palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GINOP-4.1.3-19 – Pályázat napelemes rendszer telepítésének támogatására mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

@palyazatok.org

Pályázat a „Napelemes rendszer telepítésének támogatására mikro-, kis- és középvállalkozásoknak”.  A felhívás kiskapacitású, saját villamosenergia-fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítésének támogatására irányul mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft.


Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.3-19

A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges.

A felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1,5 millió, maximum 3 millió Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5000-10000 db.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket.

Önállóan támogatható tevékenységek
Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából.

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.
A beszerzett eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyen, telephelyen, vagy fióktelepen lévő épületre) kell számvitelileg aktiválni.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő igazolja legkésőbb a támogatói okirat kibocsátásáig.
A tulajdoni lapon az ingatlan besorolását a Támogató jogosultsági ellenőrzés során vizsgálja.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a támogatást igénylő tulajdonában vagy nem a támogatást igénylő kizárólagos tulajdona, és az ingatlan vagy ingatlanhányad nem kerül a támogatást igénylő tulajdonába, a bérleti szerződésnek meg kell felelnie az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak, így tartalmaznia kell olyan rendelkezést is, amely biztosítja, hogy az ingatlan tulajdonosa a fejlesztés révén ne részesülhessen – az állami támogatási szabályok szerint – jogtalan előnyben.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  1. amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és
  2. amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban11 minimum 1 fő volt; és
  3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
jogi forma szerint:
aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Letölthető dokumentum

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak felhívás

Segédletek

A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége maximum 3 millió Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege

  1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft.
  2. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.
    Példa: 10 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer (napelem, inverter, szerelvény, munkadíj) nettó ára: 4 millió Ft. Elszámolható összköltség / igényelhető támogatás: 10*200.000 Ft = 2.000.000 Ft Szükséges önerő: 4.000.000-2.000.000 = 2.000.000 Ft

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.