palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósításának 2013. évi költségvetési támogatására.

Kategória kód: NEMZ-PED-13

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  a „Anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések támogatására” közzéteszi az alábbi pályázatot.
A rendelkezésre álló forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja a „Nemzetiségi támogatások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 243678) terhére.
Az Előirányzat felhasználása során kizárólag az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

I. A pályázat célja

 1. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás keretében az anyaországban szervezett népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése.
 2. A közismereti tárgyakat nemzetiségi nyelven oktató pedagógusok számára szervezett szaknyelvi továbbképzések megvalósításának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

II. A pályázat benyújtására jogosultak köre

 1. Közvetlen megállapodás alapján az anyaországban megvalósuló továbbképzést szervező országos nemzetiségi önkormányzatok.
 2. Anyaországi felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján legalább 5 fő kétnyelvű vagy két tannyelvű nemzetiségi iskolában közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató gyakorló pedagógus számára szemeszterenként legalább 40 óra anyaországi hospitációt biztosító nemzetiségi szaknyelvi pedagógus-továbbképzés szervezésére vállalkozó felsőoktatási intézmények, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok.

Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet, pályázatot nem nyújthat be.

A jelen pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) személyi és tárgyi hatálya alá tartozik, mivel az államháztartás alrendszeréből származó támogatást az államháztartáson kívülre, egyedi döntés alapján nyújt. Erre tekintettel nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a Knyt. 6. § -ában nevesített személyek és szervezetek.

III. A pályázat jellege
A pályázati támogatás nyílt pályázat útján nyerhető el.

IV. A rendelkezésre álló keretösszeg
Jelen pályázat megvalósítására, rendelkezésre álló keretösszeg: 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint.

V. A pályázatban igényelhető támogatás formája, módja, összege
A pályázó működési támogatásnak minősülő, vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)
A támogatás módja: utófinanszírozás (a program költségeiről szóló elszámolás és szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően történik a folyósítás).
Kivételesen, különösen indokolt esetben az egyösszegű utófinanszírozástól eltérő folyósítást a pályázó megfelelő indokokkal alátámasztott írásbeli kérelemmel kezdeményezhet.

A pályázatban igényelhető támogatási összeg:

 • alsó határa: 100 000 Ft
 • felső határa: 2 000 000 Ft

A pályázat benyújtásához saját forrás megléte nem szükséges.

A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések és a százezer forint egyedi értéket meghaladó dologi kiadások csak a vonatkozó szerződések, megállapodások kedvezményezett hivatalos képviselője által hitelesített és a pénzügyi elszámoláshoz csatolt másolatai alapján támogathatóak.

A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés útján – nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20%-át.

VI. Elszámolható költségek köre, az elszámolási időszak
Az elszámolható költségek: a programot megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a program cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek – így különösen: az utazás, a szállás, az étkezés, a programok megvalósításához kapcsolódó vásárolt szolgáltatások köre.
A támogatási összeg felhasználható: a 2013. január 1. és 2013. december 31. között megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósításának támogatására.

VII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje, a pályázati díj
A pályázatot elektronikusan kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.eper.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.
Az internetes pályázati adatlapot minden kérdésére választ adva és a VIII. pontban megjelölt mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani.
Az elektronikusan benyújtott pályázatokat az EPER automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval látja el.
A 2013. évi nemzetiségi pályázatok benyújtása során minden pályázónak egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 3000 Ft. A pályázati díjat a nemzetiségi pályázatokra vonatkozóan egy szervezet csak egyszer köteles megfizetni! Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati díj a nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető.
A pályázati díjat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 számú számlájára kell befizetni. A pályázati díj befizetésekor kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a kiírás kódját (NEMZ-13) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének határidejéig kell az Támogatáskezelő számlájára befizetni.

További információ a Támogatáskezelő internetes honlapján (www.emet.gov.hu) található, elérhetőségeken kérhető.

A pályázat beadási határideje: 2013. február 15.

A beadás határidejénél a véglegesítés dátumát vesszük figyelembe. (Azon pályázatok, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, státuszuk „megkezdett” maradt, a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak, s már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.)

VIII. Az elektronikus adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. az igénylőnek a pályázat célja szerinti programot érintő eddigi tevékenységének ismertetése,
 2. a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek ismertetése (részletes programterv), azok tervezett hatásainak, összefüggéseinek megjelölése a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az
 3. az igényelt támogatási összeg felhasználásának részletes költségvetése, a költségvetés, részletes szöveges indoklásával együtt,
 4. az igénylő jogi helyzetét igazoló dokumentum másolata (oktatási intézmények és nemzetiségi önkormányzatok esetében törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló kivonat),
 5. az előirányzat igénybevételéhez csatolandó továbbá az EPER rendszerből letölthető Pályázati nyilatkozat,
 6. tanfolyam, előadássorozat, felkészítő és oktatási jellegű rendezvény megszervezésének támogatására benyújtott pályázat, esetén a rendezvény helyének és tematikájának, az előadások (órák) számának, valamint az óradíjnak a bemutatását.

