palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál-Munkába 9124

ofa pályázatokAz Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) pályázatot hirdet „A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál”. Azonosító: MUNKÁBA-9124/2009

BEVEZETÉS
A szociális és munkaügyi kormányzat becslése alapján mintegy 100 ezer főt fog érinteni hazánkban hosszabb – rövidebb időintervallumban a világgazdaságban érzékelhető recesszió foglalkoztatásra gyakorolt hatása. Az egyik legfontosabb cél a munkaerő-piac szempontjából annak megakadályozása, hogy a vállalkozások az átmenetileg feleslegessé vált munkavállalót elbocsássák.
A gazdasági visszaesés következtében azonban lesznek olyan vállalkozások, amelyeknél a termelés visszaesése nem átmeneti jellegű, ezért a munkáltató kénytelen átszervezni tevékenységét és az alkalmazottak egy részétől megválik. A létszámleépítésben érintett munkavállalókat segíteni kell abban, hogy újra megtalálják helyüket a munkaerőpiacon és a lehető legrövidebb időt töltsék munka nélkül. Ezért célunk, hogy a munkáltatók a létszámleépítés során humánus megoldásokat alkalmazzanak, úgynevezett outplacement eljárást valósítsanak meg. Ennek keretében személyre szóló tanácsadás és álláskeresési – munkába helyezési szolgáltatások segítsék az elbocsátott dolgozót.
Azon munkáltatók, akik a gazdasági visszaesés mellett is növelik alkalmazottaik számát, és/vagy nem rendelkeznek a termelés-szolgáltatás megvalósításához szükséges elégséges munkaerővel, a program keretében támogatást vehetnek igénybe akkor, ha a dolgozókat a gazdasági visszaesés miatt elbocsátottak köréből veszik fel.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium kezdeményezésére az OFA az átmeneti gazdasági visszaesés foglalkoztatási hatásainak mérséklése, az érintett munkavállalók munkahelyének, megőrzése, illetve foglalkoztathatóságuk fejlesztése, valamint a gazdasági visszaesésből fakadóan átmenetileg megszűnő álláshelyek számának a minimalizálása érdekében négy támogatási programot indít:

 1. A foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál (továbbiakban: MEGŐRZÉS-9122/2009)
 2. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál (továbbiakban: MUNKÁBA-9124/2009)
 3. A gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatások támogatása (továbbiakban: ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009).
 4. A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott, költségkompenzációs támogatást igénybe vevő munkáltatóknál (továbbiakban: MEGŐRZÉS 2.-9123/2009)

A program keretében elsősorban azokat a munkáltatókat támogatja az OFA, akik maguk is megtettek mindent a foglalkoztatási szint fenntartása érdekében és ezt pályázatukban be is tudják mutatni.
Jelen pályázati felhívás „A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál (azonosítója: MUNKÁBA-9124/2009)” című program kiírását tartalmazza.

A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA
A program célja, hogy a gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők elhelyezkedését, munkába állását segítse.

 • A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A pályázat meghirdetésekor a gazdasági visszaesés foglalkoztatásra gyakorolt hatásának mérséklésére meghirdetett programokra – a MEGŐRZÉS-9122/2009, a MUNKÁBA-9124/2009, az ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009, MEGŐRZÉS 2.-9123/2009- együttesen rendelkezésre bocsátott támogatási keretösszeg összesen 7.388.847.314,- forint. A keret felhasználása folyamatos, a négy pályázati felhívásra beérkezett pályázatok sorrendjében történik a döntéshozatal. A már korábban beérkezett valamennyi pályázatról döntés született és 2009. szeptember 17-ig a döntéssel lekötött keret 6.558.973.000,- forint. A lekötetlen szabadkeretből a MEGŐRZÉS 2.-9123/2009 programra elkülönített forrás összege 330 millió forint. A 2009. szeptember 17.-én közzétett felhívás a döntéssel le nem kötött összegre vonatkozik. A rendelkezésre álló összeg a korábban lekötött keretösszeg felhasználásának függvényében változhat.
A támogatás forrása: 7.387.847.314 Ft a Munkaerőpiaci Alap központi alaprésze, valamint 1.000.000 Ft magánszemély adománya.

