palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál-Megőrzés 9122

1. a.) Bértámogatás esetén: Mindhárom munkáltatói kategóriában a kieső munkaidőre vonatkozóan a személyi alapbér és járulékának 80 százaléka. A támogatás időtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Abban az esetben, ha a munkáltató a munkaszervezési intézkedést a pályázat benyújtását megelőzően bevezette, támogatást csak a projekt benyújtását követő időre vehet igénybe. 2. b.) Képzési támogatás esetén: a képzés költségének 80 %-a. A képzés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál.

ofa pályázatokAz Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) pályázatot hirdet a foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál.
Egységes szerkezetben a 2009. február 2-i, február 9-i és a szeptember 17-i módosításokkal. Változáskövető verzió: 2009. szeptember 17.

BEVEZETÉS
A szociális és munkaügyi kormányzat becslése alapján mintegy 100 ezer főt fog érinteni hazánkban hosszabb – rövidebb időintervallumban a világgazdaságban érzékelhető recesszió foglalkoztatásra gyakorolt hatása. Az egyik legfontosabb cél a munkaerő-piac szempontjából annak megakadályozása, hogy a vállalkozások az átmenetileg feleslegessé vált munkavállalót elbocsássák.
A gazdasági visszaesés következtében azonban lesznek olyan vállalkozások, amelyeknél a termelés visszaesése nem átmeneti jellegű, ezért a munkáltató kénytelen átszervezni tevékenységét és az alkalmazottak egy részétől megválik. A létszámleépítésben érintett munkavállalókat segíteni kell abban, hogy újra megtalálják helyüket a munkaerőpiacon és a lehető legrövidebb időt töltsék munka nélkül. Ezért célunk, hogy a munkáltatók a létszámleépítés során humánus megoldásokat alkalmazzanak, úgynevezett outplacement eljárást valósítsanak meg. Ennek keretében személyre szóló tanácsadás és álláskeresési – munkába helyezési szolgáltatások segítsék az elbocsátott dolgozót.
Azon munkáltatók, aki a gazdasági visszaesés mellett is növeli alkalmazottaik számát, és/vagy nem rendelkeznek a termelés-szolgáltatás megvalósításához szükséges elégséges munkaerővel, a program keretében támogatást vehetnek igénybe akkor, ha a dolgozókat a gazdasági visszaesés miatt elbocsátottak köréből veszik fel.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium kezdeményezésére az OFA az átmeneti gazdasági visszaesés foglalkoztatási hatásainak mérséklése, az érintett munkavállalók munkahelyének, megőrzése, illetve foglalkoztathatóságuk fejlesztése, valamint a gazdasági visszaesésből fakadóan átmenetileg megszűnő álláshelyek számának a minimalizálása érdekében három támogatási programot indít:

 1. A foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál (továbbiakban: MEGŐRZÉS-9122/2009)
 2. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál (továbbiakban: MUNKÁBA-9124/2009)
 3. A gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatások támogatása (továbbiakban: ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009).
 4. A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott, költségkompenzációs támogatást igénybe vevő munkáltatóknál (továbbiakban: MEGŐRZÉS 2.-9123/2009)

A program keretében elsősorban azokat a munkáltatókat támogatja az OFA, akik maguk is megtettek mindent a foglalkoztatási szint fenntartása érdekében és ezt pályázatukban be is tudják mutatni.

Jelen pályázati felhívás „A foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál (azonosítója:MEGŐRZÉS – 9122/2009)” című program kiírását tartalmazza.

