palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatása-TÁMASZ Alapítvány pályázat

tamasz-palyazatAz Alapítvány által meghirdetett pályázat célja, hogy segítséget nyújtson a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, a gyermekvédelem rendszerében felnőtt fiatalok életkörülményeinek javításában, lakáshoz jutásában.

A TÁMASZ Alapítvány – az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött Együttműködési keretmegállapodás keretében – pályázatot hirdet az első lakóingatlan hitelből történő megvásárlásához szükséges önerő összegének részben vagy egészben történő kifizetésére az OTP Bank Nyrt-től hitelt igénylő azon fiatal felnőttek számára, akik korábban gyermekvédelmi gondoskodás keretében átmeneti vagy tartós nevelésben részesültek.

Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximális összege – a Kuratórium döntésétől függően – 1.500.000 Ft lehet. A pályázaton elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely adómentes és nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját.

Pályázatot azok nyújthatnak be, akik a következő feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • ingatlantulajdonnal még nem rendelkező, magyar állampolgárságú fiatal felnőtt;
 • a pályázat benyújtását megelőzően gyámhivatali határozat alapján a gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott átmeneti vagy tartós nevelésben részesült;
 • átmeneti vagy tartós nevelése nagykorúvá válásával szűnt meg és a pályázat benyújtásának évében még nem tölti be a 24. életévét;
 • az ingatlan-nyilvántartásban önálló egységként nyilvántartott egész ingatlanon vagy annak egész tulajdoni illetőségén átruházással kíván tulajdont szerezni;
 • a lakóingatlan vásárlásához az OTP Bank Nyrt-nél vagy az OTP Jelzálogbank Zrt-nél kíván hitelt igényelni, a hiteligényléshez szükséges követelményeknek megfelel, de a hiteligényléshez szükséges önerő összegével részben vagy egészben nem rendelkezik.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap;
 • a pályázó önéletrajza;
 • a területi gyermekvédelmi szakszolgálat igazolása a gyermekvédelmi gondoskodásról;
 • a gyámhivatal értesítése a nagykorúvá vált fiatal felnőtt vagyonáról;
 • 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat a megvásárolni kívánt ingatlanról, annak igazolására, hogy az ingatlan per, teher és igénymentes;
 • adásvételi szerződés, melynek kötelező tartalmi kelléke:

A vételár kiegyenlítésére elsőként a pályázó által megfizetett önerő összegét kell felhasználni, a fennmaradó összeg megfizetése pedig az Alapítvány által folyósított önerő, illetve az OTP Bank Nyrt. által folyósított hitel összegéből kerül kiegyenlítésre. Az Alapítvány által biztosított támogatási összeget foglalóként nem lehet figyelembe venni.;

 • az eladó nyilatkozata a pályázó által már megfizetésre került önerő összegéről;
 • további nyilatkozatok.

Letölthető dokumentumok:

 • pályázati adatlap
 • az eladó nyilatkozata a pályázó által már megfizetésre került önerő összegéről
 • további nyilatkozatok

A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók

A pályázatot magyar nyelven egy példányban, az erre a célra készült pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, a szükséges mellékletekkel kell benyújtani a megszabott határidőre.

A pályázati anyag beszerezhető a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál, továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a www.budapest.hu, a www.szmm.gov.hu internetes honlapokon.

A pályázat csak a pályázati adatlappal és a szükséges mellékletekkel érvényes. A formailag nem megfelelő és hiányos pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.

Lehetősége van a pályázónak a hiányzó dokumentumok pótlására a benyújtási határidőt követően is. Abban az esetben, ha az Alapítvány észleli a hiányt, a benyújtási határidőt követően határidő tűzésével írásbeli hiánypótlási felhívást tehet. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázatokat postán ajánlott, zárt küldeményként a következő címre kell eljuttatni:
TÁMASZ Alapítvány 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
A pályázat beküldési határideje: 2009. november 30.

A pályázat határidőben benyújtottnak minősül, ha azt a határidő utolsó napján postára adták. A határidőn túl postára adott pályázat érvénytelen, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból. Elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.

