palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil szervezetek működési célú támogatására

A Nemzeti összetartozás Kollégium; az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium; a Közösségi környezet Kollégium; valamint a Társadalmi felelősségvállalás Kollégium megbízásából  a Wekerle Sándor Alapkezelő az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,  a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására.

Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M

Jelen pályázati kiírás részét képezi a „Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról” ( amely letölthető a www.civil.kormany.hu/NEA, illetve a http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1980&cikkid=10376&listabol=1 oldalon.

Letölthető dokumentumok

 PÁLYÁZATI KIÍRÁS – civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M)

Pályázati útmutató – a NEA 2012. évi működési pályázatokról

A pályázat célja

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. A működési költség a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadás.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

A rendelkezésre álló forrást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium biztosítja a „Nemzeti Együttműködési Alap” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 332995) terhére.

A Kollégiumok az arra érdemes pályázatok között összesen 1.883.359.416,- Ft-ot, azaz egymilliárd-nyolcszáznyolcvanhárommillió-háromszázötvenkilencezer-négyszáztizenhat forintot oszthatnak szét.

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

 • szövetség vagy
 • alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget), amelyek
 • az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési  Rendszerben (a továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató szerint.

Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a kollégiumok a b. pont szerinti civil szervezetek támogatására használhatják azt fel.

Azon szervezetek pályázata érvénytelen, amelyek nyilvántartásba vételéről szóló bírósági határozat 2011. december 31. napját követően emelkedett jogerőre. A NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata érvénytelen a Civil tv. 62. § (2) bekezdése alapján.

Az Alap terhére csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon közhasznú jogállású civil szervezetnek, amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves bevétele eléri vagy meghaladja a NEAr. 14. § (1) bekezdésében meghatározott ötvenmillió forintot.

Pályázatból kizárt szervezetek

 • Nem jogosult az Alapból működési támogatásra az a civil szervezet, amely a pályázat kiírásának évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban.
 • Nem kaphat költségvetési támogatást az a civil szervezet, amely a Civil tv. 30. § szerint nem helyezte letétbe a 2011. üzleti évről szóló számviteli beszámolóját.

A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke

A támogatási időszak és a támogatás formája: A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást.

A NEAr. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén – az Ávr. 78. § (2) bekezdése alapján – a támogatásból az előfinanszírozás összegének jóváírását követően felmerült költségek finanszírozhatók.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az  „Útmutató a NEA 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához” című segédlet tartalmazza.

A támogatás mértéke:

A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás legkisebb összege a NEAr. 12. § (4) bekezdés alapján  250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint, legnagyobb összege 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint.

A NEAr. 11. § (4) bekezdésének megfelelően jelen pályázat keretében a  saját forrás arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 10  százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka igazolásával – vagy készpénzben.

Az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a költségvetési támogatás feltételeként előírás, hogy a Kedvezményezettnek meghatározott nagyságrendű saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő Alapból és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott önerő támogatást.

A saját forrás rendelkezésre állásának igazolási módja:

 • közérdekű önkéntes munka biztosítása, egyéb tárgyi  feltételek vagy szolgáltatások biztosítása esetén a pályázó erről szóló nyilatkozata a pályázati adatlapon;
 • pénzbeli forrás biztosítása esetén az Ávr. 72. § (3) bekezdés aa) pontja alapján a számlavezető igazolásával, hitelszerződéssel, tagi  kölcsönszerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári kiadási bizonylattal, engedményezési okirattal, tőkeemelésre vonatkozó igazolással, zárt végű pénzügy lízingre vonatkozó szerződéssel, értékpapír banki igazolás másolatával.

A készpénzben rendelkezésre álló saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.

Az elvárt saját forrással a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni.

Támogatásból elszámolható költségek köre

A támogatás terhére elszámolhatók a NEAr. 6. melléklete szerinti – a Civil tv. 19. § (2) bekezdés c) pontja alapján felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási időszak vége között pénzügyileg is teljesült – költségek a civil szervezet működésével összefüggésben.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A benyújtás módja: A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a http://eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon  regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 4. fejezete tartalmazza.

2012. évben a pályázóknak EPER költségtérítési díjat kell fizetni. Ennek összege 3000,- Ft, azaz háromezer forint.

NEA pályázatok esetében az EPER költségtérítési díjat egy évben egyszer kell megfizetni. A díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni:  10032000-00285128-00000000.

A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, a pályázati keret azonosítóját (NEA-12) a beazonosíthatóság érdekében!

Az EPER költségtérítési díjat legkésőbb a pályázati beadási határidő utolsó napjáig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

Az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani az alábbi címre:

Wekerle Sándor Alapkezelő
1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Az elektronikus pályázat beadását a Pályázati Útmutatóban (3-4. fejezet) rögzített módon kell elvégezni.

Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az elektronikus pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és az alábbi melléklet elektronikus becsatolásával kell benyújtani:

 • a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát.

Beadási határidő: 

 • Nemzeti összetartozás:  2012. május 2. 23:59 óra
 • Társadalmi felelősségvállalás: 2012. május 3. 23:59 óra
 • Mobilitás és alkalmazkodás: 2012. május 4. 23:59 óra
 • Közösségi környezet: 2012. május 7. 23:59 óra
 • Új nemzedékek jövőjéért:  2012. május 8. 23:59 óra

Pályázat benyújtásának helye: A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu

A pályázattal kapcsolatban további információkat a  Wekerle Sándor Alapkezelő ügyfélszolgálatától hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között hívható 06-1/301-3200 telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail címen kaphatnak.

Bővebben: