palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MAGYAR KÉZMŰVES REMEK pályázat

mkr palyazatA korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére.

A pályázat célja

 • A magyar kézművesség múltból hozott modern értékeinek elismerése.
 • Egy-egy tájegység, kisrégió egyedi arculatára jellemző termékek bemutatása, a hazai és külföldi fogyasztók orientálása.
 • A magyar vállalkozói kultúra elmélyítése és a piaci helyzetének javítása azáltal, hogy a magyar kézművesség a turizmus adottságaira épülve a hagyományos iparágak megőrzésével, esetleg bemutatásával a régió turisztikai kínálatát gazdagítsa és bővítse.

A pályázat tárgyát képező termékek köre
A gazdasági kamarákról szóló (hatályon kívül helyezett) 1994. évi XVI. törvény 1. számú melléklete (kézműves szakmák jegyzéke) szerinti szakmákban előállított termék. A jegyzék megtekinthető a magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatóságán és a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban.

Pályázati feltételek

Pályázatban részt vevő termék: a pályázaton minden, a pályázat témaköreinek megfelelő késztermékkel részt lehet venni, amelyek Magyarországon készültek és kerülnek forgalmazásra.

Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely pályázatban kiírt terméket állít elő.

Egy pályázó összesen két pályázatot nyújthat be. Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet. Összetartozó tárgyak együttese egy termékcsaládnak számít. Nem képezheti pályázat tárgyát technológiai eljárás. Adott pályázatban egy megnevezett személy által készített termékkel lehet pályázni.

Pályázni a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére című 2 oldalas űrlap kitöltésével és beküldésével lehet, melyhez csatolni kell a következőket:

 • Termék/termékcsalád rövid leírását legfeljebb egy gépelt oldal terjedelemben.
 • A termék/termékcsalád egészét és jellemző részleteit bemutató fotókat, prospektusokat.
 • A termék eredetiségének igazolása érdekében a termék történetének, ipartörténeti múltjának leírását, legfeljebb egy gépelt oldalon.
 • A hagyományos elismertség igazolása érdekében a termék helyi, tájegységi, regionális kötődésének ismertetését, legfeljebb egy gépelt oldalon, vagy a rendelkezésre álló, ezt igazoló dokumentumokat másolatban.
 • A turisztikai hasznosíthatóság érdekében a termék forgalmazási körének, a magyar kézműipari kultúrában megjelenő értékhordozó jellegének ismertetését, legfeljebb egy gépelt oldalon.
 • A termék piaci helyzetének ismertetését (eredmények leírása, referenciák felsorolása).
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatban megadott (név, lakcím, telefon, szakmai pályafutás) adatainak közzétételéhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázott termék, termékcsalád harmadik személy szerzői jogait nem sérti. Ha erre alapítva harmadik személy a pályázat kiírójával szemben igényt érvényesít, a pályázó közvetlen helytállási kötelezettséget vállal.

A pályázatot/pályázatokat tartalmazó teljes dokumentációt 2 (kettő) példányban kell eljuttatni az alábbi címre:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.

(A küldeményen kérjük feltüntetni: Magyar Kézműves Remek)

A pályázati felhívás és az űrlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról www.mkik.hu vagy igényelhető a Közgazdasági Igazgatóságán és a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban.

Letölthető dokumentumok

 • Pályázati adatlap.doc
 • Pályázati felhívás 2009.pdf

A pályázat benyújtási határideje: 2009. december 15.

A pályázatok elbírálása

A pályázatokat a kiíró által felkért bizottság bírálja el és dönt a díjak odaítéléséről. A bírálóbizottság munkáját szükség szerint felkért külön szakértők is segítik.

A bírálóbizottság a pályázati terméket/termékcsaládot eredetiben bekérheti, illetve megtekintheti, melynek módját a pályázóval előzetesen egyezteti. A termék megtekintésének közvetett vagy közvetlen módjáról, esetlegesen technikai segédeszköz igénybevételéről a bírálóbizottság elnöke dönt. Amennyiben az összetartozó tárgyakat a pályázó külön pályázatként nyújtja be, a bizottságnak joga van ezeket összevonni. A bizottságnak joga van a kézművesség körébe be nem sorolható, oda nem tartozó tárgyakat visszautasítani.

A bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A bírálóbizottság az értékelésnél a következőket veszi figyelembe:
Az elismerő cím elnyerésének feltétele a termék/termékcsalád
a)     eredetisége,
b)    tájegységhez, régióhoz kötődése,
c)     hagyományos elismertsége,
d)    a kivitelezés kiváló minősége,
e)     a funkcióhoz és formához igazodó kiemelkedő esztétikai színvonala,
f)      maradandósága, értékállósága,
g)     turisztikai hasznosíthatósága.

A nyertes termékek készítőjének nevét annak külön hozzájárulása nélkül a pályázat kiírója a saját kiadványaiban megjelentetheti.

Díjazás
A bírálóbizottság által a legkiemelkedőbbnek ítélt termékek/termékcsoportok elnyerik a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet, amelyet a cím emblémájával díszített kitüntető oklevél tanúsít.

A díjazott terméken/termékcsaládon elhelyezhető az elismerő cím elnyerését tanúsító „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” lógóval ellátott ismertető kártya, amelynek üres nyomdakész formáját CD-n a díjazott termék készítője megkapja.

A díjazott a kártyán kitöltheti az alábbi adatokat:

 • A termék neve, gyártója
 • Származási helye Magyarország térképén, a település, kistérség, régió szerint kiemelve
 • Az elismerő cím elnevezés, megszerzésének éve
 • Rövid utalás a termékkel kapcsolatos magyar kézműves hagyományra

A díjazott az ismertető kártyát, illetve az azon elhelyezett lógót a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” címet nyert termékének bemutatásakor korlátlanul használhatja.

Nevezési díj
A pályázat nevezési díja:

 • a kereskedelmi és iparkamara tagjainak 5.000,- Ft + áfa,
 • más pályázóknak 10.000.-Ft + áfa,

amelyet benyújtott pályázatonként kell fizetni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számlájára átutalással vagy postai csekken. További tudnivalók a pályázati adatlapon találhatók.

Eredményhirdetés
A pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között, a díjazott pályázatok nyilvános bemutatásával együtt előreláthatólag 2009. év első negyedében kerül sor.

A „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet elnyert termék ellenőrzése

A „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet elnyert terméket/termékcsaládot az adományozó ellenőrizheti, és ha az/azok minősége nem felel meg a díj odaítélésekor benyújtott termék minőségének, a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” cím nyilvánosan visszavonható.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújtanak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatósága (telefon: 474-51-91; fax: 474-51-97.), valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák.

Forrás: http://www.mkik.hu/