palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Roma Memorial-Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 2013

A Roma Oktatási Alap megnyitotta a következő (2012-2013) tanévre szóló RMUSP (Roma Memorial University Scholarship Program) ösztöndíjprogramját.

Az RMUSP jelentkezés elküldésének határideje: 

 • A határidő a következő országokban: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Koszovó:  2013. május 20.
 • A határidő a következő országokban: Macedónia, Montenegro, Románia, Szerbia, Szlovákia, Törökország:  2013. május 24.

Az RMUSP-pályázókra vonatkozó pályázati kritériumok

 • a jelentkezőknek a következő országok állampolgárainak vagy lakosainak kell lenniük: Albánia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Koszovó, Montenegró, Macedónia, Románia, Szlovákia, Szerbia, Törökország. A jelentkezőknek saját országuk (vagy tartózkodási országuk) valamelyik államilag akkreditált egyetemén kell tanulmányaikat alap-, mester- vagy doktori szinten folytatniuk.
 • nem nappali tagozatos hallgatók abban az esetben pályázhatnak RMUSP-ösztöndíjra, ha mester- vagy doktori képzésben vesznek részt (bármely programországban) vagy ha a Cseh Köztársaságban vagy Szlovákiában tanulnak (bármilyen szintű képzésben).
 • a leendő elsőéveseknek (bármilyen szintű képzésben) személyes interjún kell részt venniük (a részleteket az interjúval kapcsolatban ld. alább).

A REF-nek módjában áll az RMUSP Ösztöndíjprogram keretein belül ugyanazt a pályázót tanulmányai egész időtartama alatt támogatásban részesíteni:

 • egy alapképzésre, maximum 4/5 éven át (osztatlan képzés esetén), egyszeri engedélyezett átiratkozással más egyetemre/karra/szakra,
 • egy mesterképzésre, legfeljebb két éven át,
 • egy doktori képzésre, legfeljebb három éven át.

Azok a pályázók, akik tanulmányi ösztöndíjat kapnak egy másik szervezettől a 2012-2013-as tanévre, nem lehetnek jogosultak a REF RMUSP ösztöndíjára. A REF és az Open Society Foundations (Nyílt Társadalom Alapítványok) vagy a Soros Foundations Network (Soros Alapítványi Hálózat) nemzeti alapítványainak alkalmazottai, csakúgy, mint azok, akik REF által támogatott projekteken dolgoznak vagy akik (konzultáns, fellowships) honoráriumot kapnak a REF-től vagy az SFN-től, nem jogosultak REF ösztöndíjra. A pályázók egyidőben különböző REF ösztöndíjprogramokra jelentkezhetnek, amennyiben megfelelnek az egyes programok pályázati kritériumainak. A kiválasztási folyamat végén, ha több programra is felvették, a pályázónak el kell döntenie, hogy melyiket választja.

