palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogramban való részvételre

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében a „Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram” keretében nyílt pályázatot hirdet forgóeszköz hitel felvételével kapcsolatos kamattámogatás elnyerésére.  A program keretében a pályázók, amennyiben forgóeszköz szükségleteiket hitelből finanszírozzák, 50%-os kamattámogatásban részesülhetnek, melyet a nyertes pályázók esetében az Oktatási és Kulturális Minisztérium a K&H Bank Zrt-vel (a továbbiakban: Bank) kötött szerződés alapján biztosít nem visszatérítendő kamattámogatás formájában.


A projektekhez pozitív döntés esetén a Bank biztosíthatja a hitelt, a benyújtott hitelkérelmeket az általános hitelbírálati elvek, illetve a vonatkozó üzletszabályzata szerint kezeli.

I. A pályázat célja:

 • piackonform eszközökkel segítse a magyar könyvszakma értékteremtő folyamatait,
 • egészítse ki a kulturális szempontból értékes és egyben piacképes tervek megvalósításához szükséges forgótőke forrásait,
 • szolgálja a magyar könyvszakma értékteremtő vállalkozásainak piaci megerősödését.

II. A pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)

III. A pályázók köre: Pályázatot nyújthat be azon magyarországi székhellyel, illetve állandó lakóhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely legalább 2005. december 31. óta folyamatosan főtevékenysége szerint könyvkiadással vagy könyvkereskedelemmel (könyvterjesztéssel) foglalkozik.

IV. A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre: A nyertes pályázó, akivel a Bank a jelen pályázati kiírással összhangban hitelszerződést kötött, jogosult a Bank irányában a kapott támogatási összeggel szemben elszámolni a felvett hitel kapcsán a Bank részére fizetett kamat összegének 50 %-át.

A nyertes pályázó nem jogosult lektűrrel, vagy szórakoztató irodalommal, vagy a hivatalos tankönyvlistán szereplő művekkel és kiadványokkal kapcsolatosan felmerülő költség elszámolására, illetve ezen költségek tekintetében pályázni sem lehet.

A könyvkereskedők (könyvterjesztők) esetében a hitel elszámolása tételesen, számlákkal és kifizetési bizonylatokkal történhet. A hitel bizományi vásárlásra nem használható fel.

V. A sikeres pályázat (hitelnyújtás) további feltételei: A programban résztvevő pályázók kötelesek a pályázatban megfogalmazott célok megvalósítására szakmai, piaci és pénzügyi üzleti tervet készíteni, valamint a hitelkérelem elbírálását végző Bank részére átadni a cég hitelképességének megítéléséhez szükséges iratokat. A szakmai tervnek tartalmaznia kell a felvett hitelből megvalósuló és az elbírálást lehetővé tevő szakmai célkitűzések konkrét megfogalmazását.

A Bank a pályázók rendelkezésére bocsátja a hitelkérelmek összeállításakor követendő tartalmi és formai követelményrendszer szempontjait, melyet a pályázó köteles elfogadni.

Az igénybe vehető összeg: A pályázók projektjeikhez az igénybe vehető minimális hitelösszeg 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint, maximális hitelösszeg 60.000.000 Ft, azaz hatvanmillió forint. A Szakértői Bizottság és a Bank külön-külön és együttesen javaslatot tehet a hitelösszeg módosítására.
A Szakértői Bizottság állandó tagjai: a kulturális szakállamtitkár, a Művészeti Főosztály vezetője, a könyvszakmai referens, a Művészeti Főosztály közgazdasági referense és a Bank képviselője. Változó tagja egy könyvszakmai szervezet adott évben felkért képviselője.

Futamidő, törlesztési ütemezés: A kamattámogatási programban támogatott futamidő minimum 6 hónap, maximálisan 2011. május 30-ig tarthat. A törlesztési ütemezést a pályázó a bemutatott üzlet- és pénzforgalmi tervvel összhangban igényelheti, azonban a Bank a hitelbírálat során azt felülvizsgálja, és szükség esetén módosítást javasolhat.

A hitel kamata:
A hitel kamata a pályázó számára a Bank által folyósított hitel piaci kamata, melynek 50%-át a pályázat kiírója nyertes pályázat esetén a Bankkal kötött szerződés alapján átvállalja, és a Bank részére közvetlenül téríti meg.

VI. A programhoz kapcsolódó kamattámogatásra elkülönített forrás megnevezése: 11/34/4. Művészeti tevékenység támogatása, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.(1. részfeladat Könyvszakmai kamattámogatás.)

VII. A forrás összege: 45 000.000 Ft.

VIII. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

1. A pályázó által benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell

 • a pályázó azonosító adatait: cégnevét (nevét), székhelyét (címét);
 • a pályázó adószámát (adóazonosító jelét);
 • a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét;
 • a pályázó elérhetőségét (különösen telefon- és telefaxszám, e-mail);
 • a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet;
 • a megvalósításhoz igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét;
 • a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését;
 • a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét;

