palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a 2010-ben Budapesten megvalósuló nemzetközi illetve országos jelentőségű, önálló turisztikai vonzerővel bíró programok marketingjének és megrendezésének támogatására

Budapest pályázatokBudapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet a  2010-ben Budapesten megvalósuló nemzetközi illetve országos jelentőségű, önálló turisztikai vonzerővel bíró programok marketingjének és megrendezésének támogatására

A pályázat célja:
a főváros imázsát kedvezően alakító,

 • az eddigi kínálathoz képest tematikájában újdonságot hordozó, vagy a hagyományostól eltérő, egyben a város vonzerejét erősítő helyszínen megvalósuló és a holtszezon „feltöltését” célzó kezdeményezések,
 • önálló turisztikai vonzerőt jelentő sport- és gasztronómiai rendezvények,
 • hagyományosan megrendezésre kerülő kulturális programok támogatása.

Támogatható tevékenységek
1.    a rendezvény értékesítését, népszerűsítését célzó marketing,
2.    a rendezvény infrastruktúrájának, műszaki, technikai feltételeinek biztosítása,
3.    a fellépő előadóművészek díjazása.

Nem támogatható tevékenységek

 1. olyan program megrendezése, mely valamely költségvetési intézmény, szervezet kötelező alapfeladata és ez az alapító okiratában szerepel,
 2. a szervezet és székhely/telephely/iroda működésével, személyzettel kapcsolatos költségei, infrastruktúra-, eszközfejlesztéssel és beruházással kapcsolatos kiadások,
 3. szerzői jogdíjak,
 4. étkeztetések, fogadások költségeinek megfizetése

A pályázat pénzügyi forrása
A fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret. A támogatásra fordítható tervezett keretösszeg:  100 millió forint.

A pályázók köre:
Magyarországon bejegyzett vállalkozások, önkormányzatok és más költségvetési szervek illetve azok intézményei, non-profit és szakmai szervezetek, melyek tevékenységükből eredően a program gazdái.
Konzorcium keretében is benyújtható pályázat, ebben az esetben a konzorciumi együttműködési megállapodást csatolni kell a pályázathoz.
Nem részesíthetők támogatásban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006. 12. 28., továbbiakban: 1998/2006/EK rendelet)  1. cikke szerinti kizárt ágazatokban működő vállalkozások.

A pályázat tartalma:
A pályázat és támogatás jóváhagyásának feltételeit jelen pályázati kiírás, az adatlap és a szerződés- tervezet együttesen tartalmazzák.

Általános követelmények:

 1. A programnak meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és céloknak.
 2. A programot Budapesten, a 2010-es naptári évben kell megrendezni.
 3. A pályázónak be kell mutatnia a program tartalmi, szervezési és pénzügyi előkészítettségét, várható turisztikai vonzerejét, valamint a főváros imázsára gyakorolt kedvező hatását.
 4. A döntést követő minden, a pályázó által kezdeményezett módosítás újabb bizottsági jóváhagyást von maga után.

A pályázó kötelezettségei:
1.    A rendezvénynek a pályázatban foglaltak szerinti lebonyolítása.
2.    A  rendezvényt megelőzően a pályázó köteles

 • minimum kétnyelvű (magyar és egy idegen nyelvű) nyomtatott promóciós/reklámanyagot készíteni és ezeken feltüntetni
  • Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottságát, mint támogatót,
  • a Főváros emblémáját (elérhető a Városarculati Tanácsnoki Irodán – telefon: 327-1508),
  • max. 1 oldal terjedelemben általános városmarketing célú megjelenési lehetőséget kell biztosítani a BTH – Budapesti Turisztikai Szolgáltató Non-profit Kft-vel (továbbiakban: BTH Kft.) történt egyeztetés alapján a szerződésben megadottak szerint.

A Pályázó internetes honlapjáról kinyomtatott anyagok nem helyettesíthetik az itt igényelt promóciós eszközöket!

 • a promóciós anyagokból minimum 200 példányt eljuttatni a BTH Kft. központi irodájába (1056. Budapest, Március 15. tér 7.) a Tourinform irodákban történő terjesztés céljából.
 • az eseményről a pályázati formanyomtatványhoz mellékelt minta szerinti híranyagot összeállítani és továbbítani a BTH Kft. számára a budapesti turisztikai eseménynaptárban és az internetes honlapon való megjelenés érdekében.
 • a rendezvény helyszínén térítésmentesen lehetőséget biztosítani budapesti turisztikai információs stand működtetésére a BTH Kft-vel történt előzetes egyeztetés alapján.  Amennyiben a Kft. nem tart erre igényt, úgy a pályázónak gondoskodnia kell a budapesti információs és promóciós kiadványok terjesztéséről

3.    A program értékelése céljából a pályázó szakmai beszámolót és hatástanulmányt készít/készítettet a szerződéshez mellékelt mintában megadott minimum szempontok szerint.

4.    Amennyiben a program bérelt helyszínen vagy közterületen kerül megrendezésre, a pályázó köteles csatolni a pályázathoz, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötésig a bérleti szerződést vagy a közterület-használati hozzájárulást valamint a szükséges hatósági engedélyeket.