A PÁLYÁZÓK KÖRE

 • JOGI FORMA

Jelen pályázati konstrukcióban a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény a 73 §-a szerinti munkáltatók az alábbi kivétellel pályázhatnak:

 • költségvetési szerv és intézményei (KSH 3 besorolás)
 • nonprofit szervezet (KSH 51, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 8, besorolás)
 • természetes személyek, amennyiben nem rendelkeznek vállalkozói igazolvánnyal (KSH 231 besorolás).
 • MÉRET: A pályázati kiírásra azok a munkáltatók pályázhatnak, amelyek éves munkajogi állományi létszáma 2008-ban minimum 1 fő volt.
 • SZÉKHELY: A pályázati kiírásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező munkáltató pályázhat.
 • TOVÁBBI FELTÉTELEK: Azok a munkáltatók nyújthatnak be pályázatot,
  • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott üzleti évvel, vagy amelyek már megkezdték gazdasági tevékenységüket, azonban nem rendelkeznek lezárt üzleti évvel, de gazdálkodásukról a pályázat benyújtását megelőző hónap utolsó napjáig könyvelt gazdasági eseményeikről részletes főkönyvi kivonattal rendelkeznek;
  • amelyek a jelentkező munkaerőhiányukat az illetékes munkaügyi központtal együttműködésben az alábbi célportokból töltik fel:
   • a Munka Törvénykönyve 94./A §. (1) bekezdés szerinti csoportos létszámépítés keretében veszítették el korábbi munkahelyüket és álláskeresők, és/vagy
   • akik nem érintettek a csoportos létszámleépítésben, de a munkaviszonyukat a munkáltató működési okból rendes felmondással szüntette meg és álláskereső, és/vagy
   • akik olyan munkáltatótól vesznek át munkajogi jogutódlással munkavállalót, akik a gazdasági visszaesés miatt kényszerül munkajogi állományi létszámának csökkentésére,
  • amelyek vállalják, hogy projektjük teljes időtartama alatt a projekt kezdetekor meglévő (eredeti létszám + növekedés) munkajogi állományi létszámukat a projekt végéig megőrzik.
 • EGYÉB KIZÁRÓ OKOK
  Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
  • amely a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján költségkompenzációs támogatásban, illetőleg rehabilitációs költségtámogatásban részesül;
  • amely csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll;
  • amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;
  • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat;
  • amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerződés nem köthető, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerül;
  • amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő hozzájárulásról, hogy a köztartozások – az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát, adóazonosító jelét az OFA felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
  • amely nem tesz nyilatkozatot a Pályázati felhívás és Útmutatóban előírt biztosítékok támogatás esetén történő rendelkezésre bocsátásáról;
  • amely a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ának (1) – (2) és (5) bekezdése értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot az alábbiakban foglaltakról:

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

 1. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
 2. a kizárt közjogi tisztségviselő,
 3. az a.) – b.) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
 4. az a.) – c.) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
 5. olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a.) – c.) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, a alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
 6. az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel azon szervezeti egysége,
  1. •    amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (továbbiakban: párt),
  2. •    amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
 7. akinek a részvételből való kizártságának tényét a 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §- alapján, a honlapon közzétették.

A PÁLYÁZAT TARTALMA

A PROGRAM CÉLCSOPORTJA
A program célcsoportja

 • a munkaügyi központ által közvetített elsősorban a gazdasági visszaesés következtében álláskeresővé vált munkavállaló
 • más munkáltatótól munkajogi jogutódlással átvett munkavállaló.