A pályázatok elbírálásáról a TÁMASZ Alapítvány Kuratóriuma 2009. december 30-ig dönt, erről a pályázókat a döntést követő 15 napon belül postai úton értesíti. A nyertes pályázók listáját az Alapítvány a www.budapest.hu, a www.szmm.gov.hu internetes honlapokon is közzéteszi.

A pályázatok elbírálása során figyelembe vehető szempontok: személyi, vagyoni körülmények, családalapítás, halmozottan hátrányos helyzet, gyermekvédelmi gondoskodásban eltöltött idő.

Az Alapítvány a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatot külön kérésre a megadott címre elpostázza, a továbbiakban ezeket a pályázatokat nem őrzi meg. Az erre irányuló kérelmet telefonon, elektronikus úton vagy postán a kuratóriumi döntést követő 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A nyertes pályázókkal a Kuratórium Támogatási Szerződést köt. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül – a nyertes pályázónak felróható okból – nem jön létre, a döntés hatályát veszti.

A támogatás folyósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Alapítvány a pályázó által beküldött dokumentumok alapján az elnyert támogatás összegéről kötelezettségvállaló nyilatkozatot állít ki, melyet postai úton eljuttat a nyertes pályázó számára. A pályázó a kiállított kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján hitelt igényel az OTP Bank Nyrt-től.

Amennyiben az OTP Bank Nyrt. a hitel összegét engedélyezi, a Bank által erről kiállított igazolás alapján az Alapítvány a támogatás összegét az adásvételi szerződésben foglalt fizetési határidőt legalább 10 munkanappal megelőzően átutalja az OTP Bank Nyrt. részére.

Az OTP Bank Nyrt. a támogatási összeget az engedélyezett hitel összegével együtt átutalja az adásvételi szerződésben megjelölt számlaszámra, a megjelölt határidőig.

Amennyiben az OTP Bank Nyrt. a pályázó számára a pályázati adatlapban feltüntetett hitelösszegnek csak egy részét engedélyezi, a pályázó nyilatkozatot tesz arról, hogy a vételár teljes kiegyenlítéséhez szükséges összeget pótolja-e.

Amennyiben a pályázó a hiányzó összeget pótolni nem tudja vagy az OTP Bank Nyrt. a hitel összegét egyáltalán nem engedélyezi, az Alapítvány kötelezettségvállaló nyilatkozata érvénytelennek minősül.

A fiatal felnőtteknek járó Gyvt-ben szabályozott otthonteremtési támogatást elfogadjuk önerőként, de ilyenkor figyelembe kell venni, hogy ha annak kapcsán a megvásárolni kívánt ingatlanra jelzálogjogot jegyeznek be a Magyar Állam javára a banki jelzálogjog bejegyzése előtt, ranghelycserét kell kérni, amelynek az elintézése kb. 30 nap.

A hitelfelvétellel kapcsolatos tudnivalók

Az OTP Bank Nyrt-nél, illetve az OTP Jelzálogbank Zrt-nél többféle hitelfelvételi lehetőség áll rendelkezésre lakásvásárlás céljára.

Az alábbiakban a jelenleg aktuális hitelkonstrukciók minimális hiteligénylési feltételeit közöljük:

 • a hiteligénylő nem szerepel a nem hitelezhető adósok listáján;
 • a hiteligénylés időpontját megelőző 3 hónap időtartam alatti rendszeres jövedelem meglétének igazolása (minimum a mindenkori minimálbér);
 • vezetékes vagy mobiltelefon megléte.

A fenti tájékoztatás nem teljes körű, további részletekért keresse az OTP Bank Nyrt. kirendeltségeit.

Mivel az Alapítvány csak a hiteligénylés bank által történő engedélyezése esetén biztosítja a támogatást, feltétlenül szükséges, hogy csak a bankkal történő előzetes egyeztetést követően nyújtsa be jelen pályázatra a kérelmet.

A pályázatról további információval: hétköznap 10 órától 16-óráig a 06/70-5526672-es telefonszámon, és a tamaszalapitvany@gmail.com elektronikus címen szolgálunk.

Kérjük, hogy a pályázati adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a gyors és pontos ügyintézés érdekében szíveskedjék az Alapítványnak mihamarabb írásban jelezni.

Forrás: SZMM