A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA
A program célja, hogy elsősorban a munkahelyek megőrzésével, az ezzel összefüggő munkaszervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatásokkal, valamint az ehhez kapcsolódó munkaerő-piaci képzéssel járuljon hozzá az érintett munkavállaló munkahelyének a megtartásához alkalmazkodó képességének fejlesztéséhez.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A pályázat meghirdetésekor a gazdasági visszaesés foglalkoztatásra gyakorolt hatásának mérséklésére meghirdetett programokra – a MEGŐRZÉS-9122/2009, a MUNKÁBA-9124/2009, az ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009, MEGŐRZÉS 2.-9123/2009- együttesen rendelkezésre bocsátott támogatási keretösszeg összesen 7.388.847.314,- forint. A keret felhasználása folyamatos, a négy pályázati felhívásra beérkezett pályázatok sorrendjében történik a döntéshozatal. A már korábban beérkezett valamennyi pályázatról döntés született és 2009. szeptember 17-ig a döntéssel lekötött keret 6.558.973.000,- forint. A lekötetlen szabadkeretből a MEGŐRZÉS 2.-9123/2009 programra elkülönített forrás összege 330 millió forint. A 2009. szeptember 17.-én közzétett felhívás a döntéssel le nem kötött összegre vonatkozik. A rendelkezésre álló összeg a korábban lekötött keretösszeg felhasználásának függvényében változhat.
A támogatás forrása: 7.387.847.314 Ft a Munkaerőpiaci Alap központi alaprésze, valamint 1.000.000 Ft magánszemély adománya.

A PÁLYÁZÓK KÖRE

JOGI FORMA
Jelen pályázati konstrukcióban a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény a 73 §-a szerinti munkáltatók az alábbi kivétellel pályázhatnak:

 • költségvetési szerv és intézményei (KSH 3 besorolás)
 • nonprofit szervezet (KSH 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofit gazdasági társaság/, 6, 8, besorolás)
 • természetes személyek, amennyiben nem rendelkeznek vállalkozói igazolvánnyal (KSH 231 besorolás).

MÉRET
A pályázati kiírásra azok a munkáltatók pályázhatnak, amelyeknél a pályázat benyújtását megelőző hónapban a munkajogi állományi létszám minimum 3 fő volt.

SZÉKHELY
A pályázati kiírásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező munkáltató pályázhat.

TOVÁBBI FELTÉTELEK
Azok a munkáltatók nyújthatnak be pályázatot,

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott) üzleti évvel, vagy amelyek már megkezdték gazdasági tevékenységüket, azonban nem rendelkeznek lezárt ületi évvel, de gazdálkodásukról a pályázat benyújtását megelőző hónap utolsó napjáig könyvelt gazdasági eseményeikről részletes főkönyvi kivonattal rendelkeznek;
 • amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg – legfeljebb egy év – nem tudják megtartani és ezt piacelemzéssel alátámasztják;
 • amelyek az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeiket és az ezzel járó leépítési szándékukat az illetékes regionális munkaügyi központhoz a pályázat benyújtását megelőzően, de legkorábban 2008. október elsejét követően bejelentették, de az erről szóló értesítéseket a munkavállalók felé még nem kézbesítették és vállalják, hogy támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre, vagy amelyek az átmeneti gazdasági visszaesés hatására létszámleépítésre kényszerülnének, de ennek mértéke nem éri el a Munka Törvénykönyve 94./A §. (1) bekezdés szerinti mértéket. Vállalják továbbá, hogy leépítési szándékukról a székhelyük/telephelyük szerint illetékes regionális munkaügyi központot a pályázat benyújtását megelőzően írásban tájékoztatják, és támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre,
 • amelyek vállalják, hogy projektjük teljes időtartama alatt a pályázat beadásakor meglévő munkajogi állományi létszámukat megőrzik.

EGYÉB KIZÁRÓ OKOK
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,

 • amely a pályázat benyújtásának időpontjában munkahelymegtartó támogatásban (továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel együtt) részesül, függetlenül attól, hogy a támogatás igénybe vétele hány főt érint;
 • amely a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján költségkompenzációs támogatásban, illetőleg rehabilitációs költségtámogatásban részesül;
 • amely csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll;
 • amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat;
 • amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerződés nem köthető, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerül;
 • amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő hozzájárulásról, hogy a köztartozások – az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát, adóazonosító jelét az OFA felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
 • amely nem tesz nyilatkozatot a Pályázati felhívás és Útmutatóban előírt biztosítékok támogatás esetén történő rendelkezésre bocsátásáról;
 • amely a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ának (1) – (2) és (5) bekezdése értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot az alábbiakban foglaltakról:

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

 • aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
 • a kizárt közjogi tisztségviselő,
 • az a.) – b.) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
 • az a.) – c.) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
 • olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a.) – c.) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, a alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
 • az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel azon szervezeti egysége,
  • amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (továbbiakban: párt),
  • amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
 • akinek a részvételből való kizártságának tényét a 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §- alapján, a honlapon közzétették.

