosító funkció tervezése (pl. lakófunkció, közösségi funkció).

A történeti értékek megőrzésére és megújítására vonatkozó ajánlásokat részletesebben a honlapon hozzáférhető Műszaki Segédlet tartalmazza.

Meglévő műemléki érték bontása, valamint a népi építészeti emlék telkén új épület emelése nem támogatható. Elbontás vagy csere csak a helyreállítás megvalósíthatatlanságát alátámasztó szakvélemény alapján lehetséges. Meglévő műemléki érték bővítése csak arányos kiegészítésként, a történeti értéket képviselő épület/épületrész teljes értékű felújításán túl valósítható meg a népi építészeti értékek tiszteletben tartásával.

A 2.A. pont szerinti népi építészeti emlék építészeti értékeinek azonosítása céljából lehetőség van Támogatási Kérelmet benyújtani csak a szakmai előkészítésre. Az értékazonosítás és a helyreállítások szakszerűségét szolgáló támogatási forma a történeti értékek megállapítását rögzítő, illetve az épület szerkezeteinek állapotát értékelő dokumentációk (építészeti felmérés, építéstörténeti tudományos dokumentáció, értékleltár, statikai és faanyagvédelmi szakvélemény) és az építészeti terv elkészíttetésére szolgál.

Kérelmezők köre
A népi építészeti emlékek helyreállításához és/vagy a helyreállítást megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi építészeti emlékek természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói.

Nem jogosultak támogatásra:
a) központi költségvetési szervek;

A természetes személyek esetén a Támogatási Kérelem benyújtásának feltétele: cselekvőképesség, köztartozás-mentesség.

Az egyéni vállalkozóként támogatást benyújtó magánszemélyekre a szervezetekre vonatkozó nyilatkozat- és igazolásminta használatos.
Egy védelem alatt álló épített örökségi elemre ingatlanonként csak egy Támogatási Kérelem nyújtható be. A Népi Építészeti Program keretében adott ingatlanon korábban támogatott tevékenységre Támogatási Kérelem azonos tartammal ismételten nem nyújtható be. Az államháztartás más alrendszeréből már támogatott azonos tevékenységre a Népi Építészeti Program keretében további Támogatási Kérelem nem nyújtható be. A Megvalósító által kezelt Támogatási Kérelmet nem nyújthat be az, aki egy korábban megítélt támogatás lezárását nem kezdeményezte és beszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

A Támogatási Kérelem benyújtásának módja
A Támogatási Kérelmek népi építészeti emlékek helyreállításához benyújtása kizárólag a Teleki László Alapítvány által működtetett internetes felületen (www.nepiepiteszetiprogram.hu, www.telekialapitvany.hu) történő  regisztrálást követően, az ott szereplő űrlapok és sablonok kitöltésével és a kötelező mellékletek online felületen történő visszacsatolásával lehetséges.

A Támogatási Kérelem kizárólag a fentebb jelzett online felületen keresztül, digitális formában nyújtható be. A Támogatási Kérelem benyújtása nem díjköteles.
A Támogatási Kérelem beérkezését követően a Megvalósító 7 munkanapon belül rendszerüzeneten keresztül értesítést küld a Kérelmező részére a Támogatási Kérelem befogadásáról.

A Támogatási Kérelem kötelező mellékletei

 • Személyes adatok
 • Projekt adatok
 • Ingatlan bemutatása
 • A tervezett fejlesztés részletes bemutatása
 • Pénzügyi terv

Csatolandó mellékletek

 • Tulajdonjog igazolása
 • Fotódokumentáció
 • Részletes költségterv: az ÉTDRből letöltött, vagy egyéb formában előállított részletes költségvetést pdf formátumban
 • Saját forrás rendelkezésre állásának igazolása
 • Szakmai dokumentációk: (pl. műemléki értékleltár, építéstörténeti dokumentáció, faanyagvédelmi szakvélemény)
 • Tervdokumentáció: a hatályos jogszabályok szerint szükséges hatósági/építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentáció digitális formában (egy darab ún. összefűzött pdf formátumban) való csatolása.
 • Engedélyek: A védettség jellegétől függően örökségvédelmi vagy építésügyi hatósági engedély szükséges.
 • Természetes személy Kérelmező esetén benyújtandó további dokumentumok:
  • a. Nyilatkozat támogatási döntéshez természetes személy kérelme esetén” kezdetű dokumentum a Kérelmező által aláírva.
  • b. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás Kérelmező köztartozás-mentességéről.

Nem természetes személy kérelme esetén benyújtandó további dokumentumok:

 1. Nyilatkozat átláthatóságról;
 2. Nyilatkozat támogatási döntéshez szervezet kérelme esetén a Kérelmező cégszerű aláírásával ellátva.

