palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat határon túli magyar képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások, valamint filmszakmai programok megszervezésére és lebonyolítására

okm pályázatokAz OKM az Új tudás – műveltség mindenkinek program keretében pályázatot hirdet határon túli magyar képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások, valamint filmszakmai programok megszervezésére és lebonyolítására. A pályázat célja: Vidéki és határon túli közművelődési intézmények programjainak bővítése, kulturális hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetű területek kulturális felzárkóztatása, a határon túli magyar képző-, ipar- és fotóművészet, továbbá filmes műhelyek értékeinek kárpát-medencei szintű megjelenítése, népszerűsítése. A kortárs művészetek értékeinek széles rétegekhez történő eljuttatásával a hozzáférés lehetőségeinek javítása, művészetkedvelő és -pártoló közönség nevelése, a határon túli művészeti műhelyek megmutatkozási lehetőségeinek bővítése.

A pályázat pénzügyi forrása
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása c. fejezeti kezelésű előirányzat – Közösségi rendezvények, művelődési házak kínálatának bővítése című részfeladat terhére: 21.850 e Ft.

Pályázni lehet:
Határon túli magyar képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások megszervezésére és lebonyolítására, továbbá filmes műhelyek alkotásainak bemutatására.

Meghívásra javasolt képző-, fotó- és iparművészeti, valamint filmszakmai szervezetek, műhelyek köre:
A pályázati felhívás 1. számú mellékletében foglaltak szerint.

Pályázók köre: A pályázati felhívás 2. számú mellékletében foglaltak szerint.

Megvalósítási ideje: 2009. december 1. – 2010. május 31.

Pályázaton elnyerhető támogatási összeg: programonként 300 ezer forinttól 1.500 ezer forintig.

Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolással.

Támogatási kérelmet több programra is be lehet nyújtani. Minden programra külön pályázati űrlapot kell kitölteni, minden pályázati űrlaphoz csatolni kell A Pályázat tartalmi feltételei c. fejezetben felsorolt 1., 3. ill. 4. számú mellékleteket. A 2., valamint az 5 – 10. számú mellékleteket elegendő 1 eredeti, ill. 1. másolati példányban beküldeni az összes program tekintetében.
Ha egy pályázó több támogatási kérelmet nyújt be, azokat rövid indoklással rangsorolnia kell.

A pályázati támogatás felhasználható

 • alkotóművészek, közreműködök, előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • utazási, étkezési és szállásköltségekre,
 • nyomdai, sokszorosítási költségekre,
 • PR- és reklámköltségekre, szervezési költségekre

A pályázat tartalmi feltételei
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani. Űrlap és mellékletek letöltése itt. A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Részletes költségterv.
 2. A pályázó szervezet 2008. évi tevékenységének bemutatása, különös tekintettel a pályázati témakörre. (maximum 2 oldal terjedelemben.)
 3. Megvalósítási terv (meghívott képző-, ipar- és fotóművészek, filmes műhelyek, megszólított közönség köre, nagysága, elvárt nézőszám, a bemutatásra kerülő kiállítások, filmművészeti alkotások szempontjai és a közösségformálás összefüggései, kommunikációs terv)
 4. A meghívott művészek, képző-, ipar- és fotóművészeti, valamint filmszakmai műhelyek szándéknyilatkozata (lehetőség szerint)
 5. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata. (Határon túli pályázók esetén az okirat magyar nyelvű – nem feltétlenül hitelesített – fordítása.)
 6. A pályázó létezését igazoló, eredeti vagy hitelesített, 30 napnál nem régebbi okirat (különösen cégkivonat, vagy a pályázó nyilvántartásba vételéről szóló, 30 napnál nem régebbi, a bíróság által hitelesített igazolás). Határon túli pályázó esetén, indokolt esetben, és amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a létezést igazoló okiratot rajta kívül álló okok miatt nem képes csatolni, a pályázó létezését igazoló más dokumentum is elfogadható.
 7. A pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya. (A létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő – okirat.)
 8. Nyilatkozat
 9. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelésről
  • 9./a Munkáltatói nyilatkozat munkavállalóval nem rendelkező pályázó részére
  • 9./b Munkáltatói nyilatkozat munkavállalóval rendelkező pályázó részére
 10. Befogadó nyilatkozat (ha a pályázó nem azonos a számlatulajdonossal)

A határon túli pályázók a 9. pontban előírt melléklet benyújtási kötelezettsége alól mentesülnek!

Az elbírálás szempontjai

 • a pályázat megfelelése a kiírásnak és a formai követelményeknek,
 • a program minősége,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a terv megvalósíthatósága,
 • a feladat, a program szakmai megalapozottsága
 • a gazdálkodás (források megléte, költségvetésének realitása).