A pályázónak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • romának vallja magát;
 • hajlandó a nyilvánosság előtt romaként megjelenni;
 • országának vagy tartózkodási országának államilag akkreditált egyetemére felvételt nyert vagy felvételizett a következő tanévre. Olyan személyek, akik a pályázat benyújtásának idején még nem nyertek felvételt az egyetemre, de a következő tanévben tervezik tanulmányaik megkezdését, szintén pályázhatnak az ösztöndíjra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy országának vagy tartózkodási országának szerepelnie kell a programországok listáján: Albánia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Koszovó, Montenegró, Macedónia, Románia, Szlovákia, Szerbia, Törökország;
 • tanulmányokat folytat az alap-, mester- vagy doktori fokozat megszerzése érdekében;
 • elküldi a kitöltött Online Jelentkezési Lapot (a továbbiakban az angol rövidítés szerint: OAF) a program által meghatározott jelentkezési határidőre;
 • elküld egy Motivációs Levelet, amelyben részletezi tanulmányi céljait és/vagy teljesítményeit, valamint bemutatja elkötelezettségét és motivációját a tanulásra (amint azt az OAF meghatározza);
 • elküld egy Esszét az OAF által meghatározott témakör(ök)ben;
 • csatolja az összes teljesített tanév és a 2011-2012-es tanév első lezárt szemeszterének (2011. szeptember-december) jegyeit igazoló hitelesített leckekönyvét, amely tartalmazza a tanulmányi átlagát is. Abban az esetben, ha a pályázó mostanában nem volt egyetem/iskola hallgatója, csatolja a legutóbb megkapott bizonyítványairól vagy diplomáiról készült hitelesített másolatokat. Abban az esetben, ha Ön még nem kezdte meg tanulmányait felsőoktatási intézményben, csatolja a középiskolai érettségi bizonyítványát (ha van), illetve az összes teljesített évvégi és az utoljára lezárt féléves középiskolai bizonyítványait;
 • tanulmányokat folytat az alábbi szakterületek valamelyikén: jog, államigazgatás, újságírás, politológia, szociológia, pszichológia, pedagógia, filozófia, közgazdaság, pénzügy, üzleti ügyvitel, történelem, nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok, kommunikáció és PR, egészségügy, műszaki tudományok, ökológiai vagy környezettudomány, biológia, matematika, fizika és művészetek;
 • hallgatói jogviszony igazolással bizonyítja, hogy beiratkozott hallgató a pályázó országának vagy tartózkodási országának államilag elismert egyetemén arra a tanévre, amelyre az ösztöndíj-támogatást igényli.

 Kiválasztási kritériumok 

A REF ösztöndíjprogramjaira történő kiválasztás feltételei számításba veszik a beküldött dokumentumok minőségét. A pályázóknak erőfeszítéseket kell tenniük, hogy megfeleljenek a kiválasztási kritériumoknak és versenyképes pályázati anyagot nyújtsanak be. A valamennyi programországra és programra érvényes kiválasztási kritériumok a következők:

 • versenyképes tanulmányi átlag. A vártnál magasabb ösztöndíjigények esetén a tanulmányi átlag küszöb növekedhet;
 • a Motivációs Levél tartalma és felépítése;
 • az Esszé minősége és felépítése;
 • tudományos szemináriumokon, konferenciákon, workshopokon, nyári egyetemeken, versenyeken való részvétel,  beleértve roma ügyekben folytatott tevékenységeket, előnynek számít a pályázatra kapott összpontszámban;
 • a személyes interjún nyújtott teljesítmény (az interjúra meghívottaknak).

További szempontok

Az Ösztöndíjprogram kiválasztási folyamata a következő főbb szempontokat foglalja magában: ösztöndíj megújító és új jelentkezőkre.

Ösztöndíj megújító pályázók – olyan hallgatók, akik az előző tanulmányi ciklusban már részesültek REF-ösztöndíjban, és a támogatás megújítására pályáznak.

Új pályázók – olyan hallgatók, akik az előző tanévben nem részesültek REF-ösztöndíjban, függetlenül attól, hogy az azt megelőző években megkapták-e.

A Program minden országban megállapított egy kvótát, amely több tényező kombinációján alapul. E tényezők közé tartozik a roma népesség becsült aránya az országban, a felsőfokú képzést érintő pozitív diszkrimináció megléte, az EU-s hallgatói hitelek elérhetősége a potenciális jelentkezők számára.

A Program az egyik kiválasztási kritériumként határozta meg a tanulmányi átlagot. A pályázó által a kiválaszthatósághoz elérendő minimális tanulmányi átlag függ a verseny erősségétől az adott évben.

A pályázat szakaszai és a határidők: A 2012-2013-as tanévre meghirdetett ösztöndíjakra való érvényes jelentkezéshez a pályázónak az alább részletezett két határidőt/szakaszt kell betartania.

Első szakasz – határidő:

Online Jelentkezési Lap (OAF) – hiánytalanul kell kitölteni minden kért információ megadásával és minden kért dokumentum feltöltésével.