Nem lehet a célcsoport tagja: aki nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

1. Újra elhelyezkedést segítő bérköltség támogatása
Ha a pályázó üres álláshelyeinek feltöltésére a munkaügyi központ által közvetített álláskeresőket alkalmaz, vagy más munkáltatótól – aki a gazdasági visszaesés következtében kényszerül a munkajogi állományi létszámának csökkentésére – vesz át munkajogi jogutódlással munkavállalót, akkor bérköltség támogatást vehet igénybe.
A támogatás mértéke:

 • Azoknál a munkáltatóknál, ahol a munkajogi állományi létszám 2008-ban 1 és 50 fő között volt:
  • az alkalmazott munkavállalók után ténylegesen kifizetett munkabér és járulékok együttes összegének 75 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás időtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.
 • Azoknál a munkáltatóknál, ahol a munkajogi állományi létszám 2008-ban 51 és 250 fő között volt:
  • az alkalmazott munkavállalók után ténylegesen kifizetett munkabér és járulékok együttes összegének 50 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás időtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.
 • Azoknál a munkáltatóknál, ahol a munkajogi állományi létszám 2008-ban 250 fő fölött volt:
  • az alkalmazott munkavállalók után ténylegesen kifizetett munkabér és járulékok együttes összegének 25 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás időtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

Elszámolható költség: az alkalmazott dolgozó ténylegesen kifizetett munkabére és a munkáltató által ténylegesen megfizetett járuléka, illetve a teljesítménybérezés alapján ténylegesen kifizetett bére és a munkáltató által ténylegesen megfizetett járuléka. A támogatással párhuzamosan ugyanazon munkavállalóra a START, START PLUSZ, START EXTRA kártyák kedvezménye is igénybe vehető, ebben az esetben azonban a támogatás megállapításakor a kártya által biztosított kedvezmény összegével csökkentett járulékfizetési kötelezettség vehető figyelembe.

Nem elszámolható költség, annak a munkavállalónak a bére és járuléka,

 • amely esetben – munkavállaló utolsó munkaviszonyát a felmondás napjától függetlenül – a felmondó munkáltató
  • a 2004. évi XXXIV. törvény szerint a pályázó kapcsolt vállalkozásának minősül, vagy
  • a pályázó a munkaviszonyt felmondó munkáltató alapítóinak tulajdonosi körébe tartozik,
 • akinek foglalkoztatásához a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 3 § (1) a) bekezdése szerinti rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatást vesznek igénybe.

2. Újra elhelyezkedést segítő képzés támogatása
A program keretében lehetőség van arra, hogy a pályázó szervezet a munkajogi jogutódlással átvett dolgozóknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képzés megvalósításához támogatást vegyen igénybe.

A támogatás mértéke: a képzés költségének 80 %-a. A képzés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál. Abban az esetben, ha a 4.2.1 pontban megfogalmazott bértámogatás és a hozzá tartozó továbbfoglalkoztatási kötelezettség rövidebb, mint a képzés időtartama, akkor a továbbfoglalkoztatási idő meghatározásánál a képzési időt kell figyelembe venni.
Elszámolható költség:

 • A munkaviszony mellett történő képzéskor a képzés költségének 80%-a. A fennmaradó 20% költségarány a szakképzési hozzájárulás terhére nem elszámolható.
 • A képzést kizárólag olyan képző intézmény végezheti, amely rendelkezik a támogatás teljes időtartamára érvényes, Felnőttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban: FAT) által kiállított intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 12. § és 21. § (3) bekezdése szerint.

3. ÁFA elszámolás szabályai
Amennyiben a pályázó általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, tehát a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
Amennyiben a pályázó adóalany, vagy a pályázat benyújtásakor még nem adóalany, de a projekt időtartama alatt azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult lesz, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó költsége.
EVA szerint adózó pályázó esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, tehát a projektet nettó módon kell megterveznie.
A program során a képzési szolgáltatás igénybe vételét a Támogatott végzi. A támogatás csak abban az esetben fordítható a kiadások általános forgalmi adójára (továbbiakban ÁFA), ha a támogatott a támogatásból finanszírozott kiadásainak ÁFA tartalmát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján nem helyezi levonásba, vagy az ÁFA visszaigénylésére beadott méltányossági kérelmét az adóhatóság elutasítja. Amennyiben a Támogatott a program megvalósítása során jelentkezik be az ÁFA hatálya alá és a támogatásból finanszírozott kiadásai kapcsán és az ÁFA levonás jogával, vagy méltányosságból visszaigénylést ad be, ezt köteles az OFA-nak bejelenteni és az ÁFA-val az OFA felé elszámolni. Az így elszámolt ÁFA maradványnak számít.

