palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Állattartó telepek korszerűsítése pályázat

fvm_palyazatok143/2009. (XI. 5.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról. A támogatási kérelem benyújtási időszak 2009-ben: 2009. november 16. és 2009. december 15. között.


143/2009. (XI. 5.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő 9-11. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„9. ÁTK I. jogcím: a 2007. április 23. és 2007. május 23. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak;
10. ÁTK II. jogcím: a 2007. augusztus 13. és 2007. szeptember 17. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak;
11. ÁTK III. jogcím: a 2009. november 16. és 2009. december 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak.”

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több állattartó telepére vonatkozóan:]
„a) az állattartó telepen képződő trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló épített és beépített technológiai és infrastruktúra-beruházás megvalósítására;
b) állati férőhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minőségének javítását szolgáló épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására;
c) jó minőségű takarmány előállítását, felhasználását, valamint a takarmányminőség megőrzését biztosító épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására;”
(2) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Támogatási kérelem ugyanazon megvalósítási helyre az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím keretében támogatási határozattal jóváhagyott támogatási egységre vonatkozóan az ÁTK III. jogcím keretében nem nyújtható be, kivéve ha az ügyfél az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím szerinti támogatási határozatához kapcsolódó utolsó kifizetési kérelme vonatkozásában jogerős kifizetési határozattal rendelkezik.”
(3) Az R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az ügyfél az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. § (2) bekezdésében – a támogatási kérelmet 2009. november 16. és 2009. december 15. között benyújtó ügyfelekre vonatkozóan az 5. § (8) bekezdésében – meghatározott megvalósítási időszak utolsó napjáig benyújtott, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja azt is, hogy a támogatás megvalósítási helyre vonatkozó részéről lemond, ha az adott támogatási határozat vonatkozásában még nem nyújtott be kifizetési kérelmet, vagy a benyújtott, az adott támogatási határozathoz kapcsolódó kifizetési kérelem vonatkozásában érdemi döntésre nem került sor.”

3. § (1) Az R. 4. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Épített és beépített technológia beruházás tevékenységre igényelhető támogatás mértéke:]
„d) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, a 3. § (1) bekezdés a-e) pontja tekintetében a technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3-7. számú mellékletek szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 50%-a;
e) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, a 3. § (1) bekezdés a)-e) pontja tekintetében a technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3-7. számú mellékletek szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 60%-a.”
(2) Az R. 4. § (5) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre igényelhető támogatás mértéke:]
„d) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, a 3. § (1) bekezdés a)-e) pontja tekintetében az építési normagyűjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 50%-a;
e) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, a 3. § (1) bekezdés a)-e) pontja tekintetében az építési normagyűjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 60%-a.”
(3) Az R. 4. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Ha a 3. számú mellékletben, a „Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval” csoportcím alatt meghatározott támogatási egységek felhasználásával termelendő energia, illetve energiahordozó (biogáz, hő, villanyáram, hulladék hőenergia),
a) több mint felét értékesítik, a támogatás mértéke a 3. számú mellékletben, 12256-122510. számú támogatási egységkóddal meghatározott támogatási egységek vonatkozásában az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint kerül megállapításra,
b) felét, illetve kevesebb mint felét értékesítik, a támogatás mértéke a 3. számú mellékletben, 12256-122510. számú támogatási egységkóddal meghatározott támogatási egységek vonatkozásában az elszámolható kiadás legfeljebb 40%-a, fiatal mezőgazdasági termelő esetén, illetve KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén az elszámolható kiadás legfeljebb 50%-a, fiatal mezőgazdasági termelő, és KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén az elszámolható kiadás legfeljebb 60%-a.”
(4) Az R. a 4/A. §-t követően a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § A technológiai támogatási egységhez tartozó tervezett költség a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 26. cikk (2) bekezdése alapján ellenőrzésre kerül. Ha a szakmai szempontok figyelembevételével elvégzett vizsgálat alapján a fajlagos költség indokolatlanul meghaladja a referencia költséget, az elszámolható kiadás csökkentésre kerül. A referencia költség alapját a benyújtott támogatási kérelmekben szereplő költségadatok képezik.”