Amennyiben a Támogatási Kérelem beérkezésekor a fenti dokumentumok valamelyike nem kerül benyújtásra, vagy a sablonok nem megfelelően kerültek kitöltésre, a Megvalósító egyszeri alkalommal a megadott e-mail címen hiánypótlási felhívást intéz a Kérelmezőhöz.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a Támogatási Kérelem benyújtásának időpontjától nem per-, teher- és igénymentes, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a bérleti vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére.
Amennyiben a fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a Támogatási Kérelem jogosultságának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás csatolása.
Amennyiben az ingatlan a Kérelmező kizárólagos tulajdonában van, a Kérelmezőnek azt szemle típusú tulajdoni lap csatolásával szükséges igazolnia.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a Kérelmező tulajdonában, vagy nem a Kérelmező kizárólagos tulajdona, úgy a Támogatási Kérelemmel az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 1. Tulajdonosi nyilatkozat arról, hogy az ingatlan tulajdonosa hozzájárul a Támogatási Kérelemben foglalt projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló (infrastrukturális) fejlesztések Kérelmező általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll;
 2. Érintett ingatlan(ok) szemle típusú tulajdoni lap másolata(i).

Támogatás összege és mértéke
Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer – maximum 20 millió Ft. A támogatás mértéke természetes személyek esetén a beruházás megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, önkormányzatok és szervezetek esetén legfeljebb 50%-a. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti hátrányos helyzetű kistérségekben található, 2000 fő alatti lakossággal rendelkező települések esetén az önkormányzatok támogatási mértéke a felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a.

A saját forrás biztosítására vonatkozó tájékoztató
A Támogatási Kérelem benyújtásához szükséges saját forrás rendelkezésre állása. Saját forrásként természetes személyek esetén a felmerült összköltség 20%-ának, önkormányzatok és szervezetek esetén a felmerült összköltség 50%-ának meglétét kell igazolni.

2000 fő alatti lakossággal rendelkező települések önkormányzatainak a felmerülő összköltség 20%-ának meglétét kell igazolni.

Saját forrás igazolásának módja:

 1. Helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás esetén:
  • a képviselő-testületi, társulási tanácsi határozat, vagy
  • a képviselő-testület költségvetési rendeletébe, határozatába foglalt – a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazás alapján a polgármester, nemzetiségi önkormányzat elnöke, illetve társulási tanács elnöke nyilatkozata;
 2. Természetes személyek és egyéb szervezetek esetén:
  • a számlavezető intézmény igazolása (30 napnál nem régebbi igazolás, mely tartalmazza a számla /Kérelmezővel megegyező/ tulajdonosát),
  • hitelszerződés,
  • tagi kölcsönszerződés,
  • magánkölcsönre vonatkozó szerződés,
  • pénztári kiadási bizonylat,
  • engedményezési okirat,
  • tőkeemelésre vonatkozó igazolás,
  • zárt végű pénzügyi lízingre vonatkozó szerződés,
  • értékpapír banki igazolás másolata,
  • a megvalósítandó beruházás részeként a támogatási időszakon belül, de a Támogatási Kérelem benyújtását megelőzően elvég zett tevékenységekről kiállított számla.

Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből azonos célra kapott más költségvetési támogatás.

Tájékoztatás a projekt megvalósításáról, finanszírozásról
A megítélt támogatási összeg teljes egészében támogatási előleg formájában kerül kifizetésre a Kérelmező részére.

A támogatási összeg terhére elszámolható költségek:

 • építéstörténeti dokumentáció vagy értékleltár készíttetésének költsége,
 • történeti érték állapotfelmérése, dokumentálása és szaktanácsadás,
 • tervezési költségek,
 • anyagköltség,
 • építőipari kivitelezési költségek,
 • restaurálási költségek,
 • műszaki ellenőr díjazása,
 • tervezői művezetés,
 • jogi, közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás költsége,
 • egyéb szakértő költsége,
 • eljárási díjak, illetékek.

Letölthető dokumentumok

A Támogatási Kérelem benyújtására vonatkozó információk: A Támogatási Kérelmet a felhívás közzétételét követő 30 (harminc) napon belül

Készítse el pályázatát velünk!
Pályázatírás

Tájékoztatóban és az Útmutatóban ismertetett támogatási lehetőséggel kapcsolatban további információ és felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken igényelhető:
Telefonszám: +36 (1) 709 45 57 (kedden és csütörtökön 09:00 – 14:00 között) E-mail: kapcsolat@nepiprogram.hu

Linkek:

Népi építészeti program pályázat

Népi építészeti program: június 24-től lehet a támogatási kérelmeket benyújtani

Teleki Alapítvány – Építészeti program