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azon pályázók, akik a kiállítások, filmbemutatók tervezése során legalább egy programot a szórványmagyarság által lakott térségekbe terveznek.

A pályázaton alapítványok nem vehetnek részt. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és az OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja
A pályázatot kizárólag postai úton lehet eljuttatni a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére 2 nyomtatott példányban (egy eredeti és egy másolat), illetve elektronikus változatban CD-én kell beadni.A CD-nek tartalmaznia kell minimálisan: a kitöltött pályázati űrlapot, a szervezet bemutatását, a szakmai programot és annak részletes költségvetését.

A postai beérkezés határideje: 2009. november 20.

Postacím:

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás Tóth Zsuzsanna főosztályvezetőtől (MMIKL, Művészeti Programok Főosztálya, tel: 00-36-1-225-6027), ill. Lakatos Mihály főtanácsostól (OKM, Közművelődési Főosztály, tel: 00-36-1-473-7587, lakatos.mihaly@okm.gov.hu) kérhető.
A pályázati felhívás letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), vagy a www.erikanet.hu honlapról.

Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs mód.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje

A pályázatokat az OKM kulturális szakállamtitkára által felkért Értékelő Bizottság véleményezi.
Az előértékelést az OKM Közművelődési Főosztályának munkatársai: Kálóczy Katalin vezető-főtanácsos, Elekes Botond szakmai tanácsadó és Lakatos Mihály főtanácsos végzik.
Az Értékelő Bizottság tagjai: Lovas Ilona (Nyugat-Magyarországi Egyetem, egyetemi docens), Stefanovits Péter (Nyugat-Magyarországi Egyetem, főiskolai docens), Dr. Váradi-Bor Judit (Művészeti Főosztály), Dr. Szepes Lászlóné (Művészeti Főosztály), Dr. Szurmainé Silkó Mária (Közművelődési Főosztály).
Az Értékelő Bizottság támogatási javaslata alapján a támogatásról az OKM kulturális szakállamtitkára dönt a beadási határidőtől számított 30 napon belül.
A nyertes pályázókkal szerződést a pályázatkezelő szerv, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köt.
A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu, és a www.erikanet.hu honlapokon is közzéteszi.
A pályázaton elnyert összeg felhasználásának részletes szabályait és az elszámolás feltételeit a nyertes pályázókkal megkötött támogatási szerződés szabályozza.

1. sz. MELLÉKLET

MEGHÍVÁSRA JAVASOLT KÉPZŐ-, FOTÓ- ÉS IPARMŰVÉSZETI, VALAMINT FILMSZAKMAI SZERVEZETEK, MŰHELYEK KÖRE

Erdély

ARTeast Alapitvány
Târgu-Mureş (Marosvásárhely), str. Arieşului u. nr. 16
Tel: 00-40-744-775-183
E-mail: jozsef_bartha@yahoo.com

Barabás Miklós Céh
410026 Oradea (Nagyvárad), str. Braşovului 39
Tel/fax: 00-40-259-475-206, 00-40-259-432-884
E-mail: mjakobovits@yahoo.com

Etna Alapitvany
Sfântu-Gheorghe (Sepsiszentgyörgy) str. Kós Károly u. nr. 5/A
Tel: 00-40-722-196-502
E-mail: uto.gusztv@gmail.com

Julesz Társaság
Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Republici u. nr. 69
Tel: 00-40-745-517-831
E-mail: dns.miklosi@freemail.hu

„Műhely a Határon”Egyesület
3575 Aleşd (Élesd), Cart. Şoimul Bl. R4, ap. 11.
Tel/fax: 00-36-1-2506667
E-mail: bodonidzs@freemail.hu

Nagybányai Képzőművészeti és Kulturális Egyesület
Baia Mare (Nagybánya) Str. Pictorilor nr. 2
Tel.: 00-40-262-275-388

ARGÓ Audiovizuális Egyesület (film)
44o6oo str. Aurel Suciu 32/42, Cluj-Napoca (Kolozsvár)
Tel: 00-40-724-258592
lakatrob@yahoo.com, szantaijanos@yahoo.com
www.argovisual.ro

Sapientia EMTE (film)
400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
Tel.: 00-40-744-502-475, 00-40-264-439-266, fax: 00-40-264-593-688
E-mail: emte@sapientia.ro; www.film.sapientia.ro

Transikon Egyesület (film)
535600 Odorheiu-Secuiesc (Székelyudvarhely), Bereg sétány 5/18.
Tel.: 00-40-740-174-752
E-mail: balintarthur@yahoo.com

Videopontes Alapítvány (film)
Cluj-Napoca, Emil Racoviţa 3.
Telefon: 00-40-744-696335; 00-40-744-696334
E-mail: mariustabacu@yahoo.com

