palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Települési Értékvédelmi Támogatás 2010

Budapest pályázatokBudapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közgyűlés 54/1993. (1994.II.1.) sz., a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről  szóló rendeletének 14-17. §-ai értelmében a rendelet hatálya alá tartozó épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák segítésére ”települési értékvédelmi támogatás”-t hozott létre. A támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.


A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása.

Ilyenek többek között:

 • a., Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint kerítés, kapuzat, előlépcső, előkertben lévő kertépítészeti elemek, előtető, homlokzat helyreállítása, színezése, falfirkák eltávolítása, falfirka – mentesítése,  külső nyílászárók, tető, terasz valamint ezek tartozékai, díszítései.
 • b., Belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek, mint kapualj, lépcsőház, udvar, belső közös terek valamint ezek díszítései és tartozékai.
 • c., Különösen indokolt esetben, helyiségen belüli építészeti, iparművészeti, képzőművészeti tartozékok, berendezések. A támogatás elnyerésében elsőbbséget élvez az az építtető, akit ilyen munka elvégzésére jogerős hatósági döntés kötelez.

A rendelet hatálya alá eső épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők.

A beküldött pályázatnak mellékletként tartalmaznia kell:

1. Általános feltételek:

 • az érintett épület helyrajzi számát; az elvégezni kívánt munka leírását
 • amennyiben civil szervezet pályázik, annak szervezeti formája, közhasznúsági minősítése,
 • bírósági nyilvántartási száma, adószáma, hatóköre, főbb tevékenységei, bankszámlaszáma
 • az építési engedélyhez kötött munka esetén: az építési engedélyezési tervdokumentációt és a jogerős engedélyezési határozatot;
 • a területi építészkamarák által vezetett tervezői névjegyzékben szereplő építészmérnök (tervező) által készített műszaki leírást, amennyiben nem engedélyköteles a tervezett tevékenység
 • fénykép-dokumentációt az épület jelenlegi állapotáról;
 • kamatmentes kölcsön pályázata esetén előzetes hozzájáruló nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy az elnyert kamatmentes kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítására az érintett ingatlanra a kölcsön teljes összegének erejéig a kölcsönadó jelzálogjogot jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba, a kölcsön visszafizetésének időtartamára;
 • az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát;
 • a szerződéskötésre vonatkozó meghatalmazást- amennyiben a képviseletet cég látja el, akkor a megbízási szerződés és az aláírási címpéldány is szükséges;
 • a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét;
 • a megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségvetést;
 • a megpályázott pénzösszeg megjelölését és felhasználásának tervezett módját;
 • előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.
 • kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázat szerinti felújítást legkésőbb 2011.december 30-ig elvégzik
 • a  mellékelt pályázati űrlapot 2 példányban kitöltve
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerinti nyilatkozatokat ( a társasházak nem tartoznak az említett törvény hatálya alá, így a társasházak esetében ezen  nyilatkozatok csatolása nem szükséges.) A nevezett törvény által előírt nyilatkozatok mintáit jelen pályázati kiírás 1-3. mellékletei tartalmazzák. A Települési Értékvédelmi Támogatás 2010. pályázat döntés- előkészítő és döntéshozó személyeinek névsora a pályázati kiírás 4. számú mellékletében található.

2. Társasházak és közös tulajdonú ingatlanok esetében az általános feltételeken túl, az alábbi mellékletek is szükségesek:

 • lakóközösségi közgyűlési határozat arról, hogy a pályázaton elnyert támogatást, illetve kölcsönt igénybe kívánják venni;
 • társasházaknál kamatmentes kölcsönre történő pályázat esetén annak pontos megjelölése, hogy az egyes tulajdonosok ingatlanát milyen összeg erejéig terhelje jelzálog;
 • a szerződéskötésre vonatkozó, a tulajdonostársak képviseletére jogosító meghatalmazás – amennyiben a képviseletet cég látja el, akkor a megbízási szerződés és az aláírási címpéldány is szükséges;
 • kamatmentes kölcsönre való pályázat esetén albetétenkénti tulajdoni lapok 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát;
 • kamatmentes kölcsön pályázata esetén, amennyiben bármely tulajdoni hányad jelzálogjoggal illetve elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt, úgy a jogosult (a tulajdoni lapra bejegyeztető) nyilatkozata arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat jelzálogjogának bejegyeztetéséhez hozzájárul;

A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága bírálja el, a Kulturális Bizottság egyetértésével. Az elbírálásra a főjegyző előterjesztés formájában javaslatot tesz.

A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes kölcsön nyerhető el. A kölcsön futamideje 2-5 év, az elnyert, visszatérítendő kölcsön összegétől függően. (A visszafizetésre a kölcsönadó 2011. október 1-ig fizetési moratóriumot enged.)

A kiíró Bizottságok határozzák meg, hogy az egyes pályázók a vissza nem térítendő támogatást, a kamatmentes kölcsönt vagy a két támogatási formát milyen arányban kapják. A Közgyűlés által e támogatásra jóváhagyott éves keret legalább 50%-át kamatmentes kölcsönként kell felhasználni.

A nyertes pályázókkal a főjegyző megállapodást ill. kölcsönszerződést köt. A megállapodásnak (kölcsönszerződésnek) tartalmaznia kell a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, törlesztési határidejét, feltételeit.

Kölcsönszerződés a nyertes pályázóval csak akkor köthető, ha a szerződést kötő fél képviseletében eljáró személy rendelkezik a szerződéskötésre jogosító, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazással, továbbá – társasház esetén – a társasház-tulajdonosok ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratban nyilatkoznak arról, hogy ingatlanukra milyen összeg erejéig jegyezhető be jelzálogjog.
A kamatmentes kölcsön összegének erejéig – a hatályos jogszabályok keretei között – az ingatlanra jelzálogot kell bejegyeztetni.
Az esedékes törlesztőrészlet teljesítési határidejének elmulasztása esetén a kölcsön hátralevő összegét és annak mindenkori jegybanki kamatait a pályázó egy összegben, haladéktalanul köteles a Fővárosi Önkormányzatnak visszafizetni.
A főjegyző a pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását a bíráló bizottságok, szükség esetén mások közreműködésével ellenőrzi.

A pályázatokat 2010. június 30-ig kell postán beküldeni vagy személyesen benyújtani a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájába (1052 Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz. ), hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30, pénteken 8.00-14.00 óráig.

A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani – akár postai úton küldik, akár személyesen adják be-, a borítékra kérjük ráírni:
„Települési Értékvédelmi Támogatás 2010.”.

A beküldött pályázatokat a kiírók 2010. szeptember 30-ig elbírálják. A döntésről ezt követően 20 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak. A döntés végleges, felülbírálatát kérni nem lehet.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.
A határidőn túl érkező, valamint tartalmilag és formailag meg nem felelő pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Mellékletek:

2 példány adatlap
nyilatkozatok
A Települési Értékvédelmi Támogatás 2010. pályázat döntés-előkészítő és döntéshozó személyeinek névsora

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás és adatlap

Forrás: Budapest Önkormányzat