A PÁLYÁZAT TARTALMA

A PROGRAM CÉLCSOPORTJA: a leépítési szándékkal veszélyeztetett munkavállaló,

Nem lehet a célcsoport tagja: aki nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül a projekt indulásának időpontjában, valamint a megvalósulás szakaszában.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A program keretében a munkáltatók támogatást vehetnek igénybe ahhoz, hogy a gazdasági visszaesés miatt átmenetileg csökkenő munkaerő szükségletüket ne elbocsátással kezeljék, hanem törekedjenek a munkavállalók munkahelyének megőrzésére, munkaszervezési intézkedések vagy egyéb eszközök bevezetésével minimalizálják az elbocsátások számát.

1. Munkahelymegőrző bértámogatás: A program keretében a munkáltatók támogatást vehetnek igénybe a munkahelymegőrzés érdekében, ha az elbocsátással fenyegetett munkavállalót teljes munkaidőben megtartják. A munkáltató a pályázata részeként benyújtott piacelemzéssel mutassa be, hogy nehézségei a gazdasági visszaesésből következnek és átmeneti jellegűek, továbbá a munkavállalókat csak munkahelymegtartó támogatás igénybe vétele mellett tudja megtartani.

A támogatás mértéke:

 • Azoknál a munkáltatóknál, ahol a pályázat benyújtását megelőző hónapban a munkajogi állományi létszám 3 és 50 fő között volt: a leépítési szándék által érintett munkavállalók után ténylegesen kifizetett munkabér és járulékok együttes összegének 75 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás időtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.
 • b.) Azoknál a munkáltatóknál, ahol a pályázat benyújtását megelőző hónapban a munkajogi állományi létszám 51 és 250 fő között volt: a leépítési szándék által érintett munkavállalók után ténylegesen kifizetett munkabér és járulékok együttes összegének 50 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás időtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.
 • Azoknál a munkáltatóknál, ahol a pályázat benyújtását megelőző hónapban a munkajogi állományi létszám 250 fő fölött volt: a leépítési szándék által érintett munkavállalók után ténylegesen kifizetett munkabér és járulékok együttes összegének 25 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás időtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

Elszámolható költség: a leépítési szándék által érintett munkavállaló ténylegesen kifizetett munkabére és a munkáltató által ténylegesen megfizetett járuléka, illetve a teljesítménybérezés alapján ténylegesen kifizetett bére és a munkáltató által ténylegesen megfizetett járuléka. A támogatással párhuzamosan ugyanazon munkavállalóra a START, START PLUSZ, START EXTRA kártyák kedvezménye is igénybe vehető, ebben az esetben azonban a támogatás megállapításakor a kártya által biztosított kedvezmény összegével csökkentett járulékfizetési kötelezettség vehető figyelembe.
Az a munkáltató, aki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 3 § (1) a) bekezdése szerinti rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatást vesz igénybe az jelen pályázat keretében csak a támogatással nem érintett munkavállalók esetében vehet igénybe támogatást.

2. Bértámogatás a munkavállalót érintő intézkedések kedvezőtlen hatásának csökkentésére
A munkáltató az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeit a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében munkaszervezési intézkedések bevezetésével, a korábbinál rövidebb időtartammal történő munka biztosításával is kezelheti. Amennyiben a tényleges munkával töltött idő mértéke negyedéves átlagban a törvényes munkaidő felét eléri, de a törvényes munkaidőnél kevesebb, a munkáltatón keresztül a munkavállaló részére támogatás adható arra a kieső munkaidőre vonatkozóan, mikor a munkavállaló ténylegesen munkát nem végzett. A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a dolgozóval kötött módosított munkaszerződés tartalmazza a tényleges – csökkentett – munkaidőt és az arra járó keresetet valamint a kieső munkaidőre eső személyi alapbér 80%-át.
Az a munkáltató, aki már 2008. október 1-jén, vagy azt követően végrehajtotta munkaszervezési intézkedéseit és vállalja a munkaszerződések fenti tartalmú módosítását a munkavállalói részére támogatásban részesülhet.