2. A pályázathoz a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolja

 • gazdálkodó szervezet pályázó esetén hatályos létesítő okiratának (különösen alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés) egyszerű másolatát;
 • gazdálkodó szervezet pályázó esetén a létezését igazoló hiteles okiratot (különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás, egyéni vállalkozói igazolvány, valamint – ahol a működéshez jogszabály előírja – működési engedély);
 • gazdálkodó szervezet pályázó képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát;
 • a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a gazdálkodó szervezet pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló hiteles okiratot;
 • nyilatkozatát (I. számú melléklet)
  • a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűségéről, valódiságáról és hitelességéről,
  • arról, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be, és milyen összegben nyert támogatást, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,
  • arról, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozása, ideértve az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást is (a továbbiakban; köztartozás),
  • ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy támogatás elnyerése esetén a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámát (adóazonosító jelét) a Magyar Államkincstár és az 1. § (4) bekezdésében meghatározott szervek felhasználják a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
  • arról, hogy megfelel az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, vagy arról, hogy tekintetében e követelmények az Áht. fenti rendelkezése alapján nem alkalmazandóak,
  • arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, valamint arról, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig bejelenti, ha ellene a fenti eljárások valamelyike indult,
  • arról, hogy támogatás elnyerése esetén a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának az 1. § (4) bekezdésében, valamint egyéb, jogszabályban, a pályázati felhívásban, illetve a támogatási szerződésben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul,
  • arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,
  • annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás célja, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók;
  • a kedvezményezett adatairól (II. számú melléklet);
  • a költségtervről (III. számú melléklet).
 • a pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását – a számlaszám megjelölésével – a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről;
 • a cég tevékenységének bemutatása, rövid (1 oldalas) szakmai ismertetése,
  • kiadó esetében a 2008., 2009. év kiadói terveinek megvalósulása és 2010. évi kiadói terv
  • terjesztő esetében a készlet jelenlegi összetételének részletes ismertetése,
  • a 2008. évi mérleg,
  • a 2009. évi előzetes mérleg,
  • a 2010. évi pénzügyi terv,
  • futamidőre készített cash-flow terv,
  • a felkínált biztosítékok ismertetése (további részletek ld. alább),
  • nyilatkozat arról, hogy a jelen pályázati kiírás feltételeit a pályázó elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A fenti 1. sz. bekezdés b), d)-f) pontjai alapján benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál régebbi.

3. Biztosítékok: A pályázóknak a benyújtott hitelkérelmeikben és pályázatukban ismertetni kell a kért hitel és járulékai fedezeteként felajánlott biztosítékokat. Amennyiben a banki hitelbírálat során fedezeti összeg illetve biztosítékhiány mutatkozik, úgy szükséges a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezesség-vállalásának bevonása a biztosítéki körbe. Ennek költségei a pályázót terhelik. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. pozitív döntése ebben az esetben a hitel folyósításának feltétele.

A megkötendő hitelszerződés értelmében az általános előírásokon túl az adósnak a projekt megvalósításának folyamatáról, valamint gazdasági-, vagyoni- és pénzügyi helyzetéről a hitel visszafizetésének időszaka alatt a Bank kérésére tájékoztatást kell adnia.

Amennyiben pályázó a vállalt projektet nem valósítja meg, a szerződés feltételeinek nem vagy nem határidőre tesz eleget, a vele kötendő támogatási szerződésben foglalt szankciókon túlmenően a Minisztérium a jövőben meghirdetendő támogatási pályázataiból a pályázót legfeljebb 5 évre kizárhatja. Azok a pályázók, akik az előző évi kamattámogatási programban részt vettek, és a 2009. évi pályázaton is indulnak kamattámogatásért, az új hitel felvétele nem válthatja ki az előző évi hitelt. Az új hitel folyósítására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a jelenleg folyó program keretében igénybe vett hitelt a cég határidőre visszafizette.

IX. Az elbírálás főbb szempontjai:

 • formai szempontok:
  • a pályázó által beadott un. szükséges dokumentumok hiánytalanságának és hitelességének vizsgálata,
 • tartalmi szempontok:
  • a pályázati cél és a pályázat szakmai összevetése, továbbá megfelelése a jelen pályázati kiírás rendelkezéseinek,

Előnyben részesülnek azon könyvkereskedő (könyvterjesztő) pályázók, akik készleten tartanak:

 • nehezen fogyó, nagy értékű könyveket,
 • klasszikus és kortárs magyar irodalmat, illetve az e körben megjelenő legújabb kiadványokat.

Előnyben részesülnek azon könyvkiadó pályázók, akik igényes irodalmi alkotások, sorozatok, tudományos és ismeretterjesztő művek megjelentetésére vállalkoznak. A kiadóknak megjelentetési tervüket negyedéves bontásban kell megadni.

X. A pályázati eljárás, a támogatási kérelmek benyújtásának módja, határideje, elbírálása

A pályázatra benyújtott dokumentumok esetében hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat a pályázat kiírója által felkért, a magyar könyvszakma és könyvpiac viszonyait jól ismerő Szakértői Bizottság bírálja el és tesz javaslatot az illetékes döntéshozó, az Oktatási és Kulturális Minisztérium kulturális szakállamtitkára részére.
Ugyanez a testület jogosult a nyertes pályázók által kitűzött célok teljesülését a futamidő végeztével szakmai szempontból ellenőrizni és minősíteni.

A Szakértői Bizottság szakmai javaslatait és a kiíró döntéshozójának döntéseit tartalmazó pályázati anyagokat a minisztérium a forrást biztosító Bank részére a döntés meghozatalát követően haladéktalanul továbbítja. A Bank a hitelkérelmeket saját hitelbírálati szabályzata szerint bírálja el.

A nyertes pályázóval a Bank hitelszerződést, az Oktatási és Kulturális Minisztérium a kamattámogatás szakmai feltételeit tartalmazó szerződést köt.

A jelen pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat 2 példányban külön-külön zárt borítékban az Oktatási és Kulturális Minisztérium Művészeti Főosztály címére kell benyújtani. (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
További felvilágosítást az OKM Művészeti Főosztályán Mátis Bernadett ad (tel.: 06-1-7954-130).

A nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét a pályázat kiírója a döntést követő 15 napon belül – a honlapján (www.okm.gov.hu) történő közzététellel – nyilvánosságra hozza, ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 17.

A pályázat minisztériumi elbírálásának határideje: 2010. június 18.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet és a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (Ámr.) szabályai az irányadóak.

Letölthető dokumentumok

Forrás: OKM