palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázati felhívás évközi pedagógus továbbképzés támogatására

okmA Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézettel együttműködésben meghívásos pályázatot hirdet. Meghívásos pályázat a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő évközi továbbképzések támogatására 2009-ben.

1. A pályázat célja: a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő, az adott ország továbbképzési rendszerébe illeszkedő, hiánypótló pedagógus továbbképzések támogatása.

2. Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete

Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete

Vajdasági Módszertani Központ

Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete

Vajdasági Módszertani Központ, Nagybecskerek

Módszertani Központ, Újvidék

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

Kárpátaljai Református Egyház Tanügyi Bizottsága

Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

3. Általános tudnivalók:

 • A pályázat a 13/2008. (IV.10.), a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól című OKM- rendeletben foglaltak alapján került kiírásra.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 14,295 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 300 ezer forint, felső határa 8 millió forint vissza nem térítendő támogatás*.

*Tervezett keret, mely az államháztartás 2009. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.

 • A támogatásból elszámolható költségek köre: étkezési, szállásköltségek, utazási költségek, előadói tiszteletdíjak, rezsiköltségek, szervezési költségek, adminisztrációs költségek, bérleti díjak, programköltségek, anyagköltségek, fogyóeszközök.
 • A pályázatokról az OKM oktatásért felelős államtitkára, Arató Gergely dönt 2009. május 20-ig a Balassi Intézet képviselője és az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága tagjaiból álló Értékelő Bizottság (Szantner Viktor, Lauter Éva, Varga Attila, Király Annamária) javaslatának figyelembe vételével.
 • A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása.
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2009. június 20-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A támogatás folyósítására a szerződésben megjelölt ütemezés szerint, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2009. február 1-je, véghatárideje legkésőbb 2010. május 15.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • További felvilágosítás az OKM HTMT telefonszámán: 00361/473-7397 kapható.

4. A pályázatok benyújtása, határidő

 • A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 3 példányban – az előírt mellékletek csatolásával a Balassi Intézetbe: 1016 Budapest, Somlói út 51. Budai Gabriellának címezve kell eljuttatni, továbbá egy példányt elektronikusan e-mailben az OKM Határon Túli Magyarok Titkárságára, Király Annamáriának (annamaria.kiraly@okm.gov.hu) címezve kell postázni

2009. május 10-ig (a postai bélyegző kelte).

 • A pályázathoz szükséges nyilatkozatokat az adatlap tartalmazza
 • A pályázat benyújtásakor csatolni kell a közjegyző, vagy a számlavezető bank által hitelesített eredeti aláírási címpéldányt, valamint a szervezet alapító okiratának másolatát, a szerződés aláírásakor pedig a nyertes pályázó köteles csatolni a szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hitelesített másolatát 1 példányban
 • Amennyiben a szervezet 2009-ben már nyertes pályázata alapján az OKM / Balassi Intézettől kap támogatást és nyilatkozik arról, hogy adataiban az előző pályázathoz benyújtott dokumentumokhoz képest változás nem történt – az előbbi dokumentumokat nem kell csatolni.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

 • a leadott program minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat,
 • várható szakmai hasznosulás.

Nem jogosultak a támogatásra:

 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási és Kulturális Minisztériummal vagy a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.

Érvénytelen a pályázat, ha

 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.

Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2009. május 30-ig küldünk értesítést. A nyertes pályázók listáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), és a Balassi Intézet honlapján (www.bbi.hu) tesszük közzé.
(OKM)