A program keretében lehetőség van arra is, hogy a munkáltató a munkával nem töltött időben a munkavállalót a munkaviszony fenntartása mellett képzésbe vonja. A képzésbe vonás tényét a módosított munkaszerződésben rögzíteni kell. A következő képzésekhez nyújtható képzési támogatás:

 • államilag elismert szakképesítés megszerzéséhez, a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatáshoz,
 • munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges magasabb képesítés megszerzéséhez,
 • a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához – kivéve a felsőfokú oktatási intézményben szervezett felsőfokú szakképesítés megszerzését,
 • közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedélyek megszerzéséhez a 6/1996. MM rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja szerint.

A program keretében csak a konkrét munkáltatói igényekre épülő képzések támogathatóak. A képzést kizárólag olyan képző intézmény végezheti, amely rendelkezik a támogatás teljes időtartamára érvényes, Felnőttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban: FAT) által kiállított intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 12. § és 21. § (3) bekezdése szerint.

A támogatás mértéke:

 1. Bértámogatás esetén: Mindhárom munkáltatói kategóriában a kieső munkaidőre vonatkozóan a személyi alapbér és járulékának 80 százaléka. A támogatás időtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Abban az esetben, ha a munkáltató a munkaszervezési intézkedést a pályázat benyújtását megelőzően bevezette, támogatást csak a projekt benyújtását követő időre vehet igénybe.
 2. Képzési támogatás esetén: a képzés költségének 80 %-a. A képzés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál.

Elszámolható költség:

 1. Bértámogatás esetén: az érintett munkavállaló ténylegesen kifizetett személyi alapbére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékai, illetve a teljesítménybérezés alapján ténylegesen kifizetett bére és járulékai a kieső munkaidőre vonatkozóan a személyi alapbér és járulékai 80%-ának mértékéig. A támogatással párhuzamosan ugyanazon munkavállalóra a START, START PLUSZ, START EXTRA kártyák kedvezménye is igénybe vehető, ebben az esetben azonban a támogatás megállapításakor a kártya által biztosított kedvezmény összegével csökkentett járulékfizetési kötelezettség vehető figyelembe.
 2. Képzési támogatás esetén: A munkaviszony mellett történő képzéskor a képzés költségének 80%-a. A fennmaradó 20% költségarány a szakképzési hozzájárulás terhére nem elszámolható.

3. ÁFA elszámolás szabályai
Amennyiben a pályázó általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, tehát a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
Amennyiben a pályázó adóalany, vagy a pályázat benyújtásakor még nem adóalany, de a projekt időtartama alatt azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult lesz, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó költsége.
EVA szerint adózó pályázó esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, tehát a projektet nettó módon kell megterveznie.
A program során a képzési szolgáltatás igénybe vételét a Támogatott végzi. A támogatás csak abban az esetben fordítható a kiadások általános forgalmi adójára (továbbiakban ÁFA), ha a támogatott a támogatásból finanszírozott kiadásainak ÁFA tartalmát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján nem helyezi levonásba, vagy az ÁFA visszaigénylésére beadott méltányossági kérelmét az adóhatóság elutasítja. Amennyiben a Támogatott a program megvalósítása során jelentkezik be az ÁFA hatálya alá és a támogatásból finanszírozott kiadásai kapcsán és az ÁFA levonás jogával, vagy méltányosságból visszaigénylést ad be, ezt köteles az OFA-nak bejelenteni és az ÁFA-val az OFA felé elszámolni. Az így elszámolt ÁFA maradványnak számít.

