palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági támogatására

Pályázat a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatására.

Pályázat kódja: TP-2-2016

A pályázat célja: A tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. Az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tanyán élők támogatása tanyagazdaság indítására, kiépítésére, ezáltal a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, illetve az esetleges felesleg értékesítésének elősegítése, valamint a már meglévő tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

A támogatás forrása a XII. FM fejezeti 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 400 millió Ft.

A támogatás igénybevétele

1.
1) 0 Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
1/a) tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig,
1/b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
1/c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,
1/d) karám, kerítés létesítésére, felújítására,
1/e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,
1/f) állatállomány kialakítására,
1/g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére,
1/h) tanyagazdaság energetikai megújítására (villamos energia fejlesztések kivételével),
1/i) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítésére;

2.
2) 1-5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
2/a) tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig,
2/b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
2/c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
2/d) karám, kerítés létesítésére, felújítására,
2/e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,
2/f) állatállomány kialakítására, bővítésére,
2/g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére,
2/h) tanyagazdaságok energetikai megújítására (villamos energia fejlesztések kivételével),
2/i) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;

3.
3) 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
3/a) tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig,
3/b) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,
3/c) állatállomány kialakítására, bővítésére,
3/d) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek!

A pályázat során tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.
A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel (bővebben lásd: útmutató a tanyafogalom értelmezéséhez).
A pályázat keretén belül tanyagazdaságnak minősül az állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanya és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú földrészleten található), a település közigazgatási területén lévő, vagy – a közigazgatási egységtől függetlenül – a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, valamint gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei.
A pályázat keretén belül védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtának minősülnek a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták.
A pályázat keretén belül tájfajtának minősülnek a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái.
A pályázat keretén belül ökológiai gazdálkodásnak minősül az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontjában meghatározott tevékenység.

Pályázat benyújtására jogosultak köre

Az a magánszemély, őstermelő, vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, (aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli) aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén

  • lakóhelye szerint 2016. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),
  • a tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap – szemle vagy teljes – másolatának eredeti példányával – amely lehet E-hiteles tulajdoni lap is – kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell). A megküldött dokumentum nem lehet egyszerű fénymásolat, és tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, mely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel), és
  • aki megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 11/A. §-ban foglalt követelményeknek, és
  • eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek.

A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke

  1. A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított csekély összegű támogatásokat – pályázónként legfeljebb 3 millió forint. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
  2. A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a.
  3. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, hitelszerződés, vagy értékpapír.
  4. A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni. A fentiek alól kivételt képez, ha a pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt meg, mert abban az esetben annak a tételnek az összegével – támogatási intenzitásnak megfelelően – csökken a megítélhető támogatás.

Letölthető dokumentum

Útmutató_tanya_fogalom_2016_tanyapályázatokhoz

Útmutató_bevétel_számításhoz_TP-2_2016

pályázati_felhívás_TP-2__2016

Árajánlat_minta

Tanyafejlesztési pályázat 2023 – beadás: 2023. 10.01.

A pályázatok elektronikus felületen történő kitöltésére és véglegesítésére 2016. július 8. 08 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével – 2016. augusztus 8. 23 óra 59 percig van lehetőség.

Megírjuk Önnek!

Pályázatírás