Pénzügyi feltételek:
A támogatás jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli, önkormányzati forrásból származó csekély összegű (de minimis) támogatás, mely az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006. 12. 28.) szabályainak betartásával nyújtható.

A támogatás mértéke:
A rendezvény összköltségének legfeljebb 20%-a, de nem több mint a maximális támogatási összeg, mely

 • országos jelentőségű rendezvények esetében: maximum 3 millió forint,
 • nemzetközi jelentőségű rendezvények esetében: maximum 6 millió forint,

figyelembe véve a hivatkozott EK rendelet azon feltételét is, miszerint egy adott vállalkozásnak bármely forrásból származó, minden egyes új, csekély összegű jogcímen odaítélt támogatás (pénzbeli és nem pénzbeli is) értéke, a részére az adott pénzügyi évben (2010) valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt (2008., 2009.) odaítélt csekély összegű támogatásokkal együtt nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő összeghatárt, a közúti szállítás területén működő vállalkozás esetében pedig a 100 000 eurónak megfelelő összeghatárt.
A támogatásról döntő Gazdasági Bizottság jogosult a pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jóváhagyni, melynek elfogadását a Pályázó a szerződés aláírásával jelez.
A támogatás a program megvalósítása után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadása esetén kerül átutalásra.

Formai megfelelés feltételei

 1. A kitöltött és minden oldalon cégszerűen aláírt formanyomtatvány és minden előírt melléklet (lásd. a formanyomtatvány tartalomjegyzék címszava alatt) határidőre történő beküldése a lent megjelölt címre.
 2. Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati formanyomtatványon nyújtható be 4 (négy) példányban és 1 (egy) számítógépes adathordozón. A nyomtatott példányok közül 1 (egy) eredeti és teljes mellékletsort tartalmazó, 3 (három) csak a formanyomtatvány másolati példányai. Valamennyi példányt egy borítékon belül kell elhelyezni!
 3. Formai hiánypótlásra egy alkalommal, a beadási határidőt követő 5 munkanapon belül van lehetőség. Kivételt képez a közterület-használati hozzájárulás valamint a szükséges hatósági engedélyek benyújtása, melynek határideje legkésőbb a szerződéskötés időpontja.

Nem támogatható a pályázat, amennyiben

 1. a turisztikai vonzerő nem kellő mértékben alátámasztott,
 2. a rendezvény helyi jelentőségű,
 3. a pályázó konferencia, kongresszus szervezéséhez kér támogatást,
 4. a támogatás összege az adott pályázó részére korábban odaítélt csekély összegű támogatásokkal együtt három pénzügyi év vonatkozásában meghaladja a 200 000 eurónak megfelelő összeghatárt, a közúti szállítás területén működő vállalkozás esetében pedig a 100 000 eurónak megfelelő összeghatárt.

A pályázó Budapest Főváros Önkormányzata egyéb támogatási kereteiből ugyanarra a programra további támogatást nem igényelhet, pályázatot nem nyújthat be.  Ezt a tényt a pályázatban nyilatkozatával igazolja.

A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek
1.    a nemzetközi szintű, célcsoportok/célországok szerinti marketinget tervező pályázatok,
2.    azok a rendezvények, amelyek esetében a jegyek előértékesítése szervezett formában működik.

Eljárásrend

 1. A pályázatok értékelését a Főpolgármesteri Hivatal, valamint felkért bíráló bizottság végzi.
 2. A rendezvények támogatásáról a Főpolgármesteri Hivatal által tett javaslat alapján a Gazdasági Bizottság dönt.
 3. Az elbírálás várható ideje a pályázat benyújtási határidejét követő 75 nap.
 4. A pályázókat az eredményről a Főpolgármesteri Hivatal írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján (www.budapest.hu) és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által működtetett www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzéteszi.
 5. Szerződéskötés: a támogatást nyert programok rendezőivel az Idegenforgalmi célú bizottsági keret terhére a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága köt támogatási szerződést.

A Gazdasági Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Adminisztratív információk

1.    A pályázati dokumentumok letölthetők a http://www.budapest.hu. honlapról, az „Aktuális Pályázatok” menüpont  alatt.
Nyomtatott formában átvehetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. V. ker., Bárczy István u.1-3.)

2.    A pályázat benyújtásának módja
Postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály,
1052 Budapest V., ker. Városház u. 9-11.

Futárszolgálattal küldött pályázatok a fenti címzéssel az alábbi címre adhatók le:
Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda:1052. Budapest, Bárczy István u. 1−3.
ügyfélfogadás: H:8.00-18.00;  K-SZ-Cs: 8.00-16.30; P: 8.00-14.00

A borítékon kérjük feltüntetni: „Fővárosi turisztikai rendezvény pályázat – 2010.”

3.    A pályázatok beadásának határideje: 2010. január 25.

4.    Információ: Budapest Főváros Önkormányzata – Főpolgármesteri Hivatal, Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály, telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890,  e-mail: tothgy@budapest.hu

A felhívás letölthető mellékletei:

LETÖLTHETŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

LETÖLTHETŐ ADATLAP

LETÖLTHETŐ PÁLYÁZAT ÖSSZESÍTŐ ADATLAP

LETÖLTHETŐ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Forrás: Budapest Főváros Önkormányzata