4. A képzési szolgáltatás beszerzésére vonatkozó szabályok
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a Támogatott szervezet köteles közbeszerzési eljárás lefolytatására.
A közbeszerzési törvényben előírt értékhatár alatt a pályázó köteles pályázata mellékleteként három árajánlatot benyújtani, valamint kiválasztását megindokolni.

A PROJEKT IDŐRENDJE

A projekt megkezdése: A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető.

A projekt befejezése és a szakmai és pénzügyi elszámolás végső határideje:
A projekt megvalósítására a pályázónak minimum 3 maximum 12 hónap áll rendelkezésére, melyet a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettség követhet a pályázati felhívásban meghatározottak szerint. Amennyiben párhuzamosan (bértámogatás és képzési támogatás) futó támogatásokat vesz igénybe akkor a továbbfoglalkoztatási kötelezettséget a hosszabb időtartamú kötelezettség szerint kell teljesíteni. A projekt záró jelentésének végső benyújtási határideje, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítését követő 30. nap.

EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN
Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
A nyertes pályázó köteles a programban részt vevő személyektől az adataik kezelésére vonatkozó jóváhagyást – beleértve az OFA által történő adatkezelést is beszerezni.
A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy az OFA által – a szerződés fennállása alatt vagy azt követően – megbízott kutatók számára a programmal kapcsolatos és a kért adatokat a kutatók rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az adatok személyes jellegűek és törvényi védelem alatt állnak, úgy a Támogatott köteles az adatok rendelkezésre bocsátáshoz szükséges hozzájárulásokat az érintettektől beszerezni.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A TÁMOGATÁS FORMÁJA: Vissza nem térítendő támogatás. A támogatás folyósítása az alábbi formában történhet:

 • támogatási előlegként;
 • utólagos formában, a Támogatott által kifizetett számlák és egyéb kifizetési dokumentumok benyújtását és elfogadását követően, közvetlenül a Támogatott bankszámlájára.

A támogatásra vonatkozó részletes szabályok a pályázati útmutatóban találhatóak.

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A program keretében nyújtható támogatások közül az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. Korm. rendelet 23/A. §-ában meghatározott pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatásnak (továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül:

 • a munkahelymegőrző bértámogatás (4.2.1 pont)
 • a képzés támogatása. (4.2.2 pontban a képzés)

Átmeneti támogatásra vonatkozó szabályok
Az ezen a jogcímen nyújtott összes támogatás támogatástartalma vállalkozásonként nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget.

Átmeneti támogatás nem nyújtható:

 • a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak;
 • az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak;
 • az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak:
 • amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
  • amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 • harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen amikor a támogatás mértéke az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódik; illetve értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz kapcsolódik;
 • amennyiben az átmeneti támogatás az importáruk helyett hazai áru használatától függ.

Átmeneti támogatással csak olyan vállalkozás támogatható, amely 2008. július 1-jén nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak .
A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
Egy vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2010. december 31-e között odaítélt átmeneti támogatás és csekély összegű támogatás   támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget.
Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti támogatás nem kumulálható csekély összegű támogatással.
Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti támogatás nem kumulálható állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.
A támogatás nyújtását megelőzően a vállalkozás, írásban tájékoztatja a támogatást nyújtót átmeneti, illetve csekély összegű támogatás formájában 2008. január 1-jét követően neki odaítélt támogatásokról és a még el nem bírált támogatási kérelmeiről.
Az átmeneti támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. évig meg kell őriznie a kedvezményezettnek és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni.

BIZTOSÍTÉKOK KÖRE

 • Elkülönített bankszámla

A Támogatottnak amennyiben előleget vesz igénybe a támogatás fogadására, valamint a projekt pénzforgalmának lebonyolítására alszámlát kell nyitnia a támogatás elnyerése esetén. Az OFA a céltámogatást e megnyitott alszámlára utalja.

 • Azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtása

A Támogatottnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot adjon az OFA részére valamennyi bankszámlájára, legalább a program elszámolását követő 3 hónapig tartó időtartamra. Az azonnali beszedési megbízás alkalmazása érdekében a támogatott köteles a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ket) a támogatási szerződés megkötését megelőzően az OFA számára átadni, és bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról az OFA-t 8 napon belül írásban tájékoztatni, és az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet az OFA számára átadni.