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A mezőgazdasági termelő támogatási kérelem benyújtására akkor jogosult, ha
a) a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai mértékegységet (a továbbiakban: EUME),
b) olyan állattartó telepet működtet, amelyet az állat-egészségügyi hatóság nyilvántartásba vett,
c) a beruházást az állattartó telepen valósítja meg,
d) a biogáz előállítással kapcsolatos – a „Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval” csoportcím alatti – támogatási egység megvalósítása esetén szarvasmarha, sertés vagy baromfi állatfajokból legalább 200 ÁÉ szinten tartási kötelezettségvállalásra vonatkozóan nyújtja be a kérelmet,
e) a 2. számú mellékletben meghatározott szervezet tagja,
f) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet] alapján igénybe vett támogatási előleg összegére vonatkozóan a 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében előírt határidőben benyújtotta az elszámolását,
g) az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím keretében nem nyújtott be támogatási kérelmet,
h) az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím szerinti támogatási határozathoz kapcsolódó utolsó kifizetési kérelme vonatkozásában jogerős kifizetési határozattal rendelkezik,
i) az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím keretében támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik, a műveletet megkezdte az ÁTK III. jogcím támogatási kérelem benyújtásának napjáig, és fejlesztési, beruházási tevékenységre vonatkozóan már nyújtott be kifizetési kérelmet,
j) az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím keretében támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik, amelyhez kapcsolódóan az ÁTK III. jogcím keretében a támogatási kérelem benyújtásának napjáig még nem nyújtott be kifizetési kérelmet, és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatban az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím keretében kapott támogatás egészéről lemond.”
(2) Az R. 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem vonatkozik:]
„e) az (1) bekezdés c) pontjában előírt feltétel a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti célterületen belül az „A tojásválogató, keltető épület és mézház építése”, valamint az „A méhészet technológiájának kialakítása és fejlesztése”, továbbá a 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti célterületen belül az „Az állati hulla és hulladéktárolók, valamint megsemmisítők kialakítása” csoportcímek alatti támogatási egységek megvalósítására.”
(3) Az R. 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az ügyfél köteles:]
„b) – ha az ügyfél tejtermelési célú szarvasmarhatartással és tehéntej-termeléssel foglalkozik – az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig megfelelni a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 43/2008. (IV. 4.) FVM rendeletben foglalt előírásoknak;”
(4) Az R. 5. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az ügyfél köteles:]
„f) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány-nyilvántartást, illetve a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti legeltetési és állatállomány-változási nyilvántartást vezetni.”
(5) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az ügyfél bértartó, illetve termelői csoport, akkor a (3) bekezdés d) pontjában előírt szinten tartási kötelezettség teljesítésének vizsgálatakor figyelembe veendő a beruházással érintett állattartó telepen bértartott állat, illetve a termelő csoport tagja által tartott állat is.”
(6) Az R. 5. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Vhr. 25. § (2) bekezdésétől és a Vhr. 33. § (4) bekezdésétől eltérően a 2009. november 16. és 2009. december 15. között benyújtott támogatási kérelmek esetében
a) a támogatási határozat közlésétől számított 12 hónapon belül az ügyfél köteles kifizetési kérelmet benyújtani, valamint
b) a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül megvalósítani.
(9) Ha az ügyfél teljesíti a (8) bekezdésben foglaltakat, akkor a beruházás megvalósítására további 12 hónap áll rendelkezésére. Ha az ügyfél nem teljesíti a (8) bekezdésben foglaltakat, akkor további kifizetési kérelem benyújtására nem jogosult, és az addig kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

5. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon 2009. november 16. és 2009. december 15. között lehet benyújtani. A formanyomtatványnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) azon, a 2. számú melléklet szerinti szervezet adatai, amelynek az ügyfél a tagja,
b) természetes személy ügyfélhez kapcsolódó ügyfél-azonosító adatok,
c) a megvalósítási helyre vonatkozó adatok,
d) az állattartó telepre vonatkozó adatok,
e) a tervezett támogatási összeg és a költségek adatai,
f) bértartó ügyfél esetén a bértartott állat ENAR szerinti tartójának ügyfél regisztrációs száma, a bértartott állatok száma, a telepazonosító és a bértartott állatfaj megnevezése.”
(2) Az R. 7. § (2) bekezdés c)-e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A támogatási kérelemhez a műveletre vonatkozóan mellékelni kell:]
„c) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon az állategészségügyi hatóság által kiadott igazolást az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásba vételről;
d) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti igazolást a szakmai szervezeti tagságról;
e) a bértartó ügyfél esetén az állat tulajdonosának az e rendelet alapján fennálló kötelezettségekre vonatkozó nyilatkozatát MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon;”
(3) Az R. 7. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatási kérelemhez a műveletre vonatkozóan mellékelni kell:]
„h) ha az ügyfél őstermelő vagy egyéni vállalkozó, akkor – a Vhr. 6. § (5) bekezdésében, valamint a Vhr. 15. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a hatályos őstermelői igazolvány, illetve a hatályos egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolatát;”
(4) Az R. 7. § (2) bekezdése a következő i)-l) ponttal egészül ki:
[A támogatási kérelemhez a műveletre vonatkozóan mellékelni kell:]
„i) a 15 millió Ft alatti támogatási igényű támogatási kérelmek esetében a Vhr. 27. § (1) bekezdés e) pontja szerint pénzügyi tervet;
j) a 15 millió Ft vagy azt meghaladó támogatási igényű támogatási kérelmek esetében a Vhr. 27. § (1) bekezdés f) pontja szerint pénzügyi tervet és üzleti tervet;
k) méretarányos telep/megvalósítási hely rajzot, amely felülnézetben mutatja a telepet, az ott lévő, illetve a támogatás keretében megvalósuló épületek, létesítmények elhelyezkedését; a teleprajzon továbbá meg kell jelölni a meglévő és a támogatás keretében megvalósuló infrastrukturális beruházás elhelyezkedését, útépítés esetén annak nyomvonalát, hosszát és szélességét;
l) a k) pont szerinti teleprajzhoz mellékelni kell az ügyfél nyilatkozatát az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, amely tartalmazza az adott épületekhez, létesítményekhez kapcsolódó, az egyes támogatási kérelem benyújtási időszakokban, illetve programokban megvalósított és megvalósuló beruházásokat, valamint az e rendelet alapján benyújtott, jóváhagyott támogatások esetén a támogatási egység kódját.”
(5) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A beruházás a támogatási kérelemnek a Tv. 39. §-a szerinti befogadását megelőzően nem kezdhető meg.”
(6) Az R. 7. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) Ha az ügyfél az 5. § (2) bekezdés c) és e) pontjai szerinti beruházást valósít meg, a beruházással érintett valamennyi állattartó telep állatlétszáma összevontan kezelhető a támogatási összeg kiszámítása során.
(9) A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerőre emelkedéséig bármely időpontban részben vagy egészben visszavonható a Tv. 43. § (1) bekezdésének figyelembevételével. A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag támogatási egységre, a hozzá kapcsolódó mennyiségre, illetve összegre vonatkozhat.”

6. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kifizetési kérelmeket
b) 2009-től kezdődően évente]
„bd) november 16. és december 15. között lehet benyújtani.”
(2) Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2007. évben benyújtott támogatási kérelmek esetén az első – az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti – kifizetési kérelemhez csatolni kell az állat-egészségügyi hatóság igazolását a beruházással érintett tartási helynek a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján meghatározott tartási hely azonosítóját.”
(3) Az R. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően azok az ügyfelek, akik a 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján előleget vettek igénybe, az előleg elszámolására 2009. november 16. és 2009. december 15. között abban az esetben is nyújthatnak be kifizetési kérelmet, ha már a naptári évenkénti két kifizetési kérelem benyújtási lehetőséget kimerítették.”

7. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ügyfél az 5. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a jóváhagyott összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve ha a támogatási határozat közlését követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszak első napját megelőző 30. nap közötti időszakban nem volt képzés.”
(2) Az R. 10. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(10) A támogatási határozatban szereplő összes elszámolható kiadáson belül az infrastruktúra-fejlesztési tevékenység kiadásaira előírt mértéket meghaladó összegre eső, már kifizetett támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(11) Ha az ügyfél az 5. § (7) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes évben nem felel meg az 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

8. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 4. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az R. 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az R. 8. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az R. 9. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az e rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.
(2) Az R. – e rendelettel módosított – 9. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontját, 10. § (1) és (11) bekezdését, valamint 9. számú mellékletét a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Az e rendelet 10-11. §-ával megállapított rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését megelőzően, de 2009. október 30-át követően benyújtott még el nem bírált támogatási kérelmek esetében is alkalmazni kell.
(4) Hatályát veszti az R. 4. § (1) és (2) bekezdése, 4. § (3) bekezdés c) pontja, 4. § (5) bekezdés c) pontja, 4. § (10) bekezdése, 5. § (5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés a) pontja, 6. § (2) bekezdés a) pontja, 8. § (2) bekezdése és 9. § (1) bekezdés a) pontja.

10. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2009-ben november 16. és december 16. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.”
(2) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2009-ben november 16. és december 16. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.”
(3) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2009-ben november 16. és december 16. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.”
(4) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2009-ben november 16. és december 16. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.”
(5) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alapján meghirdetésre kerülő pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatokat 2009. október 1. és 2009. november 16. között, ezt követően évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába.”

11. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet
a) a 2010. évben március 1. és március 31. között, valamint november 2. és január 15. között,
b) a 2011. évtől évente november 2. és január 15. között
lehet benyújtani a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.”
(2) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet
a) a 2010. évben március 1. és március 31. között, valamint november 2. és január 15. között,
b) a 2011. évtől évente november 2. és január 15. között
lehet benyújtani a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.”

12. § Az 1-8. §, a 9. § (4) bekezdése, a 10-11. §, valamint az 1-6. melléklet az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E § az e rendelet hatálybalépését követő második napon veszti hatályát.

Csatolt dokumentumok:
A jogszabály mellékletei (PDF)