palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a természettudományos kerettantervek készítésére a 7-12. évfolyamokra

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot ír ki természettudományos kerettantervek készítésére a 7-12. évfolyamokra.

A pályázat célja: az alap és középfokú nevelési-oktatási intézmények 7-12. évfolyamai számára olyan természettudományos fejlesztést biztosító (kémia, fizika és biológia) tantárgyi kerettantervek készítése, amelyekben az összehangolt tantárgyi koncentráció révén megvalósul a Nemzeti alaptanterv Ember a természetben műveltségi területének, az abban lévő fejlesztési feladatok és tartalmak integrált szemléletű modernizációja.

Hangsúlyt kell helyezni a különböző tantárgyak közötti összefüggésekre, a természettudományok és a technológia, a gazdaság, a társadalmi élet kapcsolatára, a mindennapi élet igényeire. A cél az alapfokú nevelési-oktatási intézményekben integrált szemléletű, a középfokú nevelési-oktatási intézményekben integrált szemléletű, de differenciált tantárgyi képzés megvalósítására alkalmas humán, általános és reál kerettantervek kidolgoztatása.

I. A természettudományos kerettantervek kidolgozásánál követendő szempontok

 • A természettudományos kerettantervek óraterve
  • igazodjék a Nat százalékos arányaihoz,
  • a 7. és 8. évfolyamokra és a középiskolákban az általános képzést folytató osztályok számára fejlesztendő kerettantervek esetében a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében lévő, az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervben ajánlott természettudományos tantárgyi összóraszámokat célszerű figyelembe venni,
  • a középiskolák számára fejlesztendő humán és reál kerettantervek esetében a megfelelő irányultságú, emelt szintű tantárgyi tehetséggondozás kerettanterveinek természettudományos összóraszámát célszerű figyelembe venni.
 • Az elkészítendő kerettantervekben kapjon kiemelt hangsúlyt az általános természettudományos műveltség közvetítése, a mindennapjainkban megjelenő, gyakran több tudományterülethez kapcsolódó, gyakorlati, életszerű kérdések, problémakörök, beleértve a társadalmi – technológiai – gazdasági – környezeti -egészségvédelmi – fogyasztóvédelmi vonatkozásokat is. Ezek aránya a szaktudományos ismeretekhez képest annak a függvénye, milyen tanulói csoportra vonatkozik a kerettanterv. A reál érdeklődésű tanulóknak szánt kerettantervekben a természettudományokban érvényesülő speciális szakmai kompetenciák fejlesztésének kell fokozatosan dominánssá válnia.
 • Kerettantervek nyújtsanak lehetőséget a Nat-ban szerepelő valamennyi kulcskompetencia fejlesztésére.
 • A természeti folyamatok megértése során kapjanak központi szerepet az általános fogalmak, mint az anyag, az energia, a tér, az idő, a kölcsönhatás, a változás, a folyamat, a mozgás, az egyensúly, az információ stb., valamint az általános alapelvek, mint a világ anyagi egysége, a megmaradási elvek, az evolúció, a folyamatokban bekövetkező változások alapelvei, az ökológiai szemlélet, a természettudományok társadalmi-gazdasági, ill. mindennapi kultúrán belüli alkalmazása. Az egyes tantárgyak (fizika, kémia biológia, több vonatkozásban a földrajz, más esetekben bizonyos társadalomtudományi, társadalomismereti, művészeti) kerettanterveit, valamint a matematikai ismereteket a kidolgozás során egymással is össze kell hangolni, miközben a Nat vonatkozó pedagógiai szakaszaiban meghatározott fejlesztési feladatoknak is meg kell felelni.
 • A kerettantervek tulajdonítsanak kiemelt fontosságot a tapasztalatok befogadását meghatározó előzetes ismeretek feltérképezésének, ugyanúgy az önálló, tevékenységeken alapuló tapasztalatszerzésnek (kísérletezésnek). Segítsék elő a korszerű pedagógiai eljárásokat, mint pl. kooperatív tanulást, a projekt alapú tanulást, a differenciált tanulásszervezés megvalósítását, a fejlesztő értékelés alkalmazását és a digitális eszközök, tananyagok, többkönyves forrásközpont használatát. Hangsúlyt kell helyezni az ismeretek megszerzési-konstrulási technikáinak elsajátítására, a természettudományos gondolkodás gyakorlatban, valós élethelyzetekben történő kreatív alkalmazási képességének fejlesztésére, a csoportmunkára, az együttműködésre, a külső forrásokból történő önálló ismeretszerzésre. Az új kerettantervek legyenek alkalmasak az új természettudományos ismeretek megszerzésére, alkalmazására és értékelésére, szolgáltassanak alapot a tanulók képességeinek, egyéni érdeklődésének, kreativitásának fejlesztéséhez is.
 • A középiskolai évfolyamok tantervi követelményeinek kidolgozásánál a készítők vegyék figyelembe az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) számú Kormányrendeletet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) számú OM rendeletet.