Felvidék

Kortárs Magyar Galéria
Ul. Gyulu Szabóa (Szabó Gyula utca) 304/2
Vermesova vila (Vermes-villa)
929 01 Dunajská Streda (Dunaszerdahely)
Szlovákia
E-mail: info@kmgaleria.eu
Telefon: 00-421-31-552 93 84
Mobil: 00-421-908-733 708
Web: www.kmgaleria.eu

Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága
Zlaté Klasy (Nagymagyar)
Telefon: 00-421-915-519-035

Mphilms (film)
Horná 5. Bratislava (Pozsony) 83152
Szlovakia
Tel: 00-421-90-525-5698, 00-421-90-467-4408
E-mail: kerekes@nextra.sk; www.mphilms.sk

Vajdaság

9+1 Művésztelep
24340 Stara Moravica (Bácskossuthfalva), Iskola u. 2.
Tel: 00-381-24-741-127, 00-381-24-741-200
E-mail: adyendreme@gmail.com

Topolyai Művésztelep és Art Gallery
24300 Bačka Topola (Topolya), Tito marsall u. 60.
Tel: 00-381-24-716-093
E-mail: topmuz@gmail.com

Zentai Művésztelep
24400 Senta (Zenta), Posta utca 18.
Tel: 00-381-24-811-348
E-mail: muzeum@tlkk.org

TAKT – Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor
21235 Temerin, JNH u. 126.
Tel: 00-381-64-283-9651
E-mail: utcdvd@yahoo.com

Cinema Filmműhely (film)
24420 Kanjiza (Magyarkanizsa), Fő tér 9.
Szerbia
Tel: 00-381-24-874-077, 00-381-63-777-6102,
E-mail: film@eunet.yu

Délvidéki Videokrónika (film)
24000 Subotica (Szabadka), Jovana Mikica 126,
Tel/fax: 00-381-24-576-266,
E-mail: siflistv@tippnet.co.yu

Info TV (film)
24420 Kanjiza (Magyarkanizsa), Fő tér 9.
Tel: 00-381-24-874-077,
E-mail: infotv@cnesa.org.yu

Mozaik Televízió (film)
21000 – Novi-Sad (Újvidék), Laze Nancica 47.
Tel: 00-381-21469-557, fax:00-381-21-469-633,
E-mail: mozaiktv@metrohive.net

Kárpátalja

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet – Bereg Alkotóegyesület
90202, Beregszász, Széchenyi u. 59B.
Telefon/fax: 00-380-3141-42815,
E-mail: kmmi@swi.net.ua

Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága
88000 Ungvár, Mozsajszkoho 22/38.
Tel.:00-380-3122-280-83.

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet – Fotóklub
90202 Beregszász, Széchenyi u. 59B.
Tel/fax: 00-380-3141-42815
kmmi@swi.net.ua , lac6@rambler.ru

MÉKK – Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesülete
88000 Ungvár, Babuskin tér 5/a.
Tel/fax: 00-380-312-64-37-37, 61-38-98.
E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua, andika@list.ru

MÉKK – Fotó tagozat
88000 Ungvár, Babuskin tér 5/a.
Tel/fax: 00-380-312-64-37-37, 61-38-98.
E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua, andika@list.ru

Kárpátaljai Televiziós és Rádió Magyar Nyelvű Adások Főszerkesztősége (film)
88ooo Ungvár, Kijevi part 18.
Tel. Fax:00-380-3122-332-03, 00-380-8066-783-27-74
E-mail: kulizol@freemail.hu; kovaxgeza@citromail.hu

Szlovénia

Galéria Múzeum Intézet
9220 Lendva, Bánffy tér 1.
Tel: 00-386-25-789-260
E-mail:  galerijamuzej.lendava@siol.net; Galerija.muzejlendava@siol.net

RTV Magyar Műsorok Stúdiója Lendva (film)
9220 Lendva, Kranjec u. 10.
Tel:00-386-24-299-700
E-mail: mirjana.lovric@rtvslo.si

2. sz. MELLÉKLET

PÁLYÁZÓK KÖRE

a.) Határon túli pályázók

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta (Szerbia)

CSEMADOK Művelődési Intézet, Dunaszerdahely (Szlovákia)

EMKE-Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet, Kolozsvár (Románia)

Hargita Megyei Művelődési Központ, Csíkszereda (Románia)

Kovászna Megyei Művelődési Központ, Sepsiszentgyörgy (Románia)

Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Ungvár (Ukrajna)

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva (Szlovénia)

b.) Magyarországi pályázók

Kistérségi körzetközpontok

Megyei közművelődési intézmények

Forrás: OKM