palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat bankjegybrikettek fűtési célú hasznosítására

A Magyar Nemzeti Bank pályázatot hirdet közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek részére a tulajdonában lévő, mellékterméknek minősülő bankjegybrikettek fűtési célú hasznosítására.

A pályázat célja:  Kiíró évente 40-50 tonna forgalomból bevont forintbankjegyet semmisít meg. A megsemmisítés során ún. bankjegybrikett keletkezik, amelyet jelen pályázati kiírással térítésmentesen felajánl közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek részére. A bankjegybrikett (továbbiakban: brikett) fűtési célra hasznosítható, mivel annak fűtőértéke a barnaszénéhez hasonló.

A briketteket a Kiíró térítésmentesen rakodja és szállítja egy – a nyertes pályázó által a pályázatban megjelölt telephelyre.

A pályázat feltétele

A pályázat keretében támogatást igényelhet a közhasznú, kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet a bíróság 2009. július első napját megelőzően közhasznú szervezetként vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett és a létesítő okirata szerint – a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. § c) pontjában meghatározott – közhasznú tevékenységgel legalább a fenti időponttól kezdődően megszakítás nélkül ténylegesen foglalkozik.

Az előző bekezdésben megjelöltek közül kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely

 • belföldi székhelyű,
 • magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működik,
 • nyilatkozik arról, hogy a létesítő okirata szerinti közhasznú tevékenységét a 2.1 pontban meghatározott nap óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja,
 • nyilatkozik arról, hogy milyen célú felhasználásra igényli a brikettet, hol kívánja azt hasznosítani és legkevesebb milyen összmennyiséget vállal – több részletben – átvenni,
 • nyilatkozik arról, hogy a d) pont szerinti hasznosítás helyén, a hasznosítás céljából rendelkezésre áll egy vegyes tüzelésű kazán és az mekkora névleges hőteljesítménnyel rendelkezik (kW-értékben). Amennyiben a fenti kazán névleges hőteljesítménye eléri a 140 kW értéket, úgy nyilatkozik arról is, hogy a kazán füstgázait elvezető pontforrás rendelkezik a hatályos környezetvédelmi engedélyekkel (levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés, hatályos pontforrás működési engedély, határérték alatti adatokat tartalmazó pontforrás emissziómérési jegyzőkönyv), amely engedélyek, jegyzőkönyvek egy másolati példányát nyilatkozatához csatolja;
 • nyilatkozik arról, hogy a fenti vegyes tüzelésű kazán rendszeres tüzeléstechnikai karbantartása megvalósul,
 • nyilatkozik arról, hogy rendelkezik az igényelt mennyiségű brikett tárolásához szükséges fedett és zárt tárolókapacitással,
 • nyilatkozik arról, hogy képes az átlagosan öt-hat tonnás mennyiségű brikettszállítmányokat a mennyiségnek megfelelő számú részletben, a kiíró által előzetesen egyeztetett időpontokban fogadni, ehhez egy 16 tonna össztömegű, billenőplatós teherautó általi megközelíthetőség és a lerakodás feltételeit képes biztosítani,

továbbá pályázatához csatolja

 • hatályos létesítő okiratának egy másolati példányát,
 • a közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételt igazoló határozat egy másolati példányát,
 • az illetékes adóhatóság 15 napnál nem régebbi együttes igazolását eredetiben arról, hogy köztartozása nem áll fenn,
 • a 2010. évre vonatkozó – a legfőbb szerve által elfogadott – közhasznúsági jelentést, a legfőbb szerve erre vonatkozó határozatával együtt,
 • a pályázat benyújtásának idején általa folytatott közhasznú, kiemelkedően közhasznú tevékenységének bemutatását, kiemelve a jelen pályázattal érintett tevékenység (fenti d) pont) bemutatását legfeljebb egy A/4-es méretű oldal terjedelemben.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyert brikett harmadik személy részére nem adható át.

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázatokat a Kiíró postacímére kell elküldeni: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest.

A pályázat személyesen is leadható a Magyar Nemzeti Bank expedícióján, melynek címe:

Budapest, V. ker. Kiss Ernő utca 1.

A pályázatra minden esetben rá kell írni: „briketthasznosítás”.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30.

A támogatás időtartama
A pályázat elbírálását követően a győztes szervezettel kötött megállapodás hatálybalépésétől 2012. szeptember 30. napjáig.

Forrás: http://www.mnb.hu/