palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Sport Nagyköveti Programban részvételre

sportoló nemzet pályázatA Magyar Turizmus Zrt. és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága felhívást tesz közzé országos sportági szakszövetségek és szövetségek részére, nemzetközi, országos hatókörű, turisztikai és sportszakmai jelentőségű sport világesemények elnyerésére.

A program háttere, célja: A Magyar Turizmus Zrt. (továbbiakban MT. Zrt.), valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága (továbbiakban: Államtitkárság)  meghirdeti a Sport Nagyköveti Programot (a továbbiakban: Program) országos sportági szakszövetségek és szövetségek részére, nemzetközi, országos hatókörű, turisztikai és sportszakmai jelentőségű sport világesemények elnyerésére érdekében. A Program célja, hogy Magyarországon minél több nemzetközi sport világesemény kerüljön megrendezésre, ami gazdagítja a magyar sport- és gazdasági életet, hozzájárul az ország pozitív nemzetközi megítéléséhez, továbbá közvetlen és közvetett módon erősíti annak turizmusát.

A Program keretében az országos sportági szakszövetségek és szövetségek, valamint sportszervezetek kérhetik az MT Zrt., illetve az Államtitkárság szakmai és anyagi támogatását az adott nemzetközi sportesemény Magyarországon történő megrendezési jogának elnyeréséhez (pályázatához).

Már elnyert/eldöntött helyszínű eseményre támogatás nem igényelhető.

A résztvevők köre

1. Kérelmet nyújthatnak be:

 1. Országos sportági szakszövetségek és szövetségek;
 2. Országos sportági szakszövetségek és szövetségek, valamint Magyarországon székhellyel rendelkező sportszervezetek (sportegyesületek, sportvállalkozások).

2. Nem vehet rész a Programban:

 1. olyan szervezet, amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges engedélyekkel;
 2. olyan szervezet, amely csőd- vagy felszámolási eljárás, illetőleg végelszámolás, adósságrendezés alatt áll.

A részvételi feltételek

1. A Program keretében az alábbi pályázatokkal lehet részt venni:

 1. min. 300 fős részvételt (ezen belül 60%-os külföldi résztvevő) biztosító nemzetközi sport világeseményekkel (világbajnokság, Európa-bajnokság, Világkupa – felnőtt, illetve utánpótlás korosztályban), amelyek még el nem nyert, nem eldöntött helyszínűek;
 2. az a. pontban meghatározott világesemények közé nem sorolható, turisztikai és sportszakmai szempontból stratégiai jelentősséggel bíró egyéb sportesemények;

2. Kizáró tényező:

A beérkező pályázatok az elbírálást megelőzően a kiírt formai és egyéb jogszabályi, szakmai követelmények szerint ellenőrzésre kerülnek. Amennyiben ezen feltételeknek nem felel meg a beadott pályázati anyag, úgy az a részvételi elbírálásból való kizárást eredményezi.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás
formanyomtatvány

Hozzájárulás a nemzetközi sport világesemény megpályázásához

 1. A hozzájárulás formája: Együttműködési szerződés alapján költségtérítés.
 2. A hozzájárulás mértéke: A pályázat költségének legfeljebb 80%-a, maximum bruttó 3 millió forint.
 3. A hozzájárulás számításának módja: A hozzájárulás számításának alapja a pályázat bruttó költsége. A pályázat összköltségében csak olyan költségek számolhatók el, amelyek a III. pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódnak, elengedhetetlenül szükségesek egy nemzetközi sport világesemény megpályázásához, elnyeréséhez, megfelelnek a költséghatékonyság elvének, és nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A költségeket számlákkal kell azonosítani és igazolni.
 4. Elszámolható költségek: A következő költségek számolhatók el (olyan költségek, melyek elősegítik egy nemzetközi sport világesemény megpályázását, elnyerését illetve Magyarországra hozatalát):
  1. utazási költségek, max. 2 fő (pl. repülőjegy, szálloda, biztosítás);
  2. regisztrációs díj;
  3. marketing költségek (pl. kiadvány készítése, prezentáció készítése, prezentációs film készítése, döntéshozó eseményen való megjelenés);
  4. technikai jellegű költségek (pl. műszaki berendezések biztosításához kapcsolódóan);
  5. személyi jellegű ráfordítások (pl. fordítás, tolmácsolás);
  6. dologi kiadások (pl. fogadás, magyarest szervezése, szállítás);
 5. El nem számolható költségek:
  1. fogyasztási cikkek és készletek beszerzése;
  2. saját alkalmazott bérköltsége;
  3. általános költségek (pl. rezsi költsége);
  4. reprezentációs költségek;
  5. tárgyi eszköz beszerzés; A költségeknek megfelelően részletezettnek kell lenni ahhoz, hogy az elszámolható költségeket meg lehessen különböztetni a nem elszámolható költségektől.
 6. Az elbírálás menete: A hozzájárulás mértékét az elbírálók a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatják. A döntés kiterjedhet csökkentett hozzájárulás esetén az elhagyható elemek konkrét felsorolására is. Az elbíráló (MT Zrt., Államtitkárság, Sport- és turizmusbizottság) a megítélt összeg mértékét nem köteles megindokolni.
 7. A szükséges saját forrás mértéke: A saját forrás mértéke minimum 20%, amelynek igazolása nem szükséges.
 8. A hozzájárulás folyósítása: A hozzájárulás folyósítása éves bontásban utólagos, a számla ellenértékét az MT Zrt. a helyesen kiállított, teljesítésigazolással ellátott számla kézhezvételétől követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Abban az esetben, ha a szolgáltatás az MT Zrt. szervezeti keretein belül lebonyolítható, az MT Zrt. a szolgáltatókkal közvetlenül rendezheti a számlákat. Ilyen lehet pl.: szálloda, repülőjegy, prospektus stb.