Referencialevél/Referencialevelek (Ajánlólevél)

Szkennelt formában kell feltölteni csatolmányként az OAF-on belül:

 • a Referencialevelet olyan személynek kell megírni, aki ismeri a pályázó tanulmányi és/vagy roma vonatkozású tevékenységét. Ez a személy lehet a pályázó tanára, egy civil szervezet vezetője vagy szakmai felügyelője;
 • a referencialevélen szerepelnie kell a referenciát adó személy eredeti aláírásának és pecsétjének (amennyiben van ilyen);
 • Leckekönyv/bizonyítvány – szkennelt formában kell feltölteni csatolmányként az OAF-on belül:
 • Személyi igazolvány/útlevél – szkennelt formában kell feltölteni csatolmányként az OAF-on belül:
 • Szerződéses Kötelezettségek – az OAF része, amelyet a pályázónak el kell fogadni a pályázási folyamatban való részvételhez:
 • kérjük, csatolja az összes teljesített tanév és a 2011-2012-es tanév első lezárt szemeszterének (2011. szeptember-december) jegyeit igazoló hitelesített leckekönyvét, amely tartalmazza a tanulmányi átlagát is. Abban az esetben, ha a pályázó mostanában nem volt egyetem/iskola hallgatója, csatolja a legutóbb megkapott bizonyítványairól vagy diplomáiról készült hitelesített másolatokat. Abban az esetben, ha Ön még nem kezdte meg tanulmányait felsőoktatási intézményben, csatolja a középiskolai érettségi bizonyítványát (ha van), illetve az összes teljesített évvégi és az utoljára lezárt féléves középiskolai bizonyítványait;
 • a leckekönyv/bizonyítvány másolatát minden esetben az egyetem eredeti pecsétjével, illetve az egyetem képviselőjének aláírásával kell ellátni.
 • kérjük, hogy olvasható fénymásolatot csatoljon a személyi igazolványáról (mindkét oldal) vagy útleveléről.
 • a Szerződéses Kötelezettségek egy jogilag kötelező érvényű feltételeket tartalmazó dokumentum, amely abban az esetben, ha a pályázó elnyeri az ösztöndíjat, a REF/SP követelmények és feltételek betartását szolgálja a pályázó beleegyezésével;
 • az OAF-on belül a Szerződéses Kötelezettségeket minden pályázónak át kell olvasnia és elfogadnia;
 • a Szerződéses Kötelezettségek aláírása önmagában NEM garantálja a pályázónak az ösztöndíj elnyerését.

 

Második szakasz – határidő: 

Hallgatói jogviszony igazolás – szkennelt formában kell feltölteni csatolmányként az OAF-on belül:

 • a pályázónak eredeti hallgatói jogviszony igazolást kell benyújtania, amely tanúsítja, hogy a pályázó beiratkozott a 2012-2013-as tanévre;
 • tartalmaznia kell a pályázó teljes nevét, az évet, amelyben a pályázó tanulmányait végzi, az egyetem, a kar és a szak pontos nevét, illetve a képzési formát (nappali, esti, levelező, stb.);
 • a hallgatói jogviszony igazoláson NEM lehetnek javítások kivéve, ha az igazolást kiállító személy lepecsételi és aláírja őket.

Tandíjigazolás – szkennelt formában kell feltölteni csatolmányként az OAF-on belül:

 • a tandíjigazolásnak eredeti okmánynak kell lennie, mely tartalmazza a tandíj 2012-2013-as teljes tanévre vonatkozó összegét (amennyiben van tandíj). Amennyiben a tandíj összege már szerepel a hallgatói jogviszony igazoláson, abban az esetben az összeg mellé egy további pecsét szükséges.

Az alap RMUSP ösztöndíj összege 800 EUR/év, mely legfeljebb a 2,000 EUR-t érheti el, ha a fizetendő tandíj összegét is tartalmazza.

A pályázóknak javasoljuk, hogy figyelmesen olvassák el a program követelményeit és útmutatóját, ha azután még további kérdésük van, kérjük, hogy forduljanak az ország koordinátorukhoz.

Magyarországon

Hungary
Diana Horvath
Roma Education Fund Scholarships Programme
Terez krt 46., Budapest 1066
Hungary
Tel: +361 235 8030; +361 327 0613
Email: diana.horvath@romaeducationfund.org
Web: www.romaeducationfund.org

 Bővebben: http://www.romaeducationfund.hu/