4. A képzési szolgáltatás beszerzésére vonatkozó szabályok
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a Támogatott szervezet köteles közbeszerzési eljárás lefolytatására.

A PROJEKT IDŐRENDJE

 • A projekt megkezdése: A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető.  A munkavállalók részéről alanyi jogon igénybe vett támogatások – pl.: START, START PLUSZ, START EXTRA kártyák – a fentiekbe nem tartoznak bele.
 • A projekt befejezése és a szakmai és pénzügyi elszámolás végső határideje: A projekt megvalósítására a pályázónak minimum 3 hónap, maximum 12 hónap áll rendelkezésére, melyet a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettség követhet a pályázati felhívásban meghatározottak szerint. A projekt záró jelentésének végső benyújtási határideje, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítését követő 30. nap.

EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN
Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
A nyertes pályázó köteles a programban részt vevő személyektől az adataik kezelésére vonatkozó jóváhagyást – beleértve az OFA által történő adatkezelést is beszerezni.
A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy az OFA által – a szerződés fennállása alatt vagy azt követően – megbízott kutatók számára a programmal kapcsolatos és a kért adatokat a kutatók rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az adatok személyes jellegűek és törvényi védelem alatt állnak, úgy a Támogatott köteles az adatok rendelkezésre bocsátáshoz szükséges hozzájárulásokat az érintettektől beszerezni.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A TÁMOGATÁS FORMÁJA: Vissza nem térítendő támogatás. A támogatás folyósítása az alábbi formában történhet:

 • támogatási előlegként;
 • utólagos formában, a Támogatott által kifizetett számlák és egyéb kifizetési dokumentumok benyújtását és elfogadását követően, közvetlenül a Támogatott bankszámlájára.

A támogatásra vonatkozó részletes szabályok a pályázati útmutatóban találhatóak.

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A program keretében nyújtható támogatások közül az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. Korm. rendelet 23/A. §-ában meghatározott pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatásnak (továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül:

 • a munkahelymegőrző bértámogatás (4.2.1 pont)
 • a képzés támogatása. (4.2.2 pontban a képzés)

Átmeneti támogatásra vonatkozó szabályok
Az ezen a jogcímen nyújtott összes támogatás támogatástartalma vállalkozásonként nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget.
Átmeneti támogatás nem nyújtható:

 1. a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak;
 2. az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak;
 3. az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak:
  1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
  2. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 4. harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen amikor a támogatás mértéke az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódik; illetve értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz kapcsolódik;
 5. amennyiben az átmeneti támogatás az importáruk helyett hazai áru használatától függ.

Átmeneti támogatással csak olyan vállalkozás támogatható, amely 2008. július 1-jén nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
Egy vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2010. december 31-e között odaítélt átmeneti támogatás és csekély összegű támogatás  támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget.
Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti támogatás nem kumulálható csekély összegű támogatással.
Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti támogatás nem kumulálható állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.
A támogatás nyújtását megelőzően a vállalkozás, írásban tájékoztatja a támogatást nyújtót átmeneti, illetve csekély összegű támogatás formájában 2008. január 1-jét követően neki odaítélt támogatásokról és a még el nem bírált támogatási kérelmeiről.
Az átmeneti támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. évig meg kell őriznie a kedvezményezettnek és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni.

BIZTOSÍTÉKOK KÖRE

 • Elkülönített bankszámla

A Támogatottnak amennyiben előleget vesz igénybe a támogatás fogadására, valamint a projekt pénzforgalmának lebonyolítására alszámlát kell nyitnia a támogatás elnyerése esetén. Az OFA a céltámogatást e megnyitott alszámlára utalja.

 • Azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtása

A Támogatottnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot adjon az OFA részére valamennyi bankszámlájára, legalább a program elszámolását követő 3 hónapig tartó időtartamra. Az azonnali beszedési megbízás alkalmazása érdekében a támogatott köteles a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ket) a támogatási szerződés megkötését megelőzően az OFA számára átadni, és bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról az OFA-t 8 napon belül írásban tájékoztatni, és az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet az OFA számára átadni.