 • További biztosítékok

Amennyiben az igényelt, majd az elnyert támogatás összege eléri az 500 000.- forintot, akkor a pályázó a támogatás elnyerése esetén az alábbi biztosítékfajták valamelyikének nyújtására kötelezett:

 • közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat,
 • jelzálog olyan per-, teher-, és igénymentes ingatlanra, melynek hivatalos értékbecslő által megállapított forgalmi értékének 75%-a legalább a támogatás összegét eléri. Második vagy további ranghelyre kivételes esetben akkor fogadható el jelzálog bejegyzés, ha a korábbi ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén az ingatlan értéke még fedezetet nyújt a támogatási összegre,
 • bankgarancia,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • óvadék.

Abban az esetben, ha a Támogatott a támogatási összeg folyósítását a projekt végén – a továbbfoglalkoztatási kötelezettség lezárulását követően – kéri, biztosíték nyújtása nem szükséges.

 • Előleg igénylése

A Támogatott az előírt biztosítéknyújtás mellett a támogatási szerződés megkötését követően jogosult előlegre, amennyiben azt a Támogatási szerződés tartalmazza. Az előleg kifizetése, a Támogatási szerződés megkötését és az előírt biztosítékok rendelkezésre állását követően, kérelem alapján történik. Az előleg mértéke, elérheti a támogatási összeg 25%-át, de legfeljebb a 20 millió Ft-t.
A Támogatott a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt értékben köteles visszafizetni az előleget amennyiben nem nyújt be kifizetési kérelmet a projekt megkezdését követő negyedik hónapban, illetve a benyújtott kifizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja.

 • Egyéb korlátozások

A biztosítékokkal kapcsolatban felmerülő költségek a Támogatottat terhelik. A biztosítékokat a projekt teljes időtartamára, de legkevesebb egy év időtartamra kell rendelkezésre bocsátania.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÍME ÉS HIVATKOZÁSI SZÁMA

Címe: „A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál”

Hivatkozási száma: Megőrzés – 9122/2009

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

A pályázat kiírója a támogatási keret kimerülésekor a pályázatok befogadását felfüggesztheti, illetve megszüntetheti. A pályázat kiírója a pályázás időtartama alatt a pályázati kiírást módosíthatja.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, 3 példányban (egy eredeti és két másolati példány, melyből 1 másolati példány a pályázó tulajdonában marad) kell elkészíteni szövegszerkesztővel.
A pályázati adatlapot a pályázathoz csatolt mellékletekkel együtt CD-én – Office 2003 formában – is rögzíteni kell. Az eredeti pályázat mindegyik oldalát (beleértve a mellékleteket is) a pályázónak – az aláírási címpéldányon feltüntetett vezetőjének, képviselőjének – szignálnia kell.
Egy másolati példányt véleményezésre – a pályázati határidő lejárta előtt – a program megvalósítása szerint illetékes regionális munkaügyi központnak kell benyújtani (Lásd: Útmutató). A munkaügyi központ által kiadott, a pályázat átvételéről szóló igazolását az OFA-hoz benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

Az eredeti pályázatot – annak mellékleteivel együtt – és a CD-re másolt teljes változatát 3 példányban, zárt borítékban ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen kell eljuttatni az OFA Közalapítványi Irodához. A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és a pályázati felhívás azonosítóját: Megőrzés – 9122/2009

Postai úton történő benyújtás esetén:

Cím: OFA Közalapítványi Iroda 1301 BUDAPEST, PF. 84.

Személyes, vagy futárszolgálat közreműködésével történő benyújtás esetén:

Cím: OFA Közalapítványi Iroda, 1037 Budapest, Lajos utca 80. I. emelet,
hétfő – csütörtök  9 és 15 óra, péntek 9 és 14 óra között.