A támogatási szerződés megkötéséhez a nyertes pályázónak az alábbi dokumentumokat is csatolnia kell:

 1. a pályázatnál alacsonyabb összegű megítélt támogatás esetén szükséges a ténylegesen megítélt támogatási összegnek megfelelően az eredeti költségvetési terv módosítása és szöveges indoklása az EPER rendszerben, ha azt jogszabály előírja, a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedély másolata.
 2. közjegyző vagy ügyvéd által kiállított eredeti vagy hitelesített aláírási címpéldány vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzintézet által hitelesített példánya.
 3. előfinanszírozás esetén a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, a bankszámla nyilatkozatban feltüntetett bankszámlákra vonatkozóan.

Jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó köteles megjelölni azt a jogi személyt, amellyel az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a támogatási szerződést megköti, és annak adatait a pályázati űrlapon megadni. A pályázó köteles a Támogatási Szerződéshez csatolni az általa megjelölt jogi személy vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a megjelölt jogi személy a támogatási szerződést megköti, az abban foglaltaknak eleget tesz, vállalja a nyertes pályázatban foglaltak megvalósítását.

IX. A pályázat érvényessége
A határidőre beérkező pályázatokat a Támogatáskezelő formai bírálatnak veti alá, mely során vizsgálja a pályázat érvényességét az alábbi szempontok szerint:

 • a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát (kizáró okok vizsgálata),
 • pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
 • megfelelő formában és módon csatolt kötelező mellékletek megléte,
 • a regisztrációs nyilatkozat megfelelősége és benyújtásának dátuma,
 • köztartozás fennállása.

Amennyiben a Támogatáskezelő pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben 5 munkanapos hiánypótlási határidő tűzésével, a hiányzó adat, vagy dokumentum megnevezésével hiánypótlásra hívja fel. A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag a Támogatáskezelő által meghatározott időben kerülhet sor. Amennyiben a Támogatáskezelő által meghatározott hiánypótlási határidőben pályázó nem tesz eleget a hiánypótlási felhívásnak, a pályázat érvénytelenné válik. A Támogatáskezelő a hiánypótlási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül elektronikus értesítésben tájékoztatja a pályázó szervezetet a hiánypótlás eredményéről.

A pályázat érvénytelen, ha

 1. nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott formai és/vagy tartalmi követelményeknek,
 2. a VIII. pont szerinti teljes körű és valós adattartalmú, dokumentumok, nyilatkozatok bármelyikét nem tartalmazza,
 3. a pályázó nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be pályázatát,
 4. a pályázó az előző évben vagy években azonos vagy jogelőd fejezethez tartozó előirányzatból nyújtott támogatással nem számolt el vagy az elszámolás alapján támogató által előírt visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette (Áht. vhr. 76 § (3) bekezdés),
 5. a pályázót korábban – meghatározott időre – kizárták a támogatási rendszerből és a kizárás időtartama még nem telt el
 6. a pályázó a pályázati díjat a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig nem fizette meg.

Az érvénytelen pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

X. A pályázat tartalmi elbírálása
A benyújtott pályázatokról – a nemzetiségpolitikai célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. Rendelete értelmében – a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a Támogató dönt.

A pályázat tartalmi elbírálása során az alábbi szempontok irányadók:

 • a pedagógus továbbképzési programok szakmai megalapozottsága, megvalósíthatósága;
 • a benyújtott költségvetés a rendelkezésre álló pályázati forráshoz viszonyítva reálisnak minősíthető-e, és összhangban van-e a megpályázott program célkitűzéseivel.

Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek az e pályázat célja szerinti programot több éve működtetik, illetve azon nemzetiségeket érintő pályázatok, amelyek ilyen továbbképzési programmal nem rendelkeztek.

Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 60 nap

A döntéshozatal időpontjainak változtatási jogát a Támogató fenntartja.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét a döntést követő 10 munkanapon belül, legkésőbb 2013. május 31-ig a www.kormany.hu, valamint a www.emet.gov.hu internetes honlapján közzéteszi, ezt követően írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

XI. Szerződéskötés
A nyertes pályázókkal a támogatási szerződést Támogató megbízásából a Támogatáskezelő köti meg, a támogatói döntés közzétételétől számított 60 napon belül, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatás megítéléséről szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázónak felróható okból nem jön létre a szerződés.
Előfinanszírozásként nyújtott támogatás esetén – a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése biztosítékaként támogató előírja a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás alkalmazásához történő hozzájárulás megadását.

XII. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósításának feltétele a hatályos és érvényes támogatási szerződés.
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a támogatási szerződés tartalmazza.
Amennyiben a szervezet korábban azonos célú támogatásban már részesült, a 2013. évi pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi azonos célú támogatással már elszámolt, és a Támogató az elszámolást elfogadta. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha a Támogatáskezelő az előző évi támogatás beszámolóját elutasította és Kedvezményezett az előírt visszafizetési kötelezettségét határidőre nem teljesítette.

XIII. Jogorvoslat
A pályázati eljárással és döntéssel szemben csak államháztartáson kívüli szervezet pályázó nyújthat be kifogást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. §-ában foglaltak szerint.

Forrás: http://www.kormany.hu/