II. A pályázat benyújtásának feltételei
A pályázatra csak eddig nem publikált, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet alapján jóváhagyásra korábban nem beadott kerettanterveket lehet benyújtani. Csak olyan 7-12. évfolyamra készült kerettantervekkel lehet pályázni, amely mindhárom természettudományos tantárgy fejlesztési feladatait és tartalmát önálló tantárgyi keretek között közvetíti, de egymással szervesen összehangoltan, figyelemmel a tantárgyközi kapcsolódásokra, és integrált szemléletet tükröz, különös tekintettel a tantárgyak koncentrációjára. Egy pályázatban a 7. és 8. évfolyamok számára egy biológia, egy kémia és egy fizika tantervet kell készíteni, a középiskolák számára pedig három különböző típusú kerettantervet: egy humán, egy reál és egy általános természettudományos tantervet. Egy típus minden esetben egy biológia, egy kémia és egy fizika tantárgyi kerettantervet kell, hogy tartalmazzon. A pályázó által benyújtásra kerülő dokumentumoknak tartalmaznia kell a pályázat keretében megvalósítandó természettudományos kerettantervek közös koncepcióját és mindhárom természettudományos tantárgynak (kémia, fizika, biológia) egy-egy részletesen, integrált szemlélettel kidolgozott témakörének bemutatását.
III. A pályázók köre
Pályázhatnak magyarországi közoktatási és felsőoktatási intézmények, pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények, továbbá minden Magyarországon bejegyzett, belföldi székhelyű jogi személy, gazdasági társaság (jogi személyiséggel és jogi személyiséggel nem rendelkező), alapítvány, nonprofit szervezet és költségvetési szerv (illetve mindezek együttműködése), amelynek alapító okiratában az oktatás, mint tevékenység szerepel. Egy pályázatot több szervezet közösen is benyújthat.
IV. A pályázathoz csatolni kell az alábbiakat:

 • Az intézmény(ek) létezését igazoló okirato(ka)t (pl. alapító okirat)
 • A kitöltött pályázati adatlapot.
 • A 7-12. évfolyamra készítendő természettudományos kerettantervek (a középiskolák számára humán, reál és általános) óratervét és koncepcióját.
 • A kerettantervnek lehetőleg egy évfolyamon belüli, egy-egy témakörének kidolgozását fizikából, biológiából és kémiából.

V. Finanszírozási feltételek
A pályázat első két helyezettje megbízást kap a pályázatban meghatározott teljes természettudományos kerettanterv (a középiskolák számára humán, reál és általános) kidolgozására. Az OKM egy teljes kerettanterv kidolgozására legfeljebb 5 millió forint támogatást biztosít a szerzői díj megvásárlása céljából. A pályázat értékelésében és elbírálásában az OKM, az MTA és OKNT által delegált 5 fős szakértőből álló Bíráló Bizottság vesz részt, amelyből az OKM két főt, az MTA egy főt és az OKNT két főt delegál.
VI. Egyéb tudnivalók

 • A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban valamint elektronikus formában (CD) kell elkészíteni.
 • A pályázatot (3 nyomtatott formátumú pályázati anyag és egy CD) az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell postai úton eljuttatni.
 • Postacím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Közoktatási Főosztály.
 • A borítékra rá kell írni: „Természettudományos kerettanterv pályázat”
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 15. (postabélyegző kelte)
 • Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!
 • A határidőn túl érkezett pályázatok érdemi bírálat nélkül elutasításra kerülnek.
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján az OKM közoktatási szakállamtitkára 2009. június 30-ig dönt. A nyertesek nevét és címét az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján közzé teszi. A nyertes pályázók által kidolgozott kerettantervek a kerettantervi rendelet szabályai szerint kerülnek akkreditációra. A pályázattal kapcsolatban az érdeklődők további felvilágosítást kaphatnak az OKM alábbi munkatársától: Balogh Lászlóné dr. (telefonszám: 06-1-473-7723, email: laszlone.balogh@okm.gov.hu).