Kérjük, hogy a CD tokján is jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás azonosító számát, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről. A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes mellékeltekben található eltérés esetén a nyomtatott és aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázatok benyújthatók: a felhívás megjelenése és 2009. október 30. között folyamatosan:

 • postai úton történő benyújtás esetén a postára adás határideje 2009. október 30. 24.00 óra
 • személyes, vagy futárszolgálat közreműködésével történő benyújtás esetén a benyújtás határideje 2009. október 30. 12.00 óra

A pályázati dokumentáció – regisztrációt követően –  letölthető az OFA honlapjáról (www.ofa.hu), vagy a programnak megfelelő azonosítóra hivatkozva (Megőrzés 9122/2009) postai úton igényelhető, vagy személyesen vehető át CD formátumban az OFA Közalapítványi Irodában (1037 Budapest, III. Lajos u. 80.; telefon: 555-2980).

A PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA

A beadott pályázatok bírálata szakaszosan történik. A beérkezett pályázatokról a döntés általában 30 napon belül megtörténik az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig. A pályáztatásra és a projekt megvalósítására vonatkozó eljárásrend a Pályázati útmutatóban található.

PÁLYÁZATI DÍJ

A pályázati díj 5.000.- Ft. A befizetésére szolgáló csekk a pályázati dokumentációval együtt, vagy külön is igényelhető az OFA-tól. A pályázati díj átutalással is kiegyenlíthető az OFA Magyar Államkincstár Budapesti Igazgatóságánál vezetett 10032000-00280910-00000000 számlára történő átutalással is. A befizetést igazoló szelvény vagy az átutalást igazoló bankszámlakivonat pályázó által hitelesített másolatát a beadott pályázati dossziéhoz mellékelni kell.

EGYÉB FELTÉTELEK

 • Az OFA a támogatott szervezetek nevét és címét, a támogatás célját és összegét a médiában, valamint internetes honlapján és éves közhasznúsági jelentésének részeként közzéteszi. Az OFA a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzéteszi a 2007. évi CLXXXI. törvény 5 §-ában foglalt adatokat is.
 • A Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet nevében aláírásra jogosult személy köteles a programmal összefüggő szabálytalanságokat felfedni, az OFA felé jelenteni, megkeresés esetén a kért információkat, dokumentumokat az OFA rendelkezésére bocsátani. Rögzítésre kerül továbbá, hogy e kötelezettség nem teljesítése esetén az OFA jogosult a szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.

PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK SEGÍTÉSE

Az OFA az eredményes pályázás elősegítésének érdekében tájékoztatást és térítésmentes tanácsadást biztosít az OFA Hálózat munkatársainak a közreműködésével. A programmal kapcsolatban információk kérhetők az OFA Hálózat Regionális Irodáinak képviselőitől:

Észak-alföldi régió
Máté Szilvia (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 24-25. számú iroda), tel.: 52/531-880, 20/9136776, email: mate.szilvia@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Észak-magyarországi régió
Gyarmathi Mihály (3530 Miskolc, Görgey u. 5.), tel.: 46/507-537, 06/209136211, email: gyarmathi.mihaly@ofa,hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Dél-dunántúli régió
Ignácz József (7623 Pécs, Szabadság u. 33.), tel.: 72/212-354, 06/209136010, email: ignacz.jozsef@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Dél-alföldi régió
Kis Mónika (6721 Szeged, Brüsszeli krt. 21.), tel.: 62/444-288, 20/9135611, email: kis.monika@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Közép-dunántúli régió
Gosztolai Géza (8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 10.), tel.: 88/325-882, 06/209135560, email: gosztolai.geza@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd és szerda: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Nyugat-dunántúli régió
Királyné Kerék Anikó (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.) tel.: 94/814-305, 06/209137262, email: kiralyne@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd és szerda: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Közép-magyarországi régió
Ügyfélszolgálat (1037 Budapest, Lajos u. 80.), telefon: 1/555-2980 (naponta 9-15 óra között), email:ugyfelszolgalat.kmr@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

A pályázat elkészítéséhez és a támogatást nyert projekt végrehajtásához további információkat talál a Pályázati Útmutatóban, mely a pályázati felhívás elidegeníthetetlen része.

Forrás: OFA