A részvételi kérelem benyújtásának módja, helye és határideje

 1. A részvételi kérelem az utazást megelőzően minimum 2 hónappal, magyar nyelven, kizárólag a részvételi formanyomtatványon nyújtható be.
 2. A részvételi formanyomtatvány letölthető az MT Zrt. honlapjáról (www.itthon.hu, Szakmai oldalak, Sport Nagyköveti Program), a Magyar Kongresszusi Iroda honlapjáról (www.hcb.hu), illetve az Államtitkárság honlapjáról (www.sportolonemzet.hu). A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
 3. A részvételi kérelmet hiánytalanul, azaz a részvételi formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A kitöltött részvételi formanyomtatvány minden oldalát kérjük szignózni.
 4. A részvételi kérelmet 3 példányban (1 eredeti, 1 másolat és 1 digitális – e-mail vagy cd-rom), zárt borítékban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni:

Magyar Turizmus Zrt.
Magyar Kongresszusi Iroda
H-1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

A borítékon fel kell tüntetni a program nevét (Sport Nagyköveti Program), a résztvevő nevét és címét. A beérkezett anyagokat az MT Zrt. bizalmasan kezeli.

A kérelmek elbírálása a VI. pont szempontrendszere alapján történik. Amennyiben a Program kerete nem elegendő a beérkezett igények kielégítésére, az MT Zrt. forráshiányra hivatkozva az igényeket elutasíthatja.

Beadási határidő: folyamatos

A kérelmek benyújtása folyamatos, a beérkezett pályázatok a Bíráló Bizottság havonta egy alkalommal tartandó bizottsági ülésén kerülnek elbírálásra.

7. A kérelmekről az MT Zrt. által delegált Bizottság javaslattételét követően, az MT Zrt. Vezérigazgatója – a kérelmek beadási határidejétől számított 45 napon belül – dönt.

A Bizottság javaslata alapján a Vezérigazgató, illetve az általa meghatalmazott személy dönt:

 • az igényelt összegű hozzájárulásról,
 • a csökkentett mértékű hozzájárulásról; vagy
 • a kérelem elutasításáról.

A résztvevő az eredményről a döntést követő 15 munkanapon belül kap értesítést.

Az elbírálás szempontrendszere

Valamennyi kérelem az alábbi szempontok alapján kerül elbírálásra:

1. A sport világesemény jelentősége, elnyerésének esélye

a.      a már megrendezésre került események száma, jelentősége

b.     Magyarországon történő megszervezés esélye

c.     a rendezvény által vonzott külföldi/belföldi résztvevők száma (versenyzők + kísérők / szurkolók, stb.)

d.     egyéb, a turizmus fellendítésében pozitív hatással bíró sajátosság (pl. versenyzők korábbi érkezése felkészülés végett, rendezvény után meghosszabbított tartózkodás, stb.)

e.      a rendezvény által kínált programok száma, a rendezvény időtartama

f.       az országkép kedvező alakulásához, a sportélet javításához, az adott sportág fejlődéséhez való hozzájárulás

g.     a hazai turisztikai szezonalítás csökkentése

h.     területi koncentráció oldása

i.        a sport világesemény mellett, addicionálisan megrendezésre kerülő kongresszus, konferencia, plenáris ülés, stb.

2.  A sportesemény pályázati költségvetésének indokoltsága, megalapozottsága

a.      részletesen kidolgozott költségvetés, az egyes költségtételek és nagyságrendjük indoklása

b.     költséghatékony megvalósítás

c.     saját forrás mértéke

3. A résztvevő felkészültsége a projekt megvalósítására

a.      a résztvevő pénzügyi háttere, gazdasági stabilitása

b.     a résztvevő szakmai felkészültsége, a projekt megvalósítására való alkalmasságát alátámasztó tapasztalatai, referenciái

Egyéb tudnivalók

1. Nem részesülhet hozzájárulásban az a résztvevő, aki megkísérli a bizalmas információhoz jutást vagy az értékelési folyamat befolyásolását.

2. A szerződés teljesítését, a forrás megfelelő felhasználását a Magyar Turizmus Zrt. jogosult ellenőrizni.

3. A kérelem benyújtásával a résztvevő tudomásul veszi, hogy sikeres elbírálás esetén nevét, címét, az elnyert hozzájárulás összegét és a sporteseménnyel kapcsolatos információt (megvalósítás helyszíne, stb.) nyilvánosságra hozhatják.

Forrás: www.sportolonemzet.hu