 • További biztosítékok

Amennyiben az igényelt, majd az elnyert támogatás összege eléri az 500 000.- forintot, akkor a pályázó a támogatás elnyerése esetén az alábbi biztosítékfajták valamelyikének nyújtására kötelezett:

 • közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat,
 • jelzálog olyan per-, teher-, és igénymentes ingatlanra, melynek hivatalos értékbecslő által megállapított forgalmi értékének 75%-a legalább a támogatás összegét eléri. Második vagy további ranghelyre kivételes esetben akkor fogadható el jelzálog bejegyzés, ha a korábbi ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén az ingatlan értéke még fedezetet nyújt a támogatási összegre,
 • bankgarancia,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • óvadék.

Abban az esetben, ha a Támogatott a támogatási összeg folyósítását a projekt végén – a továbbfoglalkoztatási kötelezettség lezárulását követően – kéri, biztosíték nyújtása nem szükséges.

 • Előleg igénylése

A Támogatott az előírt biztosítéknyújtás mellett a támogatási szerződés megkötését követően jogosult előlegre, amennyiben azt a Támogatási szerződés tartalmazza. Az előleg kifizetése, a Támogatási szerződés megkötését és az előírt biztosítékok rendelkezésre állását követően, kérelem alapján történik. Az előleg mértéke, elérheti a támogatási összeg 25%-át, de legfeljebb a 20 millió Ft-t.
A Támogatott a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt értékben köteles visszafizetni az előleget amennyiben nem nyújt be kifizetési kérelmet a projekt megkezdését követő negyedik hónapban, illetve a benyújtott kifizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja.

 • Egyéb korlátozások

A biztosítékokkal kapcsolatban felmerülő költségek a Támogatottat terhelik. A biztosítékokat a projekt teljes időtartamára, de legkevesebb egy év időtartamra kell rendelkezésre bocsátania.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÍME ÉS HIVATKOZÁSI SZÁMA
Címe: „A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál”.
Hivatkozási száma: MUNKÁBA – 9124/2009

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE
A pályázat kiírója a támogatási keret kimerülésekor a pályázatok befogadását felfüggesztheti, illetve megszüntetheti.
A pályázat kiírója a pályázás időtartama alatt a pályázati kiírást módosíthatja.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, 3 példányban (egy eredeti és két másolati példány, melyből 1 másolati példány a pályázó tulajdonában marad) kell elkészíteni szövegszerkesztővel.
A pályázati adatlapot a pályázathoz csatolt mellékletekkel együtt CD-én – Office 2003 formában – is rögzíteni kell. Az eredeti pályázat mindegyik oldalát (beleértve a mellékleteket is) a pályázónak – az aláírási címpéldányon feltüntetett vezetőjének, képviselőjének – szignálnia kell.
A pályázat egy másolati példányát és 1 db CD-re rögzített teljes változatát – mellékletekkel együtt – véleményezésre – a pályázati határidő lejárta előtt a program megvalósítása szerint illetékes regionális munkaügyi központnak kell benyújtani (Lásd: Útmutató). A munkaügyi központ által kiadott, a pályázat átvételéről szóló igazolását az OFA-hoz benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Az eredeti pályázatot – annak mellékleteivel együtt – és a CD-re másolt teljes változatát 3 példányban, zárt borítékban ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen kell eljuttatni az OFA Közalapítványi Irodához. A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és a pályázati felhívás azonosítóját: Munkába – 9124/2009
Postai úton történő benyújtás esetén:
Cím: OFA Közalapítványi Iroda 1301 BUDAPEST, PF. 84.
Személyes, vagy futárszolgálat közreműködésével történő benyújtás esetén:
Cím: OFA Közalapítványi Iroda, 1037 Budapest, Lajos utca 80. I. emelet,
hétfő – csütörtök  9 és 15 óra, péntek 9 és 14 óra között.
Kérjük, hogy a CD tokján is jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás azonosító számát, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről. A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes mellékeltekben található eltérés esetén a nyomtatott és aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázatok benyújthatók:
a felhívás megjelenése és 2009. október 30. között folyamatosan:

 • postai úton történő benyújtás esetén a postára adás határideje 2009. október 30. 24.00 óra
 • személyes, vagy futárszolgálat közreműködésével történő benyújtás esetén a benyújtás határideje 2009. október 30. 12.00 óra

A pályázati dokumentáció – regisztrációt követően –  letölthető az OFA honlapjáról (www.ofa.hu), vagy a programnak megfelelő azonosítóra hivatkozva (MUNKÁBA 9124/2009) postai úton igényelhető, vagy személyesen vehető át CD formátumban az OFA Közalapítványi Irodában (1037 Budapest, III. Lajos u. 80.; telefon: 555-2980).

A PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA
A beadott pályázatok bírálata szakaszosan történik. A beérkezett pályázatokról a döntés általában 30 napon belül megtörténik az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig. A pályáztatásra és a projekt megvalósítására vonatkozó eljárásrend a Pályázati útmutatóban található.

PÁLYÁZATI DÍJ
A pályázati díj 5.000.- Ft. A befizetésére szolgáló csekk a pályázati dokumentációval együtt, vagy külön is igényelhető az OFA-tól. A pályázati díj átutalással is kiegyenlíthető az OFA Magyar Államkincstár Budapesti Igazgatóságánál vezetett 10032000-00280910-00000000 számlára történő átutalással is. A befizetést igazoló szelvény vagy az átutalást igazoló bankszámlakivonat pályázó által hitelesített másolatát a beadott pályázati dossziéhoz mellékelni kell.

EGYÉB FELTÉTELEK

 1. Az OFA a támogatott szervezetek nevét és címét, a támogatás célját és összegét a médiában, valamint internetes honlapján és éves közhasznúsági jelentésének részeként közzéteszi. Az OFA a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzéteszi a 2007. évi CLXXXI. törvény 5 §-ában foglalt adatokat is.
 2. A Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet nevében aláírásra jogosult személy köteles a programmal összefüggő szabálytalanságokat felfedni, az OFA felé jelenteni, megkeresés esetén a kért információkat, dokumentumokat az OFA rendelkezésére bocsátani. Rögzítésre kerül továbbá, hogy e kötelezettség nem teljesítése esetén az OFA jogosult a szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.

PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK SEGÍTÉSE
Az OFA az eredményes pályázás elősegítésének érdekében tájékoztatást és térítésmentes tanácsadást biztosít az OFA Hálózat munkatársainak a közreműködésével. A programmal kapcsolatban információk kérhetők az OFA Hálózat Regionális Irodáinak képviselőitől:
Észak-alföldi régió
Máté Szilvia (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 24-25. számú iroda), tel.: 52/531-880, 20/9136776, email: mate.szilvia@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban
Észak-magyarországi régió
Gyarmathi Mihály (3530 Miskolc, Görgey u. 5.), tel.: 46/507-537, 06/209136211, email: gyarmathi.mihaly@ofa,hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban
Dél-dunántúli régió
Ignácz József (7623 Pécs, Szabadság u. 33.), tel.: 72/212-354, 06/209136010, email: ignacz.jozsef@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban
Dél-alföldi régió
Kis Mónika (6721 Szeged, Brüsszeli krt. 21.), tel.: 62/444-288, 20/9135611, email: kis.monika@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban
Közép-dunántúli régió
Gosztolai Géza (8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 10.), tel.: 88/325-882, 06/209135560, email: gosztolai.geza@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd és szerda: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban
Nyugat-dunántúli régió
Királyné Kerék Anikó (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.) tel.: 94/814-305, 06/209137262, email: kiralyne@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd és szerda: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban
Közép-magyarországi régió
Ügyfélszolgálat (1037 Budapest, Lajos u. 80.), telefon: 1/555-2980 (naponta 9-15 óra között), email:ugyfelszolgalat.kmr@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

A pályázat elkészítéséhez és a támogatást nyert projekt végrehajtásához további információkat talál a Pályázati Útmutatóban, mely a pályázati felhívás elidegeníthetetlen része.

Forrás: OFA