palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Sportpályázat 2012

A  Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen is majd a Mozogj Alapítvány pályázatot hirdet Sportpályázat 2012 címmel az alábbiak szerint:

A pályázat tárgya:

 • Sportrendezvények szervezése
 • Sporteszközök, sportszerek vásárlása

Pályázhatnak:

Magyarországon  bejegyzett és ott tényleges – alapító okiratának megfelelő – sport  tevékenységet folytató

 • az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt);
 • egyházi szervezetek.

A pályázaton nem vehetnek részt

 • A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyeknek lejárt köztartozásuk van.
 • Közalapítányok

A támogatás mértéke és az önrész:

 • Egy pályázó egy pályázatot adhat be.
 • Az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb 200 ezer Ft. lehet.
 • A pályázati önrész nem lehet kevesebb a teljes költségvetés 20%-nál. A pályázati regisztrációs díj a nyertes pályázat esetén önrészként is elszámolható.

Pályázati regisztrációs díj:

 • Közhasznú szervezeteknek 3.000.- Ft
 • Egyéb szervezeteknek 4.000.- Ft
 • A pályázatok beérkezése után erről az összegről a pályázó szervezet részére 30 napon belül számlát állítunk ki és  postai úton megküldjük.

Pályázat benyújtásának módja:

Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani.

Az űrlap hozzáférhető:

A pályázatot a pályázati adatlap kitöltése után elektronikusan és egy példányban a kötelező mellékletekkel írásos formában is meg kell küldeni lezárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni a Sportpályázat 2012 címet.

Kötelező mellékletek:

 • alapító okirat hitelesített másolatát
 • közhasznú szervezetek esetén közhasznúsági jelentés 2010. évről, ha már rendelkezésre áll akkor 2011. évről hitelesített másolatát
 • nem közhasznú szervezetek esetén eredménybeszámoló a 2010. évről, ha már rendelkezésre áll akkor 2011. évről hitelesített másolatát
 • működést igazoló 30 napnál nem régebbi törvényszéki /bírósági/ kivonatot
 • aláírt nyilatkozatokat

Pályázat benyújtásának határideje és helye: A pályázatot elektronikus úton a mozogjalapitvany@gmail.com címre kell megküldeni. Az eredeti pályázati űrlapot a szükséges másolatokkal postai úton kell az alapítány címére megküldeni. /Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen is majd Alapítvány 9485. Nagycenk Pál krt. 34./

Benyújtási határidő:2012. április 29. éjfél

Érvénytelen az a pályázat, amely

 • a határidő után érkezett be,
 • a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan lett benyújtva.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot adhat be. Amennyiben a szervezet több pályázatot nyújt be, abban az esetben valamennyi pályázatát érvénytelennek tekintjük.

Hiánypótlás: Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő  15 munkanapon belül a pályázót hiánypótlásra szólítja fel.

A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére   elektronikus levél formájában küldi a kiíró.

A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag elektronikusan vagy postai úton van  lehetőség, a hiánypótlásra való felszólítást követő 8 munkanapon belül!

A pályázat elbírálása

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a szervezetek, amelyek:

 • az előírtnál nagyobb önrészt tudnak felmutatni;
 • célcsoportjukat tekintve elősegítik  az esélyegyenlőség megvalósulását;
 • célkitűzésüknek széles társadalmi bázist tudnak teremteni;
 • melyeknek a programjai, rendezvényei a helyi közösségi életet erősítik

A pályázatról való döntés: A pályázat támogatásáról az alapítvnyány kuratóriuma dönt 2012. június 15-ig. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig.

A támogatás formája: A támogatás a pályázó 2012. április 1. és 2012. szeptember 30. között elszámolt  költségeihez és ugyanezen időszakban felmerült tárgyi eszköz beszerzéhez, valamint civil szervezet létesítő okiratában lefektetett alaptevékenységéhez nyújtott vissza nem térítendő támogatást.A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie

Támogatható kiadások (részletezve a pályázati adatlapon)

 • Anyagköltségek
 • Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások
 • Egyéb anyagjellegű szolgáltatások
 • Egyéb szolgáltatások
 • Bérköltség
 • Személyi jellegű egyéb kifizetések
 • Tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak

A pályázati összeggel való elszámolás: Az alapítvány a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.

A pályázat mellékleteként kell benyújtani az alábbi dokumentumokat

 • a létesítő okiratnak (alapítványok esetében alapító okirat, egyesületek esetében alapszabály) a szervezet képviselője által hitelesített másolatát;
 • a Bíróság/Törvényszék (60 napnál nem régebbi) igazolását a bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatokról;
 • a pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel kötött megállapodásokat (ha van ilyen);
 • „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 75. § (1) 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást […], amely a 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját; ennek megfelelően pályázónak mellékelni kell a pályázathoz annak igazolását, hogy szervezet beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál (Országos Bírósági Hivatal);
 • amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak igazolását is csatolni kell, hogy a közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál.

Amennyiben a szervezet még nem helyezte letétbe beszámolóját, illetve közhasznúsági mellékletét a pályázat benyújtásáig, ennek igazolására türelmi időt határoz meg az Önkormányzat a nyertes pályázók részére, melynek záró napja a támogatási szerződés aláírásának időpontja, mely időpont jogvesztő határidő, nem teljesítés esetén a szervezet elesik a támogatástól.

A pályázatról további felvilágosítást ad: Az alapítvány kuratóriumának elnöke Nándori Éva az eva.nandori@gmail.com e-mail címen, vagy a 06-30-258-34-89-es telefonszámon.

A pályázati összeggel való elszámolás

Az alapítvány a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázat pénzügyi elszámolását, úgy a Kiíró a pályázót hiánypótlásra szólítja fel.

 A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi az ellenőrzést végző ügyintéző.

A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag e-mail-ben vagy postai úton van lehetőség, a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.

Letölthető dokumentumok

Pályázati-Adatlap-2012.I..pdf (537,1 kB)

Pályázati-Adatlap-2012.I..doc (125,5 kB)

Forrás: http://www.mozogjalapitvany.com/aktualis

1.1.  Elérhetőség

Mozogj Alapítvány

Pál krt. 34.
Nagycenk
9485

06 30 258 34 89

eva.nandori@gmail.com