palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására

emberjogi-bizottsagMagyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága  pályázatot hírdet meg a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására.


A Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága pályázatot ír ki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozó, 2007. december 31-ig nyilvántartásba vett kulturális tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó – nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek (egyesületek) számára.

Nem pályázhatnak
kisebbségi önkormányzatok, alapítványok és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek.

A jelen pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) személyi és tárgyi hatálya alá tartozik, mivel az államháztartás alrendszeréből származó támogatást az államháztartáson kívülre, egyedi döntés alapján nyújt. Erre tekintettel az Országgyűlésnek a pályázatra alkalmaznia kell a törvény szabályait, a pályázók vonatkozásában a kizárási szabályokat, és a bizottság, mint pályázatot befogadó szerv számára meghatározott előírásokat.

A Knyt. 6.§ (1) bekezdése alapján

„Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13.§ alapján a honlapon közzétették.”

A Knyt. 8.§ (1)-(2)-(3) bekezdései alapján

„Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.”

A Knyt. 9.§-a alapján

„Nem vehet részt döntéshozóként, vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.”

A Knyt. 14.§-a alapján

„A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.”

A Nyilatkozatnak tartalmazni kell a pályázat 3. számú mellékletében felsorolt adatokat.

Amennyiben a pályázó a Knyt. 8. §-a hatálya alá tartozik és közzétételi kérelemmel kíván élni, kérjük csatolja a pályázat 4. számú mellékletét.

A Knyt. és az azt végrehajtó 67/2008.(III.29.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján a bizottság, mint pályázatot befogadó szerv kezeli a pályázók adatait, és köteles megküldeni a pályázati eljárásokkal kapcsolatos, a Knyt-ben és a végrehajtó Kormányrendeletben meghatározott adatokat az adatok közzétételének helyéül szolgáló honlapot működtető Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumnak.

A bizottság a jelen pályázat kiírásával a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényben a szervezetek 2010. évi működési támogatására elkülönített 110 millió forint odaítélését készíti elő.

Működési támogatásnak tekintendő: személyi juttatások; dologi kiadások: üzemeltetési kiadás (fűtési költségek, víz, áramszolgáltatás, stb.), bérleti díj, telefonköltség, postaköltség, útiköltség.

A támogatási kérelmeket kizárólag pályázati adatlapon lehet benyújtani.

A pályázatot (adatlap + mellékletek) egy példányban – postai úton, kizárólag Tértivevényes ajánlott levélben – (1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19.) vagy személyesen (Országgyűlés Hivatala, Postabontó 1055 Budapest V. ker. Balassi Bálint u. 1-3.) lehet benyújtani 2010. január 15-ig az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságához „Szervezettámogatási pályázat” cím megjelölésével.

Postán történő benyújtás esetén a postabélyegző, illetve a Tértivevényen feltüntetett felvétel kelte legkésőbbi időpontja 2010. január 15. 24:00 óra lehet, személyesen pedig a pályázatok 2010. január 15. 14:00 óráig fogadhatók el.

További információk a Bizottság titkárságán (tel: 441-5032, 441-5035, fax: 441-5986, e-mail:emb@parlament.hu) kaphatók. A pályázati kiírás és az adatlapok átvehetők az Országgyűlés Képviselői Irodaháza Főbejáratánál (Bp. V., Széchenyi rkp. 19.) is, illetve a pályázati adatlap kimásolható a Magyar Közlönyből.

Letölthető dokumentumok:

1. számú melléklet Adatlap a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatásához
2. számú melléklet Nyilatkozat
3. számú melléklet Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
4. számú melléklet Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

Letölthető továbbá a www.parlament.hu címen, illetve az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága honlapján http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit?p_szerv=181&p_nyelv=HU

A pályázathoz csatolni kell a szervezet alapdokumentumai közül a bírósági nyilvántartásba vétel és a bankszámlaszerződés fénymásolatát (melynek tartalmaznia kell a 16 vagy 24 számjegyű bankszámlaszámot), a 2009. évi tevékenység rövid leírását, igazolásokat a köztartozások /APEH, TB/ (munkaadókat terhelő egyéb járulék- tartozások, munkavállalóktól levont TB járulék) teljesítéséről, a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a „Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért”, a „Magyarországi Cigányokért” közalapítványoktól és a különböző minisztériumoktól elnyert támogatásokkal a pályázat benyújtásáig elszámolt. A fent jelzett igazolásokat és nyilatkozatokat a bizottság 2009. december 31-ei keltezésnél nem régebbi állapot szerint kéri.

A pályázónak csatolnia kell továbbá a 3. számú mellékletet az összeférhetetlenség, illetve az érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.

Amennyiben a pályázó a Knyt. 8.§-a hatálya alá tartozik és közzétételi kérelemmel kíván élni, kérjük csatolja a 4. számú mellékletet.

Az előző évi elszámolás, az igazolások és nyilatkozatok hiánya, valamint a szervezet fennálló köztartozása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A Bizottság felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy:

  • fenntartja magának a jogot a pályázatban leírtak helyszínen történő ellenőrzésére, mind az elbírálás előtt, mind azt követően;
  • hiánypótlásra, adatmódosításra a határidő lejárta után nincs lehetőség; a hiányosan, vagy a megadott határidőn túl beadott kérelmeket nem veszi figyelembe;
  • a pályázati anyag teljes körű beadása nem jelenti a támogatás automatikus elnyerését;
  • a jelen pályázati kiírás előtt benyújtott anyagokat nem tudja figyelembe venni, ezért minden pályázó szervezettől teljes dokumentációt kér;
  • a beküldött pályázat visszaküldését nem tudja vállalni;
  • az elnyert támogatás folyósításának feltétele, hogy a bírósági bejegyzésről és a bankszámlaszerződésről (bankszámlaszámról) nyújtott információk a valóságnak megfeleljenek, amiért a szervezet elnöke viseli a felelősséget.

Amennyiben bizonyosságot szerez a bizottság arról, hogy a pályázatban megadott valamely információ nem felel meg a valóságnak, illetve az elnök a 2. és 3. számú mellékletben hamis nyilatkozatot tesz, az a szervezetnek a támogatásából való kizárását vonja maga után, azaz az esetlegesen megítélt támogatás nem folyósítható, illetve a már kifizetett támogatás visszafizetendő a Magyar Államkincstár pártok és társadalmi szervezetek támogatása 10032000-01457168 számlaszámára.

A 2010. évi költségvetési támogatást a Magyar Államkincstár utalja át a támogatásban részesített szervezet részére egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot. A 3 millió forintot meghaladó költségvetési támogatást a szervezetek a korábbi folyósítási rend szerint továbbra is két részletben kapják meg.

Forrás: Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága